Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode, stran 6175.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) in 89. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode (Uradni list RS, št. 22/95, 11/99 in 40/01) se 1. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinsko upravo sestavljajo urad župana, oddelki ter inšpektorat.«
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V občinski upravi so naslednji oddelki:
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za proračun in finance,
– oddelek za gospodarske javne službe,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za splošne in pravne zadeve,
– inšpektorat,
– oddelek za investicije.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge nadzora, vzdrževanja in razvoja obveznih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge nadzora, vzdrževanja in razvoja tudi na področju izbirnih gospodarskih javnih služb in drugih področjih, ki jih določata statut občine in zakon.
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja svoje naloge na način, da skrbi in zagotavlja razvoj podeželja.«
5. člen
9. člen se dopolni s sedmo alineo, ki se glasi:
»– stanovanjske zadeve«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
»– opravlja protokolarne naloge in stike z javnostjo«.
7. člen
Za 10.a členom se doda nov 10.b člen, ki se glasi:
»10.b člen
Oddelek za investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje investicij, tako da pridobiva projekte, zagotavlja vodenje in nadzor nad izvedbo projektov ter zagotavlja pridobivanje druge predpisane dokumentacije za izvedbo investicij na področju gospodarskih javnih služb in na področju družbenih dejavnosti, ter pripravlja dokumentacijo za kandidiranje občine na razpisih za koriščenje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije in razpisov Republike Slovenije.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 102-1/95-4
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti