Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec Topol, stran 6173.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec Topol
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 16 Trnovec Topol«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 16 Trnovec Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
● v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
● v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Medvode na načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S16/ 1    Topol
S 16/1-1   Topol
S16/ 2    Trnovec
ŠS16/ 3    Trnovec
ŠS16/ 4    Trnovec
ŠS16/ 5    Ločnica
ŠS 16/6-1   Belo
ŠS 16/6-2   Belo
SK 16/1    Ločnica
MP 16/5-1   Ločnica
MP 16/5-2   Ločnica
ZS 16/1    Ločnica
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 16 Trnovec Topol, izdelanih leta 2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, RS, št. 58/92, 4/95 in 88/98, 50,01, 31/03), veljajo tudi za vsa območja v planski celoto 16 Trnovec Topol, če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/1 Topol veljajo posebna in dodatna merila in pogoji za:
a) Komunalno urejanje
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi nov dodatni vir in ga povezati v obstoječi javni vodovodni vir.
– Električno omrežje
Za napajanje obstoječe in dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi novo trafo postajo TP Topol 2 z visoko in nizkonapetostnim omrežjem.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/2 Trnovec veljajo dodatna merila in pogoji za:
a) Komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno sanirati obstoječi vodovodni sistem.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/3 Trnovec veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi nov vodni vir in skupni napajalni sistem.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo postajo.«
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/4 Trnovec veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi nov vodni vir in skupni napajalni sistem.
– Električno omrežje
Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo postajo z visokim 20 KV in nizkonapetostnim razvodom.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/5 Ločnica veljajo dodatna merila in pogoji za:
a) Komunalno urejanje:
– Električno omrežje
Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo postajo.
– Vodovodno omrežje
Obstoječa in dopolnilna gradnja se mora navezati na vodovodni sistem Medvode–Sora.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine na naslednjem spomeniku iz obdobja NOB:
– spominsko obeležje – kenotaf skojevski Anici Cviklovi, hiša št. 50, Sora.«
12. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območji urejanja S 16/6-1 Belo in S 16/6-2 Belo
– tlorisi objektov morajo biti podolgovati,
– etažnost stanovanjskih objektov je lahko največ P+1+M,
– kapna višina gospodarskih objektov je lahko največ 8 m,
– streha simetrična dvokapnica, kritina opečna, naklon strešin 35–45 stopinj.
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine:
– spominska plošča Liziki Jančar v hiši Belo 1, parc. t. 27 k.o. Babna gora.«
13. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Območje urejanja SK 16/1 Ločnica
V morfološki enoti 10/1 je poleg posegov, ki so dovoljeni v morfološki enoti z oznako 10, dovoljena tudi gradnja objektov za opravljanje dejavnosti kmečkega turizma. Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila komunalno in prometno ureditev.«
14. člen
Za novim 10.a členom se doda novi 10.b člen, ki se glasi:
»10.b člen
Območje urejanja ZS 16/1 Ločnica
Morfološka enota 8/1
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila:
– zasnovo, organizacijo in ureditev območja;
– vrsto, namembnost in lokacijo spremljajočega programa;
– komunalno rešitev in ureditve območja.
Urbanistično rešitev, ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, obravnava občinski svet.«
15. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 16/1 veljajo posebna merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– divji kostanj (parc. št. 389 k.o. Topol) in dve lipi pri gostilni na Topolu (parc. št. 387 k.o. Topol),
– trije divji kostanji, stara liša in cipresa pred cerkvijo sv. Katarine na Topolu (parc. št. 4/6 k.o. Topol),
– dolomitni hrib Brezovica s cerkvijo sv. Jakoba in drevjem okoli cerkve (dve lipi in divji kostanji) (parc. št. 436, 456/1, 455, 487, 507, 509, 510, 453, 454, 456/2 in 508 k.o. Topol),
– lipi pred cerkvijo sv. Florjana v Tehovcu.
b) etnološki spomeniki in dediščina:
– kmečka hiša z mežnarijo, Topol 19 (parc. št. 5 k.o. Topol);
– stari vodnjak ob cesti Topol – cerkev sv. Katarina (parc. št. 25 k.o. Topol)
c) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– Mamorski križ ob poti k cerkvi na Tehovcu,
– Lipenski križ ob pešpoti od cerkve na Brezovici proti Jeterbenku,
– lesen križ ob poti iz Grabcev proti Brezovici,
– spomenik padlim v I. svetovni vojni (parc. št. 1 k.o. Topol).«
16. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 16/2 veljajo posebna merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– lipi vzhodno od kmetije Anžič pod Osolnikom,
– hrib Osolnik s cerkvijo sv. Mohorja in Fortunata in drevjem okoli cerkve (beli gaber ter mogočna dvodelna bukev).
b) zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja NOB:
– spominsko obeležje pod cerkvijo na Osolniku, posvečeno trem borcem,
– spominsko obeležje ob cesti na Osolniku, posvečeno trem padlim borcem Škofjeloške čete,
– spominsko obeležje približno 200 m pod cerkvijo na Osolniku posvečeno padlemu borcu NOV Ivanu Cvajnarju.
c) arheološka dediščina:
– arheološko najdišče Hom s poznoantičnim in zgodnje srednjeveškimi ostanki,
– arheološki teren prazgodovinskega gradišča na Govejku,
d) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– podružna cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku,
– Goveška kapela, zaprtega tipa s freskami sv. Florjana, sv. Mohorja in sv. Fortunata in s kipom Matere Božje,
– kapela zaprtega tipa, t.i. »spodnja«,
– kapela zaprtega tipa s kipom Srca Jezusovega, t.i. »zgornja«,
– Silvotov križ ob cesti na Osolnik,
– križ na razpotju proti Osolniku in Škofji Loki pri kmetiji Koštovc,
– Rožnikov baročni križ na Osolniku,
– Ferjavčev križ, ob cesti iz Sore,
– Legastjev križ, pri gostilni Legastja,
– Čerinov lesen križ ob cesti na Katarino,
– lesen križ na Robežu.«
17. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-82
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti