Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo Žlebe, stran 6171.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/2006 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo Žlebe
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo - Žlebe«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 15 Golo Brdo - Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
● v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
● v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 15/1    Golo Brdo
S 15/2    Žlebe
S 15/3    Žlebe
S 15/4    Žlebe
S 15/6    Žlebe
S 15/7-1   Žlebe
S 15/7-2   Žlebe
S 15/8    Studenčice
S 15/9    Studenčice
S 15/10    Studenčice
S 15/11    Žlebe
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 15 Golo Brdo - Žlebe, izdelanih leta 2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, RS, št. 58/92, 4/95 in 88/98, 50,01, 31/03), veljajo tudi za vsa območja v planski celoto 15 Golo Brdo – Žlebe, če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/2 Žlebe veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe sanitarne, pitne in požarne vode je potrebno ojačati napajalni obstoječi vodovod.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/3 Žlebe veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/4 Žlebe veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje:
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi nov vodovod in ga priključiti na skupno vodovodni sistem.
– Električno omrežje:
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo postajo z visoko- in nizkonapetostnim omrežjem.
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/6 Žlebe veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovod
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi nov vodovod in ga priključiti na skupno vodovodni sistem.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnim omrežjem.
Morfološka enota 8A
Dovoljena je gradnja športno-rekreacijskih objektov in naprav. Dopustna je tudi izgradnja posamičnega stanovanjskega objekta.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/7-1 Žlebe in S 15/7-2 Žlebe veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno sanirati obstoječe vodovodno omrežje.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
12. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/9 Studenčice veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno sanirati obstoječe vodovodno omrežje.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
13. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/10 Studenčice veljajo dodatna merila in pogoji za:
a) Komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno sanirati črpališče in vodovodno omrežje za potrebe požarne vode.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
● Kulturna dediščina:
– Križ v Studenčicah (parc. št. 114 k.o. Studenčice)
– Križ v Studenčicah (parc. št. 242/32 k.o. Studenčice).«
14. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/2 Veljajo posebna merila in pogoji glede varovanja naravne dediščine za naslednje objekte naravne dediščine:
– Ravnik – apnenčasto področje z razvitimi kraškimi pojavi (vrtače, brezna, jame),
– Izviri in bajer z močvirsko vegetacijo nad Golim Brdom,
– Apnenčasto področje z jamami nad sotočjem Grabnarice in Babenščice (znani sta Tonetova jama in jama na Golem Brdu),
– Potok Maveljščica s protokoma Babniščico in Grabnarico: vodotok, meandri, obrežna vegetacija in močvirski travniki v povirju.«
15. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/2 veljajo posebna merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– Jetrbenk – 774 m visok markanten krajinsko izstopajoč vrh;
b) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– križ pri domačiji Petelinc na Petelincu,
– razvaline stare mežnarije in gospodarskega poslopja gradu Jetrbenk.«
16. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/3 veljajo posebna merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– grič, na katerem stoji cerkev sv. Marjete v Žlebeh s štirimi lipami, od katerih je ena tik ob cerkvi, ostale pri pa na pobočju pod nekdanjo mežnarijo,
– širše območje kraške jame Babja luknja;
b) zgodovinski spomeniki in dediščina:
– Spominska plošča na ruševinah Malenškove žage v Žlebeh;
c) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– Malenškova kapela v Žlebeh,
– Žibertovo znamenje na polju pod zaselkom Pristava,
– križ nad kamnolomom v gozdu,
– križ na poti iz Preske na začetku zaselka Stezice,
– križ v jedru zaselka Stezice,
– križ na robu gozda ob cesti Seničica–Malenšek,
– križ ob cesti Žlebe pod Založnikovim posestvom,
– križ ob poti Zavašnika proti Golemu Brdu,
– križ ob naselju Golo Brdo – v bližini cerkve,
– križ ob poti Seničica–Babni dol, pri Cveku,
– križ pri odcepu proti Slavkovemu domu,
– križ pri kmetiji »pri Janezu«,
– križ v Babnem dolu pri kmetiji Bukovšek (Marjan).«
17. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/4 veljajo posebna merila in pogoji glede arheoloških spomenikov in dediščine za arheološko območje s prazgodovinskimi in srednjeveškimi ostanki, ki je varovano s 3. stopnjo varstvenega režima (območje Dervošč).«
18. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glas:
»15.a člen
V območju razpršene gradnje z oznako R1 na karti ŠKL 19, to je na zemljišču parc. št. 209 k.o. Studenčice veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
– Dovoli se legalizacija obstoječih objektov za mizarsko dejavnost (ročna in strojna dejavnost, silos za lesne odpadke in sušilnica lesa);
– Dovoli se gradnja novega objekta mizarske delavnice, višinskega gabarita K+P+M, tlorisnega gabarita 16x16 m. V nivoju hleti se uredijo skladiščni prostori, v nivoju pritličja delavnica, v mansardi pa poslovni prostori za potrebe mizarske dejavnosti;
– Faktor zazidanosti je max 0.6, delež zelenih površin minimalno 10% gradbene parcele.
– Zagotovljene morajo biti manipulativne površine;
– Strehe vseh stavb so praviloma dvokapne s slemenom daljše stranice, lahko so zaključene s čopi. Naklon strehe mora biti v razponu 35°–42°. Kritina opečne, temno rjave ali sive barve.
– Za vse posege v prostor je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.«
19. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-81
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti