Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik, stran 6168.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š13 Smlednik
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02), spremenjeni in dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
● v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
● v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000,
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik, izdelanih leta 2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 13 Smlednik določajo merila in pogoje za posege v prostor v naslednjih območjih urejanja:
S 13/1     Valburga
S 13/2-1    Valburga
S 13/2-2    Valburga
S 13/3     Smlednik
S 13/4     Smlednik
S 13/4-1    Dragočajna
S 13/4-3    Dragočajna
S 13/5-1    Valburga
S 13/5-2    Moše
S 13/6     Hraše
S 13/9     Hraše
S 13/9-1    Hraše
S 13/10    Moše
S 13/11    Valburga
S 13/12    Hraše
SK 13/2    Valburga
MT 13/1    Dragočajna
MT 13/2    Dragočajna
DI 13/1    Smlednik
DK 13/1    Valburga
ZS 13/1-1   Moše
ZS 13/1-2   Moše
ZS 13/1-3   Dragočajna
ZS 13/1-4   Dragočajna
ZS 13/1-5   Dragočajna
ZS 13/2    Hipodrom Smlednik
ZD 13/2    Valburga
ZK 13/1    Pokopališče Smlednik
OC 13/1    Dragočajna
OB 13/1    območje obrambe
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega odloka.«
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti 13 Smlednik, če ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.«
7. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Planska celota 13 Smlednik – dodatna merila in pogoji
Komunalno urejanje – vodovod
Na celotne območju planske celote 13 Smlednik je predvidena obnova primarnega in sekundarnega vodovoda ter izgradnja kanalizacije.
Za vse nove porabnike vode, ki so večji od individualne stanovanjske hiše, je treba od upravljavca obstoječih sistemov pridobiti predhodno soglasje.
Za vzdrževanje obalnih brežin akumulacijskega bazena – Zbiljskega jezera – je treba zagotoviti dostop do obale.«
8. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Območje urejanja S13/1 Valburga
Morfološka enota 5C/1
Poleg osnovne dejavnosti, ki so dovoljene v morfološki enoti z oznako 5C so dopustne tudi kulturne in poslovne dejavnosti ter stanovanja.
Pred posegom v prostor je treba na podlagi smernic pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine izdelati urbanistično rešitev, ki jo potrdi pristojna občinska služba za urbanizem.
V območju urejanja veljajo posebna in dodatna merila glede varovanja kulturne dediščine:
– bronast kip F. Milčinskega – parc. št. 330/1 k.o. Smlednik.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja S 13/2-1 Valburga
a)
Morfološka enota 2A/5
Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor – dodatna merila in pogoji
Parcelacija v morfološki enoti mora biti usklajena z začrtanim internim cestnim omrežjem. Zasnova mora upoštevati nizovni zazidalni sistem. Objekti morajo biti pritlične, prostostoječe individualne hiše z izkoriščeno podstreho ali atrijske hiše. Posamezni ulični nizi morajo biti enotno oblikovani. Pomožni prostori morajo biti praviloma v sklopu osnovnih objektov.
Velikost gradbenih parcel – dodatna merila in pogoji
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja naravne in kulturne dediščine:
– gasilni dom – parc. št. 401/2 k.o. Smlednik
– plošča na gasilnem domu – parc. št. 401/2 k.o. Smlednik.
– kapelica pri »Froncu« – parc. št. 401/9 k.o. Smlednik.«
10. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Območje urejanja S 13/3 Smlednik
a)
Morfološka enota 2A/2
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.«
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja naravne dediščine:
– trije župelnovi hrasti – parc. št. 103/1 k.o. Smlednik.«
11. člen
Za novim 7.a členom se doda novi 7.b člen, ki se glasi:
7.b člen
Območje urejanja S 13/4 Smlednik
a)
Morfološka enota 3D/1
– dovoljena je sprememba namembnosti obstoječega objekta v večstanovanjski objekt,
– max pozidanost 60%.
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja naravne in kulturne dediščine:
– vodno zajetje pri »Vurošič« – parc. št. 121 k.o. Smlednik
– »štampih« – vodno korito pri »Ferbarju« – parc. št. 83/3 k.o. Smlednik
– župelnova domačija – parc. št. 57 k.o. Smlednik
– trije župelnovi hrasti – parc. št. 103/1 k.o. Smlednik
– »Kovarjevo« znamenje – parc. št. 58 k.o. Smlednik
– portal Dermastjove štale – parc. št. 190 k.o. Smlednik.«
12. člen
Za novim 7.b členom se doda novi 7.c člen, ki se glasi:
»7.c člen
Območje urejanja S 13/5-2 Moše
a)
Morfološka enota 2A/3
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
Dovoljeni so naslednji posegi:
– prizidave in nadzidave k obstoječim objektom,
– adaptacije, nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, in urejanje peš poti,
– postavitve garažnih objektov in vrtnih ograj,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih stanovanjskih objektih za potrebe turizma in gostinstva.
Funkcionalne prizidave objektov ne smejo predstavljati samostojnih stanovanjskih enot, velikost prizidkov pa ne sme presegati 25% zazidane površine.
b)
V območju veljajo dodatna merila in pogoji glede varovanja kulturne dediščine:
– kapelica pri Jeriš – parc. št. 54/2 k.o. Moše
– križ pri »Kvaternik« – parc. št. 99 k.o. Moše.«
13. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja S 13/6 Hraše
Morfološka enota 2A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidave,
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– postavitev pomožnih objektov,
– urejanje odprtih površin in postavljanje vrtnih ograj,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih.
Morfološki enoti 2A/3 in 2A/6
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
V območju urejanja veljajo posebna in dodatna merila glede varovanja kulturne dediščine:
– kapelica pri »Boju« – parc. št. 587/1 k.o. Hraše.
– »Rakova« domačija – parc. št. 416 k.o. Hraše.«
14. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
V območju urejanja S 13/9 Hraše veljajo naslednja dodatna in posebna merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine:
– kapelica pri »Jermanu« – parc. št. 315/1 k.o. Hraše.«
15. člen
Za novim 8.a členom se doda novi 8.b člen, ki se glasi:
»8.b člen
Območje urejanja S 13/9-1 Hraše
Morfološka enota 2A/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.«
16. člen
Za novim 8.b členom se doda novi 8.c člen, ki se glasi:
»8.c člen
Območje urejanja SK 13/2 Valburga
Morfološka enota 10/1
Poleg posegov, ki so dovoljeni v morfološki enoti z oznako10, je dovoljena tudi gradnja garaže z nadstrešnico za kamione, ureditev parkirišč za kmetijsko mehanizacijo in za kamione.«
17. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja DK 13/1 Valburga
a)
Morfološka enota 3C/1
Območje je namenjeno kulturno-poslovnim dejavnostim.
Pred posegom v prostor je treba na podlagi smernic pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine izdelati urbanistično rešitev, ki jo potrdi pristojna občinska služba za urbanizem.
Morfološki enoti 9/1 in 9/2
Dovoljene so parkovne ureditve na podlagi pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
b)
V območju urejanja veljajo posebna in dodatna merila glede varovanja kulturne dediščine:
– spomenik NOB pri Mežnarju – parc. št. 469 k.o. Smlednik.«
18. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja DI 13/1 Smlednik
Morfološka enota 5C
Območje je namenjeno razvoju šole in spremljajočih dejavnosti, na podlagi splošnih določil odloka.«
19. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
V območju urejanja DK 13/1 Valburga veljajo dodatna merila in pogoji za varstvo naravne dediščine:
– lipov drevored – parc. št. 481 k.o. Smlednik.«
20. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZK 13/1 Pokopališče Smlednik
a)
Morfološka enota 9/1
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
Na župni cerkvi sv. Urha v Smledniku in na pokopališču so dovoljeni vsi posegi, vezani na osnovno namembnost.
Za vsak poseg na objektu in neposredni okolici je potrebno pogoje oziroma soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja kulturne dediščine:
– Krekov spomenik na pokopališču – parc. št. 2/1 k.o. Smlednik,
– Spomenik padlim vojakom na pokopališču – parc. št. 2/2 k.o. Smlednik.«
21. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja MT 13/1 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
Na območju je poleg posegov, ki so določeni v skupnih merilih, dovoljena tudi gradnja apartmajev in bungalovov etažnosti K+P+M za potrebe avtokampa.
Dovoljena je napeljava komunalnih vodov (elektrika, voda, telefon, TV...) in ureditev dostopnih poti.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne dediščine.«
22. člen
Za 12. člen om se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Območje urejanja MT 13/2 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne dediščine.«
23. člen
Za novim 12.a členom se doda novi 12.b člen, ki se glasi:
»12.b člen
Območje urejanja ZS 13/1-4 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
V območju je dovoljeno poleg posegov ki so določeni v morfološki enoti 8, tudi izgradnja gostinskega objekta etažnosti K+P+M s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.
Dovoljeno je tudi urediti prostore za piknike in žar ter postaviti sanitarne objekte.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne dediščine.«
24. člen
Za novim 12.b členom se doda novi 12.c člen, ki se glasi:
»12.c člen
Območje urejanja ZS 13/1-5 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
V območju je dovoljeno poleg posegov, ki so določeni v morfološki enoti 8, tudi urediti prostore za piknike in žar ter postaviti sanitarne objekte.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne dediščine.«
25. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZS 13/2 Hipodrom Smlednik
a)
Morfološka enota 8A/1
Območje je namenjeno razvoju športno-rekreacijskih dejavnosti, na podlagi splošnih določil odloka.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Zasuto gramoznico na Smledniškem polju je treba sanirati. V okviru sanacijskega načrta je treba izdelati kemično in fizikalno analizo zasipnega materiala, ugotoviti vpliv na potencialne vodne vire in ustrezno izvesti sanacijo.«
b)
V območju veljajo dodatna merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine:
– Krvavo znamenje – parc. št. 287/2 k.o. Smlednik.«
26. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
V območju urejanja K 13/1 veljajo dodatna in posebna merila in pogoji glede varovanja kulturne dediščine:
– križ pri »Preglnu« – parc. št. 252 k.o. Moše.«
27. člen
Za novim 13.a členom se doda novi 13.b člen, ki se glasi:
»13.b člen
V območju urejanja K 13/4 veljajo dodatna in posebna merila in pogoji glede varovanja kulturne dediščine:
– križ pred Mošami iz smeri Valburga – parc. št. 79/2 k.o. Moše
– križ na cesti Ilovka – Trboje – parc. št. 421 k.o. Moše
– spomenik NOB pri lipi – parc. št. 469/2 k.o. Moše
– križ na lipi – parc. št. 469/2 k.o. Moše.«
28. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje razpršene gradnje R-1 (DKN list KAM-41)
Dovoljena je dopolnilna gradnja v skladu z merili za območja 2A in ureditev prodajalne plinskih jeklenk.
Območje razpršene gradnje R2 (DKN list KAM-42)
Dovoljene so gradnje za kmetijsko dejavnost.«
29. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-80
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti