Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje, stran 6165.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
● v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
● v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prvega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 12/1-1    Na klancu
S 12/1-2    Na klancu
S 12/2     Senica
S 12/3     Žeje
S 12/4     Zbilje
S 12/5     Zbilje
S 12/6     Zbilje
S 12/7     Senica
S 12/8     Ladja
S 12/9     Jeprca
S 12/10    Zbilje
SK 12/5    Zbilje
ZS 12/1-1   Zbilje
ZS 12/1-2   Zbilje
MP 12/1    Ladja
IR 12/1    Zbilje
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, izdelanih leta 2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03), veljajo tudi za vsa območja v planski celoti 12 Zbilje, če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/1-1 Na klancu veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor:
Morfološka enota 7F/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnja poslovno-gospodarskih objektov in stanovanj,
– prizidave in adaptacije komunalnega objekta Elektro Kranj,
– postavitev enostavnih objektov in gradnja parkirišč na gradbeni parceli,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez.
Nujna je z gozdom porasle brežine jezera, zagotovitev večjega zelenega pasu ob vzhodnem robu morfološke enote (ob novi priključni cesti) ter vzdolž ceste proti Zbiljam.
Pred posegom v prostor je treba pridobiti pogoje službe za urbanizem.
Morfološka enota 7F/2
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dopolnilna gradnja in prizidave objektov bencinskega servisa, skladišča naftnih derivatov in pretakališča,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– gradnja parkirišč,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunalne in zvez.«
8. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V območju urejanja S 12/1-2 Na klancu veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
Morfološka enota 7F/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnja poslovno-gospodarskih objektov in stanovanj,
– prizidave in adaptacije komunalnega objekta Elektro Kranj,
– postavitev enostavnih objektov in gradnja parkirišč na gradbeni parceli,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez.
Nujna je z gozdom porasle brežine jezera, zagotovitev večjega zelenega pasu ob vzhodnem robu morfološke enote (ob novi priključni cesti) ter vzdolž ceste proti Zbiljam.
Pred posegom v prostor je treba pridobiti pogoje službe za urbanizem.«
9. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/2 Senica veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 3A/2
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava objekta krajevne skupnosti za potrebe krajevne skupnosti in za dislociran oddelek otroškega varstva,
– postavitev enostavnih objektov na gradbeni parceli,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča in ploščadi,
– postavitev reklamnih znamenj in spominskih obeležij,
– spremembe dejavnosti za potrebe družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez.
Dozidava obstoječega objekta mora biti izvedena na severni oziroma zahodni strani. Maksimalni gabarit je lahko največ K+P+1, streha mora biti v kvaliteti in naklonu enaka obstoječi.
Glede oblikovanja ostalih posegov veljajo splošna merila in pogoji.
Morfološki enoti 2D/1, 2D/2
Oblikovanje objektov v vaših jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih ali barvi kritine ter naklonu streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 10/1
– postavitev kmetije na podlagi splošni določil tega odloka. Druge dejavnosti niso dovoljene.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina
– dve lipi ob hiši v Zg. Senici št. 22,
– dve lipi pri hiši v Zg. Senici št. 23,
– lipa blizu cerkve v Sp. Senici,
– etnološka dediščina,
– obcestno naselje Sp. Senica, kjer je dokaj ohranjen prvotni značaj,
– kulturna dediščina umetnostnega pomena,
– zidana kapela z nišo v Zg. Senici,
– lesen križ v Spodnji Senici pred hišo Sp. Senica št. 1,
– lesen križ pred hišo Spodnja Senica št. 12a,
– znamenje pri hiši Zgornja Senica 12,
– Koščakov križ pri hiši Spodnja Senica 18a,
– ambient in hiša v Sp. Senici pri Markovcu, kjer je avtentičen kraj dogajanja ljudske igre »Veriga«,
– zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja NOV,
– spominska plošča, posvečena dvanajstim domačinom, žrtvam fašističnega nasilja NOV, v Domu družbenih organizacij v Sp. Senici št. 23.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi sekundarno kanalizacijskim omrežje, ojačiti napajalni vodovod med črpališčem v Spodnji Senici in Zgornjo Senico ter dopolniti sekundarno hidrantno omrežje.
Zgraditi je potrebno novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi kabli.«
10. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/3 Žeje veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/1
– občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste, in nanjo pridobi presojo vplivov na okolje.
Morfološka enota 4A/1
– dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjskega objekta,
– gradnja parkirišč za tovorna vozila ni dovoljena,
– občinska služba za urbanizem zahteva, da se za območje izdela urbanistična rešitev in presoja vplivov na okolje, kar obravnava občinski svet.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina
– dva divja kostanja v Žejah
– kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ na obrobju zaselka Žeje.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi sekundarno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo, napajalni vodovod fi 150 mm in dopolniti sekundarno omrežje za potrebe sanitarne in požarne vode.«
11. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/4 Zbilje veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/3
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno ureditev.
Morfološka enota 3A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– prizidava in nadzidava obstoječega stanovanjskega oziroma gospodarskega objekta za potrebe trgovine na drobno,
– rekonstrukcija in adaptacija obstoječega objekta, rušitev in nadomestna gradnja ter tekoča vzdrževalna dela,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču kot so npr. nadstrešnice, rampe in ograje,
– postavitev večjih reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– spremembe namembnosti in dejavnosti za potrebe oskrbnih in uslužnostih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina
– divji kostanj na križišču pri hiši Zbilje št. 12
– rekla Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah Sorškega polja
– etnološka dediščina
– zidam, deloma lesen stanovanjski objekt Zbilje 24
– kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ na križišču cest Zbilje–Jeprca ter Medvode–Mavčiče.
c) Komunalno urejanje
V območju veljajo glede komunalnega urejanja določila 7. člena tega odloka.«
12. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/5 Zbilje veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2D/1
V območju 20 m pasu ob Zbiljskem jezeru je za vse posege v prostor potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje Zavoda za varstvo narave.
Morfološka enota 2D/1
Gostinski objekt ob Zbiljskem jezeru je dovoljeno funkcionalno dograjevati in ga dopolnjevati s turistično ponudbo.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji in varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina
– cipresa in lipa na križišču v Zbiljah
– reka Sava z nižinskimi gozdovi in bregovi in terasah Sorškega polja
– arheološka dediščina
– potencialno arheološko najdišče na levi strani ceste v Zbilje
– etnološka dediščina
– obcestno naselje Zbilje, kjer je dokaj ohranjen prvotni značaj
– zidan stanovanjski objekt Zbilje št. 33
– v delu območja urejanja je uvedena omejitev širjenja naselja
– kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen mrliški križ ob hiši Zbilje št. 47.«
13. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/6 Zbilje so dovoljeni posegi na podlagi splošnih določil odloka.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno ureditev.
Pred posegom, ki se nahaja v območju naravne dediščine, je treba pridobiti mnenje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.«
14. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/7 Senica je treba za posege v prostor pridobiti pogoje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.«
15. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
V območju urejanja S 12/8 Ladja veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/4
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno ureditev.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– kapelica pri hiši Ladja 28,
– križ pri Krivčevi domačiji pri hiši Ladja 36.«
16. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/9 Jeprca morajo vsi posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev morfološke značilnosti naselja in značilno podobo krajine.
Za vse posege je treba pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva predhodno presojo ustreznosti spremembe namembnosti oziroma ustreznosti posamezne namembnosti in presojo vplivov na okolje.«
17. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
V območju urejanja S 12/10 Zbilje je potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo.
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2D/2
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno ureditev.«
18. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 12/1 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne dediščine za reko Savo z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah Sorškega polja.«
19. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 12/2 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja in objekte:
● naravna dediščina
– konglomeratna terasa Žejskega hriba z nižinskim gozdom in razvitimi kraškimi pojavi;
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– zidan križ ob cesti Mavčiče–Zbilje
– lesen križ – Krivčevo znamenje nasproti hiše Zbilje št. 4.«
20. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 12/1 veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja in objekte:
● kulturna dediščina
– zidan križ ob poljski poti Jeprca–Ladja;
● naravna dediščina
– lipa in divji kostanj južno od cerkve na Jeprci,
– lipa ob cesti Medvode–Jeprca,
– reka Sora: bregovi in izviri podtalnice in logi na poplavni ravnici;
● arheološka dediščina
– rimski grobovi ob železnici v Ladji.
b) Prometno urejanje
V območju poteka 30 m variantni rezervat za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo lokalne povezovalne ceste Medvode–Na klancu–Senica–Ladja.«
21. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 12/2 veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja:
● naravna dediščina
– reka Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah Sorškega polja;
● arheološka dediščina
– potencialno arheološko najdišče v Zbiljah.«
22. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZS 12/1-1 Zbilje
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
– dovoljena je gradnja športnih naprav in nujnih spremljajočih funkcionalnih objektov.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
● naravna dediščina
– reka Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah Sorškega polja
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– zidana kapela zaprtega tipa ob cesti Zbilje–Smlednik.«
23. člen
Za 17. členom se novi 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
»Območje urejanja ZS 12/1-2 Zbilje
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
– dovoljena je gradnja športnih naprav in nujnih spremljajočih funkcionalnih objektov.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– naravna dediščina
– reka Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah Sorškega polja;«
24. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.«
25. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-79
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti