Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče, stran 6162.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
● v tekstualnem delu
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
● v grafičnem delu
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 10/1      Vikrče
S 10/2      Spodnje Pirniče
S 10/3      Spodnje Pirniče
S 10/4      Zgornje Pirniče
S 10/5      Verje
S 10/6      Zavrh
S 10/7      Pod Turncem
S 10/8      Vikrče
S 10/9-1     Verje
S 10/9-2     Verje
S 10/9-3     Verje
S 10/10-1    Spodnje Pirniče
S 10/10-2    Spodnje Pirniče
S 10/11     Brezovec
S 10/12     Pod goro
SK 10/4-1    Zgornje Pirniče
SK 10/4-2    Zgornje Pirniče
SK 10/5-1    Verje
SK 10/5-2    Verje
SK 10/6     Spodnje Pirniče
DI 10/1     Zgornje Pinriče
ZS 10/1-1    Vikrče
ZS 10/2     Za Savo (Verje)
ZS 10/3     Brezovec
ZS 10/13     Vikrče
ZD 10/3     Spodnje Pirniče
ZK 10/1     Na hribih
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče, izdelanih leta 2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03, ....), veljajo tudi za vsa območja v planski celoti 10 Pirniče, če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/1 Vikrče veljaj o dodatna merila in pogoji za varovanje naravne in kulturnozgodovinske dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
● naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo),
– 2 kleka, 2 divja kostanja, cipresa ob hiši Vikrče št. 30,
● arheološka dediščina
– najdišče antičnih grobov v celotnem območju.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/2 Spodnje Pirniče veljajo dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter napajalni vodovod fi 200 mm in sekundarno omrežje.
Zgraditi je potrebno tudi novo trafo postaj o z visoko in nizkonapetostnimi kabli ter krajevno omrežje (KKO) in novo ATC postajo Pirniče.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/3 Spodnje Pirniče veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– ohranjanju gradbene linij e in merilu obstoječe zazidave,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 8/1
– dovoljena je sanacija odlagališča odpadkov.
– dovoljene je adaptacija obstoječih objektov.
b) Varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
● arheološka dediščina
– arheološki teren s srednjeveškimi ostanki pri cerkvi sv. Križa v Sp. Pirničah;
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– "Jurjev križ" v Sp. Pirničah nasproti hiše št. 53,
– zidana niša na hiši v Sp. Pirničah št. 58,
– lesen križ pri mežnariji v Sp. Pirničah,
– lesen križ v sredini vasi v Spodnjih Pirničah;
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in nov napajalni vodovod fi 200 mm do vodohrama Verje.«
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 2A/1
V neposredni okolici morfološke enote 10/2 (zemljišče parc. št. 663 k.o. Zgornje Pirniče in iz tega nastala zemljišča ter druga sosednja zemljišča) se bodoče investitorje opozori na bližino obstoječega območja kmetije in njenih vplivov na bližnjo okolico ter obstoječe pogoje bivanja.
Morfološka enota 2D/ 1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 3 A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava objekta krajevne skupnosti za potrebe krajevne skupnosti,
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– postavitev enostavnih objektov na gradbeni parceli,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– postavitev reklamnih znamenj in spominskih obeležij,
– spremembe dejavnosti za potrebe družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale, zvez.
Dozidava obstoječega objekta mora biti izvedena na severovzhodni strani.
Morfološka enota 9C/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava župne cerkve v Zg. Pirničah,
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječem objektu,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– gradnja parkirišč,
– postavitev znamenj in spominskih obeležij.
Dozidava župne cerkve mora biti zasnovana kot samostojna arhitektonska in funkcionalna enota, ki je povezana z osnovno enoto le s komunikacijskimi elementi oziroma manjšim veznim členom. Višina veznega člena in višina nove enote ne smeta presegati višine obstoječega osnovnega objekta.
Morfološka enota 10/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– Postavitev kmetije s stanovanjskim objektom za potrebe kmetije ter postavitev objektov potrebnih za proizvodnjo bio plina na podlagi splošnih določil tega odloka. Druge dejavnosti niso dovoljene.
– Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom, morajo biti intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov na okolje izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
– Pred posegi v okolje je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje, iz katere izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
● naravna dediščina
– 3 divji kostanji, 3 lipe in oreh na gostilniškem vrtu Mihovec,
– hrast blizu hiše Zg. Pirniče št. 76,
– lipa pri hiši Zg. Pirniče št. 76,
● etnološka dediščina
– pritlična kajžarska bajta z lesenim bivalnim in zidanim gospodarskim delom Zg. Pirniče 71,
– pritlična, deloma lesena, deloma zidana stavba Zg. Pirniče 74,
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kapela zaprtega tipa z nišo pri Bučkovih,
– zidano slopno znamenje – znamenje sv. Aleša,
– lesen križ pri cerkvi v Zg. Pirničah,
– lesen križ na koncu naselja v Zg. Pirničah,
– lesen križ na Bogatajevem posestvu v Zg. Pirničah;
● zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja NOV
– spomenik padlim borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja v Zg. Pirničah št. 6,
– doprsni kip narodnega heroja Tineta Rožanca v osnovni šoli.
b) Prometno urejanje
Predvideni dovoz do šole v Zg. Pirničah mora potekati z vzhodne strani v podaljšku obstoječe ceste s priključkom na cesto Vikrče-Verje.
V območju farne cerkve mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest z direktnim dostopom na lokalno cesto Vikrče-Verje.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in dopolniti napajalni vodovod fi 200 mm do vodohrama Verje. Zgraditi je potrebno tudi sekundarno omrežje za potrebe požarne in sanitarne vode.
Postaviti je potrebno novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi kabli.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju S 10/5 Verje veljajo naslednja posebna in dodatna merila ni pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
● naravna dediščina
– lipa na križišču v Verju;
● arheološka dediščina
– arheološko območje s prazgodovinskimi ostanki;
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– križ nasproti lipe na križišču Verje
– križ pri kmetiji Stenovec
● zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja NOV
– spominska plošča, vgrajena na rojstni hiši narodnega heroja Franca Bukovca-Ježovnika v Verju št. 44.
b) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in dopolniti napajalni vodovod fi 200 mm do vodohrama.
Zgraditi je potrebno sekundarno omrežje za potrebe požarne in sanitarne vode. Požarni bazen mora biti zgrajen izven vodovodnega omrežja.
Zgraditi je potrebno tudi novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi kabli.«
12. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glas:
»V območju urejanja S 10/6 Zavrh veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine umetnostnega pomena za naslednja objekta in njuno neposredno bližino:
– kapela zaprtega tipa iz leta 1660 v naselju Zavrh,
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, izvesti rekonstrukcij o obstoječega vodovoda ter delno zgraditi napajalno omrežje do obravnavanega območja.
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
13. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja S 10/12 Pod goro
Morfološka enota 2A/2
– dovoljena je ureditev parkirišča.«
14. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Območje urejanja DI 10/1 Zgornje Pirniče
Morfološka enota 8/2
Dovoljena je gradnja objektov za potrebe gasilskega društva in objektov za potrebe civilne zaščite in reševanja.
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično rešitev.«
15. člen
Za novim 11.a členom se doda novi 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
Območje urejanja SK 10/4
Morfološka enota 10/1
– V območju je dovoljena postavitev kmetije s stanovanjskim objektom za potrebe kmetije ter postavitev objektov potrebnih za proizvodnjo bio plina na podlagi splošnih določil tega odloka. Druge dejavnosti niso dovoljene.
– Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom, morajo biti intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov na okolje izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
– Pred posegi v okolje je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje, iz katere izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.«
16. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanj ZK 10/1 Na Hribih je dovoljena izgradnja pokopališča po posebni strokovni presoji.«
17. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanj G 10/1 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
Pogoji varovanja kulturne dediščine veljajo za. Smledniški stari grad, kjer je kompleksno arheološko najdišče s prazgodovinskimi in srednjeveškimi ostanki ter za najdišče iz večih arheoloških obdobij na Zavrhu – Gradišče.
b)
Na območju Turnca so dopustne letne kulturne prireditve. Nujni posegi v prostor, vezani na izvedbo kulturnih prireditev, so dovoljeni le na podlagi pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.«
18. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 10/2 veljajo dodatna merila in pogoji za varstvo kulturne in naravne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
● naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo);
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kapela zaprtega tipa ob stari cesti proti Smledniku – "Kobivarjev znamne",
– lesen križ ob severnem robu gozda pri šoli – križ na Gmajni,
– rdeči križ na hribu Brezovec;
● zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja NOV
– spominsko obeležje padlima borcema Stanetu Burgarju in Jožetu Štruklju v gozdu nad hišo Zg. Pirniče 114,
– spominsko obeležje padlima aktivistoma Francki Jeras in Ludviku Thumi v gozdu na vzhodni strani Zbiljskega jezera.«
19. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 10/1 veljajo dodatna merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
● naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo),
– hrast na križišču v Vikrčah,
– divji kostanj ob poti, ki vodi na brv čez Savo v Vikrčah,
– gostilniški vrt gostilne Kovač v Vikrčah,
– hrast na polju pod Sp. Pirničami;
● arheološka dediščina
– arheološko območje s prazgodovinskimi ostanki v Verju,
– najdišče antičnih grobov v Vikrčah;
● kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kužno slopno znamenje, ki stoji sredi polja pod Mihovcem – "Smolčev znamne",
– lesen križ, pritrjen na lipo ob gostilni Kovač;
– lesen križ ob cesti od šole proti Sp. Pirničam,
– slopno znamenje z dvojnimi nišami na polju pred Matjaževino na Zavrhu;«
20. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZS 10/ 1-1 Vikrče veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
● naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo);
● arheološka dediščina
– najdišče antičnih grobov v Vikrčah.«
21. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZS 10/2 Za Savo
Morfološka enota 9/1
– dovoljene so zelene ureditve, sprehajalne poti, igrišča za športnorekreacijske dejavnosti.
– pred posegom v prostor je treba izdelati enotno urbanistično rešitev in nanjo pridobiti pogoje pristojnih služb za urbanizem, za varovanje naravne dediščine in službe za varstvo voda.«
22. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZS 10/3 Brezovec je dopustno urediti golf igrišče z dopolnilnimi dejavnostmi.
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila:
– zasnovo, organizacijo in ureditev igrišča;
– vrsto, namembnost in lokacijo spremljajočega programa;
– komunalno rešitev in ureditev območja.
Urbanistično rešitev, ki je podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije, obravnava občinski svet.
R1 – območje, kjer je dovoljeno graditi spremljajoče programe, ki so vezani na organizacijo in delovanje golf igrišča,
R2 – parkirne površine za potrebe golf igrišča.«
23. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
24. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-78
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti