Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2366. Navodilo o statističnih raziskovanjih s področja turizma, stran 6144.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
N A V O D I L O
o statističnih raziskovanjih
s področja turizma
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina navodila)
(1) To navodilo določa način in področja zbiranja podatkov o turističnem povpraševanju in ponudbi za območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podatki), ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad), in ureja njihovo združevanje in obdelovanje ter posredovanje usklajenih statističnih podatkov Komisiji Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
(2) S tem navodilom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta št. 95/57/ES z dne 23. novembra1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (UL L št. 291, z dne 6. 12. 1995, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/57/ES).
2. člen
(namen zbiranja)
Podatki se zbirajo zaradi zagotovitve mednarodne primerljivosti statističnih podatkov o turizmu in ocene konkurenčnosti turistične dejavnosti.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem navodilu imajo naslednji pomen:
– nastanitveni gostinski obrati so hoteli in podobni obrati ter drugi nastanitveni gostinski obrati, kot so kampi, počitniška stanovanja in hiše ter drugi nastanitveni obrati;
– notranji turizem zajema domači in v Republiko Slovenijo usmerjeni turizem;
– domači turizem zajema rezidente Republike Slovenije, ki potujejo le znotraj Republike Slovenije;
– v državo usmerjeni turizem zajema nerezidente, ki potujejo znotraj Republike Slovenije;
– nacionalni turizem zajema domači in iz Republike Slovenije usmerjeni turizem;
– iz države usmerjeni turizem zajema rezidente Republike Slovenije, ki potujejo v drugo državo, in
– informacije o turističnem povpraševanju zajemajo potovanja, katerih glavni razlog so počitnice ali poslovni razlogi in vključujejo vsaj eno ali več zaporednih prenočitev v kraju, ki ni kraj običajnega prebivališča.
ZBIRANJE PODATKOV
4. člen
(področja zbiranja podatkov)
Zbiranje podatkov se nanaša na naslednja področja:
– zmogljivosti nastanitvenih gostinskih obratov;
– zasedenost v nastanitvenih gostinskih obratih: notranji turizem;
– turistično povpraševanje: nacionalni turizem.
5. člen
(značilnosti zbiranja podatkov)
Podatki iz prejšnjega člena se zbirajo na tak način, da se zagotovijo značilnosti, periodika zbiranja in teritorialna razdelitev, kot so določeni v Prilogi Direktive 95/57/ES in v skladu z Odločbo Komisije št. 99/35/ES z dne 9. decembra 1998, ki določa postopke za izvajanje Direktive 95/57/ES (UL L št. 9, z dne 15. 1. 1999, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Odločba 99/35/ES).
6. člen
(natančnost statističnih podatkov)
(1) Urad zagotavlja minimalne zahteve po natančnosti z ukrepi, ki zagotavljajo kakovost rezultatov zbiranja podatkov: z vizualnimi ter logičnimi in računskimi kontrolami vnesenih podatkov, ki se izvajajo tekoče in sproti ter z rednim spremljanjem z izračunavanjem kazalnikov kakovosti, zlasti glede vzorčnih in nevzorčnih napak.
(2) Natančnost statističnih podatkov na nacionalni ravni se zagotavlja tudi z računsko kontrolo med mesečnimi in letnimi podatki o številu prenočitev ter s popolnim zajetjem poročevalskih enot v raziskovanje glede zmogljivosti in zasedenosti nastanitvenih gostinskih obratov.
7. člen
(zbiranje statističnih podatkov)
Zbiranje podatkov za področji zmogljivosti in zasedenosti nastanitvenih gostinskih obratov se izvaja terensko oziroma s telefonsko anketo za področje turističnega povpraševanja ter na podlagi administrativnih virov.
PRENOS PODATKOV
8. člen
(obdelava podatkov)
(1) Urad obdeluje podatke skladno z zahtevami po natančnosti, kot so določene v 6. členu tega navodila in uveljavljenimi metodami in postopki.
(2) Urad izkazuje podatke skladno z Nomenklaturo teritorialnih enot za statistiko (NUTS) Statističnega urada Evropskih skupnosti.
9. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Urad posreduje podatke, obdelane v skladu s prejšnjim členom, Statističnemu uradu Evropskih skupnosti v naslednjih rokih:
– začasni letni podatki se posredujejo v šestih mesecih od zaključka obdobja opazovanja;
– končni (revidirani) letni podatki se posredujejo najkasneje v dvanajstih mesecih od zaključka obdobja opazovanja;
– začasni mesečni in četrtletni podatki se posredujejo v treh mesecih od zaključka ustreznega obdobja opazovanja;
– končni mesečni ali četrtletni podatki se posredujejo najkasneje v šestih mesecih od zaključka ustreznega obdobja opazovanja.
(2) Urad posreduje podatke iz prejšnjega odstavka v skladu z določbami zakona, ki ureja državno statistiko, Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 151, z dne 15. 6. 1990, str. 1) ter 2. členom Odločbe 99/35/ES.
10. člen
(poročanje)
(1) Urad mora na zahtevo Komisije sporočati potrebne podatke za oceno kakovosti, primerljivosti in popolnosti statističnih podatkov.
(2) O vsaki metodološki ali drugi spremembi, ki bi vplivala na zbiranje statističnih podatkov, mora urad obvestiti Komisijo.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2006/2
Ljubljana, dne 15. maja 2006
EVA 2005-1522-0010
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti