Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, stran 5998.

Na podlagi prvega odstavka 32. člena in za izvajanje 22. in 23. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za obrambo, ministrom za šolstvo in šport in ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami
1. člen
V Pravilniku o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list RS, št. 88/03) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe 20. člena ter VI. in VII. poglavja tega pravilnika se ne uporabljajo za kopalne bazene v stanovanjskih stavbah oziroma v hotelih in drugih stavbah za nastanitev, če njihova skupna kopalna površina ne presega površine 200 m2 in globina vode v nobenem delu ne presega 1,35 m.«.
2. člen
V 9. členu se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– reševalec ali redar mora na zaprosilo nuditi pomoč starejšim kopalcem in funkcionalno oviranim osebam, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz vode,«.
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
»– kopališče brez reševalca; vstop otrok do 12. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnika, ki odgovarja za varnost otrok na kopališču (velja za kopališča iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika).«.
3. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Krajša stranica vsakega znaka mora biti dolga najmanj 40 cm, razen na majhnih bazenskih kopališčih, kjer mora biti dolga najmanj 30 cm.«.
4. člen
V 17. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. »POZOR – kopališče brez reševalca«
označuje kopališče, ki v skladu z določbami tega pravilnika nima reševalca (znak se oblikuje v skladu z drugim odstavkom 18. člena tega pravilnika).«.
5. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsako kopališče mora imeti naslednjo opremo, ki omogoča varno in učinkovito reševanje iz vode ter komunikacijo s policijo, zdravstveno službo in centrom za obveščanje:
– reševalne žoge ali reševalne obroče,
– reševalne žrdi,
– piščalke,
– telefonsko ali radijsko zvezo.
(2) Naravno kopališče mora imeti poleg opreme iz prejšnjega odstavka tudi reševalne tube, megafon in opremo za prosto potapljanje.
(3) Kopališče na morju mora imeti poleg opreme iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi možnost komunikacije z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.«.
6. člen
Tretja alinea 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– reševalna plovila, kadar je ločitvena linija kopalne površine oddaljena od obale več kot 50 m.«.
7. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vzdrževanje reda v skladu s predpisi in kopališkim redom ter odpravljanje vzrokov, ki bi lahko privedli do nastanka nevarnosti za obiskovalce, lahko opravlja tudi redar. Redar mora imeti stalno telefonsko zvezo z reševalcem. Redar mora imeti na zunanjem kosu oblačila vidno oznako »REDAR«.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število reševalcev na kopališču se določi glede na potrebno število mest opazovanja v skladu s 27. členom in z upoštevanjem dodatnih meril iz 29. člena tega pravilnika.«.
9. člen
V drugem stavku prvega odstavka 27. člena se črta besedilo »in vse tiste vodne površine, kjer so vodne atrakcije iz 28. člena tega pravilnika.«, vejica se nadomesti s piko.
V četrtem odstavku se tabela spremeni na naslednji način:
+-------------------+-----------------+
|Višina opazovališča|Polmer opazovanja|
| (višina sedišča) |         |
|          |         |
+-------------------+-----------------+
| od 2,0 m do 2,5 m |   do 40 m   |
|          |         |
+-------------------+-----------------+
| od 2,5 m do 5 m |   do 60 m   |
|          |         |
+-------------------+-----------------+
|    od 5 m   |   do 100 m  |
|          |         |
+-------------------+-----------------+
10. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Redar mora biti prisoten pri vsaki vodni atrakciji (npr. tobogani, plezala nad vodo, naprave za skoke v vodo) med njenim obratovanjem.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za vzdrževanje reda skrbi le en redar, če:
– sta dve vodni atrakciji med seboj oddaljeni manj kot 6 m in je omogočen celovit pregled pri njuni uporabi ali
– globina vode v bazenu ne presega 0,6 m.«.
11. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Majhna bazenska kopališča morajo imeti enega reševalca.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na srednjih in velikih kopališčih se število reševalcev določi tako, da se reševalcem na mestih opazovanja iz 27. člena tega pravilnika doda en reševalec.«.
Tretji odstavek se črta.
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če naloge s področja varnosti na kopališču opravlja samo en reševalec, lahko svoje naloge opravlja neprekinjeno največ 10 ur.
(2) Če naloge s področja varnosti na kopališču opravljata dva ali več reševalcev, morajo reševalci mesta opazovanja menjavati vsaj na 2 uri.
(3) Če je na kopališču več reševalcev, upravljavec enega od njih določi za vodjo. Vodja reševalcev usmerja delo reševalcev in redarjev ter izpolnjuje in podpisuje dnevnik dela reševalcev.«.
13. člen
Na koncu besedila tretjega odstavka 35. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Upravljavec mora en izvod zbirnega letnega poročila poslati Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje najpozneje do 15. februarja naslednjega leta.«.
14. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poseben strokovno tehnični pregled iz prvega oziroma drugega odstavka 22. člena Zakona o varstvu pred utopitvami izvede upravljavec. O izvedenem pregledu sestavi poročilo, ki mora vsebovati elemente, navedene v prilogi 3 tega pravilnika. Poročilo mora upravljavec hraniti najmanj tri leta in mora biti na voljo pristojnim inšpektorjem.«.
15. člen
Priloga 3 je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Črta se 43. člen.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-93/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2006
EVA 2005-2511-0143
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
 
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti