Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih, stran 5996.

Na podlagi 15. člena in za izvrševanje 6. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za obrambo in ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih
1. člen
V Pravilniku o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03) se v tretjem odstavku 3. člena črta zadnji stavek.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kopališča morajo biti zgrajena in vzdrževana tako, da sta ob upoštevanju kopališkega reda ter pri pravilni uporabi vseh naprav, opreme in sredstev zagotovljena varnost in varovanje zdravja obiskovalcev in kopališkega osebja.«.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda »trideset« nadomesti z besedo »petdeset«.
4. člen
Četrta alinea 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– sanitarni prostor«.
5. člen
Četrta alinea prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– rezultati laboratorijskih preskusov in ocena higienske ustreznosti vzorcev v skladu s predpisom o higienski ustreznosti kopalne vode, in«.
Peti odstavek se črta.
6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Garderobni prostor, prostori s prhami, sanitarni prostori in prostori dopolnilnega programa v dvoranskih kopališčih morajo biti razporejeni tako, da onemogočajo križanje čistih in nečistih poti.
(2) V prostorih iz prejšnjega odstavka morajo biti tla izdelana iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje. Drsnost talnih oblog v garderobnih prostorih in na suhih prehodih mora biti najmanj razreda A, v prostorih s prhami razreda B in v bazenčkih za noge razreda C po standardu SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih razredov.
(3) V garderobnem prostoru je treba zagotoviti zadostno število električnih vtičnic za sušilnike za lase ali same sušilnike.«.
7. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število kabin na dvoranskih kopališčih ne sme biti manjše od 1/25 števila garderobnih omaric. Na bazenskih kopališčih na prostem in na naravnih kopališčih mora biti najmanj ena kabina na 200 obiskovalcev. Kabine morajo biti široke najmanj 1 m in globoke najmanj 1,25 m. Kabine se morajo zapreti od znotraj. Vsako bazensko kopališče mora imeti najmanj 1/25 kabin širokih najmanj 1,20 m in globokih najmanj 1,25 m, ki omogočajo preoblačenje funkcionalno oviranim osebam. Oprema kabine so klop in tri kljuke za obešanje oblačil.«.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Garderobnih omaric na dvoranskem kopališču mora biti najmanj 75% od števila največje dovoljene zmogljivosti kopališča, na dvoranskem kopališču, ki ga pretežno uporabljajo le hotelski gostje pa najmanj 20% največjega dovoljenega števila obiskovalcev. Na bazenskih kopališčih na prostem mora biti garderobnih omaric najmanj 5% največjega dovoljenega števila obiskovalcev kopališča.«.
9. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prhe in sanitarni prostori morajo biti pred vhodom na bazensko ploščad. Na vsakih 100 m2 vodne kopalne površine mora biti najmanj ena prha. Najmanj 20% prh mora biti v kabinah za prhanje, od tega pa mora najmanj ena biti urejena tako, da omogoča prhanje funkcionalno oviranim osebam. Pri vseh prhah mora biti omogočeno prhanje s toplo in hladno vodo.«.
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Število WC školjk in pisoarjev se določi na podlagi največjega dovoljenega števila obiskovalcev bazenskega kopališča, izhajajoč iz predpostavke, da je na kopališču enako število moških in žensk ter da je na vsakih 100 obiskovalcev najmanj en pisoar in na vsakih 150 obiskovalcev ena WC školjka za moške ter na vsakih 50 obiskovalk najmanj ena WC školjka. Vsaka WC školjka mora biti v kabini z ločilnimi pregradami, visokimi najmanj 2 metra. Pregrade morajo biti najmanj 10 cm, a ne več kot 15 cm dvignjene od tal. Talna površina kabine ne sme biti manjša od 0,9 m x 1,2 m.
(2) Sanitarni prostori morajo imeti najmanj eno WC školjko, en pisoar in en umivalnik, namenjen otrokom.
(3) V sanitarnem prostoru mora biti na vsake štiri kabine najmanj en umivalnik s toplo in mrzlo vodo ter s tekočim milom in sistemom za sušenje rok.
(4) Vsako kopališče mora imeti najmanj en prostor za previjanje otrok.
(5) Vhodna vrata v sanitarne prostore morajo biti opremljena z mehanizmom za samodejno zapiranje.
(6) Dostop od sanitarnih prostorov do bazenske ploščadi mora biti načrtovan in izveden tako, da mora obiskovalec preko bazenčka za noge.«.
11. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Bazenska ploščad mora biti pri dvoranskih kopališčih široka najmanj 2 m, pri kopališčih na prostem pa najmanj 3 m in mora biti ločena od ostalega kopališča tako, da je vstop na bazensko ploščad mogoč le preko bazenčka za noge. Vstop na bazensko ploščad je dovoljen le po predhodnem prhanju.«.
12. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na vhodu v bazensko ploščad mora biti bazenček za noge, ki mora biti lociran in izveden tako, da se mu ni mogoče izogniti.«.
13. člen
V drugi alinei prvega odstavka 22. člena se številka »15« nadomesti s številko »20«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– drsnost tal bazenske ploščadi in dna bazenov z globino vode manj kot 1,35 m mora biti razreda B po standardu SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati enakovredno raven navedenega razreda,«.
V dvanajsti alinei se na koncu stavka pred vejico dodata besedi »ali lestev«.
14. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »in mora imeti najmanj 4 m2«.
V drugem odstavku se za besedo »majhnih« dodata besedi »in srednjih«, številka »12« pa se nadomesti s številko »8«.
V tretjem odstavku se za besedo »majhnem« dodata besedi »oziroma srednjem«.
15. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsa velika bazenska kopališča morajo imeti ločeno, najmanj 8 m2 veliko sobo za prvo pomoč.«.
16. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »sanitarije« nadomesti z besedama »sanitarni prostor«.
V drugem odstavku se beseda »sanitarij« nadomesti z besedama »sanitarnih prostorov«.
17. člen
V prvi alinei 35. člena se številka »2,7« nadomesti s številko »2,0«, v drugi alinei pa se številka »4,5« nadomesti s številko »4,0«.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za bazene z globino vode do 0.6 m ter za masažne in terapevtske kadi.«.
18. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ob prehodih globine vode, med delom bazena za neplavalce oziroma plavalce ter ob drugih nevarnih mestih mora biti poleg reševalnega obroča tudi reševalna žrd.«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Reševalna sredstva iz tega člena niso obvezna ob bazenih do globine 1,35 m.«.
19. člen
V 44. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na vsakem reševalnem mestu po predpisih o organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami mora biti reševalna tuba.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »čoln« nadomesti z besedama »reševalno plovilo«.
20. člen
V drugem odstavku 45. člena se črtata besedi »7. člena«.
21. člen
Obstoječa kopališča se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika do 30. septembra 2006. Uskladitev ni potrebna s tistimi določbami, ki jih je mogoče izpolniti le na način, da se opravijo gradbena dela, ki presegajo redna vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-93/2005
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2005-2511-0142
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
 
Soglašam!
dr. Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti