Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006

Kazalo

2328. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan, stran 5923.

V skladu z določbami 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 55/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05), 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet Občine Škocjan na svoji 28. redni seji dne 25. 4. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Škocjan
1. člen
V Statutu Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) se v I. poglavju za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Na območju Občine Škocjan so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Škocjan so določeni s tem statutom in odlokom občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Bučka, ki vključuje naslednja naselja: Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit, Zaboršt;
2. Vaška skupnost Dobrava – Tomažja vas, ki vključuje naselja: Čučja Mlaka, Dobrava, Ruhna vas, Stranje, Tomažja vas;
3. Vaška skupnost Dole, ki vključuje naselja: Dolenje Dole, Gorenje Dole, Jelendol in Mačkovec;
4. Vaška skupnost Grmovlje, ki vključuje naselja: Dobruška vas, Dolenja Stara vas, Grmovlje in Hudenje;
5. Krajevna skupnost Škocjan, ki vključuje naselja: Hrastulje, Osrečje, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Škocjan, Zalog, Zavinek in Zloganje;
6. Vaška skupnost Zagrad, ki vključuje naselja: Gabrnik, Goriška Gora, Goriška vas, Gornja Stara vas, Klenovik, Male Poljane, Velike Poljane, Zagrad.«.
2. člen
V 8. točki 6. člena se doda nova, peta alineja, ki se glasi:
» – določa občinski program športa.«.
3. člen
V 10. točki 6. člena se doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.«.
4. člen
Črta se vsebina druge alineje 7. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,«.
V tretji alineji istega člena se črta besedica »urbanega«, tako, da se alineja glasi:
»določanje namembnosti prostora«.
5. člen
V celoti se črta drugi odstavek 8. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.«
6. člen
Črta se vsebina 10. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»1. Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
2. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
3. Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih delov občin.
4. Občinska uprava je enovit organ.
5. Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan.«.
7. člen
Dopolni se tretji odstavek 12. člena tako, da se pravilno glasi:
»Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni oglasni deski občine.«
8. člen
Dopolni se zadnji stavek četrtega odstavka 13. člena, ki se pravilno glasi:
»Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta; če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«
9. člen
Črta se deveta alineja 15. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,«.
Črta se deseta alineja istega člena, ki se nadomesti z naslednjo vsebino:
»odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,«.
Črta se tudi trinajsta alineja 15. člena, ki se nadomesti z naslednjo vsebino:
»s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,«.
Spremeni se šestnajsta alineja 15. člena, ki se pravilno glasi:
»imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,«.
Črta se enaindvajseta alineja 15. člena.
10. člen
Za prvim stavkom tretjega odstavka 17. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.«
Za prvim stavkom četrtega odstavka 17. člena se pika nadomesti z vejico in doda novo besedilo: »ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.«.
Briše se ostala vsebina četrtega odstavka 17. člena in se nadomesti z naslednjim:
»Če seja občinskega sveta ni bila sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.«
11. člen
Črta se vsebina petega odstavka 20. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Župan in direktor občinske uprave poročata o izvrševanju odločitev občinskega sveta občinskemu svetu tekoče na sejah sveta, najmanj pa enkrat letno.«
12. člen
Črta se vsebina 21. člena in se nadomesti z naslednjo:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
13. člen
V prvem stavku 28. člena se zapis »državljani« črta in nadomesti z zapisom »volivci«.
Črta se prvi stavek tretjega odstavka 28. člena.
14. člen
Tretja alineja 29. člena se dopolni tako, da se pravilno glasi:
»skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta; odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,«.
Četrta in peta alineja 29. člena se črtata.
Šesta alineja 29. člena se dopolni tako, da se pravilno glasi:
»predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive, o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,«.
15. člen
Črta se vsebina prvega odstavka 33. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan«.
Doda se nov, peti odstavek 33. člena, ki se glasi:
»Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta«.
16. člen
V celoti se črta vsebina 36. člena in se nadomesti z naslednjo novo vsebino:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta«.
17. člen
Dopolnita se drugi in tretji stavek 38. člena tako, da se pravilno glasita: »Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. Stopnjo izobrazbe in izkušnje praviloma iz finančno računovodske, pravne ali tehnične smeri, oziroma, najmanj V. stopnjo izobrazbe navedenih smeri in najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj.«
18. člen
Za četrtim odstavkom 39. člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Škocjan. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.«
19. člen
V celoti se črta vsebina 40. člena in se nadomesti z naslednjo:
»Nadzorni odbor samostojno določa program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo del.«.
20. člen
V celoti se črta vsebina 41. člena in se nadomesti za naslednjo vsebino:
»Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, javnih podjetij, zavodov in drugih, na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.«.
21. člen
V celoti se črta vsebina 42. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– ko je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca zavarovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«.
22. člen
V celoti se črta vsebina 43. člena in se nadomesti z novo vsebino:
»Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem program (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.«
23. člen
Doda se nov, 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najkasneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni, od prejema predloga poročila o nadzoru, vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.«.
24. člen
Doda se nov, 43.b člen, ki se glasi:
»43.b člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno, neučinkovito, neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje.«.
25. člen
Doda se nov, 43.c člen, ki se glasi:
»43.c člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila, obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačilni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter z za poslovanje občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:
– zadolževanjem občine nad 5% sprejetega proračuna,
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad 4% sprejetega proračuna,
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad 1% sprejetega proračuna,
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 1% sprejetega proračuna,
– odpisi terjatev nad 100.000,00.SIT,
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.«.
26. člen
Doda se nov, 43.d člen, ki se glasi:
»43.d člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«.
27. člen
V celoti se briše vsebina 44. člena in se nadomesti z naslednjo:
»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje revizijske službe.«.
28. člen
Za 44. se doda nov, 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
Sredstvo za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.«.
29. člen
Doda se nov, 44.b člen, ki se glasi:
»44.b člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljena dela v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev.
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.«
30. člen
Spremeni se vsebina 50. člena, ki se glasi:
» Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.«.
IV. OŽJI DELI OBČINE
31. člen
Za 55. členom se doda nov, 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti kot nepravne osebe:
1. Krajevna skupnost Bučka,
2. Vaška skupnost Dobrava – Tomažja vas,
3. Vaška skupnost Dole,
4. Vaška skupnost Grmovlje,
5. Krajevna skupnost Škocjan,
6. Vaška skupnost Zagrad.«.
32. člen
Doda se tudi nov, 55.b člen, ki se glasi:
»55.b člen
Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost kot posvetovalni organ.«.
33. člen
Za 55. b členom se doda nov, 55.c člen, ki se glasi:
»55.c člen
Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
– dajejo predloge za ureditev krajev in pri tem sodelujejo;
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.);
– predlagajo programe javnih del;
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.«.
34. člen
Doda se nov, 55.d člen, ki se glasi:
»55.d člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja krajevnih in vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini ustanovi občinski svet z odlokom odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z odlokom se določi organizacija in način dela krajevnih in vaških odborov.
Predsednik odbora krajevne oziroma vaške skupnosti, v okviru nalog skupnosti in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog pri izvajanju odločitev zastopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik odbora pridobiti soglasje župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu drugače določeno.«.
35. člen
Doda se nov, 55.e člen, ki se glasi:
»55.e člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov krajevnih oziroma vaških skupnosti kot svoj posvetovalni organ.«.
36. člen
Za 55.e členom se doda nov 55.f člen, ki se glasi:
»55.f člen
Občinski svet lahko ukine krajevno ali vaško skupnost, če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane odbora oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog skupnosti v skladu s tem statutom.«.
37. člen
Pri 57. členu se doda nova, 8. alineja, ki se glasi:
»obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij.«
38. člen
Črtata se tretji in četrti odstavek 82. člena in se nadomestita z novimi odstavki, ki se glasijo:
»Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.
Za neodplačano pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.«
39. člen
Za prvim odstavkom 83. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.«.
40. člen
Črta se vsebina 84. člena in se nadomesti z vsebino, ki se glasi:
»Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.«.
41. člen
Črta se vsebina 85. člena in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrt razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.«.
42. člen
V celoti se črta vsebina 86. člena in se nadomesti z naslednjo:
»Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine in drugim splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.«.
43. člen
Črta se vsebina 87. člena in se nadomesti z naslednjo:
»Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadrževanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon. Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračun občine.«.
44. člen
V celoti se črta 88. člen.
45. člen
V celoti se črta 89. člen.
46. člen
V celoti se črta 90. člen.
47. člen
V celoti se črta 91. člen.
48. člen
Za četrtim odstavkom 92. člena se doda nov, peti odstavek, ki glasi:
»Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.«.
49. člen
Črta se vsebina 93. člena in se nadomesti z naslednjo:
» Sredstva proračuna se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določenimi s proračunom.
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določenim z zakonom ali odlokom o proračunu občine.«.
50. člen
V drugem odstavku 95. člena se za besedno zvezo: »v proračunsko rezervo postavi pika«, nadaljnje besedilo se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.«.
51. člen
96. člen se v celoti črta.
52. člen
Črta se vsebina 97. člena in se nadomesti z naslednjo:
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča. Žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.«.
53. člen
Črta se vsebina 98. člena in se nadomesti z naslednjo:
»V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.«.
54. člen
Dopolni se tretji odstavek 99. člena tako, da se glasi:
»Predlog zaključnega računa za preteklo leto župan predloži občinskemu svetu v sprejem
najkasneje do konca marca tekočega leta
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.«.
55. člen
Črta se drugi stavek drugega odstavka 101. člena in se nadomesti z naslednjim: »O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.«.
56. člen
Za 102. členom se doda nov, 102.a člen, ki se glasi:
»102.a člen
»Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom ali podzakonskimi predpisi.«.
57. člen
Ostale določbe ostajajo nespremenjene.
58. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0001/2005
Škocjan, dne 25. aprila 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti