Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006

Kazalo

2327. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 5920.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 28. redni seji dne 4. 5. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici)
Program priprave določa namen, cilje ter vsebino Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta, roke za pridobitev smernic ter obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
1. Ocena stanja
S pripravo in sprejemom strategije prostorskega razvoja bo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določila temeljne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe in tako zagotovila pogoje za vzdržen in usklajen prostorski razvoj na celotnem svojem območju v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
2. Razlogi
Priprava Strategije prostorskega razvoja občine Sveti Jurij ob Ščavnici je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije in sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (171. člen Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/025, 8/03; ZUreP-1). Razlogi za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine Sveti Jurij ob Ščavnici so tudi razvojne potrebe občine ter pobude in predlogi pravnih ter fizičnih oseb, na katere se je občina dolžna odzvati najmanj enkrat na štiri leta (67. člen ZUreP-1).
Namen Strategije prostorskega razvoja občine Sveti Jurij ob Ščavnici je torej priprava temeljnega občinskega dokumenta o usmerjanju razvoja v prostoru, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter Prostorskim redom Slovenije.
3. Pravna podlaga za pripravo SPRO:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek)
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/04),
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS – Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04).
2. člen
(predmet in programska izhodišča Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici)
(predmet, programska izhodišča in cilji prostorske strategije)
1. Predmet
Predmet prostorske strategije je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici z upoštevanjem temeljnih ciljev, kot jih določa Zakon o urejanju prostora, in usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in njegovo rabo tako, da bo omogočen usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine, ob hkratnem upoštevanju varstvenih zahtev.
V prostorski strategiji bomo upoštevali konceptualna izhodišča občine, že začrtane prostorske razvojne procese ter pobude pravnih in fizičnih oseb, ki sovpadajo z načrtovanim konceptom prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Prostorska strategija občine bo upoštevala tako družbene, gospodarske in okoljske dejavnike prostorskega razvoja.
2. Programska izhodišča
Programska izhodišča prostorske strategije so predvsem:
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije,
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami s poudarkom na vodilnem naselju Sveti Jurij ob Ščavnici
– ustvarjanje čimbolj prepoznavnega reda v prostoru občine;
– doseganje zmernega, premišljenega in vzdržnega prostorskega razvoja, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami;
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora;
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne in kulturne dediščine;
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občine s širšim regionalnim prostorom;
– spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost;
– zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje in druženje;
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti in prednosti posameznih območij ter reševanje obstoječih problemov.
3. Vsebina
Vsebina SPRO določa:
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena, kot so:
– zasnova poselitve vključno zasnovami rabe urbanih površin, prenove obstoječega stavbnega fonda ter sanacije degradiranih urbanih območij,
– zasnovo prometne in komunalne infrastrukture,
– zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodnih virov in vodnogospodarskih sistemov, območja rudnin, naravnih in kulturnih vrednot ter naravnih in ogroženih območij,
4. območje urbanistične zasnove naselja Sveti Jurij ob Ščavnici
 
Urbanistična zasnova naselja Sveti Jurij ob Ščavnici opredeljuje:
– ureditveno območje urbanistične zasnove,
– zasnovo dejavnosti v prostoru,
– območje prenove naselja in koncept prenove,
– območja za širitev naselja in namensko rabo površin,
– zasnovo prometne in komunalne infrastrukture,
– usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– členitev UZ za posamične enote in okvirna območja za urejanje z lokacijskimi načrti in prostorskim redom.
3. člen
(okvirno ureditveno območje)
Prostorska strategija bo izdelana za celotno območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Sestavni del prostorske strategije bo tudi urbanistična zasnova občinskega središča Sveti Jurij ob Ščavnici.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi in so določeni s tem programom priprave.
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZureP-1 zadolženi, da sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, da pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZureP-1 in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Direktorat za prostor
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Direktorat za okolje
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Urad za okolje
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Urad za upravljanje z vodami
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Notranji trg
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Direktorat za energijo
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Direktorat za kmetijstvo
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
9. Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Direktorat za letalstvo
10. Ministrstvo za promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Direkcija za železniški promet
11. Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Direktorat za ceste
12. Ministrstvo za promet, Langusovo 4, 1000 Ljubljana, Sektor za prometno politiko
13. Ministrstvo za promet, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Direkcija RS za ceste
14. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Direktorat za obrambne zadeve
15. Ministrstvo za promet, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje
16. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
18. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
19. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategij prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici:
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Gornja Radgona, Lackova ulica 4, 9250 Gornja Radgona
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
– KSP Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
– župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, občinski svet, odbori občinskega sveta, strokovne službe občinske uprave
– druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, če se v postopku priprave strategije prostorskega razvoja ugotovi njihova relevantnost
5. člen
(strokovne podlage za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in način pridobitve strokovnih rešitev za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici)
Za izdelavo strategije prostorskega razvoja je občina pridobila že vrsto strokovnih analiz (Demografska analiza občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Morfološka analiza naselij v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Analiza pravnega stanja in trga zemljišč, Prostorske analize območja občine, Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč in prostih zemljišč na zazidanih površinah, ter analiza zemljišč izven poselitvenih območij naselij, Strokovna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja občine – Poslovna cona ob avtocesti v K.O. Grabonoš, Idejna zasnova za poslovno cono ob avtocesti v K.O. Grabonoš)
Na osnovi teh strokovnih podlag bo oblikovan koncept strategije prostorskega razvoja občine.
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/2004), do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju. Strokovne podlage pripravljavec zagotovi sam.
Pripravljavec smiselno uporabi že izdelane študije in raziskave, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Izdelajo in pridobijo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave prostorske strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitve o prostorskem razvoju občine.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Način pridobitve geodetskih podlag:
geodetske podlage v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS.
6. člen
(postopek in roki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici)
Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
1. Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZureP-1. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici izvede 1. prostorsko konferenco, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta.
Datum kraj in čas konference bo pripravljavec objavil v skladu z ZUureP-1 v sredstvih javnega obveščanja.
2. Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec t.j. občina na podlagi 29. člena ZUreP-1 pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od sprejema vloge, posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti kot usmeritve za izdelavo prostorske strategije. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
3. Izdelava strokovnih podlag za Strategijo prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Do izteka roka za pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora pripravljavec analizira, dopolni in uredi strokovne podlage.
4. Izdelava predloga SPRO in zasnove prostorskega razvoja občine.
Na podlagi ugotovitev iz analiz, izdelovalec opredeli najpomembnejše prostorske ureditve, ki bodo predmet obravnave SPRO in za njih oblikuje izhodišča za urejanje prostora v obliki usmeritev trajnostnega razvoja in po posameznih tematskih sklopih: poselitev, infrastruktura, krajina in okolje. Ob upoštevanju rezultatov opravljene analize in oblikovanih izhodišč izdelovalec pripravi predlog oziroma koncept Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. Druga prostorska konferenca
Predlog SPRO se obravnava na drugi prostorski konferenci skladno z 28. členom ZureP–1 najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
6. Javna razgrnitev in javne obravnave
Predlog Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se javno razgrne na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, za najmanj 30 dni skladno z 31. členom ZureP–1. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
7. Izdelava dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave. Na podlagi potrjenih stališč do pripomb iz javne obravnave in razprave pripravi izdelovalec dopolnjen predlog Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, h kateremu se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora skladno z 33. členom ZureP–1. Izdela se usklajeni predlog Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
8. Sprejem predloga SPRO
Župan posreduje dopolnjen predlog Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme Strategijo prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici z odlokom.
Pred objavo odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici mora pripravljavec sprejeti prostorski akt poslati ministru za okolje in prostor, ki s sklepom v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici z ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o SPRO občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za okolje in prostor o potrditvi.
9. Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v Programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in pripravo strokovnih gradiv ima pripravljavec prostorskega akta zagotovljena v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, na proračunski postavki 42080003 (Prostorski plan – SPRO, PRO).
8. člen
(objava)
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3500-00010-001/2006
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti