Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006

Kazalo

2322. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Postojna, stran 5914.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter v povezavi s 36. in 99. členom Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) ter 33. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je župan Občine Postojna dne 22. 5. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Postojna
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine
1.1. Temeljne določbe
S tem programom se pričnejo postopki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Postojna (v nadaljevanju: SPROP) in Prostorskega reda Občine Postojna (v nadaljevanju: PROP), ki sta temeljna prostorska akta občine.
Namen SPROP je v skladu s strategijo prostorskega razvoja Slovenije določiti vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo trajnostno rabo.
PROP je temeljni izvedbeni prostorski akt občine. Namen PROP je, da v skladu s SPROP ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, določi pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
1.2. Ocena stanja
(1) Občina Postojna s središčem mestom Postojna leži v območju Notranjsko – kraške regije in predstavlja v tej drugi najmanjši in najredkeje poseljeni statistični regiji v Republiki Sloveniji najgosteje poseljeno občino v regiji. Regija spada v skupino gospodarsko manj razvitih regij z izrazito izvozno usmerjenim gospodarstvom z nizko dodano vrednostjo proizvodov.
Glavne prednosti, ki jih ima regija in Občina Postojna za bodoči gospodarski, socialni in prostorski razvoj, so:
1. Ohranjena in nacionalno prepoznavna naravna in kulturna dediščina z velikim deležem Nature 2000, ki pa zaenkrat zaradi odsotnosti dolgoročnih načrtov upravljanja in gospodarjenja z njimi predstavlja neizkoriščen potencial z izjemo same Postojnske Jame in Predjamskega gradu;
2. Potencial Postojne in Inštituta za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot mednarodnega krasoslovnega raziskovalnega in izobraževalnega središča;
3. Strateška lega mesta Postojne (Občine Postojna) na prometnem vozlišču cestnega in železniškega omrežja RS, ki povezuje:
– Smer Koprsko pristanišče – Republika Slovenija – Republika Avstrija in Republika Madžarska (obstoječa AC Ljubljana – Koper in železnica Ljubljana – Koper – Trst) in
– Smer Republika Slovenija – smer Republika Italija (trasa AC je variantno določena v Strategiji prostorskega razvoja RS, obstoječa železnica Postojna – Pivka – Divača – Sežana – Opčine).
Občina Postojna se razteza na 270,3 km2. Po podatkih Statističneg urada RS iz leta 2003 ima 14.646 prebivalcev ali 54 prebivalca na km2. Njene sosedne občine so Občina Logatec, Občina Cerknica, Občina Pivka, Občina Divača, Občina Vipava in Občina Ajdovščina. V mestnem naselju Postojna živita 2/3 prebivalstav občine. Povprečna starost je 38,8 let, aktivnega prebivalstva je 7226 (zaposlenih 6448, brezposelnih 778). Indeks staranja je 69,8.
Občino Postojna sestavlja 5 geografskih podobmočij, 13 krajevnih skupnosti in 41 naselij, in sicer:
– Postojnska kotlina:
KS Postojna (mesto postojna z naselji Veliki Otok, Stara vas, Zagon),
KS Hrenovice (Hrenovice, Studenec, Goriče, Dilce),
KS Hrašče (Hrašče, Mali Otok),
KS Hruševje (Hruševje, Slavinje, Mala Brda, Velika Brda, Sajevče, Rakulik),
KS Landol (Landol),
KS Šmihel pod Nanosom (Šmihel pod Nanosom),
– Podnanoško območje:
KS Veliko Ubeljsko (naselja Veliko ubeljsko, Malo Ubeljsko, Strane, Brezje),
KS Razdrto (naselje Razdrto)
– zgornji del Pivške kotline:
KS Prestranek (naselja Prestranek, Orehek, Matenja Vas, Rakitnik, Grobišče, Koče, Žeje)
KS Slavina v ustanavljanju (naselje Slavina)
– Planinsko polje: KS Planina (naselje Zgornja in Dolnja Planina, Liplje)
– Podgora:
KS Studeno (naselja Studeno, Strmica in Lohača) in
KS Bukovje (naselja Bukovje, Gorenje, Predjama, Belsko).
(2) Podatki, ki so navedeni v analizi Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije 2007–20133 (Domžale, april 2006), kažejo, da je:
– Območje regije v med najredkeje poseljeni v RS in ima neugodno starostno strukturo kljub rasti prebivalstva v regiji, ki je posledica selitvenega in ne naravnega prirasta.
– Gospodarstvo v regiji po bruto domačem proizvodu v zadnjem času nazadovalo,
– Turistična dejavnost v regiji osredotočena na koriščenje naravnih potencialov, ki pa so z izjemami, premalo izkoriščeni. Območje je glede na naravne danosti primerno za razvoj pustolovskega in adrenalinskega turizma z dopolnilnimi dejavnostmi kot je kmečki turizem in prodaja ekoloških produktov.
– Podeželje bogato z naravno in kulturno dediščino, ki počasi degradira v neohranjeno tudi zaradi zmanjševanja pomena kmetijstva v gospodarstvu.
– Prometna dostopnost regije dobra z nujnostjo razvoja trajnostnih oblik prometa.
– Opremljenost naselij z vodovodom dobra, vendar je potrebno zmanjšati izgube v sistemu.
– S Kanalizacijo opremljena le večja naselja.
– Potrebna umestitev regijskega centra za ravnanje z odpadki nujna.
– Velik del regije (50%) pod varovalnim režim Natura 2000.
(3) Na bodoči prostorski razvoj Občine Postojna bodo poleg ohranjene naravne in kulturne dediščine, potenciala Postojne kot mednarodnega krasoslovnega raziskovalnega in izobraževalnega središča in strateško pomembne prometne lege vplivale tudi razvojne opredelitve in spodbude države, pospeševanje tržnega gospodarstva, procesi vezani na globalizacijo in vključenost Slovenije v Evropsko unijo, razvoj procesov regionalizacije in vloge regionalnih in lokalnih dejavnikov v procesih predvidenega nadaljnjega policentričnega razvoja. Ob tem bodo pomembno vlogo imeli: mobilnost slovenskega in tujega kapitala, večanje vloge tujega kapitala, spremembe v gospodarski in socialni strukturi prebivalstva, demografski trendi, migracije, spreminjanje vrednostih sistemov in načina življenja, uveljavljanje novih informacijsko – komunikacijskih tehnologij prometa in zvez ter razvoj turizma in šolstva.
1.3. Razlogi za pripravo
(1) V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1 sprejela dva ključna državna prostorska akta – Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti, mora tudi občina začeti s pripravo novih prostorskih aktov občine, to je Strategije prostorskega razvoja Občine Postojna in Prostorskega reda Občine Postojna.
(2) Prostorski planski akti Občine Postojna (Odloka o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) in Odlok o Srednjeročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) – v nadaljevanju: prostorski planski akti, ki so bili izdelani v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub v letu 2004 sprejetim spremembam in dopolnitvam, ne zagotavljajo trajnostnega prostorskega razvoja, ki bi odražal usklajene razvojne potrebe gospodarstva z varovalnimi zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin in varstva kulturne dediščine.
(3) Veljavne prostorske sestavine plana je v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1) potrebno nadomestiti strategijo prostorskega razvoja, ki bo opredelila prostorski razvoj in usmeritve za urejanje prostora občine.
1.4. Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo SPROP in PROP so določila ZureP-1, ki v:
– odstavku 12. člena ZUreP-1 določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega tudi predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora ter načrtuje prostorske ureditve na območju občine in izvaja prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
– 27. členu ZUreP-1 določa da se prostorski akt začne pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta,
– v četrtem odstavku 171. člena ZUreP-1 določa da morajo občine začeti s pripravo SPRO in PRO po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije in sprejeti prostorski red občine najkasneje v treh letih po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007;
– 22. členu obravnava možno sočasno pripravo prostorskih aktov občine.
 
2. Predmet in programska izhodišča SPRO in PRO z območjem njenega urejanja
2.1. Predmet in programska izhodišča za izdelavo SPRO
(1) Predmet SPROP je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen in vzdržen prostorski razvoj Občine Postojna in izhodišča za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev ima podlago v sprejetih državnih prostorskih aktih: SPRS in PRS. Poleg navedenega mora SPROP upoštevati tudi izhodišča Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije 2007–2013, ki bo sprejet septembra 2006.
(2) Vsebina SPROP je podrobneje opredeljena v Pravilniku o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v nadaljevanju: Pravilnik o SPRO), v skladu s katerim se SPROP pripravi.
(3) Občina Postojna bo, kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov izdelave prostorskih aktov, predvsem na področju turizma, prometa, infrastrukture, deponiranja odpadkov ter drugih skupnih projektov, usklajevala svoje interese z interesi sosednih občin.
2.2. Predmet in programska izhodišča za izdelavo PROP
(1) Predmet PROP je oblikovanje pravil za urejanje prostora v občini. PROP je temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu ki ureja graditev objektov. Prostorski akt bo izdelan v skladu s SPROP in s pravili Prostorskega reda Slovenije.
(2) PROP se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik o PRO).
Dne 10. 5. 2006 je Občina Postojna (pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobi in uskladi priporočila, usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja in sicer dne 3. 5. 2006 v časopisu Primorske novice in na radiu Radio 94 dne 3., 8., 9. in 10. 5. 2006.
Na prostorski konferenci je bilo posredovano to priporočilo oziroma usmeritev, ki bo v postopku priprave proučeno in smiselno upoštevano:
– Pri pripravi teh aktov je potrebno upoštevati strateško pomembno prometno lego mesta Postojne s preveritvijo umestitve dodatnega izhoda z AC Ljubljana – Postojna na severovzhodu mesta Postojne.
 
3. Ureditveno območje SPRO in PRO
SPROP in PROP se izdela za celotno območje Občine Postojna.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPROP in PROP
(1) Pripravljavec SPROP IN PROP mora pred začetkom priprave SPROP in PROP Ministrstvu za okolje in prostor poslati obvestilo o svoji nameri. Obvestilo mora vsebovati podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, za katero bo plan izdelan, vključno z ustreznim kartografskim prikazom določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki ga plan obsega.
(2) Ministrstvo v 60 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pisno sporoči pripravljavcu plana, da je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, ministrstvo obvesti tudi javnost, da bo za plan izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
(3) Občina Postojna kot pripravljavec SPROP in PROP vključi morebitno obvezo po celoviti presoji vplivov na okolje v program priprave.
(4) Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1 in posredujejo občini strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo SPRO in PRO.
(5) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ravnanje z odpadki poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Koper, poda izhodišča za varstvo okolja lokalnega pomena;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega prometa;
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega prometa;
15. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega prometa;
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega prometa;
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
18. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
19. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
20. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
21. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
22. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
23. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
24. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
25. Kmetijska svetovalna služba, Izpostava Postojna, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč na lokalni ravni;
26. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
27. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
28. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Območni urad Postojna poda izhodišča za veterinarsko zaščito;
29. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
30. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Postojna poda izhodišča in usmeritve za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo;
31. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter razvoja športa;
32. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
33. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
34. Regionalna razvojna agencija Pivka poda izhodišča in programe za razvoj regije;
35. Notranjsko – kraški reginalni zavod za turizem Postojna poda izhodišča in programe za razvoj turizma v občini;
36. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
37. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica poda izhodišča za ohranjanje narave;
38. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
39. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
40. Geoplin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
41. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
42. Elektro Primorska, Poslovna enota Sežana poda izhodišča za področje prenosa električne energije na lokalnem nivoju;
43. Telekom Slovenije, d.d., PE Koper poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
44. Javno podjetje KOVOD Postojna d.o.o. poda izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena (vodovod in kanalizacija);
45. Komus d.o.o. poda izhodišča za področje izvajanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije;
46. CPK d.d., Koper poda izhodišča za področje izvajanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije;
47. Publicus d.o.o. poda izhodišča za področje varstvo okolja in ravnanje z odpadki lokalnega pomena;
48. Studio Proteus poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
49. Gospodarska zbornica Slovenije, Postojna;
50. Obrtna zbornica Postojna;
51. RRA Notranjsko – kraške regije d.o.o.,
52. Občina Postojna poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave…) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
53. Lovska družina Javornik, Črna jama in Prestranek podajo izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva na lokalni ravni;
54. Ribiška družina Postojna poda izhodišča za razvoj dejavnosti ribištva na lokalni ravni;
55. Notranjski muzej poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine na lokalni ravni;
56. ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa poda izhodišča za razvoj občine s področja krasoslovne dejavnosti;
57. Notranjski ekološki center poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva in podjetništva lokalnega pomena;
58. Turistična društva v Občini Postojna podajo izhodišča za razvoj turistične dejavnosti na lokalnem nivoju;
59. KS Občine Postojna podajo izhodišča za razvoj KS;
60. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi SPROP in PROP glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
 
5. Strokovne podlage za pripravo SPRO in PRO
5.1. Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi SPROP in PROP naj izdelovalec upošteva obstoječe strokovne podlage, v kolikor le te niso v nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči določenimi v tem programu priprave, ki so navedene v Prilogi 1.
5.2. Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) so obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
1. analiza stanja in teženj v prostoru,
2. analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
3. študija ranljivosti prostora,
4. druge strokovne podlage.
5.3. Strokovne podlage pripravljavca
(1) Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi izdelavo naslednjih strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se izdelajo za naslednje vsebine oziroma področja:
1. Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja Občine Postojna (v delu);
2. Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja za izbrane dejavnosti (bivanje, gospodarske dejavnosti in sicer predvsem razvoj turistične dejavnosti in umestitev logističnega centra, družbene dejavnosti – šolstvo) z bilanco zemljišč za gradnjo;
3. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij;
4. Podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdelave urbanističnih zasnov za mesto Postojna in drugih naselij (npr.: Prestranek, Planina), za katera se ob pripravi SPROP planira intenzivnejši razvoj oziroma naselja, ki zahtevajo celovit koncept prostorskega razvoja ter dopolnitev obstoječih strokovnih podlag poselitve z izdelavo variantnih rešitev;
5. Strokovne podlage s področja krajine in usmerjanja dejavnosti v odprtem prostoru (npr. za območje Planiskega polja);
6. Strokovne podlage s področja lokalne javne gospodarske infrastrukture;
7. Okoljsko poročilo v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonu o ohranjanju narave, če bo potrebo po izdelavi te strokovne podlage ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor RS;
8. Analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posamezne dejavnosti;
9. Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Postojna.
(2) Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem SPRO in PRO, ob upoštevanju izdelane »Analize stanja in teženj Občine Postojna«.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
1. podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
2. predlogi morebitnih strateških razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
3. drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
(3) Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPROP in PROP pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za SPROP najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o SPRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o SPRO. Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za PROp najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o PRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o PRO.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo SPRO in PRO z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
(1) SPROP se prikaže na državni topografski karti v merilu 1:50.000. Urbanistične zasnove se prikažejo na digitalnih orto-foto načrtih in topografskih načrtih v merilu 1:5.000 ali 1:10.000. Uporabljajo se še: digitalni orto foto večjih meril, temeljni topografski načrt 1:5000, topografske karte 1:25.000 ter digitalni katastrski načrt. Vse geodetske podloge morajo biti novelirane.
(2) PROP se prikaže na digitalni topografski karti merila 1:5000, kombinirani s podatki digitalnih katastrskih načrtov. Uporabi se zadnje veljavno stanje digitalnih katastrskih načrtov pred začetkom izdelave PRO.
(3) Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo SPRO in PRO se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih gospodarskih služb.
V primerih iz 27. člena tega pravilnika PROP (ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine) se grafični načrti izdelajo v skladu s predpisi za izdelavo geodetskih načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:1000.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe in na lastne stroške.
 
8. Roki priprave SPROP in PROP
(1) Priprava SPROP in PROP bo potekala v skupnem postopku. Ob sodelovanju nosilcev urejanja bo potekala po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo SPRO in PRO bo potrebno izvesti tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe SPRO in PRO po ZON-B, saj se nameravani posegi nahajajo tudi v območju Nature 2000.
(2) Pomembnejši mejniki pri pripravi SPROP in PROP občine so:
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Faza v postopku                        |    Rok|
|                                |  izvedbe|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Presoja MOP o potrebi vodenja postopka celovite presoje vplivov|   april|
|na okolje                           |   2006|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Prva prostorska konferenca                   | maj 2006|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Sprejem programa priprave                   | maj 2006|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja   |   junij|
|prostora                            |   2006|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Izdelava strokovnih podlag za SPROP in PROP          |  oktober|
|                                |   2006|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Izdelava variantnih rešitev za urbanistično zasnovo      |  oktober|
|                                |   2006|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Izdelava predloga SPROP in PROP                |  januar|
|                                |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Izdelava in revizija okoljskega poročila po zakonu o varstvu  |  januar|
|okolja (ZVO-1) in Zakonu o ohranjanju narave (ZON-B)      |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Druga prostorska konferenca                  |  januar|
|                                |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Obravnava in sprejem predlogov SPROP in PROP na občinskem svetu|  februar|
|                                |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Javna razgrnitev in javne obravnave              |   marec|
|                                |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve   |   april|
|                                |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Izdelava dopolnjenega predloga SPROP in PROP          | maj 2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu   |   junij|
|predlogu SPROP in PROP                     |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po ZVO-1 in |   junij|
|ZON-B                             |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Sprejem odloka o SPROP in PROP                 |   julij|
|                                |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
|Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti SPROP in  |   julij|
|PROP z ZUreP-1 in prostorskimi akti države           |   2007|
|                                |     |
+---------------------------------------------------------------+----------+
(3) Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja tudi spremembo prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v proceduro sprejema prostorskega akta. V primeru spremembe prostorske zakonodaje se bo postopek sprejema in posledično terminski plan prilagodil novim predpisom.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem SPROP in PROP
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo SPROP in PROP ter potrebnih strokovnih podlag iz njegove pristojnosti ter za pridobitev geodetskih podlag. Finančna sredstva zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in predvidenih sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih.
10. Objava programa priprave SPRO in PRO
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-7/2005
Postojna, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti