Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006

Kazalo

2315. Program priprave Prostorskega reda Občine Laško (PR OL), stran 5890.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – ZUreP-1) in 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je župan Občine Laško sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda občine Laško (PR OL)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Občine Laško(PR OL)
Ocena stanja in razlogi
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 morajo občine sprejeti prostorske rede najkasneje v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007.
PR OL bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. Nadomestil bo del vsebine dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana (namenska raba, varovanja in omejitve) ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev (merila in pogoji za posege v prostor). Dosedanja urbanistična regulativa bo obenem posodobljena in dopolnjena, predvsem na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, trajnostne rabe naravnih dobrin, na področju meril in pogojev za določanje gradbenih parcel in opremljanja zemljišč za gradnjo ter na področju ukrepov za njeno izvajanje.
Vsebinski razlogi za pripravo PR OL so naslednji:
1. Dolgoročni prostorski plan iz leta 1986 kljub številnim kasnejšim dopolnitvam in popravkom ne daje več ustreznih odgovorov na potrebe in zahteve trenutnega družbenega stanja v državi. Spremembe družbene ureditve so uveljavile nove razmere na področju gospodarskih dejavnosti, lastništva in trga zemljišč; nove potrebe po prostoru zaradi razvoja kapitala in nove zahteve po varovanju okolja, ohranjanju narave in spoštovanju kulturnih vrednot v prostoru.
2. Vsebina in oblika dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter prostorskih ureditvenih pogojev nista skladni z metodologijo ZUrePa in njegovih podzakonskih predpisov. Različni vsebinski in metodološki pristopi k spremembam in dopolnitvam prostorskega plana in k pripravi prostorskih izvedbenih aktov v razponu dvajsetih let so bistveno načeli enovitost in konsistenco prostorskih aktov. S pripravo PR OL bo njihova vsebina pripravljena metodološko enovito, hkrati pa bo formalno preglednejša ter vsebinsko posodobljena in dopolnjena.
3. Vsebino PR OL je treba uskladiti z vsebino nadrejenih prostorskih aktov, in sicer s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, s Prostorskim redom Slovenije in s Strategijo prostorskega razvoja občine Laško.
4. Dosedanja gradiva v analogni obliki niso več primerna za sodobno uporabo.
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo odloka o PR OL predstavlja ZUreP-1.
 
2. Predmet in programska izhodišča PR OL
Predmet PR OL je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik).
PR OL določa:
– območja namenske rabe prostora,
– merila in pogoje za urejanje prostora,
– funkcionalna merila in pogoje,
– oblikovna merila in pogoje,
– merila za določanje gradbenih parcel in opremljanje zemljišč za gradnjo,
– druga merila in pogoje,
– ukrepe za izvajanje PR OL.
Izhodišče za pripravo PR OL predstavljata Prostorski red Slovenije in Strategija prostorskega razvoja občine Laško, ki je v pripravi.
Prostor občine Laško je izredno zahteven za načrtovanje. Ima 85 naselij in okoli 14000 prebivalcev. Zaradi pričakovanega večjega števila novih delovnih mest bo potrebno prostorsko zagotoviti nove stanovanjske komplekse.
Vizija razvoja tega območja je izrecno krepitev turističnih destinacij v čistem okolju (Zdravilišče Laško in Rimske Toplice) ob nastajanju novih kot so:
RC Šmohor, apartmajsko naselje Zdravilišča Laško in Jagoče, golf igrišča Marof, Trnov Hrib, širitev območja RC Rimske Toplice
Stanovanjski dejavnosti se bodo morala nameniti nova zemljišča (Sp. Rečica, Marija Gradec, Sevce, Rimske Toplice). V prostorskih dokumentih je potrebno izoblikovati merila in pogoje za gradnjo na robu obstoječih mej naselij
Nova poslovno storitvena območja se bodo zagotovila v Obrežju pri Zidanem Mostu, Rimskih Toplicah, Sevcah, v Debru ob glavni cesti G I-5
 
3. Okvirno ureditveno območje PR OL
PR OL se pripravlja za celotno območje OL.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi PR OL
4.1. Pripravljalec PR OL
Pripravljalec PR OL je občinska uprava OL (v nadaljevanju: OU OL). Pripravo PR OL vodi Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor. Drugi oddelki OU OL pri pripravi PR OL sodelujejo.
Naloge Oddelka za gospodarske javne službe okolje in prostor so, da:
– organizira delovanje delovne skupine za pripravo PR OL,
– skrbi za metodološko in vsebinsko konsistentnost priprave PR OL,
– sodeluje pri izdelavi ustreznih podatkov, analiz in strokovnih podlag za pripravo PR OL,
– sodeluje z izbranim izdelovalcem PR OL pri pripravi ter oblikovanju osnutka in predloga odloka o PR OL,
– zagotavlja vključevanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopek priprave, usklajuje njihovo delo in pridobi njihove smernice in strokovne podlage,
– organizira prostorske konference, javno razgrnitev in javne obravnave,
– zagotavlja sodelovanje javnosti v postopku priprave PR OL in
– vodi spis o postopku.
Naloge drugih oddelkov OU OL so, da:
– sodelujejo pri pripravi PR OL,
– izdelajo in posredujejo Oddelku za gospodarske javne službe okolje in prostor strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja,
– pripravijo usmeritve s svojega delovnega področja za pripravo PR OL.
4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi PR OL in so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega programa priprave. V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost lahko podajo smernice za pripravo PR OL tudi druga ministrstva ter nosilci urejanja prostora na lokalni ravni. Za področja, za katera nosilec ni posebej naveden, poda smernice OU OL Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo pri pripravi PR OL,
– izdelajo in posredujejo strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja za pripravo PR OL,
– pripravijo smernice in podajo mnenje k dopolnjenemu osnutku odloka o PR OL v zakonsko predvidenem 30-dnevnem roku, ki pa je lahko v skladu z resorsko zakonodajo tudi daljši.
4.3. Izdelovalec PR OL
Izdelovalec PR OL se izbere na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
 
5. Strokovne podlage za pripravo PR MOL in način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage in potrebne strokovne rešitve poleg pripravljalca PR OL izdelajo tudi izdelovalec PR OL in drugi strokovnjaki za posamezna področja načrtovanja.
Skladno s točko 4.2. tega programa priprave posredujejo strokovne podlage za svoja področja tudi nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage za pripravo PR OL predstavljajo:
5.1. Izdelane strokovne podlage
Obsežne že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave Prostorske zasnove OL se v delu, ki se nanaša na nivo prostorskega reda, smiselno uporabijo tudi pri pripravi PR OL. Deli strokovnih podlag na nivoju strategije pa se uporabijo kot strateška izhodišča za pripravo PR OL. Druge že izdelane strokovne podlage so navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega programa priprave.
5.2. Strokovne podlage v skladu s Pravilnikom se na podrobnejšem nivoju izdelajo za potrebe priprave PR OL in obsegajo:
– analizo stanja v prostoru,
– analizo teženj prostorskega razvoja OL, identifikacijo problemov in potreb,
– analizo aktualnosti, kvalitete in konsistentnosti prostorskih aktov ter njihovega izvajanja,
– analizo razvojnih potreb in možnosti razvoja naselij in prostorskih ureditev v krajini in
– vrednotenje ter predloge strokovnih rešitev za PR OL.
Predstavljajo dopolnitev, utemeljitev in podrobnejšo preveritev strateških izhodišč.
5.3. Druge strokovne podlage
-Strokovne podlage za poselitev
-Strokovne podlage za stanovanjsko dejavnost(Sp. Rečica,Marija Gradec, Rimske Toplice, Sevce)
-Strokovne podlage za poslovno storitveno dejavnost(Obrežje pri Zidanem Mostu, Sevcah, Rimskih Toplicah, v Debru ob glavni cesti GI -5)
-Strokovne podlage za razvoj turističnih destinacij(RC Šmohor, Apartmajsko naselje Zdravilišče Laško I., II., Jagoče, Širitev RC Rimske Toplice, Golf igrišče Marof in Trnov hrib),
-Strokovne podlage za gradnjo MHE na spodnji Savinji
-Strokovne podlage za opredelitev naselij in meril, kjer bi bile možne manjše zaokrožitve in minimalne širitve mej naselij(Ohranjanje vitalnega podeželja)
-Strokovne podlage predlaganih individualnih posegov v prostor na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih
-Strokovne podlage za opredelitev perspektivnih nahajališč mineralnih surovin
-V novih prostorskih dokumentih se uskladijo določena neskladja med obstoječo dokumentacijo in prostorsko izvedbenimi akti
 
6. Geodetske podlage
Za pripravo PR OL se uporabijo digitalni topografski načrti M 1:5000 (T0P05), digitalni ortofoto posnetki M 1:5000, digitalni katastrski načrti (DKN) in njihove prirejene pomanjšave v merilu, ki je primeren za PR OL.
 
7. Celovita presoja vplivov na okolje
PR OL se pripravi na podlagi Prostorskega reda Slovenije ter strateških izhodišč in ciljev, vsebovanih v Strategiji prostorskega razvoja OL (v nadaljevanju: SPR OL). OL je o svoji nameri pred začetkom priprave PR OL obvestila Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).
MOP je z Odločbo št. 354-09-52/2005, z dne 4. 3. 2005 ugotovilo nujnost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
 
8. Postopek priprave PR OL
V postopku priprave PR OL se z namenom, da se oblikuje in sprejme ustrezen prostorski akt skladno s Statutom OL in v zakonsko predpisanem roku, izvedejo naslednje delovne faze:
Izdelava analize stanja in strokovnih podlag
Pred začetkom del je OU OL ocenila stanje in zbral vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analiziral in ugotovil, s katerimi strokovnimi podlagami že razpolaga, katere strokovne podlage je treba dopolniti in katere je treba izdelati na novo.
Prostorska konferenca
Dne 1. 6. 2005 je OU izvedla prvo prostorsko konferenco v skladu z 28. členom ZUReP-1 z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti znotraj lokalne skupnosti glede priprave SPR OL in PR OL.
Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
OU pozove nosilce urejanja prostora, da posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti za izdelavo PR OL. Hkrati s pozivom jim posreduje program priprave.
OU OL zbere in ovrednoti strokovne podlage, ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi PR OL. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora aktivno sodelovati ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih strokovnih podlag.
Izdelava osnutka odloka o PR OL
Ob upoštevanju vsebine nadrejenih prostorskih aktov, rezultatov opravljenih analiz, smernic in strokovnih podlag izdelovalec pripravi skladno z ZUreP-1 in Pravilnikom osnutek odloka o PR OL.
Prostorska konferenca
OU OL organizira drugo prostorsko konferenco za obravnavo osnutka odloka o PR OL najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
Prva obravnava na Občinskem svetu
Osnutek odloka o PR OL obravnava občinski svet OL in ga sprejme skupaj z morebitnimi pripombami. Sprejeti osnutek odloka o PR OL posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Sprejeti osnutek odloka o PR OL se javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve OU OL organizira eno ali več javnih obravnav.
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o PR OL in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve se zavzame stališča, na podlagi katerih izdelovalec izdela dopolnjen osnutek odloka o PR OL. Nanj OU pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora.
Izdelava predloga odloka o PR OL
Pri izdelavi predloga odloka o PR OL izdelovalec upošteva morebitne pripombe in priporočila nosilcev urejanja prostora na dopolnjeni osnutek odloka.
Druga obravnava na občinskem svetu
Občinski svet OL na drugi obravnavi obravnava predlog odloka o PR OL in ga sprejme skupaj z morebitnimi amandmaji.
Pridobitev sklepa o skladnosti
Sprejeti odlok o PR OL, zaradi ugotovitve njegove skladnosti z zakonom in državnimi ter morebitnimi skupnimi prostorskimi akti, OU pošlje pristojnemu ministru v potrditev.
Objava odloka
Odlok o PR OL se skupaj z datumom in številko sklepa o njegovi potrditvi objavi v Uradnem listu RS.
 
9. Roki
Ključne delovne faze v postopku priprave PR OL se izvedejo v naslednjih rokih:
Prva prostorska konferenca junij 2005
– priprava in obravnava programa priprave PR OL maj 2006
Program priprave
– objava v Uradnem listu RS maj 2006
– druga prostorska konferenca – obravnava osnutka odloka o PR OL oktober 2006
Prva obravnava na občinskem svetu OL
– obravnava in sprejem osnutka odloka o PR OL in njegovo posredovanje v javno razgrnitev in obravnavo januar 2007
– Javna razgrnitev in javna obravnava, februar 2007, 30 dni
– Izdelava dopolnjenega predloga PR OL in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu Predlogu PR OL, pridobivanje mnenj 30 dni, marec 2007,
– Druga obravnava odloka o PR OL na občinskem svetu – obravnava in sprejem predloga, april 2007
– Pridobitev sklepa Ministra za prostor o skladnosti PR OL – 60 dni po vložitvi popolne vloge
– Objava odloka v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor, junij 2007
 
10. Financiranje priprave PR OL
Finančna sredstva za pripravo PR OL so za leto 2006 zagotovljena v okviru sprejetega proračuna OL, za leto 2007 pa se zagotovijo v proračunu za omenjeno leto.
 
11. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-4/04
Laško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti