Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006

Kazalo

2314. Program priprave za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Pri Likarici – Idrija« (Uradni list SRS, št. 38/92, Uradni list RS, št. 135/04), stran 5889.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Pri Likarici – Idrija« (Uradni list SRS, št. 38/92, Uradni list RS, št. 135/04)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem odloka o Spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta (v nadaljevanju UN) »Pri Likarici – Idrija«.
– Pripravljavec plana je Občina Idrija,
– Investitor izdelave plana je pobudnik sprememb in dopolnitev UN – podjetje Zidgrad d.d., Vojkova 8, Idrija,
– Izdelovalca plana podjetje Božič Inženiring d.o.o. Idrija je izbral investitor.
Pravna podlaga za pripravo je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju ZureP-1).
Na območju veljajo naslednji prostorski akti:
– Odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986–1990 občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03).
– Ureditveni načrt »Pri Likarici – Idrija« (Uradni list SRS, št. 38/92, Uradni list RS, št. 135/04).
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-174/2005-JL z dne 8. 5. 2006 odločilo, da v postopku priprave Sprememb in dopolnitev UN »Pri Likarici – Idrija« ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obvezna presoja vplivov na okolje, predlagane spremembe ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se v skladu s 34. členom ZureP-1 pri pripravi in sprejemu akta uporabi skrajšani postopek.
 
2. Predmet in programska izhodišča
Investitor je začel postopek Sprememb in dopolnitev UN že leta 2001, občinski svet je v skladu s takrat veljavno zakonodajo sprejel program priprave, potem pa investitor s postopkom ni nadaljeval.
Občina Idrija je po izkazanem ponovnem interesu investitorja julija 2005 pripravila izhodišča za pripravo plana in navedla, da so se medtem spremenile zakonske podlage (ZureP-1, ZV-1) in da bo postopek začela na novo v skladu z veljavno zakonodajo.
Na ureditvenem območju je v prostorskem planu opredeljena podrobnejša namenska raba na večjem delu območja proizvodno območje in na manjšem delu eno in dvostanovanjske stavbe.
Spremembe in dopolnitve UN so potrebne zaradi nefunkcionalnosti objektov in smotrnejše izrabe prostora. V območju so zgrajeni objekti betonarna, mehanična delavnica, mizarska delavnica in nadstrešnica z železokrivnico s pripadajočimi manipulativnimi površinami. Ohranja se obstoječa betonarna, nova poslovno storitvena objekta pa bosta locirana na lokaciji obstoječih objektov.
 
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje predstavlja del območja UN na v parc. št. 2434/1, 2437/2, 2441/2, 2441/3, 2441/4, 2443, 2439/4, 2439/5, 2441/5 in 2441/6, 2448/1 vse k.o. Idrija mesto. Ureditveno območje je prostorsko omejeno s Partizansko ulico (na severu), garažami (na vzhodu), potokom Ljubevščico (na jugu) in trgovsko poslovnim centrom (na zahodu).
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki so v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega Zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
– Komunala Idrija,
– Elektro Primorska, PE Tolmin,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– MOP, Agencija RS za okolje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
 
5. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Strokovne rešitve se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Investitor bo zagotovil ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta. Pri izdelavi plana se uporabi izdelane strokovne podlage v postopku priprave Sprememb in dopolnitev UN »Pri Likarici – Idrija« iz leta 2004 (hidrološka študija), po potrebi pa se izdelajo tudi nove. Stroške izdelave le-teh bo kril investitor.
 
6. Postopek in organizacija priprave prostorskega akta
Postopek priprave vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
 
7. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge. Čas javne razgrnitve traja 15 dni, v času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Občinski svet sprejme Odlok o Spremembah in dopolnitvah UN »Pri Likarici – Idrija« po skrajšanem postopku.
 
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave bo kril investitor.
 
9. Prehodne določbe
S tem programom priprave se odpravlja Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UN »Pri Likarici-Idrija«, ki je bil sprejet dne 31. maja 2001.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so bili pridobljeni na osnovi Programa priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UN »Pri Likarici-Idrija«, ki je bil sprejet dne 31. maja 2001 ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju z določili in izhodišči tega programa priprave.
 
10. Program priprave prične veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Idrija, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti