Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2301. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, stran 5846.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in 36/00) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni, št. 29/99, 24/03 in 106/05) na 38. seji dne 4. aprila sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Energetska agencija
za Savinjsko, Šaleško in Koroško
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN DOLOČBE O USTANOVITELJIH
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Velenje v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91 in 36/00) ustanavlja zavod z nazivom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in določa razmerja med ustanovitelji in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in način financiranja zavoda.
2. člen
Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh,
2. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot,
3. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Matjaž Zanoškar,
4. Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37b, Velenje, ki ga zastopa direktor Marijan Jedovnicki.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnost občinskega sveta kot ustanovitelja so: spremembe in dopolnitve tega odloka, soglasje k imenovanju direktorja, soglasje k razširitvi ali spremembi dejavnosti, imenovanje predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda.
Druge ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo župani oziroma predstavniki ustanoviteljev.
Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge osebe.
3. člen
Namen ustanovitve
Zavod deluje na področjih obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostnega mestnega prometa, ki so temelji za trajnostni energetski razvoj. Na osnovi koordinacijskih, projektnih, promocijskih, razvojnih, raziskovalnih, izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti pospešuje implementacijo ukrepov trajnostnega energetskega razvoja, katerih cilji so zmanjšanje energetske odvisnosti, povečati oziroma zavarovati razpoložljivo zalogo domače energije in energentov, ustvariti nova delovna mesta in izboljšati okolje. Za dosego ciljev pripravlja strateške energetske koncepte; pripravlja, prijavlja, koordinira in vodi projekte na lokalni, nacionalni in evropski ravni; povezuje lokalne in ostale akterje pri pripravi in izvajanju skupnih projektov; identificira potrebe ter vzpostavlja povpraševanje in ponudbo; pripravlja in izdeluje strokovne in informativne publikacije ter ostali promocijski material; pripravlja, obdeluje in analizira informacije ter prenaša primere dobrih praks in znanja. V skladu s trajnostnim energetskim razvojem zavod pripravlja, povezuje in izvaja aktivnosti za dosego pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov z družbenega, gospodarskega, znanstvenega, tehnološkega, socialnega, turističnega in kulturnega vidika. Zavod sodeluje z lokalnimi skupnostmi, podjetji, ostalimi energetskimi agencijami, raziskovalnimi in razvojnimi inštitucijami, nacionalnimi in mednarodnimi zvezami agencij, prebivalci lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, potrošniki in ostalimi zainteresiranimi strankami.
4. člen
Ime in sedež zavoda
Ime zavoda: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Velenje
Skrajšano ime zavoda: KSSENA, Velenje
Sedež zavoda in poslovni naslov: Koroška 37 a, Velenje
Zavod ima svoj znak sestavljen iz črk KSSENA.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Zavod ima lahko organizacijske enote.
5. člen
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
Zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom v register.
6. člen
Zavod ima žig okrogle oblike. V sredini žiga je znak zavoda, v krožnici zgoraj je napis KSSENA, v krožnici spodaj pa napis Velenje.
II. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti:
DE/22.110  Izdajanje knjig
DE/22.120  Izdajanje časopisov
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/22.150  Drugo založništvo
K/72.300  Obdelava podatkov
K/72.400  Omrežne podatkovne storitve
K/72.600  Druge računalniške dejavnosti
K/73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
      sorodnih dejavnosti
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400  Oglaševanje
K/74.851  Prevajanje
K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853  Druga splošna tajniška opravila
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n. od tega: odčitavanje števcev
      porabe vode, elektrike, plina, ipd.
L/75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
L/75.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/91.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O/91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s soglasjem ustanoviteljev.
III. VIRI FINANCIRANJA ZAVODA
8. člen
Ustanovitelji zagotovijo sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanoviteljev,
– iz drugih virov v Sloveniji, EU in v svetu,
– s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z delom na projektih,
– za izvršene storitve svetovanja, izobraževanja in razvoja,
– s sponzorstvom,
– z dotacijami,
– kot nepovratna sredstva, ki jih za dejavnost zavoda namenja država, mednarodne organizacije in drugi subjekti,
– s sofinanciranjem partnerskih institucij in
– iz drugih javnih virov.
Zavod pridobiva sredstva tudi v okviru razpisov ministrstev, strukturnih skladov, skladov Evropske unije ter drugih skladov. V okviru razpisnih programov se sredstva razpisa namenjajo za delovanje agencije oziroma zavoda, za plače zaposlenih, opremo in programe, ki jih izvaja zavod.
Za zagon poslovanja se za nabavo materialnih sredstev koristijo ustanovitvena sredstva.
9. člen
Zavod je neprofitne narave. Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, namenja za opravljanje, razvoj ter razširitev svoje dejavnosti in poslovanja, za rezerve in druge z zakonom dovoljene namene. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu razporejanja primanjkljaja zavoda odloča svet zavoda v skladu s statutom.
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, krije zavod iz lastnih sredstev, s katerimi samostojno razpolaga.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– direktor zavoda.
11. člen
Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 6 članov in ga sestavljajo:
– po 1 predstavnik vsakega ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Položaj direktorja zavoda je nezdružljiv s članstvom v svetu zavoda.
12. člen
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Direktor mora najmanj 90 dni pred iztekom mandata članom sveta pozvati ustanovitelje, delavce zavoda in zainteresirano javnost, da imenujejo oziroma izvolijo nove člane sveta.
Svet zavoda ima predsednika. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika izvoli svet zavoda izmed predstavnikov lokalnih skupnosti.
13. člen
Član sveta je lahko na predlog sveta ali ustanoviteljev razrešen oziroma odpoklican pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če se neopravičeno ne udeleži zaporedoma treh sej,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu,
– če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne zastopa interesov tistih, ki so ga imenovali oziroma izvolili.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne sposobnosti, oziroma s prenehanjem delovnega razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni.
14. člen
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
15. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje oziroma izvoli novega člana.
Nadomestno imenovanje se ne opravi, če je prenehal mandat največ dvema članoma iz različnih skupin in je do izteka mandata sveta ostalo manj kot šest mesecev.
16. člen
Prvo – konstitutivno – sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta. Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Predsednik sveta je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahtevajo ustanovitelji, direktor ali večina članov sveta. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda. Seje se sklicuje po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. V upravičenih primerih se lahko opravi tudi korespondenčna seja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta. V primeru izenačitve glasov, je odločilen glas predsednika sveta.
Svet podrobneje uredi svoje delovanje s poslovnikom, ki ga na predlog direktorja sprejme svet.
17. člen
Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če s statutom ni določeno drugače;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje in politiko zavoda skozi celo leto in ob zaključku poslovnega leta,
– predlaga ustanoviteljem revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljev,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema strateški načrt na predlog direktorja,
– daje soglasje k aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, letnemu programu dela in finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
– potrjuje letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– potrjuje zaključni račun zavoda,
– odloča o uporabi sredstev v skladu s planom;
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev kot drugostopenjski organ,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
18. člen
Strokovni svet zavoda
Zavod ima strokovni svet. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda, direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom določene naloge.
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed predstavnikov zainteresiranih partnerskih institucij ter priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda.
19. člen
Direktor zavoda
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta.
Naloge direktorja:
– zastopa in predstavlja zavod,
– načrtuje, organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in strokovnost dela,
– sodeluje pri delu strokovnega sveta in sveta zavoda brez pravice odločanja,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– predlaga svetu sprejem strateškega načrta,
– sprejema letni program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če so ti organizirani,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če so ti organizirani,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte zavoda, če ni s predpisi ali s tem odlokom določeno, da jih sprejema svet zavoda,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda,
– skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog iz svoje pristojnosti,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– imenuje namestnika direktorja in druge delavce s posebnimi pooblastili,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– zagotavlja obveščanje zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda in izvaja sprejete kratkoročne in dolgoročne programe ustanovitelja,
– skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
20. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta s strani ustanoviteljev (letni izvedbeni načrt), razen pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje ustanoviteljev. Za sklepanje pravnih poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti nad 5.000.000,00 SIT mora dati predhodno soglasje svet zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
Imenovanje in razrešitev direktorja
21. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po pridobitvi soglasja ustanoviteljev zavoda. Če ustanovitelji zavoda ne dajo soglasja v 45 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da soglašajo.
Javni razpis objavi pristojni organ zavoda. Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti ob drugih dokazilih tudi življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
22. člen
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju direktorja. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
23. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred potekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu.
Svet zavoda razreši direktorja pred potekom mandata tudi:
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če z nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom mandata tudi:
– če bi nastopile bistvene spremembe dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen,
– če bi prišlo do spremembe ustanoviteljstva, ki bi zadevala ustanoviteljski delež, večji od polovice potrebnih sredstev za delovanje zavoda.
Pred razrešitvijo direktorja si mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanoviteljev in seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjavi. Če ustanovitelji ne dajo soglasja v roku 45 dni, se šteje, da soglašajo z razrešitvijo.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni:
– da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
– da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali
– da niso bili podani razlogi za razrešitev iz tega člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
24. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenujejo župani s posebnim sklepom za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta. V tem času ima vršilec dolžnosti direktorja pravico zastopati zavod skladno z določbami 19. in 20. člena tega odloka.
Vršilca dolžnosti se imenuje tudi v primeru, če direktorju predčasno preneha mandat in ni bil izpeljan redni postopek imenovanja, oziroma, če se v razpisnem roku ni nihče prijavil, oziroma, če ni bil nihče izmed prijavljenih kandidatov imenovan za direktorja.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
25. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi, sklepi in drugi interni predpisi, s katerimi se urejajo posamezna področja ali vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošni akti in postopki njihovega sprejemanja morajo biti v skladu z zakonom in tem odlokom. Splošne akte, za katere je s tem odlokom ali zakonom določeno, da morajo pridobiti soglasje sveta zavoda, lahko direktor sprejme, ko je soglasje sveta zavoda dano.
Postopek priprave splošnega akta, način informiranja zaposlenih in izvedbe razprave ter postopek sprejemanja in objave splošnega akta določi direktor, če ni z zakonom ali predpisi drugače določeno.
Predloge splošnih aktov zavoda, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo zaposleni poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora direktor pred sprejemom posredovati v mnenje reprezentativnemu sindikatu zavoda, če je ta organiziran.
O vsebini predlogov splošnih aktov iz prejšnjega odstavka mora direktor pred sprejemom aktov neposredno obvestiti tudi zaposlene. Ti imajo pravico dati pripombe in predlagati spremembe k predlogu splošnih aktov iz prejšnjega odstavka.
26. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut,
– letni program dela,
– finančni načrt,
– strateški načrt,
– akt o notranji organizaciji dela,
– akt o sistemizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– druge z zakonom in veljavnimi predpisi določene akte.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod zastopa direktor zavoda neomejeno v okviru pooblastil, določenih v aktih zavoda oziroma sklepih pristojnih organov zavoda.
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora pridobiti pisno soglasje ustanoviteljev.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Delavci zavoda morajo ravnati s sredstvi zavoda kot dobri gospodarji. Direktor mora uvesti postopek za ugotavljanje in povrnitev škode, ki nastane zavodu.
28. člen
Zavod prevzema odgovornost za smotrno, to je ekonomično, gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za sredstva, ki so mu dana v upravljanje.
29. člen
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami iz 35. člena tega odloka pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Omejitve zavoda iz predhodnega odstavka tega člena pri razpolaganju z nepremičninami, s katerimi zavod upravlja, se nanašajo na vse razpolagalne posle z nepremičninami in posle, s katerimi se premoženje ustanoviteljev obremenjuje, razen na oddajo nepremičnin v najem, o čemer zavod odloča samostojno v okviru predpisov in sklepov ustanoviteljev.
S premoženjem v upravljanju, ki predstavlja nepremično in drugo javno infrastrukturo, zavod ne more prevzemati odgovornosti do tretjih oseb.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
30. člen
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
31. člen
Ustanovitelji ob zakonsko določenih pravicah in obveznostih ter skladno s svojimi pristojnostmi:
– določijo posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– nadzirajo zakonitost dela in poslovanja,
– potrdijo poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– spremljajo, analizirajo in ocenjujejo delovanje zavoda skozi celo leto in ob zaključku poslovnega leta,
– dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– zagotavljajo potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda v okviru usklajenega in potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta zavoda v skladu z zakonskimi predpisi s področja javnih financ z letno pogodbo o financiranju,
– sprejema spremembe in dopolnitve tega odloka,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
32. člen
Obveznosti zavoda:
– poročanje o delu in poslovanju zavoda najmanj dvakrat letno,
– posredovanje podatkov potrebnih za izvrševanje ustanoviteljske funkcije,
– na poziv ustanoviteljev in v rokih, ki jih ta določi, predlaga strateški načrt zavoda ter letne izvedbene načrte (letni plan dela in finančni načrt, kadrovski načrt, načrt nabav) za določeno proračunsko obdobje,
– na zahtevo ustanoviteljev uskladi svoje strateške in letne izvedbene načrte z ustanoviteljevimi,
– obvešča pristojne organe ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter posreduje podatke o poslovanju v skladu z zakonom in predpisi,
– na zahtevo ustanovitelja posreduje druge podatke, ki so potrebni za spremljanje, nadzor, razvoj in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
Dokler ne pride do uskladitve in potrditve letnega plana dela in finančnega načrta zavoda iz druge alineje predhodnega odstavka tega člena, zavod posluje, ustanovitelji pa zagotavljajo svoje obveznosti do zavoda, v obsegu iz preteklega poslovnega leta v skladu s predpisi, ki uravnavajo poslovanje v obdobju začasnega financiranja.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
33. člen
Zavod preneha v naslednjih primerih:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenim z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– če ustanovitelji sprejmejo sklep o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– s stečajem in
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev po uveljavitvi tega.
35. člen
Mestna občina Velenje zagotovi poslovne prostore za začetek dela zavoda na Koroški 37a, Velenje.
36. člen
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v tridesetih dneh od imenovanja izvesti vse aktivnosti za potrebe registracije zavoda v sodni register pri pristojnem sodišču, sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda in pripraviti statut zavoda.
Z dnem vpisa zavoda v sodni register začne z delom vršilec dolžnosti, ki opravlja to funkcijo do imenovanja novega direktorja, vendar ne več kot eno leto.
Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi najkasneje v roku treh mesecev po začetku uporabe odloka.
37. člen
Akt o organizaciji dela, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom in sprejeti v treh mesecih, drugi splošni akti zavoda pa v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
Strateški načrt mora biti sprejet najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
38. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Št. 310-1/2006
Slovenj Gradec, dne 17. maja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti