Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2300. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2006, stran 5844.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Občine Oplotnica na 16. redni seji dne 4. maja 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |    V tisočih|
|    |                         |     tolarjev|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podsk. kontov                   |   Proračun za|
|                             |    leto 2006|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |     515.907|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |     244.829|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                  |     212.071|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček          |     168.451|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje              |      26.628|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve       |      16.992|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki                  |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                 |      32.758|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |      11.470|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine             |      2.179|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni                 |        59|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     |       100|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki            |      18.950|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                |      9.100|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |      1.500|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog           |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega|      7.600|
|    |prem.                       |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                 |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov       |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine          |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                |     261.978|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih |     261.978|
|    |institucij                    |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |     567.208|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                  |     177.945|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |      38.529|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |      5.215|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve         |     125.001|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti            |      1.200|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve                    |      8.000|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                 |     189.332|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije                  |      8.400|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   |      96.600|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in    |      37.730|
|    |ustanovam                     |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi         |      46.602|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino           |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI               |     149.331|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |     149.331|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |      50.600|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |430 Investicijski transferi            |      50.600|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)            |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            |     –51.301|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |                         |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil         |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev          |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije       |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        0|
|    |(440+441+442+443)                 |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila                 |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       |        0|
|    |privatizacije                   |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja        |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)            |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |                         |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUN L. 2006        |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                   |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje              |        0|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)               |      11.334|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                  |      11.334|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga           |      11.334|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)    |     –62.635|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)               |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)           |     –11.334|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)        |      51.301|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |Stanje sredstev na računih na koncu preteklega  |      62.635|
|    |leta                       |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo            |      62.635|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan, če je tako določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunski skladi so:
račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 7.400.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 56/2002) do višine 300.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem obvesti občinski svet s pisnimi poročili.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2006 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev pod naslednjimi pogoji /
in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 tolarjev pod naslednjimi pogoji /.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. O:022.16/2006
Oplotnica, dne 4. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti