Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2298. Odlok o določitvi plovbnega režima, stran 5840.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04 in 104/04) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 8. maja 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) določi plovbni režim zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno-izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno-izstopnega mesta,
– prikaz območja kopalnih voda,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu in drugih predpisih.
II. PLOVBNO OBMOČJE
2. člen
Plovbno območje celinskih voda na območju MOL, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo in Ljubljanico ter Grubarjev prekop in vodotok Ižico (v nadaljnjem besedilu: plovbno območje).
Plovba na plovbnem območju je dovoljena z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka in drugih službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
Orisni prikaz plovbnega območja je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
3. člen
Skrbnik plovbnega območja je organ mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju skladno s 15. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
4. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo športni veslaški čolni za športne in rekreacijske namene.
Na delu plovbnega območja, in sicer na reki Ljubljanici od mostu za vodovod v Črni vasi do zapornice na Ambroževem trgu ter po Grubarjevem prekopu, lahko plujejo plovila za prevoz oseb in blaga, če izpolnjujejo pogoje iz uredbe, ki ureja uporabo plovil na reki Ljubljanici.
5. člen
Na delu plovbnega območja iz zadnjega odstavka 4. člena tega odloka so lahko privezane, usidrane ali položene na vodno dno začasne plavajoče naprave, ki so vpisane v vpisniku plavajočih naprav.
Mesto postavitve plavajoče naprave iz prejšnjega odstavka tega člena določi organ mestne uprave, pristojen za urbanizem.
6. člen
Na plovbnem območju je za bivanje in prenočevanje prepovedano uporabiti plovila.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO-IZSTOPNA MESTA
7. člen
Lokacija pristanišča za plovbno območje iz drugega odstavka 4. člena tega odloka je na Grubarjevem prekopu na območju Špice. Pot do pristanišča mora biti zgrajena v smislu slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, ki omogoča reševanje na vodi in iz nje.
Lokacije vstopno-izstopnih mest na reki Ljubljanici so: na območju Mesarice, pri gostišču Livada, na Špici, pri veslaškem centru Savica, ob Trnovskem pristanu nasproti izteka Gradaščice na Grubarjevem nabrežju, pri obstoječih stopnicah na Gallusovem nabrežju, pri obstoječih stopnicah pri Novem trgu, pri obstoječih stopnicah na Dvornem trgu, pri obstoječih stopnicah na Cankarjevem nabrežju, pri obstoječih stopnicah na Ribjem trgu, pri Gerberjevem stopnišču, pri Mesarskem mostu, pri brvi pri Rdeči hiši in pri Ambroževem trgu.
Lokacija vstopno-izstopnih mest na Grubarjevem prekopu je pri Akademijah.
Pristanišče in vstopno-izstopna mesta so objekti gospodarske infrastrukture in so v lasti MOL.
8. člen
Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču izda pristojni organ za plovilo za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo, za dobo do enega leta. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
Dovoljenje za privez, usidranje ali položitev plavajoče naprave na vodno dno iz 5. člena tega odloka izda pristojni organ za dobo do enega leta na podlagi lokacije, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urbanizem.
Za dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se plača uporabnina, ki jo določi Mestni svet MOL s sklepom.
9. člen
Ribiške organizacije ne plačujejo uporabnine za en (1) privez za plovilo, s katerim se opravljata gojitev in varstvo rib. Javna gasilska služba MOL ne plačuje uporabnine za dva (2) priveza za plovili, s katerima se opravlja naloga reševanja na vodi in iz nje.
10. člen
Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po končani plovbi umakniti na obalo.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČA IN VSTOPNO-IZSTOPNIH MEST
11. člen
Upravljavec pristanišča oziroma vstopno-izstopnih mest je Zavod za turizem Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti (v nadaljevanju: javna služba) skladno z zakonom.
Javna služba se financira iz proračuna MOL na podlagi letnega programa.
Upravljavec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil.
Upravljavec določi pogoje uporabe pristaniških storitev.
Dolžnost upravljavca je, da na območju pristanišča odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba s plovili za prevoz oseb in blaga je dovoljena od 6. do 24. ure.
Vadba s športnimi veslaškimi čolni je dovoljena od 1. marca do 31. oktobra med 6. in 21. uro in od 1. novembra do zadnjega februarja med 8. in 17. uro.
13. člen
Zadrževanje na plovilih po 24. uri je prepovedano.
Prireditve na plovbnem območju izven časa iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena so dovoljene na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
V času prireditve na plovbnem območju, ki ga določi pristojni organ, ni dovoljena plovba drugim plovilom.
14. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za plovila, s katerimi ribiške organizacije izvajajo gojitev in varstvo rib, in za plovila, s katerimi se opravljajo naloge reševanja na vodi in iz nje.
15. člen
Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil lahko prepove pristojni organ na lastno pobudo ali na predlog upravljavca, vzdrževalca vodotoka ali ribiške organizacije zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vzdrževanja vodotoka, nizkega ali visokega vodostaja ter iz drugih utemeljenih razlogov.
Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavita v dnevnem časopisu na stroške predlagatelja oziroma v primeru višje sile na stroške pristojnega organa.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
16. člen
Na delu plovnega območja iz drugega odstavka 4. člena tega odloka je prepovedano:
– vleči plovila, razen pokvarjenega plovila,
– vodno smučanje.
IX. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
17. člen
S plovili je prepovedano prevažanje ali uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
X. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju s 6. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
20. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju s 6. členom.
21. člen
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pristanišče oziroma vstopno-izstopna mesta mora MOL zgraditi in urediti najkasneje v roku treh let od uveljavitve tega odloka.
Do izgradnje objektov iz prejšnjega odstavka tega člena plovila, ki izpolnjujejo pogoje iz uredbe, ki ureja uporabo plovbe na reki Ljubljanici, lahko uporabljajo obstoječe začasne priveze za plovila. Za uporabo začasnih privezov se plačuje uporabnina.
23. člen
Uporabnino iz tretjega odstavka 8. člena določi Mestni svet MOL v enem (1) mesecu po uveljavitvi tega odloka.
Po uveljavitvi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena pristojni organ začne izdajati dovoljenja za priveze na obstoječih začasnih privezih in dovoljenja iz drugega odstavka 8. člena tega odloka.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi plovbe (Uradni list RS, št. 22/01 in 33/01).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 374-2/05-49
Ljubljana, dne 8. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti