Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka »ZN Industrijska cona Godovič«, stran 5838.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05) ter 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 26. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
»ZN Industrijska cona Godovič«
1. člen
V odloku »Zazidalni načrt industrijska cona Godovič« (Uradni list RS, št. 49/01, 21/03, 90/05) se v drugem odstavku 4. člena za številko 1150/9 doda besedilo »ter 1144/14.«
2. člen
V 6. členu se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– v Sektorju II. se v upravnem objektu omogoči prostore za namene varnosti in upravljanja.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se spremeni sedma alinea tako, da se glasi:
»– notranje povozne in manipulativne površine so tlakovane z vodonepropustnim asfaltom in zaključene z robniki za preprečitev nekontroliranega odvajanja padavinskih vod v okolje. Meteorne vode so speljane preko peskolovov in lovilcev maščob v ponikovalnico,«.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– na novem razširjenem območju BRUS s parc. št. 1144/14 k.o. Godovič se na koncu zbiralnika meteornih vod iz parkirišča in površine za pranje motornih vozil vgradi standardiziran lovilec olj po EN 858-2; na obstoječi zbiralnik meteornih vod iz območja s parc. št. 1150/9 k.o. Godovič pa se priključita standardizirana lovilca olj, oba po EN 858-2 za površine internega bencinskega servisa za točenje goriva in hitrega servisa vozil.«.
Obstoječe peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea.
5. člen
V četrtem odstavku 9. člena se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– priključek VN 20 kV za BRUS se izvede v obstoječi TP OCG z zemeljskim kablom do nove tipske TP, ki bo dimenzionirana tudi za porabo in priključek objektov v Sektorju III.«.
6. člen
V 12. členu se spremeni poglavje Brus – transporti tako, da se glasi:
»Družba BRUS d.o.o TRANSPORT bo posegala v prostor na zemljiščih s parc. štev. 1150/9 in 1144/14 k.o. Godovič z namembnostjo gradnje parkirišča za tovorna in osebna vozila ter za tako dejavnost spremljajoče objekte.
Predvidena je gradnja skladiščnih, poslovnih, servisnih in infrastrukturnih objektov, ki so v grafičnih prilogah označeni s številkami in okvirnimi dimenzijami:
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 200:|Transformatorska postaja Brus / E- trading        |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 201:|Skladišče s tlorisnim in višinskim gabaritom: 39 x 21 m, P|
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 202:|Poslovna stavba s tlorisnim in višinskim gabaritom: 28 x |
|         |9 m, do P+2                        |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 203:|Avtopralnica s tlorisnim in višinskim gabaritom do: 30 x |
|         |10 m, P                          |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 204:|Parkirišče tovornih vozil na vseh prostih, utrjenih in  |
|         |asfaltiranih površinah                  |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 205:|Interni servis za točenje goriva s podzemnim rezervoarjem |
|         |izven ograjenega območja.                 |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 206:|Vratarnica s tlorisnim in višinskim gabaritom: 10 x 6 m, P|
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 207:|Lovilec olj za čiščenje meteornih vod z utrjenih površin |
|         |na parceli 1144/14 in odpadne vode iz avtopralnice.    |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 208:|Lovilec olj za čiščenje odpadnih vod s talnih površin   |
|         |hitrega servisa.                     |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
|• Objekt št. 209:|Lovilec olj za čiščenje meteornih vod ali razlitja goriva |
|         |s talnih površin v območju delovanja. naprav servisa za  |
|         |točenje goriv.                      |
+-----------------+----------------------------------------------------------+
Gradnja se lahko izvaja po fazah.
V Sektorju II. se opredelijo tri zazidljive cone območja BRUS, znotraj katerih so ob upoštevanju predpisov dovoljena odstopanja: spreminjanje tlorisnih in višinskih gabaritov predvidenih objektov ter novogradnje enostavnih in manj zahtevnih objektov za potrebe dejavnosti.
• cona A: območje 17 x 51 m gospodarskih objektov ob vhodu na parcelo
• cona B: območje 48 x 51 m ob skladišču in poslovnem objektu
• cona C: območje gospodarskih objektov v širini 10 m ob JZ meji parcele 1150/9 ter v širini 12 m ob SV in 10 m ob S meji parcele 1144/4.«
7. člen
V 18. členu se za besedilom »Zagotoviti se mora proste površine za varen umik ljudi in premoženja.« doda novo besedilo, ki se glasi: »Kjer so predvideni odmiki objektov od parcelnih mej manjši od 5 m, je potrebno zagotoviti konstrukcije in obloge konstrukcij iz materialov razreda A1.«
8. člen
Sestavni del tega odloka so tudi pisne in grafične priloge, ki jih je izdelalo podjetje Koling d.o.o. pod številko 04011326/06, april 2006.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti