Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2295. Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača, stran 5837.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99) in Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 11. redni seji dne 21. 12. 1999, je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača
1. člen
Občina Divača ima svoj občinski praznik.
Občina Divača ima svoj kulturni dan.
Občina Divača ima svoj spominski dan.
2. člen
Praznik Občine Divača je 7. julij, v spomin na rojstvo prve slovenske filmske igralke ITA RINE – IDE KRAVANJE.
Kulturni dan Občine Divača je 13. januar, v počastitev spomina rojstva pisatelja dr. Bogomirja Magajna.
Spominski dan Občine Divača 13. marec, je posvečen tragičnim dogodkom bitke na Kozjanah dne 13. 3. 1943 leta.
3. člen
Občina Divača obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri se podeljuje občinska priznanja.
Ta odlok določa priznanja Občine Divača in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
4. člen
Občina Divača podeljuje naslednja priznanje:
1. »ČASTNI OBČAN«, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
2. »PRIZNANJE OBČINE DIVAČA«, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
3. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA«, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
5. člen
O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in komisije za sodelovanje med občinami.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco – register, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedna številka vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
6. člen
Najvišje častno priznanje Občine Divača je »ČASTNI OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na razvoju lokalne samouprave, znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem, ali še na nekaterem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Divača, da ima to trajni pomen.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko ob prvem občinskem prazniku, podeli največ enemu občanu Občine Divača.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto. Imenovanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo logotip z pečatom občine.
7. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je »PRIZNANJE OBČINE DIVAČA«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na razvoju lokalne samouprave, družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje ima značaj vzpodbude občanom Občine Divača, občanom iz drugih občin ali tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Divača. Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listine krasi logotip s pečatom. Izdelane so umetniško na F = A3 in so namenu primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, vendar največ v treh primerih.
8. člen
»PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA« ima pomen osebnega priznanja in pohvale, ki jo izbere župan po lastni presoji. Podeljuje se posameznikom, občanom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanj.
Izroča se ga v za to primerni šatulji, spremlja ga listina z zapisom o priznanju – pohvali župana.
Kot dodatek k temu priznanju se lahko izroči še knjižno darilo s posvetilom župana prejemniku. Priznanje se lahko podeljuje vsako leto, vendar le izjemoma največ v treh primerih.
II. POSTOPEK ZA RAZPIS
9. člen
Priznanja občine se podeljujejo praviloma na podlagi javnega razpisa, izvedenega na krajevno običajen način, najkasneje do 31. 3. za tekoče leto.
Podelitev priznanj ob prvem občinskem prazniku se lahko izvede brez javnega razpisa. Predlog za priznanja podajo člani občinskega sveta in župan. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu predlog v sprejem.
10. člen
Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kandidatu.
11. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 5. člena, poda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.
Priznanja praviloma izroča župan.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 31/09
Divača, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti