Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2291. Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 5834.

Na podlagi 8. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05), 18. in 135. člen Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00), je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema, odvoda in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda preko javne kanalizacije tako, da se uvaja racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in odvajanje ter zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje ter pravočasno obnovo in razvoj sistemov.
2. člen
Tarifni sistem po tem pravilniku velja za vse uporabnike javnega vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so ali bodo v upravljanju izvajalca obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna potrjuje Občinski svet Občine Cerknica s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
II. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna taksa za vodovodni priključek,
– priključna moč (m3/h),
– porabljena količina vode (m3).
5. člen
Priključna taksa za vodovodni priključek je znesek, ki ga uporabnik plača za priključitev na javni vodovodni sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega sistema ter za obnovo požarnih hidrantov.
6. člen
Priključna moč za vodovodni priključek se določi za vsak posamezni objekt s soglasjem upravljalca javnega vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu vodovodnega priključka.
Priključne moči vodovodnih priključkov z nazivnimi pretoki vodomerov:
+---------------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+------+
|Vodomer DN (mm)| 15 | 20 | 25 | 30 | 40  | 50 | 80 | 100 | 150 |
+---------------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+------+
|Vodomer DN ('')| 1/2 | 3/4 |  1 | 5/4 | 6/4 | 2 | 3 | 4 |  5 |
+---------------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+------+
|Nazivni pretok | 1,5 | 2,5 | 3,5 |  6 | 10  | 15 | 40 | 60 | 150 |
|Qn (m3/h)   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
+---------------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+------+
7. člen
Tarifne postavke elementov obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne takse za vodovodni priključek v SIT,
– tarifna postavka za obračun. priključne moči v SIT/(m3/h) mesec,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v SIT/m3.
8. člen
Priključna taksa za vodovodni priključek se plača pred izdanim soglasjem upravljalca za priklop na javni vodovodni sistem. Znesek priključne takse se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarifne postavke priključne takse.
Mesečni znesek za priključno moč vodovodnega priključka se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarifne postavke za obračun priključne moči v SIT/ (m3/h). Znesek je neodvisen od porabe vode.
Mesečni znesek za porabljeno vodo se izračuna kot zmnožek porabe vode (m3) in tarifne postavke za obračun porabljene količine vode (SIT/m3).
9. člen
Osnova za izračun tarifne postavke za obračun priključne moči vodovodnega priključka je strošek obračunane amortizacije vodovodne infrastrukture ter strošek za vzdrževanje vodovodnih priključkov preteklega leta.
10. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne takse za vodovodni priključek, so prihodek proračuna Občine Cerknica in se uporabljajo za obnovo in širitev vodovodnega sistema ter vzdrževanje požarnih hidrantov.
Sredstva, zbrana z obračunom priključne moči, so prihodek upravljalca javnega vodovodnega sistema, namenjena obnovi vodovodnega sistema in vzdrževanju vodovodnih priključkov.
Sredstva, zbrana z obračunom porabljene količine vode, so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne stroške javnega vodovodnega sistema v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo razvojnih programov vodooskrbe, sprejetih na občinskem svetu.
III. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ODVODA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
11. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna taksa za kanalizacijski priključek,
– odvedena količina vode (m3).
12. člen
Priključna taksa za kanalizacijski priključek je znesek, ki ga uporabnik plača za priključitev na javno kanalizacijo in pokriva del stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema.
Odvedena količina vode se obračuna v isti količini kot porabljena voda po vodomeru.
13. člen
Tarifne postavke elementov obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne takse za kanalizacijski priključek v SIT,
– tarifna postavka za obračun odvedene količine vode v SIT/m3.
14. člen
Priključna taksa za kanalizacijski priključek se plača pred izdanim soglasjem upravljalca za priklop na javni kanalizacijski sistem. Znesek priključne takse se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarifne postavke priključne takse.
Mesečni znesek za odvedeno vodo se izračuna kot zmnožek odvedene količine vode (m3) in tarifne postavke za obračun odvedene količine vode (SIT/m3).
15. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne takse za kanalizacijski priključek, so prihodek proračuna Občine Cerknica in se uporabljajo za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema.
Sredstva, zbrana z obračunom odvedene količine vode, so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo razvojnih programov s področja odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetih na občinskem svetu.
IV. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
16. člen
Element obračuna, za katerega se določa tarifna postavka, je:
– očiščena količina vode (m3).
17. člen
Očiščena količina vode se obračuna v isti količini kot porabljena voda po vodomeru.
18. člen
Tarifna postavka elementa obračuna je:
– tarifna postavka za obračun očiščene količine vode v SIT/m3:
19. člen
Mesečni znesek za očiščeno vodo se izračuna kot zmnožek očiščene vode (m3) in tarifne postavke za obračun očiščene količine vode (SIT/m3).
20. člen
Sredstva, zbrana z obračunom očiščene količine vode, so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške čistilnih naprav v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo razvojnih programov s področja čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetih na občinskem svetu.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifne postavke, sprejete na občinskem svetu, izvajalec javne službe lahko revalorizira s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne najpozneje 6 mesecev po uveljavitvi.
Št. 354-16/2005
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti