Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2289. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica, stran 5830.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter na podlagi Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. seji sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– nameni in ciljne skupine upravičencev,
– upravičeni stroški izvedbe ukrepov,
– višina odobrenih sredstev za kritje upravičenih stroškov,
– instrumenti dodeljevanja (ukrepi),
– pogoji za pridobitev sredstev,
– zgornja višina dodeljenih sredstev,
– postopek za izvedbo ukrepov,
– nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Temeljni namen tega pravilnika je:
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
– vzpostavljanje učinkovitejšega podpornega sistema za podjetnike in za podjetja v vseh fazah njihovega razvoja,
– spodbujanje povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.
3. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Cerknica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo po veljavnih predpisih za dodeljevanje državnih pomoči in so namenjena spodbujanju novih zaposlitev in krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetij v Občini Cerknica.
Potrebno razdelitev sredstev določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
4. člen
Do sredstev po vseh ukrepih so upravičeni subjekti malega gospodarstva in turizma s sedežem v Občini Cerknica, in sicer:
– majhna in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe,
– registrirani sobodajalci.
Za podjetja v tem pravilniku se štejejo:
– majhna in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 ZGD-1),
– samostojni podjetniki posamezniki.
Prejemniki morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju občine.
5. člen
Do finančnih intervencij po tem pravilniku niso upravičena:
– podjetja v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,
– podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Cerknica,
– podjetja, ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– podjetja, ki sodijo v sektor premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva (razen turizma na kmetijah) ter ribištva.
6. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma,
– pospeševanje in razvoj obrti in podjetništva,
– pospeševanje perspektivnih strukturnih sprememb in usmerjanje naložb v malo gospodarstvo,
– usmerjanje naložb v turizem, zlasti v izgradnjo/izdelavo in trženje vseh vrst turistične infrastrukture/programov, dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev, dvig kvalitete in pestrost ponudbe nastanitvenih kapacitet, s turizmom povezano proizvodnjo in obrt,
– rast malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov in obrtnikov,
– optimalno in razumno koriščenje proizvodnih in storitvenih kapacitet, uvajanje novih produktivnejših, racionalnejših in ekološko varnejših tehnologij,
– večanje kakovosti proizvodov in storitev,
– pridobivanje in razvijanje lastnih licenc, know-how-a, tehnološkega znanja in standardov kakovosti,
– razvijanje inovacij,
– zagotovitev stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja podjetnikov,
– promocijo izdelkov in storitev,
– pospeševanje podjetniške dejavnosti v okviru različnih združenj,
– projekte in programe razvoja malega gospodarstva in turizma lokalnega, regionalnega in nacionalnega značaja.
II. INSTRUMENTI FINANČNIH INTERVENCIJ
7. člen
Instrumenti finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma (ter vzpodbujanje projektov inovacij) so:
1. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev,
2. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednje velikih podjetij,
3. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
4. sofinanciranje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih,
5. spodbujanje prijav podjetij na javne razpise iz domačih in mednarodnih virov.
Stroški investicije za katere se dodeljujejo sredstva, morajo biti izkazana v tekočem letu, od tega se za še ne izvedene naložbe/storitve oziroma za že izvedene naložbe/storitve za izvedbo finančnih intervencij poleg prilog, določenih z razpisnimi pogoji, obvezno zahteva ustrezno potrdilo (račun o plačilu, notarsko overjena pogodba).
8. člen
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, v kateri izjavljajo, da niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov, oziroma v kateri je navedena višina sredstev, ki so jih iz navedenih virov pridobili.
Finančne intervencije se lahko izvajajo če te predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
1. Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev
9. člen
Namen sofinanciranja je pospešitev nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb.
10. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
a) Materialne investicije:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali preureditev poslovnih prostorov,
– nakup nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
b) Nematerialne investicije:
– nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme.
11. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
12. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov: skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije.
13. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so posojila ali subvencije.
14. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev iz 12. člena tega pravilnika velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije.
Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let.
2. Sofinanciranje stroškov promocije podjetij
15. člen
Namen sofinanciranja stroškov promocije podjetij je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma ali v tujini ter na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev iz občine.
16. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini,
– vlaganje v promocijo izdelkov in storitev.
17. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, ter podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se ukvarjajo s promocijo izdelkov lastnega razvoja.
18. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 50% stroškov najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi,
– do 50% stroškov v zvezi s promocijo izdelkov lastnega razvoja.
19. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
20. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, določene v 18. členu tega pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
3. Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
21. člen
Namen sofinanciranja novih delovnih mest in samozaposlovanja je reševanje problema brezposelnosti oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb, in oseb, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter spodbujanje podjetništva v malem gospodarstvu.
22. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
a) stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Cerknica (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
b) stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06),
c) stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba,
d) stroški za realizacijo samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve in je vključena v Sklad dela.
23. člen
Upravičenci so:
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Občine Cerknica, so prijavljeni na ZRSZ najmanj 6 mesecev pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb,
– brezposelne osebe, ki v obdobju, določenem z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost se mora opravljati na območju Občine Cerknica (poslovni prostori in sedež morajo biti na območju Občine Cerknica),
– osebe, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Cerknica in v obdobju, določenem z razpisom, uresničijo samozaposlitev ter so v Skladu dela vključene v program spodbujanja samozaposlovanja.
24. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– za samozaposlitev refundacija za plačilo prispevkov v razredu od minimalne plače do povprečne plače v RS za preteklo leto; sredstva se dodelijo mesečno na podlagi obračuna prispevkov, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto pod točko b) in d) 22. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač, mesečno po refundacijskem zahtevku,
– za posamezno novo delovno mesto pod točko c) 22. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto, mesečno po refundacijskem zahtevku.
25. člen
Kriterij novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju.
26. člen
V primeru, da novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln pred potekom dveh let, brez krivdnih razlogov na strani brezposelnega, mora upravičenec:
– v 30 dneh zaposliti drugo osebo,
– v roku 10 dni vrniti vsa sredstva oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu s 47. členom tega pravilnika.
27. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
28. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa 24. člen tega pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
29. člen
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Občine Cerknica. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve.
4. Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih
30. člen
Namen sofinanciranja posebnega usposabljanja in izobraževanja je pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem ali bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju.
31. člen
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so:
– stroški inštruktorja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetniško kulturo.
32. člen
Upravičenci so gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) imajo strateški načrt,
b) imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja in vsebuje:
– predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
– predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
– podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja.
33. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 25% stroškov posebnega usposabljanja in izobraževanja, ki se poveča za 10%, če gre za posebno usposabljanje in izobraževanje v podjetjih iz 4. člena tega pravilnika.
34. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
35. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa 33. člen tega pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
5. Spodbujanje prijav podjetij na javne razpise iz domačih in mednarodnih virov
36. člen
Sredstva za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
37. člen
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so:
– stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
38. člen
Upravičenci so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki prijavijo projekte na javne razpise iz mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.
39. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov bo določena naknadno v razpisu.
40. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
III. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.
Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
42. člen
Naloge komisije so, da:
– pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javne razpise,
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi potrdili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih meril,
– pripravi predloge sklepov o višini dodelitve sredstev.
43. člen
O razdelitvi proračunskih sredstev, na podlagi javnega razpisa in predloga komisije, odloča župan Občine Cerknica.
44. člen
Pristojna občinska uradna oseba, svetovalka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo na Občini Cerknica, opravlja vse strokovne in administrativno-tehnične naloge za komisijo.
45. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Cerknica in prejemnikom proračunskih sredstev se uredijo s pogodbo.
46. člen
Namenskost uporabe subvencij in posojil, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja oseba, ki je v občinski upravi pristojna za gospodarstvo. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pravilnika, je Občina Cerknica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
47. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 4/02).
Št. 302-1/2006-24
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti