Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov, stran 5827.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/9 z dne 10. 5. 2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 25. seji dne 10. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov
1. člen
Besedilo 4. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05) se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno telo (v nadaljnjem besedilu: Strokovna komisija), ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), izvede evalvacijski postopek izbora prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov.
Način dela Strokovne komisije določa poslovnik, ki ga sprejme Strokovna komisija s predhodnim soglasjem agencije.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razpis se objavi v prvi polovici tekočega leta za sofinanciranje v naslednjem letu.«
4. člen
Besedilo dvanajste alineje 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.«.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec, v katerem se navedejo: naziv in naslov prijavitelja, področje knjižničnega in informacijskega delovanja prijavitelja, obseg knjižničnega gradiva in baz podatkov, zahtevek za sofinanciranje, utemeljitev pomena in razpoložljivosti predlagane tuje znanstvene literature in baz podatkov za uporabnike in podpis odgovorne osebe prijavitelja,
– finančni načrt za nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov za tekoče obdobje,
– vzorec pogodbe,
– dokazila o izpolnjevanju kriterijev, določenih s tem pravilnikom.
Prijavitelj k razpisni dokumentaciji priloži seznam za naročilo in sofinanciranje predlagane tuje znanstvene literature in baz podatkov (izpis iz sistema COBISS:SI z dodatno utemeljitvijo v primeru naročila novih baz podatkov in konzorcialnih naročil).«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za prijavo na razpis je 30 dni.«
7. člen
Besedilo drugega stavka šestega odstavka 19. člena se črta.
8. člen
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov imajo tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati.«
9. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(obseg sredstev sofinanciranja)
Pri izdelavi predloga za obseg sredstev za posameznega prijavitelja Strokovna komisija upošteva:
– obseg v ta namen že odobrenih sredstev posameznemu prijavitelju v prejšnjih letih,
– povečanje ali zmanjšanje zgoraj navedenih sredstev glede na uvrstitev prijavitelja v lestvici točk glede na kriterije in
– skupen obseg razpoložljivih sredstev za ta namen.«
10. člen
Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave.
Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma kršenje postopka izbora. Ocena prijave je lahko predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-21/2006/1
Ljubljana, dne 10. maja 2006
EVA 2006-1647-0007
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti