Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2285. Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine, stran 5823.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/15 z dne 10. 5. 2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 25. seji dne 10. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
Ta pravilnik določa (so)financiranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec), oblike in način sodelovanja tujih raziskovalcev, pogoje, kriterije, merila, postopek za izbor ter način spremljanja sodelovanja tujih raziskovalcev.
2. člen
(namen)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
3. člen
(obdobje sofinanciranja)
Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev praviloma tri mesece in ne več kot eno leto.
4. člen
(metodologija ocenjevanja prijav)
Na podlagi veljavnega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, zagotovljenih proračunskih sredstev, letne politike ministrstva, pristojnega za znanost, in usmeritev ministrstva, pristojnega za znanost, sprejme direktor agencije metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev.
5. člen
(nevtralna slovnična oblika)
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
6. člen
(uradna oseba)
Direktor agencije pooblasti javnega uslužbenca na agenciji za področje tujih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka izbora prijav, za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev in spremljanje izvajanja (so)financiranja tujih raziskovalcev.
7. člen
(javni razpis)
Agencija zbira pisne prijave za (so)financiranje tujih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
8. člen
(prijavitelj)
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini, ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje v tujini. Prijavo mora sopodpisati tuji raziskovalec.
Prijavitelj mora predlogu kandidata za tujega raziskovalca predložiti tudi:
– okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca, ki temelji na določbah 21. člena tega pravilnika,
– navedbo slovenskega(ih) raziskovalca(ov), s katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah, in
– navedbo vrste publikacije (pet revij), s katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem.
Pri predlaganju kandidatov za tuje raziskovalce mora prijavitelj upoštevati pogoje, kriterije in merila, določene s tem pravilnikom.
II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
9. člen
(objava razpisa)
Agencija objavi razpis za izbor in (so)financiranje tujih raziskovalcev v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(vsebina razpisa)
Objava razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež agencije;
2. pravno podlago za izvedbo razpisa;
3. predmet razpisa;
4. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj;
6. opredelitev kriterijev in meril za izbiro prijav za (so)financiranje;
7. določitev obdobja (so)financiranja;
8. način, obliko prijave;
9. rok, do katerega morajo biti oddane pisne prijave;
10. datum odpiranja prijav za (so)financiranje;
11. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru in o višini (so)financiranja;
12. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo, ter spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
Prijavitelj se prijavi na razpis s prijavo, skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje prijavni obrazec in naslednje samostojne priloge:
– okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca;
– navedbo slovenskega(ih) raziskovalca(ov), s katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah;
– navedbo vrste publikacije (pet revij), s katero bo predvidoma dosežena objava skupnih rezultatov s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem.
12. člen
(razpisni rok)
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti prijaviteljem dovolj časa za pripravo prijave in je najmanj štirinajst ter največ trideset dni.
13. člen
(oblika prijave)
Prijava na razpis, ki se pošilja po pošti, se vloži na obrazcih, vsebovanih v razpisni dokumentaciji. Prijavi mora prijavitelj priložiti še dokazila ter dodatno dokumentacijo, in sicer v skladu z zahtevami, opredeljenimi v razpisu ter razpisni dokumentaciji. Ustrezno označene prijave z vso dokumentacijo morajo prijavitelji v zaprtih ovojnicah dostaviti neposredno v vložišče agencije ali poslati po pošti.
Prijava na razpis je lahko tudi v elektronski obliki, če je to opredeljeno v razpisu. V tem primeru prijavitelj izpolni prijavni obrazec. Prijava mora biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sprejem prijave na razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne prijavitelju.
14. člen
(pravočasna prijava)
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela v fizični obliki v vložišče agencije, in to najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.
Kot pravočasno vložena se šteje tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošti na naslov agencije, in to najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.
Prijava, oddana v elektronski obliki, ki je podpisana z varnim elektronskim podpisom in podpis overovljen s kvalificiranim potrdilom, se šteje za pravočasno, če prispe na naslov, določen v razpisu, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.
15. člen
(potrditev prijave)
Uradna oseba v vložišču agencije označi na vsaki prejeti prijavi zaporedno številko in datum ter uro prejema prijave na razpis. Potrdilo o prejemu prijave se na zahtevo prijavitelja posreduje prijavitelju v petnajstih dneh od prejema prijave.
16. člen
(komisija za odpiranje prijav)
Za odpiranje in pregled pravilne označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prispelih prijav (v nadaljnjem besedilu: formalni pregled prijav) imenuje direktor agencije tričlansko komisijo za odpiranje prijav. Predsednik komisije je javni uslužbenec, ki je na agenciji zadolžen za področje tujih raziskovalcev. Ostala dva člana komisije za odpiranje prijav morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja vodenja postopka razpisa.
Komisija za odpiranje prijav dela na javnih sejah, ki jih skliče predsednik komisije. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in oba člana komisije za odpiranje prijav.
17. člen
(odpiranje prijav)
Komisija za odpiranje prijav odpre in formalno pregleda prispele prijave na dan in v kraju, ki sta navedena v objavi razpisa in v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave se neodprte vrnejo prijavitelju.
O odpiranju in formalnem pregledu prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda prijav;
– predmet razpisa;
– imena navzočih članov komisije;
– imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave, po vrstnem redu odpiranja prijav;
– ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prijav, z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili pravilno označene, pravočasne, upravičene ali popolne prijave.
18. člen
(popolna prijava in dopolnitev prijave)
Za popolno se šteje prijava, ki vsebuje vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila.
Če komisija za odpiranje prijav ugotovi, da je prijava nepopolna, pozove prijavitelja, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Če prijavitelj v predpisanem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je prijava popolna.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je dokončna.
19. člen
(upravičena prijava)
Komisija za odpiranje prijav pri odpiranju prijav zapisniško ugotavlja tudi upravičenost prijaviteljev za vložitev prijave na razpis v skladu z 8. členom tega pravilnika. Neupravičene prijave se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je dokončna.
20. člen
(prijave posredovane v evalvacijski postopek)
Prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, predsednik komisije posreduje v evalvacijski postopek.
III. POGOJI, KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR TUJIH RAZISKOVALCEV
21. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji):
– tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev;
– rezultati skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnost (impact factor) na svojem področju;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.
22. člen
(kriteriji za ocenjevanje tujih raziskovalcev)
Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: kriteriji):
– statusna odličnost;
– odličnost publikacij;
– odličnost pri citacijah.
23. člen
(merila)
Merila kriterija statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade;
– članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
– redni profesor ali profesor emeritus;
– glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chieff) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila kriterija odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Metodologija ocenjevanja prijav s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za (so)financiranje tujega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del razpisne dokumentacije. Tuji raziskovalci se razvrstijo glede na kumulativno število točk na podlagi posameznega kriterija.
IV. EVALVACIJSKI POSTOPEK IN IZBOR
24. člen
(strokovno telo)
Evalvacijski postopek vodi začasno strokovno telo (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ki ga na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (Uradni list RS, št. 123/03) imenuje znanstveni svet agencije.
25. člen
(sklep)
Strokovno telo na podlagi pogojev, kriterijev in meril v roku tridesetih dni od dneva prejema dokumentacije iz 20. člena tega pravilnika pripravi finančno ovrednoten predlog prednostne liste tujih raziskovalcev in ga posreduje v obravnavo znanstvenemu svetu agencije.
Direktor obravnavani predlog prednostne liste tujih raziskovalcev posreduje upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
26. člen
(obvestilo)
Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.
Obvestilo prijaviteljem, katerim je bilo odobreno (so)financiranje tujih raziskovalcev, vsebuje tudi podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev ter poziv k podpisu priložene pogodbe.
V. PRITOŽBENI POSTOPEK
27. člen
(razlogi za vložitev pritožbe)
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji, merila za ocenjevanje prijav niti ocena prijave. Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma kršenje pravil postopka izbora. Ocena prijave je lahko predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
28. člen
(dokončna odločitev)
Direktor agencije imenuje komisijo, ki pripravi obrazloženi predlog odločitve o pritožbi. Direktor predlog odločitve o pritožbi posreduje upravnemu odboru agencije v sprejem.
Upravni odbor agencije o pritožbi odloči s sklepom v roku 30 dni od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Odločitev upravnega odbora agencije mora biti obrazložena. Odločitev je dokončna.
Po končanem pritožbenem postopku se prednostna lista tujih raziskovalcev, katerih sodelovanje se bo (so)financiralo iz državnega proračuna, skupaj z doseženimi točkami posameznih tujih raziskovalcev, objavi na spletni strani agencije.
VI. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA TUJIH RAZISKOVALCEV
29. člen
(pogodba)
Agencija sklene z raziskovalno organizacijo, v kateri raziskuje izbrani tuji raziskovalec (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
Agencija pošlje izvajalcu predlog pogodbe v podpis.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v petnajstih dneh od prejema pogodbe, sicer agencija odstopi od sklenitve pogodbe.
Sestavine pogodbe so zlasti:
1. naziv, sedež, matična in davčna številka agencije in izvajalca;
2. pogodbeni predmet;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. namen, za katerega se dodeljujejo sredstva;
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– poročilo izvajalca o poteku in rezultatih porabljenih sredstev (vmesno in končno poročilo) in posredovanje finančnih obračunov (fazni obračun, obračun ob zaključku sodelovanja tujega raziskovalca);
– določilo, da lahko agencija, če poročilo in fazni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, za čas zamude zadrži izplačilo sredstev po pogodbi;
– določilo, da mora biti finančni obračun ob zaključku sodelovanja tujega raziskovalca poslan agenciji najkasneje v roku enega meseca od izplačila zadnjega obroka;
– dolžnost agencije, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora izvajalec, ob nenamenski porabi sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe, sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe (so)financiran s strani agencije.
V pogodbi direktor pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanja določil pogodbe.
30. člen
(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, v osmih dneh obvesti izvajalca o pomanjkljivostih in ga pozove, da odpravi pomanjkljivosti v osmih dneh. Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, agencija ne pristopi k pogodbi.
VII. SPREMLJANJE SODELOVANJA TUJIH RAZISKOVALCEV
31. člen
(pogodbene obveznosti)
Izvajalec je dolžan v osmih dneh obvestiti agencijo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, agencija lahko spremeni pogodbo ali od nje odstopi.
32. člen
(odstop od pogodbe)
Agencija lahko odstopi od pogodbe v primeru:
– če izvajalec ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi;
– če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku, podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije.
Če agencija odstopi od pogodbe, mora izvajalec vrniti agenciji že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.
Če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku, podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sredstev.
VIII. KONČNA DOLOČBA
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-20/2006/1
Ljubljana, dne 10. maja 2006
EVA 2006-1647-0008
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti