Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2284. Navodilo o delu skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, stran 5821.

Generalna državna tožilka Republike Slovenije na podlagi drugega in tretjega odstavka 10.č člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo, 17/06, 20/06 – popr. in 20/06 – ZNOJF-1) in drugega odstavka 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 17/06 in 20/06 – popr.) v soglasju z ministrom za pravosodje Republike Slovenije izdaja
N A V O D I L O
o delu skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala
I. PREDMET UREJANJA
1. člen
(1) S tem navodilom se urejajo organizacija, obveščanje in delo skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki deluje pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupina).
(2) S tem navodilom se določajo tudi način in rok za objavo poziva, način in rok za vložitev prijav, postopek oblikovanja predloga za dodelitev v skupino ter način sodelovanja okrožnega državnega tožilstva s skupino.
II. ORGANIZACIJA SKUPINE
2. člen
(1) Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala je notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.
(2) Skupina ima potrebno število državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev (v nadaljevanju: člani skupine), ki je določeno z odredbo ministra za pravosodje na predlog generalne državne tožilke.
(3) Skupina ima potrebno število tožilskega osebja, ki je določeno z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Vrhovnem državnem tožilstvu.
3. člen
Sedež skupine je na sedežu Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.
4. člen
(1) Delo skupine na področju notranjega poslovanja in izvrševanja funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj vodi vodja skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (v nadaljevanju: vodja skupine), ki ima organizacijske in strokovno vodstvene pristojnosti.
(2) Upravne in nadzorstvene pristojnosti nad delom skupine ima generalni državni tožilec.
(3) Generalni državni tožilec lahko za izvrševanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka pisno pooblasti vodjo skupine.
III. OBVEŠČANJE SKUPINE IN DODELITEV ZADEV
5. člen
(1) Vodja krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva (v nadaljevanju: vodja pristojnega tožilstva) je dolžan obvestiti vodjo skupine o vsaki zadevi iz stvarne pristojnosti skupine takoj po prejemu kazenske ovadbe ali poročila o takem dejanju, pred tem pa, če je policija v predkazenskem postopku predlagala sodelovanje državnega tožilca, zaradi dejanja iz pristojnosti skupine.
(2) Direktor uprave kriminalistične policije pri generalni upravi Policije (v nadaljevanju: direktor kriminalistične policije) je dolžan obvestiti vodjo skupine o vsaki zadevi iz stvarne pristojnosti skupine neposredno pred vložitvijo kazenske ovadbe ali poročila v taki zadevi. Obvestiti ga mora tudi o tem, katera notranja organizacijska enota oziroma katera policijska uprava obravnava zadevo. Pred tem je dolžan vodjo skupine obvestiti, če je potrebno sodelovanje državnega tožilca v predkazenskem postopku.
(3) Vodja pristojnega državnega tožilstva in direktor kriminalistične policije morata obvestilo iz prejšnjih odstavkov poslati drug drugemu v vednost.
6. člen
(1) Obvestilo iz prejšnjega člena morajo vsebovati vse podatke o zadevi, ki so bili zbrani in pridobljeni do posredovanja obvestila.
(2) Obvestilo mora obsegati:
1. Opis kaznivega dejanja, pravno opredelitev in navedbo osumljencev oziroma obdolžencev ter oškodovancev;
2. Razloge oziroma navedbo dokazov za sum storitve kaznivega dejanja;
3. Podatke in okoliščine, iz katerih izhaja, da je za uspešno odkrivanje in pregon potrebna posebna organiziranost in usposobljenost, kot so primeroma zlasti:
– stopnja organiziranosti ali nevarnosti kriminala, stopnja ogroženosti zavarovanih dobrin, premoženjska škoda, korist ali vrednost, ogrožena ali pridobljena s kaznivim dejanjem,
– obseg hudodelske združbe, razširjenost njenega delovanja in morebitna povezanost s tujino,
– poseben pomen dejanja,
– poseben položaj ali ogroženost oškodovancev in prič,
– vsebinska povezanost z dejanji, ki jih skupina že obravnava ali bi bilo smotrno, da se zaradi učinkovitosti pregona obravnavajo v istem postopku.
(3) Posameznih podatkov iz prejšnjega odstavka ni potrebno posebej navajati, če so razvidni iz kazenske ovadbe, poročila ali drugih listin, ki so priložene obvestilu.
7. člen
Vodja skupine ali od njega pooblaščeni član skupine lahko, po prejemu obvestila iz prejšnjega člena, zaradi priprave mnenja o dodelitvi:
– zahteva dodatne podatke, pojasnila ali poročila v dopolnitev obvestila iz prejšnjega člena ter določi rok za njihovo posredovanje,
– se posvetuje z osebo, ki je posredovala obvestilo ter osebami, ki so neposredno pristojne za obravnavanje zadeve.
8. člen
(1) Obvestila iz 6. in 7. člena tega navodila morajo biti poslana pisno ali z uporabo sredstev elektronskih komunikacij ali informacijske tehnologije, tako da se pri pošiljatelju in naslovniku shrani zapis obvestila.
(2) V nujnih primerih je obvestilo zaradi zagotovitve pripravljenosti skupine lahko predhodno napovedano po telefonu, vendar mora biti takoj po zaključenem pogovoru poslano na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Do odločitve o dodelitve zadeve skupini morata krajevno pristojno državno tožilstvo in policija nadaljevati z delom v zadevi v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili.
9. člen
(1) Vodja skupine po prejemu obvestila in morebitnih dodatnih pojasnil oceni ali gre za zadevo iz pristojnosti skupine. V obliki uradnega zaznamka izdela kratko pisno mnenje o predlagani dodelitvi ter obvestilo s prilogami in svojim mnenjem predloži generalnemu državnemu tožilcu.
(2) Če vodja skupine meni, da obstaja podlaga za dodelitev zadeve skupini, hkrati z mnenjem iz prejšnjega odstavka, predloži generalnemu državnemu tožilcu tudi osnutek odredbe o dodelitvi zadeve skupini.
(3) Če generalni državni tožilec po uradni dolžnosti ugotovi, da bi lahko šlo za zadevo iz pristojnosti skupine, odredi vodji skupine, da pridobi obvestilo o zadevi in ga z mnenjem predloži zaradi odločitve o dodelitvi.
10. člen
(1) V postopku obveščanja in odločanja o dodelitvi generalni državni tožilec in vodja skupine po potrebi pridobita mnenje pristojnih državnih tožilcev, ki obravnavajo zadeve in pregledata državnotožilske spise, če v zadevi že teče kazenski postopek, pa tudi sodne spise.
(2) Pri odločanju o dodelitvi generalni državni tožilec upošteva tudi posebne delovne izkušnje, usposobljenost ali znanja, ki so potrebna za pregon, prednosti obravnavanja v skupini glede na predvidene postopke, ukrepe in stroške ter kadrovske in logistične potrebe in možnosti državnih tožilstev in skupine.
(3) V času do odločitve o dodelitvi sta vodja pristojnega tožilstva in direktor krimininalistične policije dolžna tekoče obveščati vodjo skupino o stanju zadeve, poteku postopka in ukrepih, ki jih sprejemata. Krajša obvestila, ki so posredovana po telefonu, se zaznamujejo v spisih.
11. člen
(1) Vodja skupine po prejemu odredbe generalnega državnega tožilca o dodelitvi zadeve obvesti vodjo pristojnega tožilstva in direktorja krimininalistične policije s prepisom odredbe o dodelitvi.
(2) Če v zadevi teče kazenski postopek, vodja skupine o dodelitvi obvesti pristojno sodišče. Po potrebi obvesti o dodelitvi zadeve tudi druge pristojne organe.
(3) Takoj po prejemu odredbe vodja pristojnega tožilstva in direktor krimininalistične policije posredujeta skupini vse spise zadeve z vsemi zbranimi dokazi.
12. člen
Če generalni državni tožilec odloči, da se zadeva ne dodeli skupini, o tem pisno obvesti vodjo pristojnega tožilstva, direktorja krimininalistične policije in vodjo skupine.
13. člen
Ne glede na prejšnje določbe, lahko generalni državni tožilec na predlog vodje pristojnega tožilstva, direktorja krimininalistične policije, vodje skupine ali po uradni dolžnosti, po predhodnem mnenju vodje skupine, zadevo tudi kasneje dodeli skupini, če so pokaže, da obstajajo zakonski pogoji za dodelitev.
14. člen
Za postopek dodelitve oziroma povratne dodelitve zadeve, ki je bila dodeljena skupini, krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, se smiselno uporabljajo določbe tega navodila o dodelitvi zadeve skupini.
IV. DELO SKUPINE
15. člen
(1) Vodja in člani skupine opravljajo svojo funkcijo praviloma na sedežu skupine.
(2) Glede na obseg in posebne zahteve za obravnavanje posamezne zadeve ali skupine zadev ali če to narekujejo organizacijski razlogi, lahko generalni državni tožilec na predlog vodje skupine odloči, da skupina v posamezni zadevi deluje s sedeža ali zunanjega oddelka pristojnega tožilstva.
16. člen
Vodja državnega tožilstva, na območju katerega skupina deluje, je na zahtevo člana skupine dolžan nuditi potrebno logistično podporo za učinkovito delo.
17. člen
(1) Vodja državnega tožilstva, na območju katerega skupina deluje, je na zahtevo vodje skupine dolžan zagotoviti članu skupine nujno strokovno pomoč za pravočasno izvajanje njegove funkcije.
(2) Strokovna pomoč se zagotavlja z odreditvijo nalog posameznim državnim tožilcem, pomočnikom, strokovnim sodelavcem ali pripravnikom, po odredbi in navodilih člana skupine.
(3) Za strokovno sodelovanje državnega tožilca ali pomočnika, ki presega poprečno tedensko delovno obremenitev, lahko vodja skupine ali vodja pristojnega tožilstva predlaga generalnemu državnemu tožilcu začasno premestitev državnega tožilca ali pomočnika v skupino po določbah zakona o državnem tožilstvu.
18. člen
(1) V skupini se zagotavlja dosegljivost za nujno izvajanje funkcij zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih (pripravljenost in dežurstvo) po predpisih in navodilih, ki veljajo za okrožna državna tožilstva.
(2) Kadar mora vodja ali član skupine zaradi izvajanja nalog predkazenskega postopka, udeležbe pri preiskovalnih opravilih in drugih dejanj iz pristojnosti skupine, opraviti delo zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih, ima položaj in pravice po predpisih iz prvega odstavka.
19. člen
(1) Poslovni prostori in oprema skupine so ločeni od drugih organizacijskih enot Vrhovnga državnega tožilstva Republike Slovenije.
(2) Varovanje prostorov in opreme skupine s fizičnimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki se zagotavlja na najvišji stopnji, ki velja za pravosodne organe po predpisih o varovanju tajnih podatkov in po predpisih o obveznem zasebnem varovanju.
20. člen
(1) Če sta ogrožena življenje ali osebna varnost vodje ali člana skupine, vodja skupine takoj obvesti generalnega državnega tožilca z navedbo razlogov in okoliščin ogroženosti.
(2) Generalni državni tožilec o ogroženosti takoj obvesti generalnega direktorja policije zaradi odločitve o varovanju vodje ali člana skupine, prostorov skupine in okoliša po določbah predpisov o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov.
V. DODELITEV V SKUPINO
21. člen
(1) Generalni državni tožilec najmanj tri mesece pred iztekom mandata članom skupine pozove državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev (v nadaljevanju: državni tožilci) k vložitvi prijav za dodelitev v skupino.
(2) Poziv se objavi za toliko mest državnih tožilcev, kolikor je potrebno zasesti v skupini.
(3) Poziv se pošlje vodjem državnih tožilstev, ki z njim seznanijo vse državne tožilce in z objavo na informacijskem portalu državnega tožilstva (Intranet).
(4) Rok za prijave na poziv je 15 dni od dneva objave na Intranetu.
(5) Prijave se vložijo pri kadrovski službi Vrhovnega državnega tožilstva RS, ki vodi postopek poziva.
(6) Državni tožilec mora prijavi na poziv priložiti življenjepis in opis svojih znanj, izkušenj in usposobljenosti za delo v skupini.
22. člen
(1) V roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena lahko vodja državnega tožilstva vloži obrazloženo pobudo, da se državni tožilec iz njegovega državnega tožilstva uvrsti na listo kandidatov.
(2) Pobuda, ki ji je priloženo pisno soglasje kandidata, šteje za prijavo iz prejšnjega člena.
23. člen
(1) Po prejemu prijav pozove generalni državni tožilec vodje okrožnih državnih tožilstev, kjer prijavljeni kandidati opravljajo funkcijo, da v 8 dneh podajo svoje mnenje o kandidatih.
(2) Prijave z mnenji iz prejšnjega odstavka generalni državni tožilec pošlje v mnenje vodji skupine, da v 8 dneh poda mnenje o kandidatih.
(3) Po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka in pred oblikovanjem predloga za dodelitev v skupino generalni državni tožilec opravi razgovor s kandidati, lahko pa tudi zahteva, da se za posamezne ali vse kandidate izdela nova ocena državnotožilske službe.
24. člen
(1) Generalni državni tožilec najmanj en mesec pred iztekom mandata članom skupine predlaga državnotožilskemu svetu kandidate za dodelitev v skupino.
(2) O dodelitvi državnih tožilcev v skupino mora državnotožilski svet odločiti najmanj 15 dni pred iztekom mandata.
(3) Z odločbo o imenovanju državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca določi tudi dan, s katerim dodeljeni državni tožilec oziroma pomočnik začne delati v skupini. S tem dnem začne teči zakonski čas dodelitve v skupino.
25. člen
(1) Če se na poziv ne prijavi zadostno število kandidatov, če generalni državni tožilec ne predlaga, ali če državnotožilski svet v skupino ne dodeli zadostnega števila kandidatov, se postopek za dodelitev manjkajočih članov skupine ponovi.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, ali če to narekujejo druge posebne okoliščine, zaradi katerih bi bilo ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvrševanje nalog skupine, generalni državni tožilec odredi začasno premestitev potrebnega števila državnih tožilcev ali pomočnikov v skupino, po določbah zakona o državnem tožilstvu.
26. člen
(1) Član skupine lahko pred iztekom mandata preneha z delom v skupini le na predlog generalnega državnega tožilca, po predhodnem mnenju vodje skupine.
(2) V postopku prenehanja dodelitve v skupino se smiselno uporabljajo določbe tega navodila o dodelitvi v skupino.
(3) Po prenehanju dodelitve ali izteku dobe dodelitve se državni tožilec oziroma pomočnik premesti na državno tožilstvo pri katerem je opravljal funkcijo pred dodelitvijo.
27. člen
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skupini izda generalni državni tožilec po predhodnem mnenju vodje skupine.
(2) Razporeditev tožilskega osebja v skupino se opravi po določbah organizacijskih aktov Vrhovnega državnega tožilstva RS.
(3) Pred odločitvijo o razporeditvi ter o pravicah in obveznostih tožilskega osebja v skupini pridobi generalni državni tožilec mnenje vodje skupine.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 95/99, 14/03, 3/05).
29. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. Tu 40/06-02
Ljubljana, dne 5. maja 2006
Generalna državna tožilka RS
Barbara Brezigar l.r.
 
Soglašam!
Minister
za pravosodje RS
dr. Lovro Šturm l.r.
Št. 231-4/2006/8
Ljubljana, dne 16. maja 2006

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti