Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, stran 5798.

Na podlagi petega odstavka 33.a člena, prvega odstavka 101.d člena in tretjega odstavka 104. člena v zvezi s prvim odstavkom 104.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
1. člen
V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04) se v 3. členu v prvi alinei tretjega odstavka črta besedilo »ali posege v naravo«.
V drugi alinei tretjega odstavka se besedilo »izda okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, dovoljenje za poseg v naravo in dovoljenje po drugih predpisih« nadomesti z besedilom »dovoli ali zavrne izvedbo posega v naravo«.
Črta se prvi osmi odstavek.
2. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Plani iz prejšnjega odstavka so tudi plani, s katerimi se zaradi izvajanja posegov v naravo, za katere je v skladu s predpisom o vrstah objektov treba pridobiti gradbeno dovoljenje, določajo območja določitve namenske rabe prostora.«.
Sedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.
3. člen
Črta se 12. člen.
4. člen
V 13. členu se beseda »predloga« nadomesti z besedo »osnutka«.
5. člen
V 14. členu se beseda »Predlog« nadomesti z besedo »Osnutek«.
6. člen
V napovednem stavku 18. člena se beseda »predloga« nadomesti z besedo »osnutka«.
V 2. točki se pred besedo »oceno« vstavi beseda »svojo«.
7. člen
Črta se 28. člen.
8. člen
Črta se 33. člen.
9. člen
Črta se 37. člen.
10. člen
V 39. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– naravovarstvenega soglasja za posege v naravo, ki niso posegi v naravo z vplivi na okolje;«.
V tretji alinei se črta podpičje in doda beseda »ali«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je v primerih iz prejšnjega odstavka izdano okoljevarstveno soglasje se šteje, da je izdano tudi naravovarstveno soglasje.«.
11. člen
V naslovu 40. člena se črta besedilo »I. in II. stopnje«.
Črta se prvi odstavek.
V sedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »Podlage za odločanje na I. in II. stopnji presoje sprejemljivosti so« nadomesti z besedilom »V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja so podlage za odločanje«.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.
V sedanjem petem odstavku, ki postane novi četrti odstavek, se pred besedo »oceno« vstavi beseda »svojo«.
V sedanjem šestem odstavku, ki postane novi peti odstavek, se beseda »se« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Sedanji sedmi odstavek postane novi šesti odstavek.
Črta se osmi odstavek.
12. člen
V sedmem odstavku 41. člena se besedi »javnega interesa« nadomestita z besedama »javne koristi«.
Črta se deseti odstavek.
13. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »sprejme odločitev, da« nadomesti z besedilom »ugotovi, če«.
V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji« nadomesti z besedilom »v postopku«.
V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«
V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Črta se sedmi odstavek.
14. člen
V prvem odstavku 43. člena se za rimsko številko »I.« vstavi besedilo »in II.«.
V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji« nadomesti z besedilom »v postopku«.
V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«.
V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedilom »pristojna upravna enota na podlagi pozitivnega mnenja«.
Črta se sedmi odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »sprejme odločitev, da« nadomesti z besedilom «ugotovi, če«.
V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji« nadomesti z besedilom »v postopku«.
V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«.
V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedilom »za izdajo dovoljenja pristojni upravni organ«.
16. člen
V prilogi 2 se:
– poglavje IV. nadomesti z novim poglavjem IV., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje VI. nadomesti z novim poglavjem VI., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje VII. nadomesti z novim poglavjem VII., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XII. nadomesti z novim poglavjem XII., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XIII. nadomesti z novim poglavjem XIII., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XIV. nadomesti z novim poglavjem XIV., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
– poglavje XV. nadomesti z novim poglavjem XV., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in
– poglavje XVI. nadomesti z novim poglavjem XVI., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
17. člen
V pravilniku se priloga 10 nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Za postopke presoje sprejemljivosti posegov v naravo, ki so se začeli na podlagi določb Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04) in se do uveljavitve tega pravilnika še niso končali, se določbe tega pravilnika ne uporabljajo.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-22/2006
Ljubljana, dne 14. aprila 2006
EVA 2006-2511-0094
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE IV.
POSEBNA OBMOČJA

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+
|POSEG V NARAVO  | FIZIČNO  |OPOMBA| OBMOČJE  | DALJINSKI | OBMOČJE |
|         |PREKRIVANJE |   |NEPOSREDNEGA|  VPLIV  |DALJINSKEGA|
|         |      |   |VPLIVA (v m)|       | VPLIVA (v |
|         |      |   |      |       |  m)   |
|         |      |   |      |       |      |
+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+
|Gradnja novega  |VSE SKUPINE |  0 |   20   |   0   |   0   |
|ali       |      |   |      |       |      |
|rekonstrukcija  |      |   |      |       |      |
|nakupovalnega  |      |   |      |       |      |
|središča,    |      |   |      |       |      |
|sejmišča in   |      |   |      |       |      |
|drugega     |      |   |      |       |      |
|podobnega    |      |   |      |       |      |
|objekta     |      |   |      |       |      |
|         |      |   |      |       |      |
+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+
|Gradnja ali   |VSE SKUPINE | 0  |   50   | belorepec, |  250  |
|razširitev    |      |   |      | planinski |      |
|turističnega   |      |   |      |  orel,  |      |
|kompleksa    |      |   |      | koconoge  |      |
|(primeroma    |      |   |      |  kure,  |      |
|zimskošportna  |      |   |      |  kozača,  |      |
|središča,    |      |   |      | vodne ptice |      |
|turistična    |      |   |      |       |      |
|naselja, večja  |      |   |      |       |      |
|kopališča z   |      |   |      |       |      |
|infrastrukturo, |      |   |      |       |      |
|čolnarne z    |      |   |      |       |      |
|infrastrukturo, |      |   |      |       |      |
|bungalovi,    |      |   |      |       |      |
|apartmaji)    |      |   |      |       |      |
|         |      |   |      |       |      |
+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+
|Gradnja nove   |VSE SKUPINE | 0  |   20   |   0   |   0   |
|stanovanjske ali |      |   |      |       |      |
|nestanovanjske  |      |   |      |       |      |
|stavbe z vrtom, |      |   |      |       |      |
|dvoriščem ali  |      |   |      |       |      |
|brez, razen   |      |   |      |       |      |
|nestanovanjskih |      |   |      |       |      |
|stavb iz     |      |   |      |       |      |
|Poglavja II.   |      |   |      |       |      |
|         |      |   |      |       |      |
+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+
|Rekonstrukcija  | sesalci  | 0  |   0   |   0   |   0   |
|ali odstranitev |(netopirji),|   |      |       |      |
|stanovanjske ali |  bela  |   |      |       |      |
|nestanovanjske  | štorklja |   |      |       |      |
|stavbe z vrtom, |      |   |      |       |      |
|dvoriščem ali  |      |   |      |       |      |
|brez, razen   |      |   |      |       |      |
|nestanovanjskih |      |   |      |       |      |
|stavb iz     |      |   |      |       |      |
|Poglavja II.   |      |   |      |       |      |
|         |      |   |      |       |      |
+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+
|Postavitev    |   0   | 0  |   0   |  sesalci  |  100  |
|objektov javne  |      |   |      |(netopirji), |      |
|razsvetljave in |      |   |      | metulji,  |      |
|postavitev    |      |   |      |  hrošči  |      |
|razsvetljave   |      |   |      |       |      |
|stavb      |      |   |      |       |      |
|         |      |   |      |       |      |
+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+


Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE VI.
OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|POSEG V NARAVO |   FIZIČNO  | OPOMBA |OBMOČJE| DALJINSKI VPLIV|OBMOČJE|
|        |  PREKRIVANJE |     | NEPOS-|        |DALJIN-|
|        |        |     |REDNEGA|        | SKEGA |
|        |        |     | VPLIVA|        | VPLIVA|
|        |        |     | (v m) |        | (v m) |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja ali  |  VSE SKUPINE |   0  |  50 |  belorepec,  | 250 |
|razširitev   |        |     |    | planinski orel,|    |
|objekta za   |        |     |    | koconoge kure, |    |
|šport,     |        |     |    | kozača, vodne |    |
|rekreacijo ali |        |     |    |   ptice   |    |
|prosti čas   |        |     |    |        |    |
|(primeroma   |        |     |    |        |    |
|nogometnega  |        |     |    |        |    |
|stadiona,   |        |     |    |        |    |
|športne    |        |     |    |        |    |
|površine s trdo|        |     |    |        |    |
|podlago,    |        |     |    |        |    |
|vodnega zajetja|        |     |    |        |    |
|za smučišče,  |        |     |    |        |    |
|smučarske   |        |     |    |        |    |
|vlečnice,...) |        |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja    | vodne ptice, |   0  |  10 |  enako kot v |  20 |
|objektov za  | črna štorklja; |     |    | stolpcu fizično|    |
|obratovanje  | stoječe vode, |     |    |  prekrivanje |    |
|čolnarne ali  | tekoče vode, |     |    |        |    |
|naravnega   |  mokrotna  |     |    |        |    |
|kopališča v  | travišča pod |     |    |        |    |
|vodotokih,   | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|stoječih vodah |  obrečni in  |     |    |        |    |
|in morju    |  barjanski  |     |    |        |    |
|        |  gozdovi,  |     |    |        |    |
|        |  mehkužci,  |     |    |        |    |
|        |metulji, hrošči,|     |    |        |    |
|        |  plazilci,  |     |    |        |    |
|        |  cvetnice in |     |    |        |    |
|        | praprotnice, |     |    |        |    |
|        | sesalci (bober |     |    |        |    |
|        |in vidra), raki,|     |    |        |    |
|        |ribe in piškurji|     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Ureditev    |  sršenar,  |   0  |  50 |  belorepec,  | 250 |
|površine za  | planinski orel,|     |    | planinski orel,|    |
|smučišče    | koconoge kure, |     |    | koconoge kure, |    |
|        | gozdne ptice, |     |    |   kozača   |    |
|        |  preostali  |     |    |        |    |
|        | gozdovi, suha |     |    |        |    |
|        | travišča pod |     |    |        |    |
|        | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|        |  travišča in |     |    |        |    |
|        | skalovja nad |     |    |        |    |
|        | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|        |  grmišča,  |     |    |        |    |
|        |metulji, hrošči,|     |    |        |    |
|        |  plazilci,  |     |    |        |    |
|        | sesalci (velike|     |    |        |    |
|        |zveri), cvetnice|     |    |        |    |
|        | in praprotnice,|     |    |        |    |
|        |   mahovi   |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja    |  VSE SKUPINE |   0  |  20 |    0    |  0  |
|nestanovanjske |        |     |    |        |    |
|stavbe, razen |        |     |    |        |    |
|nestanovanjskih|        |     |    |        |    |
|stavb iz    |        |     |    |        |    |
|Poglavja II.  |        |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Rekonstrukcija |   sesalci  |   0  |  0  |    0    |  0  |
|nestanovanjske | (netopirji), |     |    |        |    |
|stavbe, razen | bela štorklja |     |    |        |    |
|nestanovanjskih|        |     |    |        |    |
|stavb iz    |        |     |    |        |    |
|Poglavja II.  |        |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja    |  VSE SKUPINE |   0  |  20 | koconoge kure, |  50 |
|kolesarske ali |        |     |    |  belorepec,  |    |
|jahalne poti  |        |     |    | planinski orel,|    |
|        |        |     |    | mali klinkač, |    |
|        |        |     |    | velike zveri |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Postavitev   | črna štorklja, |   0  |  10 | vodne ptice, |  25 |
|pomolov,    | vodne ptice, |     |    | črna štorklja),|    |
|stojišč in   | stoječe vode, |     |    | sesalci (bober |    |
|drugih objektov|  morski in  |     |    |  in vidra)  |    |
|za izvajanje  |obmorski, tekoče|     |    |        |    |
|športnega   |vode, obrečni in|     |    |        |    |
|ribolova    |  barjanski  |     |    |        |    |
|        |  gozdovi,  |     |    |        |    |
|        | mehkužci, ribe |     |    |        |    |
|        | in piškurji, |     |    |        |    |
|        |hrošči, cvetnice|     |    |        |    |
|        | in praprotnice,|     |    |        |    |
|        |  metulji,  |     |    |        |    |
|        |  mehkužci,  |     |    |        |    |
|        |  plazilci  |     |    |        |    |
|        | (sklednica), |     |    |        |    |
|        | sesalci (bober |     |    |        |    |
|        |  in vidra)  |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Ureditev poti | vodne ptice, |   0  |  10 | vodne ptice, |  25 |
|za sprehajalce | črna štorklja; |     |    | črna štorklja; |    |
|na obstoječi  |  obrečni in  |     |    |  obrečni in  |    |
|poti na obrežju|  barjanski  |     |    |  barjanski  |    |
|voda      | gozdovi, barja,|     |    | gozdovi, barja,|    |
|        |  mehkužci,  |     |    |  mehkužci,  |    |
|        | metulji, kačji |     |    | metulji, kačji |    |
|        |  pastirji,  |     |    |  pastirji,  |    |
|        |  plazilci  |     |    |  plazilci  |    |
|        | (sklednica), |     |    | (sklednica), |    |
|        | sesalci (bober |     |    | sesalci (bober |    |
|        |  in vidra),  |     |    |  in vidra),  |    |
|        |  cvetnice in |     |    |  cvetnice in |    |
|        |  praprotnice |     |    |  praprotnice |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja nove  | vodne ptice, |   0  |  25 | vodne ptice, | 100 |
|javne poti za | črna štorklja; |     |    | črna štorklja; |    |
|sprehajalce na |  obrečni in  |     |    |  obrečni in  |    |
|obrežju voda  |  barjanski  |     |    |  barjanski  |    |
|        | gozdovi, barja,|     |    | gozdovi, barja,|    |
|        |  obrečni in  |     |    |  mehkužci,  |    |
|        |  barjanski  |     |    | metulji, kačji |    |
|        | gozdovi, barja,|     |    |  pastirji,  |    |
|        |  mehkužci,  |     |    |  plazilci  |    |
|        | metulji, kačji |     |    | (sklednica), |    |
|        |  pastirji,  |     |    | sesalci (bober |    |
|        |  plazilci  |     |    |  in vidra),  |    |
|        | (sklednica), |     |    |  cvetnice in |    |
|        | sesalci (bober |     |    |  praprotnice |    |
|        |  in vidra),  |     |    |        |    |
|        |  cvetnice in |     |    |        |    |
|        |  praprotnice |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja nove  |  vse skupine | če poteka|  10 |  belorepec,  |  50 |
|javne poti   |        |  po  |    | planinski orel,|    |
|(učne ali   |        |obstoječih|    | koconoge kure, |    |
|sprehajalne)  |        | poteh ali|    | kozača, vodne |    |
|        |        |kolovozih,|    |   ptice   |    |
|        |        |presoja ni|    |        |    |
|        |        | potrebna |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Postavitev nove| planinski orel,|   0  |  10 |  belorepec,  |  50 |
|ali podaljšanje| koconoge kure, |     |    | planinski orel,|    |
|obstoječe   |  preostali  |     |    | koconoge kure, |    |
|tekaške proge |  gozdovi,  |     |    |   kozača   |    |
|(vključno s  |metulji, hrošči,|     |    |        |    |
|spremembo   | sesalci (velike|     |    |        |    |
|trase)     | zveri), mahovi,|     |    |        |    |
|        | praprotnice in |     |    |        |    |
|        |   semenke  |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Postavitev   | planinski orel,|   0  |  10 | planinski orel,| 150 |
|novih plezalnih| sokol selec, |     |    | sokol selec, |    |
|smeri in    | velika uharica,|     |    | velika uharica,|    |
|plezalnih   |slegur, travišča|     |    | slegur, sesalci|    |
|vrtcev     | in skalovja nad|     |    |  (netopirji) |    |
|        | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|        | skalovja pod |     |    |        |    |
|        | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|        |   sesalci  |     |    |        |    |
|        | (netopirji), |     |    |        |    |
|        |  mehkužci,  |     |    |        |    |
|        |  metulji,  |     |    |        |    |
|        |  cvetnice in |     |    |        |    |
|        | praprotnice, |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Ureditev novih | bela štorklja, |   0  |  10 | bela štorklja, | 250 |
|vzletišč za  | črna štorklja, |     |    | črna štorklja, |    |
|modele letal, | ujede, koconoge|     |    | ujede, koconoge|    |
|motorne zmaje, | kure, veliki |     |    | kure, kotorna, |    |
|balone     |škurh, morski in|     |    | slegur, kozica,|    |
|        | obmorski, suha |     |    | veliki škurh |    |
|        | travišča pod |     |    |        |    |
|        | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|        |  mokrotna  |     |    |        |    |
|        | travišča pod |     |    |        |    |
|        | gozdno mejo, |     |    |        |    |
|        |  mezofilna  |     |    |        |    |
|        |travišča, barja;|     |    |        |    |
|        | mehkužci, ribe |     |    |        |    |
|        | in piškurji, |     |    |        |    |
|        |  metulji,  |     |    |        |    |
|        |  plazilci,  |     |    |        |    |
|        |  cvetnice in |     |    |        |    |
|        | praprotnice, |     |    |        |    |
|        |   mahovi   |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Gradnja    | vodne ptice, |   0  |  10 |  enako kot v |  20 |
|objektov za  |  morski in  |     |    | stolpcu fizično|    |
|obratovanje  |  obmorski  |     |    |  prekrivanje |    |
|marine     | habitatni tipi,|     |    |        |    |
|        |   ribe in  |     |    |        |    |
|        |  piškurji,  |     |    |        |    |
|        |  mehkužci  |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Ureditev in  |  VSE SKUPINE |   0  |  10 |  VSE SKUPINE |  50 |
|uporaba    |        |     |    |        |    |
|prostora za  |        |     |    |        |    |
|taborjenje   |        |     |    |        |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
|Odpiranje jam | jame, sesalci |   0  |  0  | jame, sesalci | 500 |
|za turistični | (netopirji), |     |    | (netopirji), |    |
|obisk     |   hrošči   |     |    |   hrošči   |    |
|        |(drobnovratnik),|     |    |(drobnovratnik),|    |
|        |  mehkužci  |     |    |  mehkužci  |    |
|        | (kongerija), |     |    | (kongerija), |    |
|        |  dvoživke  |     |    |  dvoživke  |    |
|        |  (človeška  |     |    |  (človeška  |    |
|        |   ribica)  |     |    |   ribica)  |    |
|        |        |     |    |        |    |
+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+
Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE VII.
OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|POSEG V NARAVO  | FIZIČNO |  OPOMBA  |OBMOČJE | DALJINSKI | OBMOČJE  |
|         |PREKRIVANJE|      | NEPOS- |  VPLIV  |DALJINSKEGA |
|         |      |      |REDNEGA |      |VPLIVA (v m)|
|         |      |      | VPLIVA |      |      |
|         |      |      | (v m) |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja avtoceste|VSE SKUPINE|  Obm.  | 1000 | enako kot | enako kot |
|ali hitre ceste |      |neposrednega|    | v stolpcu |  obm.  |
|         |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|         |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|         |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja glavne  |VSE SKUPINE|  Obm.  | 500  | enako kot | enako kot |
|ali regionalne  |      |neposrednega|    | v stolpcu |  obm.  |
|ceste      |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|         |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|         |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja     |VSE SKUPINE|   0   |  20  |enako kot v|  100   |
|nekategorizirane |      |      |    | stolpcu |      |
|ali lokalne ceste|      |      |    | fizično |      |
|         |      |      |    |prekrivanje|      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Razširitev cestne|VSE SKUPINE|  Obm.  | 500  | enako kot | enako kot |
|povezave     |      |neposrednega|    | v stolpcu |  obm.  |
|(dograditev   |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|cestnega pasu)  |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|ali       |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|prekategorizacija|      |      |    |      |      |
|glavne ali    |      |      |    |      |      |
|regionalne ceste |      |      |    |      |      |
|v hitro cesto ali|      |      |    |      |      |
|avtocesto    |      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Razširitev cestne|VSE SKUPINE|   0   |  20  |enako kot v|   50   |
|povezave s    |      |      |    | stolpcu |      |
|prekategorizacijo|      |      |    | fizično |      |
|lokalne ali   |      |      |    |prekrivanje|      |
|nekategorizirane |      |      |    |      |      |
|ceste v glavno  |      |      |    |      |      |
|ali regionalno  |      |      |    |      |      |
|cesto      |      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja     |VSE SKUPINE|  Obm.  | 100  |enako kot v| enako kot |
|spremljajoče   |      |neposrednega|    | stolpcu |  obm.  |
|cestne      |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|infrastrukture  |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|(parkirišča,   |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|počivališča)   |      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja     |VSE SKUPINE|  Obm.  | 500  | enako kot | enako kot |
|železniške    |      |neposrednega|    | v stolpcu |  obm.  |
|povezave     |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|         |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|         |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Razširitev    |VSE SKUPINE|  Obm.  | 250  | enako kot | enako kot |
|železniške    |      |neposrednega|    | v stolpcu |  obm.  |
|povezave     |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|         |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|         |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja     |VSE SKUPINE|  Obm.  | 100  |enako kot v| enako kot |
|spremljajoče   |      |neposrednega|    | stolpcu |  obm.  |
|železniške    |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|infrastrukture  |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|(železniške   |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|postaje,     |      |      |    |      |      |
|skladišča,    |      |      |    |      |      |
|terminali itd.) |      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Ureditev ali   |VSE SKUPINE|   0   |  20  | koconoge |   50   |
|razširitev    |      |      |    |  kure,  |      |
|kolesarske poti |      |      |    |belorepec, |      |
|         |      |      |    | planinski |      |
|         |      |      |    |orel, mali |      |
|         |      |      |    | klinkač, |      |
|         |      |      |    | sesalci |      |
|         |      |      |    | (velike |      |
|         |      |      |    | zveri)  |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja mostu ali|vodne ptice|  Obm.  | 500  | enako kot | enako kot |
|viadukta     |      |neposrednega|    | v stolpcu |  obm.  |
|         |      |  vpliva  |    | fizično |neposrednega|
|         |      | zajema obm.|    |prekrivanje|  vpliva  |
|         |      | dalj. vpl. |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja predora |  jame  |   0   |  20  |   0   |   0   |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Razširitev cestne|VSE SKUPINE|   0   |  20  |enako kot v|   50   |
|povezave s    |      |      |    | stolpcu |      |
|prekategorizacijo|      |      |    | fizično |      |
|lokalne ali   |      |      |    |prekrivanje|      |
|nekategorizirane |      |      |    |      |      |
|ceste v glavno  |      |      |    |      |      |
|ali regionalno  |      |      |    |      |      |
|cesto      |      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja nove   |VSE SKUPINE|   0   |  20  |   0   |   0   |
|nestanovanjske  |      |      |    |      |      |
|stavbe, razen  |      |      |    |      |      |
|nestanovanjskih |      |      |    |      |      |
|stavb iz Poglavja|      |      |    |      |      |
|II.       |      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Zasajevanje   |VSE SKUPINE|   0   |  0  |   0   |   0   |
|plantaž grmovnih |      |      |    |      |      |
|in drevesnih vrst|      |      |    |      |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja ali   |VSE SKUPINE|   0   |  50  | ptice,  |  500   |
|rekonstrukcija  |      |      |    |netopirji, |      |
|helioporta    |      |      |    | sesalci |      |
|         |      |      |    | (velike |      |
|         |      |      |    | zveri)  |      |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+
|Gradnja ali   |VSE SKUPINE|   0   | 100  | ptice,  |  1000 m  |
|rekonstrukcija  |      |      |    |netopirji, | pravokotno |
|letališča, ali  |      |      |    | sesalci |od koridorja|
|prekvalifikacija |      |      |    | (velike |vzletanja in|
|letališča v   |      |      |    | zveri)  | 5000 m v |
|letališče za   |      |      |    |      |  smeri  |
|mednarodni promet|      |      |    |      | koridorja |
|         |      |      |    |      | vzletanja |
|         |      |      |    |      |      |
+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE XII.
OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|POSEG V NARAVO|  FIZIČNO |  OPOMBA |  OBMOČJE | DALJINSKI | OBMOČJE |
|       | PREKRIVANJE|      |NEPOSREDNEGA|  VPLIV  |DALJINSKEGA|
|       |      |      |VPLIVA (v m)|      | VPLIVA (v |
|       |      |      |      |      |   m)  |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Gradnja    |vodne ptice,|   za  |   0   |   0   |   0   |
|ribogojnice  |  črna  | izvajanje |      |      |      |
|       | štorklja, |dejavnosti,|      |      |      |
|       |  stoječe |je potrebna|      |      |      |
|       |vode, tekoče| koncesija |      |      |      |
|       | vode, ribe |      |      |      |      |
|       |in piškurji,|      |      |      |      |
|       |  raki,  |      |      |      |      |
|       | dvoživke, |      |      |      |      |
|       |  kačji  |      |      |      |      |
|       | pastirji, |      |      |      |      |
|       | plazilci |      |      |      |      |
|       | (sklednica)|      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Izgradnja ali |vodne ptice,|   0   |   10   |vodne ptice,|   50  |
|razširitev  |  črna  |      |      |  črna  |      |
|pristajališča | štorklja, |      |      | štorklja, |      |
|ali privezov | morski in |      |      |  sesalci |      |
|za ladje   | obmorski, |      |      | (bober in |      |
|oziroma čolne |  stoječe |      |      |  vidra)  |      |
|       |vode, tekoče|      |      |      |      |
|       |  vode,  |      |      |      |      |
|       | obrečni in |      |      |      |      |
|       | barjanski |      |      |      |      |
|       | gozdovi; |      |      |      |      |
|       | mehkužci, |      |      |      |      |
|       |  ribe in |      |      |      |      |
|       | piškurji, |      |      |      |      |
|       |  sesalci |      |      |      |      |
|       | (bober in |      |      |      |      |
|       |  vidra), |      |      |      |      |
|       |  raki,  |      |      |      |      |
|       | plazilci |      |      |      |      |
|       |(sklednica),|      |      |      |      |
|       | cvetnice in|      |      |      |      |
|       |praprotnice,|      |      |      |      |
|       |  metulji |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Redčenje ali |vodne ptice,|   0   |   20   |   0   |   0   |
|odstranjevanje|  črna  |      |      |      |      |
|obrežne    | štorklja, |      |      |      |      |
|vegetacije  |  pisana  |      |      |      |      |
|       |  penica, |      |      |      |      |
|       |  stoječe |      |      |      |      |
|       |vode, tekoče|      |      |      |      |
|       |  vode,  |      |      |      |      |
|       | obrečni in |      |      |      |      |
|       | barjanski |      |      |      |      |
|       | gozdovi, |      |      |      |      |
|       | raki, kačji|      |      |      |      |
|       | pastirji, |      |      |      |      |
|       |  hrošči  |      |      |      |      |
|       | (Carabus |      |      |      |      |
|       | variolosus,|      |      |      |      |
|       | Graphoderus|      |      |      |      |
|       |bilineatus),|      |      |      |      |
|       |  ribe in |      |      |      |      |
|       | piškurji, |      |      |      |      |
|       | dvoživke, |      |      |      |      |
|       | metulji, |      |      |      |      |
|       | plazilci |      |      |      |      |
|       |(sklednica),|      |      |      |      |
|       |  sesalci |      |      |      |      |
|       | (bober in |      |      |      |      |
|       |  vidra), |      |      |      |      |
|       | cvetnice in|      |      |      |      |
|       |praprotnice,|      |      |      |      |
|       |  sesalci |      |      |      |      |
|       | (netopirji)|      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Obnavljanje, |vodne ptice,|   0   |   10   |vodne ptice,|  100m v |
|sanacija ali |  črna  |      |      |  črna  | širino in |
|vzdrževanje  | štorklja, |      |      | štorklja, |  2000 m |
|obstoječih  | sršenar, |      |      | sršenar, | gorvodno |
|regulacij   |  mali  |      |      |  mali  |      |
|tekočih voda | klinkač, |      |      | klinkač, |      |
|in izvajanje |  kosec,  |      |      |  kosec,  |      |
|drugih    |  srednji |      |      |  srednji |      |
|vzdrževalnih |  detel,  |      |      |  detel,  |      |
|del      |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       | muhar, mali|      |      | muhar, mali|      |
|       |  slavec, |      |      |  slavec, |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica; |      |      | pastirica; |      |
|       |  stoječe |      |      |  stoječe |      |
|       |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče|      |
|       |  vode,  |      |      |  vode,  |      |
|       | mokrotna |      |      | mokrotna |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       |  barja,  |      |      |  barja,  |      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       |  raki,  |      |      |  raki,  |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       |  ribe in |      |      |  ribe in |      |
|       | piškurji, |      |      | piškurji, |      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       | metulji, |      |      | metulji, |      |
|       |  hrošči, |      |      |  hrošči, |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       |(sklednica),|      |      |(sklednica),|      |
|       | cvetnice in|      |      | cvetnice in|      |
|       |praprotnice,|      |      |praprotnice,|      |
|       | mehkužci, |      |      | mehkužci, |      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       |  vidra), |      |      |  vidra), |      |
|       |  mahovi  |      |      |  mahovi  |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Utrjevanje  |vodne ptice,|   0   |   50   |vodne ptice,|  2000 m |
|brežin    |  črna  |      |      |  črna  | gorvodno |
|vodotoka   | štorklja, |      |      | štorklja, |      |
|(kamnometi,  | sršenar, |      |      | sršenar, |      |
|betoniranje, |  mali  |      |      |  mali  |      |
|žična mreža, | klinkač, |      |      | klinkač, |      |
|utrjevanje s |  kosec,  |      |      |  kosec,  |      |
|količki itd.) |  srednji |      |      |  srednji |      |
|       |  detel,  |      |      |  detel,  |      |
|       |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       | muhar, mali|      |      | muhar, mali|      |
|       |  slavec, |      |      |  slavec, |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica; |      |      | pastirica; |      |
|       |  stoječe |      |      |  stoječe |      |
|       |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče|      |
|       | vode, suha |      |      | vode, suha |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       | mokrotna |      |      | mokrotna |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | raki, ribe |      |      | raki, ribe |      |
|       |in piškurji,|      |      |in piškurji,|      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       | mehkužci, |      |      | mehkužci, |      |
|       | metulji, |      |      | metulji, |      |
|       |  hrošči, |      |      |  hrošči, |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       |(sklednica),|      |      |(sklednica),|      |
|       | cvetnice in|      |      | cvetnice in|      |
|       |praprotnice,|      |      |praprotnice,|      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       |  vidra)  |      |      |  vidra)  |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Odstranjevanje|  črna  |   0   |   10   |   0   |   0   |
|vodne     | štorklja, |      |      |      |      |
|vegetacije  |vodne ptice,|      |      |      |      |
|       |  stoječe |      |      |      |      |
|       |vode, tekoče|      |      |      |      |
|       | vode, raki,|      |      |      |      |
|       |  ribe in |      |      |      |      |
|       | piškurji, |      |      |      |      |
|       | mehkužci, |      |      |      |      |
|       | metulji, |      |      |      |      |
|       |  hrošči, |      |      |      |      |
|       | cvetnice in|      |      |      |      |
|       |praprotnice,|      |      |      |      |
|       |  sesalci |      |      |      |      |
|       | (bober in |      |      |      |      |
|       |  vidra)  |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Odvzem vode iz|  črna  |   0   |   10   |  črna  | Poseg se |
|vodotokov in | štorklja, |      |      | štorklja, | presoja na|
|stoječih voda |vodne ptice,|      |      |vodne ptice,| celotnem |
|(npr. za   |  stoječe |      |      |  stoječe |  vodnem |
|namakanje in |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče| sistemu, |
|zalivanje),  |  vode,  |      |      |  vode,  | katerega |
|vključno s  | mokrotna |      |      | mokrotna |  del je |
|povečanjem  |travišča pod|      |      |travišča pod| varovano |
|odvzema    |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,| območje |
|       |  barja,  |      |      |  barja,  |      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | raki, ribe |      |      | raki, ribe |      |
|       |in piškurji,|      |      |in piškurji,|      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       | mehkužci, |      |      | mehkužci, |      |
|       | metulji, |      |      | metulji, |      |
|       |  hrošči, |      |      |  hrošči, |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       |(sklednica),|      |      |(sklednica),|      |
|       | cvetnice in|      |      | cvetnice in|      |
|       |praprotnice,|      |      |praprotnice,|      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       |  vidra)  |      |      |  vidra  |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Poglabljanje |vodne ptice,|   0   |   2   |vodne ptice,|  1000  |
|obstoječih  |  bela  |      |      |  bela  |      |
|oziroma    | štorklja, |      |      | štorklja, |      |
|gradnja novih |  črna  |      |      |  črna  |      |
|melioracijskih| štorklja, |      |      | štorklja, |      |
|jarkov in   | sršenar, |      |      | sršenar, |      |
|jarkov za   | pepelasti |      |      | pepelasti |      |
|odvodnjavanje | lunj, mali |      |      | lunj, mali |      |
|       | klinkač, |      |      | klinkač, |      |
|       |  južna  |      |      |  južna  |      |
|       | postovka, |      |      | postovka, |      |
|       |  kosec,  |      |      |  kosec,  |      |
|       |zlatovranka,|      |      |zlatovranka,|      |
|       |  srednji |      |      |  srednji |      |
|       |  detel,  |      |      |  detel,  |      |
|       |  pisana  |      |      |  pisana  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       |  muhar,  |      |      |  muhar,  |      |
|       | črnočeli |      |      | črnočeli |      |
|       | srakoper, |      |      | srakoper, |      |
|       |  rjavi  |      |      |  rjavi  |      |
|       | srakoper, |      |      | srakoper, |      |
|       | rdečenoga |      |      | rdečenoga |      |
|       | postovka, |      |      | postovka, |      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       |  kozica, |      |      |  kozica, |      |
|       |  veliki  |      |      |  veliki  |      |
|       |  škurh,  |      |      |  škurh,  |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica, |      |      | pastirica, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  priba;  |      |      |  priba;  |      |
|       |  stoječe |      |      |  stoječe |      |
|       |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče|      |
|       |  vode,  |      |      |  vode,  |      |
|       | mokrotna |      |      | mokrotna |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       |  barja,  |      |      |  barja,  |      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       |(sklednica),|      |      |(sklednica),|      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       |  mahovi, |      |      |  mahovi, |      |
|       | cvetnice in|      |      | cvetnice in|      |
|       |praprotnice,|      |      |praprotnice,|      |
|       | metulji, |      |      | metulji, |      |
|       |hrošči, ribe|      |      |hrošči, ribe|      |
|       |in piškurji,|      |      |in piškurji,|      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       |vidra), raki|      |      |vidra), raki|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Postavitev ali|vodne ptice,| območje |  200 m  |vodne ptice,| Poseg se |
|povišanje oz. |  črna  | vpliva je | nizvodno in|  črna  | presoja na|
|sprememba   | štorklja, | odvisno od| gorvodno | štorklja, | celotnem |
|pregrad ali  | sršenar, | velikosti |      | sršenar, |  vodnem |
|jezov (jezovi,|  mali  | objekta in|      |  mali  | sistemu, |
|zapornice,  | klinkač, | vodotoka |      | klinkač, | katerega |
|pragovi) s  |  kosec,  |      |      |  kosec,  |  del je |
|krono daljšo |  srednji |      |      |  srednji | varovano |
|od 300m    |  detel,  |      |      |  detel,  | območje |
|       |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       |  muhar,  |      |      |  muhar,  |      |
|       |  veliki  |      |      |  veliki  |      |
|       |  škurh,  |      |      |  škurh,  |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica, |      |      | pastirica, |      |
|       |  stoječe |      |      |  stoječe |      |
|       |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče|      |
|       |  vode,  |      |      |  vode,  |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       |  ribe in |      |      |  ribe in |      |
|       | piškurji, |      |      | piškurji, |      |
|       |  raki,  |      |      |  raki,  |      |
|       | cvetnice in|      |      | cvetnice in|      |
|       |praprotnice,|      |      |praprotnice,|      |
|       | mehkužci, |      |      | mehkužci, |      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       | vidra) , |      |      |  vidra), |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       | (sklednica)|      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Postavitev ali|vodne ptice,|   0   |   100  |vodne ptice,| Poseg se |
|povišanje oz. |  črna  |      |      |  črna  | presoja na|
|sprememba   | štorklja, |      |      | štorklja, | celotnem |
|pregrad ali  | sršenar, |      |      | sršenar, |  vodnem |
|jezov (jezovi,|  mali  |      |      |  mali  | sistemu, |
|zapornice,  | klinkač, |      |      | klinkač, | katerega |
|pragovi) s  |  kosec,  |      |      |  kosec,  |  del je |
|krono krajšo |  srednji |      |      |  srednji | varovano |
|od 300m    |  detel,  |      |      |  detel,  | območje |
|       |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       |  muhar,  |      |      |  muhar,  |      |
|       |  veliki  |      |      |  veliki  |      |
|       |  škurh,  |      |      |  škurh,  |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica, |      |      | pastirica, |      |
|       |  stoječe |      |      |  stoječe |      |
|       |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče|      |
|       |  vode,  |      |      |  vode,  |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       |  ribe in |      |      |  ribe in |      |
|       | piškurji, |      |      | piškurji, |      |
|       |  raki,  |      |      |  raki,  |      |
|       | cvetnice in|      |      | cvetnice in|      |
|       |praprotnice,|      |      |praprotnice,|      |
|       | mehkužci, |      |      | mehkužci, |      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       |  vidra), |      |      |  vidra), |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       | (sklednica)|      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Postavitev in |vodne ptice,|   0   |   10   |vodne ptice,|  na vse |
|obratovanje  |  črna  |      |      |  črna  |območje pod|
|vodnega    | štorklja, |      |      | štorklja, | zajetjem, |
|zajetja, vodne| mokrotna |      |      | mokrotna |  ki je  |
|črpalke    |travišča pod|      |      |travišča pod| odvisno od|
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,| te vode |
|       |tekoče vode,|      |      |tekoče vode,|      |
|       | mezofilna |      |      | mezofilna |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | preostali |      |      | preostali |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | jame, raki,|      |      | jame, raki,|      |
|       |  ribe in |      |      |  ribe in |      |
|       | piškurji, |      |      | piškurji, |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       | (sklednica)|      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Postavitev  |vodne ptice,|      |   50   |vodne ptice,|  2000 m |
|nasipov za  |  črna  |      |      |  črna  | gorvodno |
|zadrževanje  | štorklja, |      |      | štorklja, |      |
|visokih voda | sršenar, |      |      | sršenar, |      |
|       |  mali  |      |      |  mali  |      |
|       | klinkač, |      |      | klinkač, |      |
|       |  kosec,  |      |      |  kosec,  |      |
|       |  srednji |      |      |  srednji |      |
|       |  detel,  |      |      |  detel,  |      |
|       |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       |  muhar,  |      |      |  muhar,  |      |
|       |  veliki  |      |      |  veliki  |      |
|       |  škurh,  |      |      |  škurh,  |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica, |      |      | pastirica, |      |
|       |  stoječe |      |      |  stoječe |      |
|       |vode, tekoče|      |      |vode, tekoče|      |
|       | vode, suha |      |      | vode, suha |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       | mokrotna |      |      | mokrotna |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | raki, ribe |      |      | raki, ribe |      |
|       |in piškurji,|      |      |in piškurji,|      |
|       |  kačji  |      |      |  kačji  |      |
|       | pastirji, |      |      | pastirji, |      |
|       | dvoživke, |      |      | dvoživke, |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       | (sklednica)|      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Postavitev  |vodne ptice,|   0   |   20   |vodne ptice,| celoten |
|oziroma    |  črna  |      |      |  črna  | stranski |
|ureditev   | štorklja, |      |      | štorklja, | oz. mrtev |
|gradbenih   |  ribe in |      |      |  ribe in |  rokav  |
|inžinerskih  | piškurji, |      |      | piškurji, |      |
|objektov na  |raki, tekoče|      |      |raki, tekoče|      |
|vtoku oziroma |  vode,  |      |      |  vode,  |      |
|iztoku    | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|stranskega ali| barjanski |      |      | barjanski |      |
|mrtvega    | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|rečnega rokava| metulji, |      |      |  ribe in |      |
|       |  hrošči, |      |      | piškurji, |      |
|       | mehkužci, |      |      |raki, tekoče|      |
|       |  sesalci |      |      |  vode,  |      |
|       | (bober in |      |      | obrečni in |      |
|       |  vidra), |      |      | barjanski |      |
|       | plazilci |      |      | gozdovi, |      |
|       | (sklednica)|      |      | metulji, |      |
|       |      |      |      |  hrošči, |      |
|       |      |      |      | mehkužci, |      |
|       |      |      |      |  sesalci |      |
|       |      |      |      | (bober in |      |
|       |      |      |      |  vidra), |      |
|       |      |      |      | plazilci |      |
|       |      |      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Praznjenje in |vodne ptice,|   0   |   0   |   0   |   0   |
|polnjenje   |  črna  |      |      |      |      |
|stoječega   | štorklja, |      |      |      |      |
|vodnega telesa|  stoječe |      |      |      |      |
|(ribogojnica, |  vode,  |      |      |      |      |
|ribnik, bazeni| dvoživke, |      |      |      |      |
|itd.)     |  kačji  |      |      |      |      |
|       | pastirji, |      |      |      |      |
|       |  ribe in |      |      |      |      |
|       | piškurji, |      |      |      |      |
|       |  raki,  |      |      |      |      |
|       | mehkužci, |      |      |      |      |
|       | metulji, |      |      |      |      |
|       | cvetnice in|      |      |      |      |
|       |praprotnice,|      |      |      |      |
|       |  hrošči, |      |      |      |      |
|       | plazilci |      |      |      |      |
|       | (sklednica)|      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Regulacije  | VSE SKUPINE|      |      |vodne ptice,|  2000 m |
|struge tekočih|      |      |      |  črna  | gorvodno |
|voda     |      |      |      | štorklja, |      |
|       |      |      |      | sršenar, |      |
|       |      |      |      |  mali  |      |
|       |      |      |      | klinkač, |      |
|       |      |      |      |  kosec,  |      |
|       |      |      |      |  srednji |      |
|       |      |      |      |  detel,  |      |
|       |      |      |      |  pivka,  |      |
|       |      |      |      | belovrati |      |
|       |      |      |      |  muhar,  |      |
|       |      |      |      |  veliki  |      |
|       |      |      |      |  škurh,  |      |
|       |      |      |      |repaljščica,|      |
|       |      |      |      | prepelica, |      |
|       |      |      |      | kobiličar, |      |
|       |      |      |      |  rjava  |      |
|       |      |      |      |  penica, |      |
|       |      |      |      |  rumena  |      |
|       |      |      |      | pastirica, |      |
|       |      |      |      |  ribe in |      |
|       |      |      |      | piškurji, |      |
|       |      |      |      |raki, tekoče|      |
|       |      |      |      |  vode,  |      |
|       |      |      |      | obrečni in |      |
|       |      |      |      | barjanski |      |
|       |      |      |      | gozdovi, |      |
|       |      |      |      | mokrotna |      |
|       |      |      |      |travišča pod|      |
|       |      |      |      |gozdno mejo,|      |
|       |      |      |      |  barja,  |      |
|       |      |      |      | metulji, |      |
|       |      |      |      |  hrošči, |      |
|       |      |      |      | mehkužci, |      |
|       |      |      |      |  sesalci |      |
|       |      |      |      | (bober in |      |
|       |      |      |      |  vidra), |      |
|       |      |      |      | plazilci |      |
|       |      |      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Renaturacija |vodne ptice,|   0   |   20   |vodne ptice,|  2000 m |
|tekočih in  |  črna  |      |      |  črna  | gorvodno |
|stoječih voda | štorklja, |      |      | štorklja, |      |
|       | sršenar, |      |      | sršenar, |      |
|       |  mali  |      |      |  mali  |      |
|       | klinkač, |      |      | klinkač, |      |
|       |  kosec,  |      |      |  kosec,  |      |
|       |  srednji |      |      |  srednji |      |
|       |  detel,  |      |      |  detel,  |      |
|       |  pivka,  |      |      |  pivka,  |      |
|       | belovrati |      |      | belovrati |      |
|       |  muhar,  |      |      |  muhar,  |      |
|       |  veliki  |      |      |  veliki  |      |
|       |  škurh,  |      |      |  škurh,  |      |
|       |repaljščica,|      |      |repaljščica,|      |
|       | prepelica, |      |      | prepelica, |      |
|       | kobiličar, |      |      | kobiličar, |      |
|       |  rjava  |      |      |  rjava  |      |
|       |  penica, |      |      |  penica, |      |
|       |  rumena  |      |      |  rumena  |      |
|       | pastirica, |      |      | pastirica, |      |
|       |  ribe in |      |      |  ribe in |      |
|       | piškurji, |      |      | piškurji, |      |
|       |raki, tekoče|      |      |raki, tekoče|      |
|       |  vode,  |      |      |  vode,  |      |
|       | obrečni in |      |      | obrečni in |      |
|       | barjanski |      |      | barjanski |      |
|       | gozdovi, |      |      | gozdovi, |      |
|       | mokrotna |      |      | mokrotna |      |
|       |travišča pod|      |      |travišča pod|      |
|       |gozdno mejo,|      |      |gozdno mejo,|      |
|       |  barja,  |      |      |  barja,  |      |
|       | metulji, |      |      | metulji, |      |
|       |  hrošči, |      |      |  hrošči, |      |
|       | mehkužci, |      |      | mehkužci, |      |
|       |  sesalci |      |      |  sesalci |      |
|       | (bober in |      |      | (bober in |      |
|       |  vidra), |      |      |  vidra), |      |
|       | plazilci |      |      | plazilci |      |
|       | (sklednica)|      |      | (sklednica)|      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Ureditev   |vodne ptice,|   0   |   10   |   0   |   0   |
|marikulture  | morski in |      |      |      |      |
|       | obmorski ht|      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Zasipavanje  |vodne ptice,|   0   |   25   |   0   |   0   |
|močvirnih   |  ribe in |      |      |      |      |
|predelov,   | piškurji, |      |      |      |      |
|depresij in  |raki, tekoče|      |      |      |      |
|vodnih teles |  vode,  |      |      |      |      |
|ali      | obrečni in |      |      |      |      |
|niveliranje, | barjanski |      |      |      |      |
|večjih od 4 ha| gozdovi, |      |      |      |      |
|       | mokrotna |      |      |      |      |
|       |travišča pod|      |      |      |      |
|       |gozdno mejo,|      |      |      |      |
|       |  barja,  |      |      |      |      |
|       | metulji, |      |      |      |      |
|       |  hrošči, |      |      |      |      |
|       | mehkužci, |      |      |      |      |
|       |  sesalci |      |      |      |      |
|       | (bober in |      |      |      |      |
|       |  vidra), |      |      |      |      |
|       | plazilci |      |      |      |      |
|       | (sklednica)|      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Zasipavanje  |vodne ptice,|   0   |   10   |   0   |   0   |
|močvirnih   |  ribe in |      |      |      |      |
|predelov,   | piškurji, |      |      |      |      |
|depresij in  |raki, tekoče|      |      |      |      |
|vodnih teles |  vode,  |      |      |      |      |
|       | obrečni in |      |      |      |      |
|       | barjanski |      |      |      |      |
|       | gozdovi, |      |      |      |      |
|       | mokrotna |      |      |      |      |
|       |travišča pod|      |      |      |      |
|       |gozdno mejo,|      |      |      |      |
|       |  barja,  |      |      |      |      |
|       | metulji, |      |      |      |      |
|       |  hrošči, |      |      |      |      |
|       | mehkužci, |      |      |      |      |
|       |  sesalci |      |      |      |      |
|       | (bober in |      |      |      |      |
|       |  vidra), |      |      |      |      |
|       | plazilci |      |      |      |      |
|       | (sklednica)|      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |
+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+

Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE XIII.
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN

+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+
|POSEG V NARAVO | FIZIČNO  |OPOMBA|  OBMOČJE |  DALJINSKI  | OBMOČJE |
|        |PREKRIVANJE |   |NEPOSREDNEGA|   VPLIV   |DALJINSKEGA|
|        |      |   |VPLIVA (v m)|        | VPLIVA (v |
|        |      |   |      |        |  m)   |
|        |      |   |      |        |      |
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+
|Določitev   |VSE SKUPINE | 0  |   20   | vodne ptice, |  500  |
|oziroma    |      |   |      |  ribe in  |      |
|razširitev   |      |   |      |  piškurji,  |      |
|pridobivalnih |      |   |      |   kačji   |      |
|in       |      |   |      |  pastirji,  |      |
|raziskovalnih |      |   |      |  mehkužci,  |      |
|prostorov   |      |   |      | tekoče vode, |      |
|nahajališč   |      |   |      | obrečni in  |      |
|mineralnih   |      |   |      |  barjanski  |      |
|surovin    |      |   |      |  gozdovi,  |      |
|(prod, pesek, |      |   |      |  mokrotna  |      |
|glina, trda  |      |   |      | travišča pod |      |
|kamnina,    |      |   |      | gozdno mejo, |      |
|gramoz, kamen) |      |   |      |  barja,   |      |
|        |      |   |      |  plazilci  |      |
|        |      |   |      | (sklednica), |      |
|        |      |   |      |sesalci (bober |      |
|        |      |   |      |  in vidra)  |      |
|        |      |   |      |        |      |
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+
|Določitev   |vodne ptice,| 0  |   20   |    0    |   0   |
|oziroma    | ribe in  |   |      |        |      |
|razširitev   | piškurji, |   |      |        |      |
|pridobivalnih |  kačji  |   |      |        |      |
|in       | pastirji, |   |      |        |      |
|raziskovalnih | sesalci  |   |      |        |      |
|prostorov   | (bober in |   |      |        |      |
|nahajališč   | vidra),  |   |      |        |      |
|mineralnih   | mehkužci |   |      |        |      |
|surovin (prod, |      |   |      |        |      |
|gramoz,    |      |   |      |        |      |
|drobljenec) v |      |   |      |        |      |
|strugi     |      |   |      |        |      |
|vodotoka    |      |   |      |        |      |
|        |      |   |      |        |      |
+---------------+------------+------+------------+---------------+-----------+


Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE XIV.
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ


+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|POSEG V NARAVO |  FIZIČNO  |OPOMBA|  OBMOČJE | DALJINSKI | OBMOČJE |
|        | PREKRIVANJE |   |NEPOSREDNEGA|  VPLIV  |DALJINSKEGA|
|        |        |   |VPLIVA (v m)|      | VPLIVA (v |
|        |        |   |      |      |  m)   |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Vzdrževanje  |bela štorklja, |  0 |   0   | enako kot v|  1000  |
|obstoječih   |črna štorklja, |   |      |  stolpcu |      |
|jarkov za   |  sršenar,  |   |      |  fizično |      |
|odvodnjavanje |pepelasti lunj,|   |      | prekrivanje|      |
|        | mali klinkač, |   |      |      |      |
|        |južna postovka,|   |      |      |      |
|        |  kosec,   |   |      |      |      |
|        | zlatovranka, |   |      |      |      |
|        |srednji detel, |   |      |      |      |
|        |pisana penica, |   |      |      |      |
|        |  pivka,   |   |      |      |      |
|        |  belovrati  |   |      |      |      |
|        |muhar, črnočeli|   |      |      |      |
|        |srakoper, rjavi|   |      |      |      |
|        |  srakoper,  |   |      |      |      |
|        |  rdečenoga  |   |      |      |      |
|        |  postovka,  |   |      |      |      |
|        | prepelica,  |   |      |      |      |
|        |kozica, veliki |   |      |      |      |
|        |  škurh,   |   |      |      |      |
|        | kobiličar,  |   |      |      |      |
|        | repaljščica, |   |      |      |      |
|        |  rumena   |   |      |      |      |
|        | pastirica,  |   |      |      |      |
|        | rjava penica, |   |      |      |      |
|        | priba, vodne |   |      |      |      |
|        | ptice, kačji |   |      |      |      |
|        |  pastirji,  |   |      |      |      |
|        |  mehkužci  |   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Poglabljanje  | vodne ptice, |  0 |   25   | enako kot v|  1000  |
|obstoječih   |bela štorklja, |   |      |  stolpcu |      |
|oziroma    |črna štorklja, |   |      |  fizično |      |
|gradnja novih |  sršenar,  |   |      | prekrivanje|      |
|melioracijskih |pepelasti lunj,|   |      |      |      |
|jarkov     | mali klinkač, |   |      |      |      |
|        |južna postovka,|   |      |      |      |
|        |  kosec,   |   |      |      |      |
|        | zlatovranka, |   |      |      |      |
|        |srednji detel, |   |      |      |      |
|        |pisana penica, |   |      |      |      |
|        |  pivka,   |   |      |      |      |
|        |  belovrati  |   |      |      |      |
|        |muhar, črnočeli|   |      |      |      |
|        |srakoper, rjavi|   |      |      |      |
|        |  srakoper,  |   |      |      |      |
|        |  rdečenoga  |   |      |      |      |
|        |  postovka,  |   |      |      |      |
|        | prepelica,  |   |      |      |      |
|        |kozica, veliki |   |      |      |      |
|        |  škurh,   |   |      |      |      |
|        | kobiličar,  |   |      |      |      |
|        | repaljščica, |   |      |      |      |
|        |  rumena   |   |      |      |      |
|        | pastirica,  |   |      |      |      |
|        | rjava penica, |   |      |      |      |
|        |priba; stoječe |   |      |      |      |
|        | vode, tekoče |   |      |      |      |
|        |vode, mokrotna |   |      |      |      |
|        | travišča pod |   |      |      |      |
|        | gozdno mejo, |   |      |      |      |
|        |barja, obrečni |   |      |      |      |
|        | in barjanski |   |      |      |      |
|        |  gozdovi,  |   |      |      |      |
|        |  plazilci  |   |      |      |      |
|        | (sklednica), |   |      |      |      |
|        |kačji pastirji,|   |      |      |      |
|        |  dvoživke,  |   |      |      |      |
|        |  mehkužci,  |   |      |      |      |
|        | cvetnice in |   |      |      |      |
|        | praprotnice, |   |      |      |      |
|        |sesalci (bober |   |      |      |      |
|        | in vidra),  |   |      |      |      |
|        |raki, metulji, |   |      |      |      |
|        |  hrošči   |   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Postavitev   |  beloglavi  |  0 |   5   | enako kot v|  25   |
|lovske preže  |jastreb, kačar,|   |      |  stolpcu |      |
|        | mali klinkač, |   |      |  fizično |      |
|        |planinski orel,|   |      | prekrivanje|      |
|        |ruševec, veliki|   |      |      |      |
|        |  petelin,  |   |      |      |      |
|        | kozica, raca |   |      |      |      |
|        | žličarica,  |   |      |      |      |
|        |  kreheljc,  |   |      |      |      |
|        |  reglja,  |   |      |      |      |
|        | konopnica,  |   |      |      |      |
|        |sivka, čopasta |   |      |      |      |
|        |  črnica,  |   |      |      |      |
|        |  črnogrli  |   |      |      |      |
|        |  ponirek  |   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Postavitev   |veliki petelin,|  0 |   5   | enako kot v|  500  |
|krmišč     |raca žličarica,|   |      |  stolpcu |      |
|        |  kreheljc,  |   |      |  fizično |      |
|        |  reglja,  |   |      | prekrivanje|      |
|        | konopnica,  |   |      |      |      |
|        |sivka, čopasta |   |      |      |      |
|        |  črnica,  |   |      |      |      |
|        |  črnogrli  |   |      |      |      |
|        |  ponirek;  |   |      |      |      |
|        |sesalci (velike|   |      |      |      |
|        |  zveri)   |   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Zasipavanje  | vodne ptice, |  0 |   25   | mokrotna |  100  |
|močvirnih   |  ribe in  |   |      | travišča |      |
|predelov,   |piškurji, raki,|   |      | pod gozdno |      |
|depresij in  | tekoče vode, |   |      |  mejo,  |      |
|vodnih teles  | obrečni in  |   |      |  barja,  |      |
|ali      |  barjanski  |   |      |  metulji |      |
|niveliranje,  |  gozdovi,  |   |      |      |      |
|večjih od 4 ha |  mokrotna  |   |      |      |      |
|        | travišča pod |   |      |      |      |
|        | gozdno mejo, |   |      |      |      |
|        |barja, metulji,|   |      |      |      |
|        | hrošči, kačji |   |      |      |      |
|        |  pastirji,  |   |      |      |      |
|        |  mehkužci,  |   |      |      |      |
|        |sesalci (bober |   |      |      |      |
|        | in vidra),  |   |      |      |      |
|        |  plazilci  |   |      |      |      |
|        | (sklednica) |   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Zasipavanje  | vodne ptice, |  0 |   10   | mokrotna |  50   |
|močvirnih   |  ribe in  |   |      | travišča |      |
|predelov,   |piškurji, raki,|   |      | pod gozdno |      |
|depresij in  | tekoče vode, |   |      |  mejo,  |      |
|vodnih teles  | obrečni in  |   |      |  barja,  |      |
|manjših od 4ha |  barjanski  |   |      |  metulji |      |
|        |  gozdovi,  |   |      |      |      |
|        |  mokrotna  |   |      |      |      |
|        | travišča pod |   |      |      |      |
|        | gozdno mejo, |   |      |      |      |
|        |barja, metulji,|   |      |      |      |
|        | hrošči, kačji |   |      |      |      |
|        |  pastirji,  |   |      |      |      |
|        |  mehkužci,  |   |      |      |      |
|        |sesalci (bober |   |      |      |      |
|        | in vidra),  |   |      |      |      |
|        |  plazilci  |   |      |      |      |
|        | (sklednica) |   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+
|Krčenje,    |  podhujka,  |  0 |   5   |   0   |   0   |
|odstranjevanje | zlatovranka, |   |      |      |      |
|oziroma    |  hribski  |   |      |      |      |
|požiganje   |  škrjanec,  |   |      |      |      |
|grmovja,    |pisana penica, |   |      |      |      |
|mejic,     |  črnočeli  |   |      |      |      |
|posameznih   |srakoper, rjavi|   |      |      |      |
|dreves ali   |srakoper, vrtni|   |      |      |      |
|manjših skupin |  strnad,  |   |      |      |      |
|dreves     | vijeglavka, |   |      |      |      |
|        |veliki skovik, |   |      |      |      |
|        |  pivka,   |   |      |      |      |
|        | Phoenicurus |   |      |      |      |
|        | phoenicurus, |   |      |      |      |
|        | repaljščica, |   |      |      |      |
|        | rjava penica, |   |      |      |      |
|        |rečni cvrčalec,|   |      |      |      |
|        | plašica, mali |   |      |      |      |
|        |  slavec,  |   |      |      |      |
|        | smrdokavra, |   |      |      |      |
|        | repaljščica; |   |      |      |      |
|        | grmišča, suha |   |      |      |      |
|        | travišča pod |   |      |      |      |
|        | gozdno mejo, |   |      |      |      |
|        |  mezofilna  |   |      |      |      |
|        | travišča pod |   |      |      |      |
|        | gozdno mejo, |   |      |      |      |
|        |hrošči, metulji|   |      |      |      |
|        |        |   |      |      |      |
+---------------+---------------+------+------------+------------+-----------+

Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE XV.
OBMOČJA GOZDOV

+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|POSEG V NARAVO|  FIZIČNO  | OPOMBA | OBMOČJE  | DALJINSKI | OBMOČJE |
|       | PREKRIVANJE |     |NEPOSREDNEGA|  VPLIV  |DALJINSKEGA|
|       |       |     |VPLIVA (v m)|      | VPLIVA (v |
|       |       |     |      |      |  m)   |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Snovanje   |  gozdne  |  0   |   0   |   0   |   0   |
|nasadov z eno |  ptice,  |     |      |      |      |
|grmovno ali  | koconoge  |     |      |      |      |
|drevesno vrsto| kure, rečni |     |      |      |      |
|ali obnova  | cvrčalec, |     |      |      |      |
|gozda z eno  |  plašica  |     |      |      |      |
|vrsto     |       |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Gradnja    |  črna   | Upošteva |   10   |enako kot v| 250 m od |
|gozdnih    | štorklja, | se glede |      | stolpcu | območja |
|prometnic,  |  divji  |na bližino|      | fizično | gnezdišč, |
|daljših od 2 | petelin,  |gnezdišč, |      |prekrivanje| rastišč, |
|km      | ruševec,  | rastišč, |      |      | drstišč, |
|       | sršenar,  | drstišč, |      |      |zimovališč |
|       | kačar, mali |zimovališč|      |      |in brlogov |
|       | klinkač,  |in brlogov|      |      |      |
|       | planinski |     |      |      |      |
|       |  orel,  |     |      |      |      |
|       | belorepec, |     |      |      |      |
|       |  velika  |     |      |      |      |
|       | uharica,  |     |      |      |      |
|       |  sesalci  |     |      |      |      |
|       |  (velike  |     |      |      |      |
|       |  zveri),  |     |      |      |      |
|       |soška postrv |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Gradnja    |  belka,  |  0   |   25   |   0   |   0   |
|gozdnih    |  gozdni  |     |      |      |      |
|prometnic,  |  jereb,  |     |      |      |      |
|daljših od 2 |  gozdne  |     |      |      |      |
|km      |ptice, rečni |     |      |      |      |
|       | cvrčalec, |     |      |      |      |
|       | plašica,  |     |      |      |      |
|       |  barja,  |     |      |      |      |
|       | obrečni in |     |      |      |      |
|       | barjanski |     |      |      |      |
|       | gozdovi,  |     |      |      |      |
|       | preostali |     |      |      |      |
|       | gozdovi,  |     |      |      |      |
|       |  hrošči,  |     |      |      |      |
|       | metulji,  |     |      |      |      |
|       | rastline  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Gradnja    |  črna   | Upošteva |   10   |enako kot v| 250 m od |
|gozdnih    | štorklja, | se glede |      | stolpcu | območja |
|prometnic   | sršenar,  |na bližino|      | fizično | gnezdišč, |
|(vključno z  | kačar, mali |gnezdišč, |      |prekrivanje| rastišč, |
|vlakami),   | klinkač,  | rastišč, |      |      | drstišč, |
|krajših od 2 | planinski | drstišč, |      |      |zimovališč |
|km in gradnja |  orel,  |zimovališč|      |      |in brlogov |
|gozdnih žičnic| belorepec, |in brlogov|      |      |      |
|       |  divji  |     |      |      |      |
|       | petelin,  |     |      |      |      |
|       | ruševec,  |     |      |      |      |
|       |  velika  |     |      |      |      |
|       | uharica,  |     |      |      |      |
|       |  soška  |     |      |      |      |
|       |  postrv,  |     |      |      |      |
|       |  sesalci  |     |      |      |      |
|       |  (velike  |     |      |      |      |
|       |  zveri)  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Gradnja    |  belka,  |  0   |   10   |   0   |   0   |
|gozdnih    |  gozdni  |     |      |      |      |
|prometnic   |  jereb,  |     |      |      |      |
|(vključno z  | obrečni in |     |      |      |      |
|vlakami),   | barjanski |     |      |      |      |
|krajših od 2 | gozdovi,  |     |      |      |      |
|km in gradnja | preostali |     |      |      |      |
|gozdnih žičnic| gozdovi,  |     |      |      |      |
|       |  hrošči,  |     |      |      |      |
|       | metulji,  |     |      |      |      |
|       | rastline  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Odstranjevanje| koconoge  |  0   |   0   |   0   |   0   |
|plodonosnih  |  kure,  |     |      |      |      |
|grmovnic pri |  hrošči,  |     |      |      |      |
|izvedbi    |  metulji  |     |      |      |      |
|negovalnih del|       |     |      |      |      |
|v gozdu    |       |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Postavitev  | sršenar,  | Upošteva |   20   |   0   |   0   |
|ograj ali obor| kačar, mali | se ves |      |      |      |
|v gozdnem   | klinkač,  | prostor |      |      |      |
|prostoru   | planinski | znotraj |      |      |      |
|       |orel, gozdni | ograde |      |      |      |
|       |jereb, divji |     |      |      |      |
|       | petelin,  |     |      |      |      |
|       | ruševec,  |     |      |      |      |
|       | kotorna,  |     |      |      |      |
|       | podhujka, |     |      |      |      |
|       |zlatovranka, |     |      |      |      |
|       |  pivka,  |     |      |      |      |
|       |  slegur,  |     |      |      |      |
|       |  kozica,  |     |      |      |      |
|       |  duplar,  |     |      |      |      |
|       |barjanski in |     |      |      |      |
|       |  obrečni  |     |      |      |      |
|       | gozdovi,  |     |      |      |      |
|       | preostali |     |      |      |      |
|       | gozdovi,  |     |      |      |      |
|       |  barja,  |     |      |      |      |
|       | dvoživke  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Snovanje   | koconoge  |  0   |   20   |   0   |   0   |
|nasadov z   |kure, gozdne |     |      |      |      |
|rastišču   |ptice, rečni |     |      |      |      |
|tujimi    | cvrčalec, |     |      |      |      |
|drevesnimi  | plašica;  |     |      |      |      |
|vrstami na več| grmišča,  |     |      |      |      |
|kot 0,5 ha  |  suha   |     |      |      |      |
|       |travišča pod |     |      |      |      |
|       |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|       | mokrotna  |     |      |      |      |
|       |travišča pod |     |      |      |      |
|       |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|       | mezofilna |     |      |      |      |
|       |travišča pod |     |      |      |      |
|       |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|       |  barja  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Posek več kot |  črna   |  0   |   20   |enako kot v|   0   |
|90% lesne   | štorklja, |     |      | stolpcu |      |
|zaloge v   | sršenar,  |     |      | fizično |      |
|debeljaku na | kačar, mali |     |      |prekrivanje|      |
|več kot 0,5 ha| klinkač,  |     |      |      |      |
|       | belohrbti |     |      |      |      |
|       |  detel,  |     |      |      |      |
|       | triprsti  |     |      |      |      |
|       |  detel,  |     |      |      |      |
|       | belovrati |     |      |      |      |
|       |  muhar,  |     |      |      |      |
|       |  duplar,  |     |      |      |      |
|       |  rečni  |     |      |      |      |
|       | cvrčalec, |     |      |      |      |
|       | plašica;  |     |      |      |      |
|       | obrečni in |     |      |      |      |
|       | barjanski |     |      |      |      |
|       | gozdovi,  |     |      |      |      |
|       |  hrošči,  |     |      |      |      |
|       |  mahovi,  |     |      |      |      |
|       | rastline  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Postavitev  | koconoge  |  0   |   5   |enako kot v|  500  |
|mrhovišč   | kure, sloka |     |      | stolpcu |      |
|       |       |     |      | fizično |      |
|       |       |     |      |prekrivanje|      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Postavitev  | beloglavi |  0   |   5   |enako kot v|  25   |
|lovske preže | jastreb,  |     |      | stolpcu |      |
|       | kačar, mali |     |      | fizično |      |
|       | klinkač,  |     |      |prekrivanje|      |
|       | planinski |     |      |      |      |
|       |  orel,  |     |      |      |      |
|       | ruševec,  |     |      |      |      |
|       | koconoge  |     |      |      |      |
|       |  kure,  |     |      |      |      |
|       |kozica, raca |     |      |      |      |
|       | žličarica, |     |      |      |      |
|       | kreheljc, |     |      |      |      |
|       |  reglja,  |     |      |      |      |
|       | konopnica, |     |      |      |      |
|       |  sivka,  |     |      |      |      |
|       |  čopasta  |     |      |      |      |
|       |  črnica,  |     |      |      |      |
|       | črnogrli  |     |      |      |      |
|       | ponirek,  |     |      |      |      |
|       | rastline  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
|Postavitev  | koconoge  |  0   |   5   |enako kot v|  500  |
|krmišč    | kure, raca |     |      | stolpcu |      |
|       | žličarica, |     |      | fizično |      |
|       | kreheljc, |     |      |prekrivanje|      |
|       |  reglja,  |     |      |      |      |
|       | konopnica, |     |      |      |      |
|       |  sivka,  |     |      |      |      |
|       |  čopasta  |     |      |      |      |
|       |  črnica,  |     |      |      |      |
|       | črnogrli  |     |      |      |      |
|       | ponirek;  |     |      |      |      |
|       |  sesalci  |     |      |      |      |
|       |  (velike  |     |      |      |      |
|       |  zveri),  |     |      |      |      |
|       | rastline  |     |      |      |      |
|       |       |     |      |      |      |
+--------------+-------------+----------+------------+-----------+-----------+
Priloga 1

PRILOGA 2
POGLAVJE XVI.
OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE

+-----------------+-----------+------+-------------+------------+------------+
| POSEG V NARAVO | FIZIČNO |OPOMBA|  OBMOČJE  | DALJINSKI | OBMOČJE  |
|         |PREKRIVANJE|   | NEPOSREDNEGA|  VPLIV  |DALJINSKEGA |
|         |      |   | VPLIVA (v m)|      | VPLIVA (v |
|         |      |   |       |      |   m)   |
|         |      |   |       |      |      |
+-----------------+-----------+------+-------------+------------+------------+
| Vojaški poligoni|VSE SKUPINE|  0 |   0   | belorepec, |  1000  |
|  in izvajanje |      |   |       | planinski |      |
|  vojaških vaj |      |   |       |  orel,  |      |
|         |      |   |       | koconoge |      |
|         |      |   |       |  kure,  |      |
|         |      |   |       |  kozača, |      |
|         |      |   |       |vodne ptice,|      |
|         |      |   |       |  sesalci |      |
|         |      |   |       |  (velike |      |
|         |      |   |       |  zveri)  |      |
|         |      |   |       |      |      |
+-----------------+-----------+------+-------------+------------+------------+
|  Gradnja nove |VSE SKUPINE|  0 |   20   |   0   |   0   |
| nestanovanjske |      |   |       |      |      |
| stavbe, razen |      |   |       |      |      |
| nestanovanjskih |      |   |       |      |      |
|stavb iz Poglavja|      |   |       |      |      |
|    II.    |      |   |       |      |      |
|         |      |   |       |      |      |
+-----------------+-----------+------+-------------+------------+------------+
Priloga 2

PRILOGA 10
POSEGI V NARAVO Z DOVOLJENJEM

+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|POSEG V   | PREKRIVANJE | OPOMBA  | OBMOČJE  | DALJINSKI | OBMOČJE  |
|NARAVO   |       |     |NEPOSREDNEGA|  VPLIV  |DALJINSKEGA |
|      |       |     | VPLIVA (v |      |  VPLIVA  |
|      |       |     |  m)   |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Namestitev |   0   |  0   |   0   | sesalci  |  100   |
|razsvetljave|       |     |      |(netopirji),|      |
|izven    |       |     |      | metulji, |      |
|območij   |       |     |      |  hrošči  |      |
|stanovanj, |       |     |      |      |      |
|za družbene |       |     |      |      |      |
|in     |       |     |      |      |      |
|proizvodne |       |     |      |      |      |
|dejavnosti |       |     |      |      |      |
|ter posebnih|       |     |      |      |      |
|in mešanih |       |     |      |      |      |
|območij   |       |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Postavitev | planinski |  0   |  10   | belorepec, |   50   |
|nove ali  |  orel,  |     |      | planinski |      |
|podaljšanje | koconoge  |     |      |  orel,  |      |
|obstoječe  |  kure,  |     |      | koconoge |      |
|tekaške   | preostali |     |      |kure, kozača|      |
|proge    | gozdovi,  |     |      |      |      |
|(vključno s | metulji,  |     |      |      |      |
|spremembo  |  hrošči,  |     |      |      |      |
|trase)   |  sesalci  |     |      |      |      |
|      |  (velike  |     |      |      |      |
|      |  zveri),  |     |      |      |      |
|      |  mahovi,  |     |      |      |      |
|      | praprotnice |     |      |      |      |
|      | in semenke |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Postavitev | planinski |  0   |  10   | planinski |  150   |
|novih    | orel, sokol |     |      |orel, sokol |      |
|plezalnih  |  selec,  |     |      |  selec,  |      |
|smeri in  |  velika  |     |      |  velika  |      |
|plezalnih  | uharica,  |     |      | uharica, |      |
|vrtcev   |  slegur,  |     |      | slegur,  |      |
|      | travišča in |     |      | sesalci  |      |
|      |skalovja nad |     |      |(netopirji) |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      |skalovja pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      |  sesalci  |     |      |      |      |
|      |(netopirji), |     |      |      |      |
|      | mehkužci, |     |      |      |      |
|      | metulji,  |     |      |      |      |
|      | cvetnice in |     |      |      |      |
|      |praprotnice, |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Speljava oz.| planinski |  0   |  10   | planinski |  150   |
|nadelava  | orel, sokol |     |      |orel, sokol |      |
|novih    |  selec,  |     |      |  selec,  |      |
|planinskih |  velika  |     |      |  velika  |      |
|in peš poti | uharica,  |     |      | uharica, |      |
|      | ruševec,  |     |      | ruševec, |      |
|      |  divji  |     |      |  divji  |      |
|      | petelin,  |     |      | petelin, |      |
|      | čebelar,  |     |      | čebelar, |      |
|      | breguljka, |     |      | breguljka, |      |
|      |  kozica,  |     |      | kozica,  |      |
|      |  veliki  |     |      |veliki škurh|      |
|      |  škurh,  |     |      |      |      |
|      | grmišča,  |     |      |      |      |
|      | travišča in |     |      |      |      |
|      |skalovja nad |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      |  suha   |     |      |      |      |
|      |travišča pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      | mokrotna  |     |      |      |      |
|      |travišča pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      |  barja,  |     |      |      |      |
|      |skalovja pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      | preostali |     |      |      |      |
|      |  gozdovi  |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Ureditev  |  bela   |  0   |  10   |  bela  |  250   |
|novih    | štorklja, |     |      | štorklja, |      |
|vzletišč za |  črna   |     |      |  črna  |      |
|modele   | štorklja, |     |      | štorklja, |      |
|letal,   |  ujede,  |     |      |  ujede,  |      |
|motorne   | koconoge  |     |      | koconoge |      |
|zmaje,   |kure, veliki |     |      |  kure,  |      |
|balone   |  škurh,  |     |      | kotorna, |      |
|      | morski in |     |      | slegur,  |      |
|      | obmorski, |     |      | kozica,  |      |
|      |  suha   |     |      |veliki škurh|      |
|      |travišča pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      | mokrotna  |     |      |      |      |
|      |travišča pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      | mezofilna |     |      |      |      |
|      | travišča, |     |      |      |      |
|      |  barja;  |     |      |      |      |
|      | mehkužci, |     |      |      |      |
|      |  ribe in  |     |      |      |      |
|      | piškurji, |     |      |      |      |
|      | metulji,  |     |      |      |      |
|      | plazilci, |     |      |      |      |
|      | cvetnice in |     |      |      |      |
|      |praprotnice, |     |      |      |      |
|      |  mahovi  |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Zasipavanje |vodne ptice, |  0   |  10   |   0   |   0   |
|močvirnih  |  ribe in  |     |      |      |      |
|predelov,  | piškurji, |     |      |      |      |
|depresij in |raki, tekoče |     |      |      |      |
|vodnih teles|  vode,  |     |      |      |      |
|      | obrečni in |     |      |      |      |
|      | barjanski |     |      |      |      |
|      | gozdovi,  |     |      |      |      |
|      | mokrotna  |     |      |      |      |
|      |travišča pod |     |      |      |      |
|      |gozdno mejo, |     |      |      |      |
|      |  barja,  |     |      |      |      |
|      | metulji,  |     |      |      |      |
|      |  hrošči,  |     |      |      |      |
|      |  kačji  |     |      |      |      |
|      | pastirji, |     |      |      |      |
|      | mehkužci, |     |      |      |      |
|      |  sesalci  |     |      |      |      |
|      | (bober in |     |      |      |      |
|      |  vidra),  |     |      |      |      |
|      | plazilci  |     |      |      |      |
|      | (sklednica) |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Gradnja   |  črna   |Upošteva |  10   |enako kot v | 250 m od |
|gozdnih   | štorklja, |se glede |      | stolpcu  | območja  |
|prometnic  | sršenar,  |  na   |      | fizično  | gnezdišč, |
|(vključno z | kačar, mali |bližino  |      |prekrivanje | rastišč, |
|vlakami),  | klinkač,  |gnezdišč, |      |      | drstišč, |
|krajših od 2| planinski |rastišč, |      |      | zimovališč |
|km in    |  orel,  |drstišč, |      |      | in brlogov |
|gradnja   | belorepec, |zimovališč|      |      |      |
|gozdnih   |  divji  |  in   |      |      |      |
|žičnic   | petelin,  |brlogov  |      |      |      |
|      | ruševec,  |     |      |      |      |
|      |  velika  |     |      |      |      |
|      | uharica,  |     |      |      |      |
|      |  soška  |     |      |      |      |
|      |  postrv,  |     |      |      |      |
|      |  sesalci  |     |      |      |      |
|      |  (velike  |     |      |      |      |
|      |  zveri)  |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|Gradnja   |  belka,  |  0   |  10   |enako kot v | Enako kot |
|gozdnih   |  gozdni  |     |      | stolpcu  | območje  |
|prometnic  |  jereb,  |     |      | fizično  |neposrednega|
|(vključno z | obrečni in |     |      |prekrivanje |  vpliva  |
|vlakami),  | barjanski |     |      |      |      |
|krajših od 2| gozdovi,  |     |      |      |      |
|km in    | preostali |     |      |      |      |
|gradnja   | gozdovi,  |     |      |      |      |
|gozdnih   |  hrošči,  |     |      |      |      |
|žičnic   | metulji,  |     |      |      |      |
|      | rastline  |     |      |      |      |
|      |       |     |      |      |      |
+------------+-------------+----------+------------+------------+------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti