Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2271. Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli, stran 5786.

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 13/03) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika
v osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek za vključitev osnovnih šol v poskus fleksibilnega predmetnika ter pravice učencev, ki se vključujejo v poskus.
2. člen
(fleksibilni predmetnik)
Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka v 7., 8. in 9. razredu, kot to določa veljavni predmetnik ob tem, da se:
– pouk matematike, tujega jezika in športne vzgoje izvaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom,
– pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih v 7. razredu izvaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom,
– pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih v 8. in 9. razredu izvaja vse šolsko leto, pri čemer se lahko tedenske pol ure razporedi drugače, kot to določa predmetnik,
– pouk ostalih predmetov izvaja v obsegu letnega števila ur, predvidenih za posamezni predmet, ki pa so lahko med letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih obdobjih.
II. IZVAJANJE POSKUSA
3. člen
(izvajanje poskusa)
Poskus fleksibilnega predmetnika se izvaja na izbranih šolah v šolskem letu 2006/2007 v vseh oddelkih 7., 8. in 9. razreda v programu osnovna šola.
V poskus fleksibilnega predmetnika se vključi največ 10% osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
4. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je odgovoren za pripravo, uvajanje in spremljanje poskusa fleksibilnega predmetnika.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo skrbi za obveščanje javnosti.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavi na svoji spletni strani poročila o poteku poskusa in druge dokumente ter podatke, ki se nanašajo na potek tega poskusa.
5. člen
(državna projektna skupina)
Minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister) s sklepom imenuje člane državne projektne skupine.
Državna projektna skupina usmerja izvajanje poskusa in opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi sprememb normativnih podlag, potrebnih za uvajanje,
– pripravi strokovne podlage za delo šolskih projektnih skupin,
– pripravi poročila za Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) o poteku poskusa,
– izvaja druge naloge po naročilu ministrstva.
6. člen
(šolska projektna skupina)
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli je ravnatelj osnovne šole. Ravnatelj imenuje in vodi petčlansko šolsko projektno skupino. V šolski projektni skupini je tudi predstavnik staršev.
Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– izdela načrt uvajanja šolskega fleksibilnega predmetnika,
– pripravi usmeritve in navodila za izvajanje načrta poskusa fleksibilnega predmetnika na šoli,
– pripravi poročila za državno projektno skupino,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja poskusa,
– izvaja druge naloge po naročilu državne projektne skupine.
Program dela šolske projektne skupine na podlagi načrta poskusa fleksibilnega predmetnika pripravi ravnatelj šole.
7. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Poskus fleksibilnega predmetnika izvaja osnovna šola, ki se prijavi k izvedbi poskusa fleksibilnega predmetnika in izpolnjuje naslednje pogoje:
– je vpisana v razvid osnovnih šol,
– ima zagotovljeno potrebno število strokovnih delavcev po sistemizaciji, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje za poučevanje v 7., 8. in 9. razredu,
– ima soglasje vseh staršev učencev 7., 8. in 9. razreda,
– ima soglasje ravnatelja šole,
– ima soglasje učiteljskega zbora šole,
– ima ustanovljeno šolsko projektno skupino.
8. člen
(število oddelkov in učnih skupin)
Zaradi izvajanja poskusa fleksibilnega predmetnika se število oddelkov in učnih skupin na šoli ne sme povečati.
9. člen
(zbiranje podatkov)
Za potrebe spremljanja in evalviranja projekta fleksibilnega predmetnika se podatki o udeležencih zbirajo in obdelujejo tako, da njihova identiteta ni razvidna. Za ta namen se zbirajo podatki o: organizaciji dela, metodah in oblikah dela, stopnji medpredmetnih povezav, obremenjenosti učencev, obremenjenosti učiteljev, učinkovitosti izvajanja pouka in drugih dejavnosti, rezultatih znanja, zadovoljstvu, in drugi podatki, potrebni za spremljanje in evalviranje poskusa.
Podatke zbirajo osebe, določene za spremljanje in evalviranje poskusa tako, da se podatki zbirajo in obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
Podatki, pridobljeni pri spremljanju poskusa fleksibilnega predmetnika, se hranijo 5 let po končani spremljavi in evalvaciji. Podatki se hranijo na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
10. člen
(obveščanje in soglasje staršev)
Pred pridobivanjem pisnega soglasja staršev je šola dolžna seznaniti učence in njihove starše s cilji, načrtovanim potekom poskusa ter pravicami učencev v času izvajanja poskusa.
Soglasja staršev veljajo za čas trajanja poskusa, razen če učenec izstopi iz poskusa v skladu z 21. členom tega pravilnika.
11. člen
(seznanitev ministrstva)
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, do 30. septembra za tekoče šolsko leto obvestijo ministrstvo o razporeditvi in organizaciji pouka posameznih predmetov ter o razporeditvi ocenjevalnih obdobij.
III. PRAVICE UDELEŽENCEV
12. člen
(ocenjevanje znanja)
Pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika se pri preverjanju, ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli, razen določb, ki jih ta pravilnik drugače ureja.
Znanje učencev se pri vsakem predmetu oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri tem ne sme biti več kot polovica ocen pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Ocene morajo biti pridobljene enakomerno v obdobju, ko se predmet izvaja.
Znanje učencev pri predmetih, ki imajo letno 35 ur oziroma 32 ur pouka po predmetniku, se ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu, pri tem ne sme biti večina ocen pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov.
Učenci pridobivajo ocene do ocenjevalne konference.
V oddelku, kjer se izvaja poskus fleksibilnega predmetnika, učitelj ob koncu izvajanja predmeta oblikuje zaključno oceno. Zaključna ocena se vpiše v redovalnico in v obvestilo o učnem uspehu ob koncu ocenjevalnih obdobij med šolskim letom.
13. člen
(napredovanje učencev)
Učenci, ki imajo v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu več kot dve negativni oceni, razred ponavljajo.
Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki imajo ob koncu izvajanja pouka pri posameznem predmetu negativno oceno, imajo zaključeno negativno oceno in imajo med šolskim letom pravico opravljati popravni izpit dvakrat do vključno meseca maja.
Šola je dolžna za učence, ki imajo popravni izpit v času pouka med šolskim letom, organizirati dopolnilni pouk.
Ravnatelj lahko na predlog razrednika in staršev odloči, da je učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ni obiskoval pouka, neocenjen ob koncu pouka predmeta. V tem primeru učenec do konca pouka v šolskem letu opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta, pri katerem je bil neocenjen.
Ob koncu pouka v šolskem letu imajo učenci 7., 8. in 9. razreda pravico opravljati razredni, predmetni in popravni izpit v skladu s pravilnikom, ki ureja preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli.
14. člen
(ugovor na oceno)
Če učenec in starši menijo, da je učenčeva zaključna ocena pri predmetih ob koncu pouka, nepravilna, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o učnem uspehu med šolskim letom pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.
Postopek ugovora poteka v skladu z določili pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v devetletni osnovni šoli.
15. člen
(nacionalno preverjanje znanja v devetem razredu)
Minister za posamezno osnovno šolo, vključeno v poskus fleksibilnega predmetnika, ob upoštevanju razporeditve in organizacije pouka iz 11. člena tega pravilnika, v skladu z zakonom o osnovni šoli določi, iz katerega tretjega predmeta bo šola izvajala nacionalno preverjanje znanja.
16. člen
(odsotnost učencev)
Za učenca, ki je opravičeno dlje časa odsoten od pouka, šola pripravi individualni načrt. Z individualnim načrtom šola določi oblike pomoči, način in roke ocenjevanja znanja ter število ocen, ki je lahko manjše, kot je to določeno v 12. členu tega pravilnika.
17. člen
(šolski koledar)
Pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika se pri šolskem koledarju upoštevajo določbe pravilnika, ki ureja šolski koledar za osnovne šole, razen določb, ki jih drugače ureja ta pravilnik.
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, v načrtu uvajanja poskusa določijo za učence 7., 8. in 9. razreda: število in trajanje ocenjevalnih obdobij, razporeditev in dolžino odmorov ter roke za predmetne in popravne izpite.
Število ocenjevalnih obdobij v šolskem letu ne sme biti manj kot dve in ne več kot šest.
Med urami pouka imajo učenci odmor. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja več šolskih ur, šola samostojno razporedi odmore in pri tem upošteva dolžino odmorov v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju. Najmanj enkrat dnevno imajo učenci praviloma odmor 20 do 30 minut.
Roke predmetnih in popravnih izpitov, ki se opravljajo v času pouka med šolskim letom, določi ravnatelj v načrtu uvajanja poskusa fleksibilnega predmetnika šole, vendar ne prej kot 8 dni po končanem ocenjevalnem obdobju.
18. člen
(dopolnitev šolske dokumentacije)
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, uporabljajo dokumentacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja šolsko dokumentacijo v devetletni osnovni šoli. Posamezne dele šolske dokumentacije ustrezno prilagodijo in to zabeležijo v opombah.
19. člen
(učna obveznost učiteljev)
Glede učne obveznosti učiteljev v poskusu fleksibilnega predmetnika in elementov za sistemizacijo delovnih mest učiteljev, ki sodelujejo v poskusu fleksibilnega predmetnika, se uporabljajo določila pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.
20. člen
(usposabljanje strokovnih delavcev)
Strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika, se udeležujejo organiziranega strokovnega usposabljanja po programu, ki ga za ta namen pripravi Zavod Republike Slovenije za šolstvo ali šolska projektna skupina.
21. člen
(izstop iz poskusa)
Učenec lahko v soglasju s starši izstopi iz poskusa.
Ob izstopu iz poskusa je potrebno učencu v dogovoru z njegovimi starši omogočiti vključitev v drugo izbrano osnovno šolo.
Druga izbrana šola mora sprejeti učenca, ki želi prestopiti iz osnovne šole, ki izvaja poskus.
22. člen
(prešolanje)
Učencu, ki se med šolskim letom prešola iz šole, ki izvaja poskus fleksibilnega predmetnika oziroma ga ne izvaja, na šolo, ki ne izvaja poskusa oziroma izvaja poskus, šola pripravi individualni načrt. Z individualnim načrtom šola določi oblike pomoči in način ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu.
IV. POROČILA
23. člen
(poročila)
Državna projektna skupina in šolska projektna skupina pripravljata vmesna poročila in letno poročilo.
Državna projektna skupina pripravi vmesna poročila, Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa jih do 30. novembra, 30. marca in 30. junija v tekočem šolskem letu posreduje ministru.
Šolska projektna skupina odda vmesna poročila in letno poročilo državni projektni skupini štirinajst dni pred datumom oddaje poročil državne projektne skupine.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu z 9. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela letno poročilo, skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo, predloži Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in ministru najkasneje v treh mesecih po zaključku poskusa.
24. člen
(vsebina poročil)
Letno poročilo in vmesna poročila morajo vsebovati prvine, predvidene z načrtom spremljanja, od tega obvezno:
– podatke o tem, koliko učencev je vključenih v poskus,
– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo v skladu z metodologijo zbiranja in obdelave podatkov,
– poročilo o doseganju ciljev spremljanja,
– predloge za morebitne spremembe pri uvajanju poskusa,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
V. IZBOR ŠOL
25. člen
(izbor šol)
Izbor osnovnih šol, ki bodo vključene v poskus fleksibilnega predmetnika, se izvede na podlagi javnega razpisa.
Izbor osnovnih šol se izvede v skladu s sklepom, ki ga sprejme minister.
VI. PREHODNA DOLOČBA
26. člen
(podaljšanje poskusa)
Minister lahko na podlagi poročil Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, predvidoma za eno šolsko leto, podaljša izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovnih šolah, ki so pričele izvajati poskus v šolskem letu 2006/2007.
VII. KONČNA DOLOČBA
27. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-01- 22/2005
Ljubljana, dne 11. maja 2006
EVA 2006-3311-0038
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti