Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2258. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žužemberk, stran 5769.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: občina), taksni zavezanci, postopek odmere in višina ter plačilo takse.
2. člen
V občini se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
– za uporabo glasbenih in igralnih avtomatov v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte ipd.);
– za začasno uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinsko turistične in trgovske dejavnosti na teh površinah;
– za začasno uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;
– za uporabo javnih površin za druge začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse in podobne druge namene);
– za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ občine ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih oziroma opravljajo dejavnost oglaševanja javnosti in
– za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je kdo taksni zavezanec.
4. člen
(1) Takse so določene za določeno časovno obdobje; leto, mesec, dan.
(2) Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v mesečnem oziroma letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec občino obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
(3) V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo.
(4) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
(5) Zavezanec je dolžan občini prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh pred njenim nastankom, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
(6) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis takšnega predmeta (površine, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
5. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan prijaviti občinski upravi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na evidenco in obračun komunalne takse.
(2) Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo tega. Izvajanje te določbe zagotovi pristojni organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izda.
6. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je komunalna taksa odmerjena in plačana.
III. VIŠINA IN ODMERA KOMUNALNE TAKSE
7. člen
(1) Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 6 SIT.
(3) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet enkrat letno, najpozneje do konca meseca decembra, za naslednje leto.
8. člen
(1) Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
(2) Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta z zamudnimi obrestmi prisilno izterja.
(3) O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda potrdilo.
9. člen
(1) Prisilno izterjavo komunalnih taks iz drugega odstavka prejšnjega člena opravlja organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.
(2) Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
(3) Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
10. člen
(1) Komunalne takse se odmerijo, pobirajo in izterjujejo na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in pristojne inšpekcijske službe.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se odmeri po podatkih, ki jih ugotovi občinska uprava občine ali inšpekcijska služba.
(3) Za vzpostavitev evidence taksnih zavezancev je pristojna občinska uprava.
11. člen
Komunalne takse so prihodek občine.
IV. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcijska služba Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
V. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(1) Z globo v višini 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s tretjim in petim ter šestim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 5. člena tega odloka.
(2) Z globo v višini 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s tretjim in petim ter šestim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 5. člena tega odloka.
(3) Z globo v višini 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim in petim ter šestim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 5. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/93 in 65/97).
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-1001/2006-100
Žužemberk, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
  TARIFA KOMUNALNIH TAKS
 
  Tarifna številka 1:
  (1) Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
  a) za avtomatsko kegljišče od steze 1.500 točk
  b) za elektronski igralni avtomat 4.000 točk
  c) za biljard (navadni ali avtomatski) 3.000 točk
  d) za druga igralna sredstva 1.500 točk
  razen, če ni z zakonom drugače določeno.
  (2) Opomba:
  1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni
avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po
Zakonu o igrah na srečo.
  2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet,
košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in
način plačevanja uporabe sredstev.
  3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača,
razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
  4. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu
igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
  5. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne,
nočni lokali, obrati družbene prehrane, okrepčevalnice, bari, bifeji ipd.),
kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v
katerih se zadržujejo gostje.
 
  (1) Tarifna številka 2:
  Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi in drugimi prostori za
opravljanje gostinsko turistične in trgovske dejavnosti se plača taksa po
naslednjih kriterijih:
  a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:
  1. glede na namen uporabe:
  – za gostinstvo, slaščičarstvo 3 točke
  – za trgovino 2 točki
  2. glede na opremljenost:
  – nadstrešek 1 točka
  – ograja 1 točka
  3. glede na čas uporabe
  – v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) 1 točka
  b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene gradbeništva (adaptacije
poslovnih in stanovanjskih prostorov):
  – v turistični sezoni 2 točki
  – izven sezone 1 točka
  (2) Opombe:
  1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest,
pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.
  2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.
  3. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo
javne površine po tej tarifni številki.
  Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z
določbami v izdanem dovoljenju, plača pristojno takso v dvojnem znesku.
  4. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako, da se število točk
1, 2 in 3 sešteje in dobljeni seštevek točk (za m2 površine) pomnoži z
velikostjo površine v uporabi (v m2), s številom dni uporabe in veljavno
vrednostjo točke.
 
  (1) Tarifna številka 3:
  Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za
gospodarske namene se plača taksa:
  – za vsak uporabljeni m2 površine: dnevno 2 točki.
  (2) Opomba:
  1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne
prireditve za gospodarske namene.
  2. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo
javne površine po tej tarifni številki. Kdor uporablja javni prostor brez
dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača
pristojno takso v dvojnem znesku.
 
  (1) Tarifna številka 4:
  Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene se plača taksa:
  – za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno,
  – za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno,
  – za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikolico dnevno,
  – za cirkus in zabavni park: 4 točke za vsak m2 dnevno
  – za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za parkirno mesto.
  (2) Opomba:
  1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
  2. Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna občine, so
oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo
financira proračun oziroma je izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
  3. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo
javne površine po tej tarifni številki.
 
  (1) Tarifna številka 5:
  Za uporabo plakatnih mest in za reklamne napise, objave in oglase na
panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
  1. Če so trajnega značaja letno glede na velikost:
 
---------------------------------------------------
                 točk     točk
             enostransko  dvostransko
---------------------------------------------------
  do 0,5 m2          1.500     3.000
  od 0,5 m2 – 2,5 m2     4.000     8.000
  od 2,5 m2 – 14 m2     10.000    20.000
  od 14 m2          15.000    30.000
---------------------------------------------------
 
  Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene reklamne panoje,
napise, objave in oglase se število točk določenih po zgornji tabeli, poveča
s faktorjem 1,8.
  2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo
trajnega značaja, glede na velikost na dan:
 
---------------------------------------------------
                 točk     točk
             enostransko  dvostransko
---------------------------------------------------
  do 0,5 m2            7      14
  od 0,5 m2 – 2,5 m2       10      20
  od 2,5 m2 – 14 m2       30      60
  od 14 m2            40      80
---------------------------------------------------
 
  Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene reklamne panoje,
napise, objave in oglase se število točk določenih po zgornji tabeli, poveča
s faktorjem 1,8.
  (2) Opomba:
  1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel,
elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma
oglase, ki se nahajajo na javnih mestih oziroma javnih prostorih.
  2. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene
organizacije, ko opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena.
  3. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo občini do
28. februarju v letu sporočiti število, velikost in vrsto reklamnih napisov,
objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za
odmero komunalne takse.
  4. Če se zavezanec ne ravna po določilih 3. točke, mu občinska uprava
odmeri letno takso v dvojni višini za tekoče leto.
 
  (1) Tarifna številka 6:
  Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se
plača taksa od velikosti:
  – do 2 m2 1.500 točk letno
  – nad 2 m2 4.000 točk letno.
  (2) Opombe:
  1. Plačila so oproščeni tisti, pri katerih se taksni predmet nahaja na
zemljišču oziroma prostoru v njegovi zasebni lasti in pod pogojem, da se
oglašuje za lastne potrebe.
  2. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo občinski
upravi občine sporočiti do 28. februarja v letu število in velikost vitrin,
sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne
takse.
  3. Če zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu občinska
uprava občine odmeri komunalno takso v dvojni višini za tekoče leto.
  4. Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna občine, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za
namene, ki jih financira proračun oziroma so v javnem interesu.
  Opomba:
  1. Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
 
  (1) Tarifna številka 7:
  Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in
mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi se
plača dnevno 500 točk.
  (2) Opombe:
  1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
  2. Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri
občinski upravi pred pričetkom izvajanja.
  3. Plačila komunalne takse so oproščene organizacije, ki opravljajo
dejavnosti nekomercialnega namena in društva ter javni zavodi, (so)
financirani iz občinskega proračuna.