Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2256. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk, stran 5768.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanje pokopališke in pogrebne službe ter urejanje pokopališč v Občini Žužemberk ter na podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. seji dne 11. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 54/04).
2. člen
V 11. členu se besedilo spremeni:
1. V tretjem odstavku se druga vrstica spremeni tako, da se glasi:
»– od 1. oktobra do 31. marca od 7. do 24. ure.«
3. člen
V 45. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
1. »Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Nadzor in ukrepanje se opravljata v okviru določenega delovnega področja in zakonskih pooblastil.«
4. člen
46. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje izvajalec javne službe, če opusti predpisana ravnanja iz 39., 42. in 43. člena tega odloka.«
2. V drugem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe oziroma koncesionarja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«
3. V tretjem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek kršitelj in najemnik groba, ki krši določila 41. člena tega odloka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-1004/2006-100
Žužemberk, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.