Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2222. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju borzno posredniških družb, stran 5720.

Na podlagi 200. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 26/05 – ZTVP-1-UPB1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju borzno posredniških družb
1. člen
V naslovu Sklepa o poročanju borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00, 109/01 in 8/03; v nadaljnjem besedilu Sklep) in naslovu podpoglavja 2.4. ter v 1. in 2.a členu in prilogah k Sklepu se besedi »borzno posredniških« nadomesti z besedo »borznoposredniških«.
V naslovih podpoglavij 2.3., 2.6., 2.7. in 2.9. in naslovih 6., 7., 10. in 15. člena ter v 1. do 16. členu in prilogah k Sklepu se besedi »borzno posredniška«, »borzno posredniške« in »borzno posredniško« v ustreznem sklonu nadomestita z besedo »borznoposredniška«, »borznoposredniške« in »borznoposredniško« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 3. alinei 1. člena se besedilo »zakona, o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1)« nadomesti z besedilom »Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 26/05 – ZTVP-1-UPB1; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1)«.
Na koncu devete alinee se pika nadomesti z vejico in dodajo deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasijo:
»– o sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
– o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
– o vsaki načrtovani spremembi kapitala borznoposredniške družbe za 25% oziroma več,
– o naložbah v druge borznoposredniške družbe oziroma pravne osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji,
– o povezanih osebah borznoposredniške družbe,
– o članstvu borznih posrednikov, finančnih analitikov, članov uprave in prokuristov borznoposredniške družbe v nadzornih svetih oziroma upravnih organih drugih gospodarskih družb,
– o seznamu vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 178. člena ZTVP-1,
– o drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na varno in skrbno poslovanje borznoposredniške družbe.«.
3. člen
V 4. točki prvega odstavka 2. člena se za besedilom »portfelj naložb borznoposredniške družbe v« doda besedilo »vrednostne papirje držav članic Evropske unije in« in na koncu pred podpičjem doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: tuji vrednostni papirji)«.
4. člen
V 2.a členu se beseda »sklepa« nadomesti z besedo »Sklepa«.
5. člen
Za 2.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom »2.1.A Poročanje v zvezi s skupščino« z novim 2.b členom, ki se glasi:
»2.b člen
(1) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o sklicu skupščine v 3 dneh po objavi sklica skupščine.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke o datumu in mestu objave ter vsebino objave sklica skupščine.
(3) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o vseh sklepih, sprejetih na skupščini, najkasneje v 8 dneh po njihovem sprejemu.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti zapisnik skupščine.«.
6. člen
V 3. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novima prvim in drugim odstavkom, ki se glasita:
»(1) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o vsaki načrtovani spremembi kapitala borznoposredniške družbe za 25% oziroma več najkasneje 8 dni pred namero.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. navedbo predvidenega odstotka povečanja oziroma zmanjšanja kapitala;
2. opis postopka predvidenega načina povečanja oziroma zmanjšanja kapitala.«.
7. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»Poročanje o povezanih osebah borznoposredniške družbe
7.a člen
(1) Borznoposredniška družba mora najkasneje do osmega dne v mesecu Agenciji predložiti poročilo o povezanih osebah borznoposredniške družbe za pretekli mesec.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena se izdela v obliki tabele z naslednjimi podatki o povezanih osebah:
1. ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe;
2. naslov stalnega bivališča oziroma sedež pravne osebe;
3. opis povezanosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena borznoposredniški družbi ni treba predložiti poročila iz prvega odstavka tega člena, kadar v preteklem mesecu ni prišlo do sprememb glede na zadnje predloženo poročilo. V tem primeru mora borznoposredniška družba v roku iz prvega odstavka tega člena to sporočiti Agenciji, s tem da v sporočilu navede datum zadnjega poročila.«
8. člen
V naslovu podpoglavja 2.4. se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »oziroma pravnih osebah, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji«.
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba mora najkasneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji o pridobitvi ali odsvojitvi delnic oziroma poslovnih deležev in o skupnem stanju kapitalskih udeležb v drugih borznoposredniških družbah oziroma pravnih osebah, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, na zadnji dan v preteklem mesecu na obrazcu BPD-KU – Kapitalske udeležbe.«.
9. člen
V naslovu 10. člena se za besedo »poslovalnicah« doda besedi »oziroma podružnicah«.
Dodata se nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»(1) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o nameravanem odprtju vsake nove poslovalnice oziroma podružnice (v nadaljnjem besedilu poslovalnica) najkasneje v roku 15 dni pred obvestilom iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. kraj, v katerem namerava borznoposredniška družba odpreti novo poslovalnico, oziroma naslov nove poslovalnice, če je ta znan;
2. datum predvidenega odprtja nove poslovalnice;
3. opis predvidene vrste poslov, ki jih bo opravljala nova poslovalnica.«.
V dosedanjem drugem odstavku se beseda »prvega« nadomesti z besedo »tretjega«.
V dosedanjem petem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »petega«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za poročanje o nameravani preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju poslovalnice oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja poslovalnica.«.
10. člen
V naslovu 11. člena se za besedilom »z vrednostnimi papirji v« doda besedilo »državah članicah Evropske unije in«.
Prvi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Borznoposredniška družba mora najkasneje 3 dni pred začetkom poslovanja z vrednostnimi papirji v državi članici Evropske unije oziroma v tujini (v nadaljnjem besedilu: tujina) obvestiti Agencijo o nameravanem trgovanju za svoj račun v tujini, izvrševanju naročil strank za tujino ali gospodarjenju z vrednostnimi papirji strank, ki vključuje posle z vrednostnimi papirji v tujini.«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. navedbo trga vrednostnih papirjev države članice Evropske unije oziroma tujega trga vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: tuji trg vrednostnih papirjev), na katerem namerava borznoposredniška družba trgovati za svoj račun oziroma izvrševati posle za račun strank, z opisom načina poslovanja na tujem trgu vrednostnih papirjev;«.
V 2. točki se za besedo »družba« doda besedilo »trgovala za svoj račun oziroma«.
V 3. točki se za besedo »račun« dodata besedi »družbe oziroma« in za besedo »izdali« doda besedilo »nadzorni organi držav članic Evropske unije oziroma«.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. v primeru trgovanja za svoj račun oziroma izvrševanja naročil strank preko podružnice:
– opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica in njen načrt poslovanja;
– imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice;
– naslov podružnice v državi članici, na katerem bo mogoče pridobiti dokumentacijo o podružnici.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Borznoposredniška družba mora najkasneje 3 dni po začetku poslovanja iz prejšnjega odstavka o tem obvestiti Agencijo.
(3) Določbi prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljata tudi za poročanje o vseh spremembah oziroma prenehanju poslovanja z vrednostnimi papirji v tujini.«.
11. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Članstvo v nadzornih svetih oziroma upravnih organih
13.a člen
»(1) Borznoposredniška družba mora poročati Agenciji o članstvu borznih posrednikov, finančnih analitikov, članov uprave in prokuristov borznoposredniške družbe v nadzornih svetih oziroma upravnih organih drugih gospodarskih družb v 8 dneh po nastopu funkcije.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati naslednje podatke:
1. ime in priimek;
2. naslov stalnega bivališča;
3. naziv oziroma funkcijo v borznoposredniški družbi;
4. firmo in sedež ter ime organa drugih gospodarskih družb, katerih član je;
5. datum nastopa funkcije v organu posamezne gospodarske družbe in obdobje, za katerega je imenovan.
(3) Borznoposredniška družba mora Agencijo obvestiti o predčasnem prenehanju članstva oseb iz prvega odstavka tega člena v nadzornih svetih oziroma upravnih organih drugih gospodarskih družb v 8 dneh po prenehanju članstva.«.
12. člen
V prvem odstavku 14. člena se na koncu pred piko doda besedilo »v 8 dneh po njeni sklenitvi«.
13. člen
V 15. členu se beseda »agenciji« nadomesti z besedo »Agenciji«, besedilo »zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01)« z besedilom »Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – ZBan-UPB2)« in beseda »sklepa« z besedo »Sklepa«.
14. člen
Za 16. členom se doda novo podpoglavje z naslovom »2.10. Poročanje o seznamu vrednostnih papirjev« z novim 16.a členom, ki se glasi:
»16.a člen
(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji predložiti seznam vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 178. člena ZTVP-1 najkasneje naslednji dan po uvrstitvi vrednostnih papirjev na omenjeni seznam.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
– oznako vrednostnih papirjev;
– izdajatelja vrednostnih papirjev;
– datum pridobitve zaupnih informacij;
– razlog pridobitve zaupnih informacij.«.
15. člen
Za novim 16.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom »2.11. Poročanje o drugih dogodkih« z novim 16.b členom, ki se glasi:
»16.b člen
Borznoposredniška družba mora najkasneje do osmega dne v mesecu Agenciji poročati o vseh drugih dogodkih, ki vplivajo na varno in skrbno poslovanje borznoposredniške družbe v zvezi z dogodki v preteklem mesecu oziroma posebej navesti, da takšnih dogodkov v preteklem mesecu ni bilo.«.
16. člen
Za novim 16.b členom se doda novo podpoglavje z naslovom »2.12. Način poročanja« z novim 16.c členom, ki se glasi:
»16.c člen
(1) Borznoposredniška družba poroča Agenciji o podatkih iz 2., 6., 7., 7.a, 8. in 16.b člena tega sklepa v elektronski obliki preko spletne strani Agencije oziroma preko aplikacije ATVPP, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije skupaj z navodili za njeno uporabo.
(2) Če posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka zaradi izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja ni omogočeno, mora borznoposredniška družba o tem najkasneje v roku za predložitev poročila pisno obvestiti Agencijo in ji ustrezno dokumentacijo posredovati v pisni obliki v roku dveh delovnih dni po preteku roka za oddajo poročila. Takoj po vzpostavitvi povezave oziroma takoj po začetku delovanja sistema za elektronsko poročanje, mora borznoposredniška družba podatke, ki so bili posredovani v pisni obliki, Agenciji sporočiti tudi na način iz prejšnjega odstavka.«.
17. člen
Pri vseh prilogah k Sklepu se v naslovu prilog besedilo »k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji« nadomesti z besedilom »k Sklepu o poročanju borznoposredniških družb«.
18. člen
V Prilogi 1 se zadnji stavek četrte alinee tretjega odstavka Navodila za izpolnjevanje obrazcev BPD-P/H, BPD-P/G in BPD-P/C spremeni tako, da se glasi:
»Za obveznice se navede cena v odstotkih;«.
19. člen
V prilogi 1/2 se točke od 3) do 6) preglednice preštevilčijo v točke od 2) do 5) in temu ustrezno podtočke teh točk.
V prilogah 1/3 in 1/4 se točke preglednice od 3) do 7) preštevičijo v točke 2) do 6) in temu ustrezno podtočke teh točk.
V prilogah 1/2, 1/3 in 1/4 se pod preglednicami za besedo »priimek« dodata besedi »ter podpis«.
20. člen
V Prilogi 3 se v zadnjem stavku 8. točke Navodil za izpolnjevanje obrazca P1 za besedo »papirja« doda besedilo »oziroma matično številko izdajatelja, če tuj vrednostni papir te kode nima,«.
V 3. točki obrazca P1 se besedi »Datum poročila« nadomestita z besedami »Mesec in leto« in za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi »6. Datum:«.
V 3. točki obrazca P2 se besede »Datum poročila: 4. in 6. stolpec« nadomestijo z besedami »Mesec in leto«.
V 5. točki obrazca P2 se besedi »borzno posreniške« nadomesti z besedo »borznoposredniške in za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi »6. Datum:«.
21. člen
V Prilogi 4 se v 4. točki obrazca BPD-DK za besedo »priimek« dodata besedi »ter podpis«.
22. člen
V Prilogi 5 se v prvi alinei drugega odstavka Navodila za izpolnjevanje obrazca PBD-KU za besedo »papirjev« doda besedilo »oziroma pravne osebe, ki opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji«, v deveti alinei pa se za besedo »družbe« doda besedilo »oziroma druge pravne osebe, ki opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji,«.
V naslovu obrazca PBD-KU se črta besedilo »v drugih borzno posredniških družbah«.
V stolpcih 3, 5 in 7 preglednice se beseda »loti« nadomesti z besedami »število delnic oziroma delež«.
V 4. točki se za besedo »priimek« dodata besedi »ter podpis«.
23. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-1/1-1/2006
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-1611-0070
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.