Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2203. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, stran 5697.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja organizacijo in način izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: javna služba), tako da določa:
– pravice in obveznosti izvajalca javne službe (v nadaljnjem besedilu: organizator trga),
– organizacijsko zasnovo opravljanja javne službe,
– način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo javno službo,
– pravice in obveznosti udeležencev trga z električno energijo,
– način financiranja javne službe.
2. člen
(naloge javne službe)
(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
1. organiziranje trgovanja z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: borza);
2. obračun in poravnavo ter zagotavljanje izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi poslov sklenjenih na borzi (v nadaljnjem besedilu: kliring);
3. izvajanje izravnalnega trga z električno energijo po navodilih in pod nadzorom sistemskega operaterja prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: izravnalni trg);
4. ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov (v nadaljnjem besedilu: bilančni obračun);
5. evidentiranje vseh sklenjenih pogodb za oskrbo z električno energijo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: evidenca pogodb).
(2) Organizator trga vzpostavi, vzdržuje in upravlja registre in baze podatkov, povezane z izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(definicije)
(1) Izrazi v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– udeleženec trga je pravna ali fizična oseba, ki deluje na trgu z električno energijo;
– uporabnik borze je udeleženec trga, ki deluje na borzi;
– bilančni obračun je ugotavljanje in obračunavanje odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov;
– bilančna skupina je skupina pravnih in fizičnih oseb s pripadajočimi prevzemno predajnimi mesti, za katero organizator trga izračunava bilanco prilivov in odlivov;
– bilančna podskupina je skupina pravnih in fizičnih oseb s pripadajočimi prevzemno predajnimi mesti, ki se je v bilančno shemo uvrstila s sklenitvijo pogodbe o izravnavi;
– prilivi so nakupi po odprtih in zaprtih pogodbah;
– odlivi so prodaje po zaprtih in odprtih pogodbah;
– odprta pogodba je kupoprodajna pogodba za električno energijo, ki hkrati uvrsti v pogodbi določena prevzemno predajna mesta v bilanco prodajalca, če gre za prevzemna mesta odjemalcev, ali v bilanco kupca, če gre za prevzemno predajno mesto elektrarne;
– zaprta pogodba je kupoprodajna pogodba o predaji ali odjemu električne energije, ki v vsakem, v pogodbi določenem obračunskem intervalu, prestavi določeno količino energije iz bilance prodajalca v bilanco kupca;
– obračunski interval je časovno obdobje, za katerega se ugotavljajo odstopanja. Določi ga sistemski operater prenosnega omrežja;
– bilančna shema je piramidna shema, v katero so vključeni vsi udeleženci trga;
– bilančna pogodba je pogodba med pravno ali fizično osebo in organizatorjem trga o plačilu odstopanj v primeru neizravnane bilance;
– pogodba o izravnavi je odprta pogodba, ki jo skleneta udeleženec trga, ki je že uvrščen v bilančno shemo, in pravna ali fizična oseba, ki se s to pogodbo uvršča v bilančno shemo – nov udeleženec trga;
– čezmejna pogodba je zaprta pogodba, pri kateri je le ena pogodbena stranka udeleženec trga v Republiki Sloveniji, druga pogodbena stranka pa je udeleženec trga izven Republike Slovenije;
– dejavnost borze je vsako zagotavljanje pogojev za povezovanje ponudbe in povpraševanja po električni energiji;
– izravnalni trg je trg električne energije, namenjen nediskriminatornemu in tržno orientiranemu nakupu oziroma prodaji energije, ki jo sistemski operater prenosnega omrežja potrebuje za izravnavo odstopanj sistema.
(2) Drugi izrazi v tej uredbi imajo pomen kot ga določa zakon, ki ureja področje energije.
4. člen
(nepretrganost)
Organizator trga mora javno službo po tej uredbi opravljati nepretrgano.
5. člen
(uporabniki borze)
(1) Organizator trga je dolžan omogočati delovanje na borzi vsakemu udeležencu trga, ki:
– ima ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, če je taka licenca predpisana z zakonom, ki ureja področje energije, ali na njegovi podlagi izdanim predpisom;
– izpolnjuje pogoje za upravičenega odjemalca, predpisane z zakonom, ki ureja področje energije, ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, če je udeleženec trga odjemalec;
– izpolnjuje pogoje za sklenitev pristopne pogodbe, ki jih določajo pravila za delovanje trga z električno energijo.
(2) Organizator trga je dolžan skleniti pristopno pogodbo z vsakim udeležencem trga, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
II. BILANČNI OBRAČUN
6. člen
(udeleženci trga)
(1) Udeleženci trga so trgovci, dobavitelji končnim odjemalcem, upravičeni odjemalci in proizvajalci ter sistemski operaterji omrežij.
(2) Upravičeni odjemalci lahko sklepajo le pogodbe o nakupu.
(3) Proizvajalci lahko sklepajo le pogodbe o prodaji.
(4) Sistemski operaterji omrežij so udeleženci trga le v okviru izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb.
(5) Trgovci, dobavitelji in sistemski operaterji omrežij morajo biti vključeni v bilančno shemo, sicer ne smejo sklepati pogodb o dobavi oziroma odjemu.
(6) Odjemalci in proizvajalci morajo biti vključeni v bilančno shemo, če želijo sklepati zaprte pogodbe.
(7) V bilančno shemo se udeleženci trga vključijo na dva načina:
– s sklenitvijo bilančne pogodbe z organizatorjem trga ali
– s sklenitvijo pogodbe o izravnavi s pravno ali fizično osebo, ki je že vključena v bilančno shemo.
(8) Nov udeleženec trga s pogodbo o izravnavi vse svoje prilive in odlive uvrsti v bilanco že uvrščenega udeleženca trga. Pogoje pogodbe o izravnavi se dogovori prosto. O sklenitvi pogodbe pogodbeni stranki obvestita organizatorja trga, ki novo bilančno podskupino vpiše v evidenco.
(9) Posamezna fizična ali pravna oseba se sme v bilančno shemo vključiti le z eno bilančno pogodbo ali z eno pogodbo o izravnavi.
7. člen
(evidenca bilančnih skupin)
Organizator trga vodi evidenco bilančnih skupin in podskupin, jo sproti posodablja in javno objavlja. Organizator trga pred vpisom bilančne skupine ali bilančne podskupine v evidenco preveri izpolnjevanje pogojev za vpis.
8. člen
(čezmejne pogodbe)
(1) Vse čezmejne pogodbe morajo biti zaprte pogodbe.
(2) Čezmejno pogodbo mora organizatorju trga prijaviti stranka, ki je vključena v bilančno shemo. Pogoj za prijavo čezmejne pogodbe je dokazilo o pravici do uporabe čezmejne prenosne zmogljivosti, ki ga izdaja sistemski operater prenosnega omrežja.
(3) Sistemski operater prenosnega omrežja pri sosednjem operaterju tistega prenosnega omrežja, na katerega se čezmejna pogodba nanaša, preveri pravico tuje pravne osebe do sklepanja čezmejne pogodbe.
(4) Sistemski operater prenosnega omrežja vodi evidenco pravic do uporabe podeljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti in jo posreduje organizatorju trga. Če upravičenec do čezmejni prenosni zmogljivosti to pravico proda, mora prenos pravice prijaviti sistemskemu operaterju prenosnega omrežja.
(5) Čezmejne pogodbe se lahko sklepajo tudi na borzi.
(6) Pri sklepanju čezmejnih pogodb na borzi mora sistemski operater prenosnega omrežja na zahtevo organizatorja trga pred začetkom avkcije ali drugega tržnega srečanja preveriti ali potrditi pravico do uporabe čezmejne prenosne zmogljivosti.
9. člen
(obveznost odprte pogodbe)
(1) Na vsako prevzemno predajno mesto se mora nanašati le ena odprta pogodba, razen na prevzemno predajna mesta med omrežji različnih sistemskih operaterjev.
(2) Če udeleženec trga sam oskrbuje prevzemno predajna mesta, ki mu pripadajo, ali iz njih odjema, mora ta mesta prijaviti sistemskemu operaterju omrežja tako, kot da bi bila zanje sklenjena odprta pogodba.
(3) Če pravni ali fizični osebi pripada več prevzemno predajnih mest, lahko odprte pogodbe, ki se nanje nanašajo, sklene z različnimi dobavitelji. V tem primeru lahko posamezna prevzemno predajna mesta ene pravne ali fizične osebe pripadajo različnim bilančnim skupinam.
(4) Prevzemno predajno mesto, na katero se ne nanaša odprta pogodba, ali za katero ni jasno, kdo ga oskrbuje, ima sistemski operater omrežja pravico odklopiti, ali pa odjemalcu prevzeto energijo zaračunati po tarifi, ki se določi v obratovalnih navodilih, in ne sme biti nižja od cene za odstopanja.
10. člen
(evidenca pogodb)
(1) Vsaka odprta pogodba mora biti prijavljena sistemskim operaterjem omrežij, v katerih so prevzemno predajna mesta, na katere se odprta pogodba nanaša. Sistemski operaterji omrežij vodijo evidenco pripadnosti prevzemno predajnih mest posameznim dobaviteljem. Sistemski operaterji omrežij morajo omogočiti organizatorju trga stalni dostop do evidence.
(2) Vsaka zaprta pogodba, ki jo sklene udeleženec trga, mora biti prijavljena pri organizatorju trga, sicer se ne upošteva pri bilančnem obračunu. Organizator trga mora sistemskemu operaterju prenosnega omrežja omogočiti stalen dostop do evidence prijavljenih pogodb.
11. člen
(bilančni obračun)
(1) Za vsako bilančno skupino mora organizator trga izračunati bilanco prilivov in odlivov po obračunskih periodah. Če bilanca za posamezno obračunsko periodo ni izravnana, organizator trga nosilcu bilančne pogodbe obračuna odstopanje.
(2) Za bilančne podskupine organizator trga izračunava saldo realizirane prodaje in nakupa po odprtih pogodbah za vsa prevzemno predajna mesta, ki pripadajo bilančni podskupini.
(3) Za odjemalce in proizvajalce, ki nimajo sklenjene nobene zaprte pogodbe, organizator trga ne izračunava salda realizacije prodaje ali nakupa po odprtih pogodbah.
(4) Za stroške nakupa izravnalne energije sistemski operater prenosnega omrežja izstavi račun organizatorju trga. Organizator trga izvede bilančni obračun in za izračunane vsote izstavi račune udeležencem trga.
(5) Sistemski operaterji omrežij pošiljajo organizatorju trga podatke o realiziranih prilivih in odlivih po odprtih pogodbah, ki jih ta potrebuje pri obračunu. Način pošiljanja podatkov se natančneje določi v pravilih za delovanje trga z električno energijo.
(6) Organizator trga vodi bilanco tudi za posle, ki jih uporabniki borze sklepajo na borzi.
(7) V bilančni obračun so vključene tudi transakcije sistemskih operaterjev omrežij, ki jih ti opravljajo za izvajanje svojih nalog po zakonu, ki ureja področje energije, kot so: nakup izgub, nakup izravnalne energije, vračilo odstopanj regulacijskega območja, obvezni odkup od kvalificiranih proizvajalcev, zasilna oskrba.
(8) Sistemski operater prenosnega omrežja kot posebno transakcijo naknadno prijavi tudi preostala odstopanja sistema.
12. člen
(jamstvo)
(1) Bilančna pogodba vsebuje tudi določilo o jamstvu za plačilo odstopanj, ki ga mora dati udeleženec trga za kritje dolga, ki bi nastal zaradi njegovega neplačevanja odstopanj. Višina jamstva se lahko prilagaja obsegu trgovanja posameznega udeleženca trga. Natančneje se način določanja višine jamstva določi v pravilih za delovanje trga z električno energijo.
(2) V pravilih za delovanje trga z električno energijo se podrobneje določijo ukrepi za primer nelikvidnosti oziroma nesolventnosti udeleženca na trgu.
13. člen
(menjava dobavitelja)
(1) Menjava dobavitelja za posamezno prevzemno predajno mesto se izvede prvega v mesecu, če je bila nova pogodba o dobavi pri sistemskem operaterju omrežja prijavljena do desetega dne predhodnega meseca.
(2) Prijavi mora biti priloženo dokazilo, da je bil dotedanji dobavitelj obveščen o prekinitvi pogodbe o dobavi.
14. člen
(bilančni obračun v primeru omejevanja obtežb)
(1) V primeru omejevanja obtežb se vse omejitve izrazijo v MWh in se bilančni skupini, ki ji omejevano prevzemno predajno mesto pripada, pri bilančnem obračunu upoštevajo kot prodajna pogodba, od odjemalca k sistemskemu operaterju prenosnega omrežja.
(2) Omejitve se izračunajo kot zmnožek procenta omejitve in osnove. Osnova je poraba, ki jo sistemski operater omrežja izračuna za vsakega odjemalca, ki ga omejuje, na podlagi porabe v prejšnjem mesecu. S pripravljenimi osnovami mora sistemski operater omrežja seznanjati odjemalca in njegovega dobavitelja.
III. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
15. člen
(koncesija)
(1) Organizator trga opravlja javno službo po tej uredbi na podlagi koncesije.
(2) Koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja javne službe na celotnem območju Republike Slovenije.
16. člen
(podelitev koncesije)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom podeli koncesijo za opravljanje javne službe po tej uredbi koncesionarju brez javnega razpisa.
(2) Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje določijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Trajanje koncesije iz prvega odstavka tega člena ne sme biti krajše od treh in ne daljše od petih let.
17. člen
(sklep o podelitvi koncesije)
(1) S sklepom o podelitvi koncesije vlada določi:
– rok, v katerem mora organizator trga začeti opravljati javno službo,
– čas trajanja opravljanja javne službe.
(2) Rok in čas trajanja javne službe začneta teči z dnem dokončnosti sklepa o določitvi organizatorja trga.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
18. člen
(vsebina pravil trga in pravil izravnalnega trga)
(1) Pravila za delovanje trga z električno energijo določajo:
1. pravila za delovanje borze,
2. pravila za kliring,
3. pravila za bilančni obračun,
4. pravila za evidentiranje pogodb in
5. vsebino bilančne pogodbe.
(2) Pravila za izvajanje izravnalnega trga določajo:
1. pogoje za sodelovanje na izravnalnem trgu,
2. pogoje za oddajo ponudb,
3. način oddaje ponudb za izravnalno energijo,
4. način razvrščanja prejetih ponudb za izravnalno energijo,
5. način aktiviranja ponudb za izravnalno energijo in
6. način plačila za aktivirano izravnalno energijo.
19. člen
(dnevna objava tržnih gibanj)
Organizator trga je dolžan vsak delovni dan na elektronski način objavljati tržna gibanja na področju električne energije.
20. člen
(letno poročilo)
Organizator trga najmanj enkrat letno poroča o delovanju borze Javni agenciji Republike Slovenije za energijo in ministrstvu, pristojnemu za energijo.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
21. člen
(cenik)
Organizator trga izvaja storitve javne službe po cenah, ki jih določi s splošnim aktom, h kateremu da soglasje vlada.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Organizator trga, ki opravlja javno službo na dan uveljavitve te uredbe, nadaljuje z njenim opravljanjem do podelitve koncesije za opravljanje javne službo v skladu s to uredbo.
23. člen
(1) Bilančne pogodbe morajo biti v skladu s 6. členom te uredbe prenesene s sistemskega operaterja prenosnega omrežja na organizatorja trga najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Do prenosa bilančnih pogodb se odstopanja obračunavajo in zaračunavajo v skladu z veljavnimi pogodbami.
(2) Sistemski operaterji omrežij se morajo vključiti v bilančno shemo v skladu s 6. členom te uredbe najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(3) Menjava dobavitelja v skladu s 13. členom te uredbe mora biti omogočena najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
24. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 54/00 in 70/03).
25. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00713-13/2006/6
Ljubljana, dne 11. maja 2006
EVA 2006-2111-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost