Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2196. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah, stran 5690.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05), 6. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 9. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih cestah
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 66/00).
2. člen
Črta se besedilo tretje alineje prvega odstavka 2. člena, ki se glasi: »kot obvezne gospodarske javne službe«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.«
Drugi odstavek 4. člena se črta v celoti.
4. člen
Črta se besedilo iz prvega odstavka 10. člena, ki se glasi: »v parkovnih«.
5. člen
12. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V prvem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Viri sredstev za uresničevanje vzdrževanja občinskih cest se planirajo vsakoletno z občinskim proračunom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Mirna Peč na predlog župana.«
(2) Drugi odstavek tega člena se črta v celoti.
(3) V tretjem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Del sredstev iz prvega odstavka tega člena se rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste.«
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se črtajo prva, peta in osma alineja v celoti.
7. člen
16. člen se spremeni, kot sledi:
(1) Spremeni se naslov tega člena tako, da se glasi: »projektiranje in rekonstrukcije občinskih cest«.
(2) Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.«
8. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30. člena tega odloka je odgovoren izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest«.
9. člen
26. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V prvem odstavku se črta besedilo: »je obvezna gospodarska javna služba, ki«.
(2) V drugem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe ali z oddajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa.«
(3) V četrtem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ali pogodbeni izvajalec mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.«
(4) Peti odstavek tega člena se črta v celoti.
10. člen
V prvem in drugem odstavku 30. člena se črta besedilo, ki se glasi: »predstojnik pristojne službe občinske uprave« in se nadomesti z besedilom »občinska uprava«.
11. člen
31. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V drugem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov, naprav ter predmetov v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste.«
(2) V petem odstavku tega člena se črtajo 3., 4. in 5. alineja v celoti.
12. člen
34. člen se spremeni, kot sledi:
(1) Spremeni se naslov tega člena tako, da se glasi: »opravljanje del ob, na občinski cesti in v varovalnem pasu ceste«.
(2) Spremeni se besedilo tega člena tako, da se glasi:
»Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž, na ali ob občinski cesti ter v varovalnem pasu ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.«
13 člen
45. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V 6. točki drugega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »ob ali na cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa. Praviloma dovoljena višina predmetov, ki onemogočajo ali vplivajo na polje preglednosti ali ovirajo ali ogrožajo promet, kot so žive meje, drevje in grmičevja, je 0,75 m«.
(2) V 10. točki drugega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo«.
(3) V 12. točki drugega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto«.
(4) V 16. točki drugega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »orati v razdalji 3 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo«.
(5) Za 19. točko drugega odstavka se doda nova točka, ki se glasi: »20. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa.«.
(6) Doda se tretji odstavek tega člena, ki se glasi:
»Povzročitelj je dolžan s ceste ali njenega dela ali iz dela, ki ovira ali onemogoča polje preglednosti takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati, zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo in obvestiti občinsko upravo. Če povzročitelj ne odstrani ovir oziroma ne izvede odrejenih ukrepov na zahtevo občinskega inšpektorja, to stori izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste na stroške povzročitelja ovir ali prepovedanih ravnanj. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.«
(7) Doda se četrti odstavek tega člena, ki se glasi:
»Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati prometno varnost, v primeru izvajanja rednega vzdrževanja cest. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo in obvestiti občinsko upravo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.«
(8) Doda se peti odstavek tega člena, ki se glasi:
»Določbe tega člena veljajo in se smiselno uporabljajo tudi na varovalnih pasovih cest, ostalih javnih površinah in javnih zelenih površinah.«
14. člen
47. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V drugem odstavku tega člena se črta besedilo: »v skladu z zakonom in za odškodnino.«
(2) V tretjem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno oziroma najkasneje v roku 24 ur in tako, da ne ogrožajo varnosti udeležencev v prometu. Sosedje ne smejo odmetavati sneg na ceste. Občinska inšpekcija lahko v primeru neizvrševanja teh določb, odredi namestitev snegobrana ali odstranjevanje snega in ledenih sveč po pooblaščenem izvajalcu na stroške zavezanca. Ostala določila se izvajajo v skladu z predpisi, ki urejajo zimsko službo.«
15. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 48. člena, ki se glasi: »na zbirni krajevni in krajevni cesti«.
16. člen
49. člen se spremeni, kot sledi:
V prvem odstavku tega člena se besedilo spremeni, kot sledi:
»Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Občinska uprava lahko zahteva od predlagatelja da priloži potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.«
17. člen
Črta se tretji odstavek 50. člena v celoti.
18. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.«
19. člen
Črta se 56. člen tega odloka v celoti.
20. člen
57. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V šestem odstavku tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih služb, lahko poda občinski upravi, utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo ali koncesijo. Občinski inšpektor pa ima ne glede na navedeno pristojnost pravico zahtevati od izvajalca rednega vzdrževanja odpravo ugotovljenih nepravilnosti.«
(2) Črta se sedmi odstavek tega člena.
21. člen
58. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V prvem odstavku tega člena se zamenjajo besede »z denarno kaznijo« z besedama »z globo« in črta beseda »najmanj«.
(2) V 1. točki prvega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave ter predmete (drugega odstavka 31. člena).«
(3) V 14. točki prvega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»ne pritrdi snegolov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu ali odmetuje sneg na občinske ceste (tretji odstavek 47. člena).«
(4) Za 19. točko se doda nova točka tega člena, ki se glasi: »20. ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 45. člena.«
(5) V drugem odstavku tega člena se zamenjajo besede »z denarno kaznijo« z besedama »z globo« in črta beseda »najmanj«.
22. člen
V 59. členu se zamenjajo besede »z denarno kaznijo« z besedama »z globo« in črta beseda »najmanj«.
23. člen
V prvem in drugem odstavku 60. člena se zamenjajo besede »z denarno kaznijo« z besedama »z globo« in črta beseda »najmanj«.
24. člen
61. člen se spremeni, kot sledi:
(1) V prvem in drugem odstavku tega člena se zamenjajo besede »z denarno kaznijo« z besedama »z globo« in črta beseda »najmanj«.
(2) Črta se tretji odstavek tega člena v celoti.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-14/2006-1
Mirna Peč, dne 10. maja 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.