Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2195. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2005, stran 5688.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 9. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2005
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Mirna Peč.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2005 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2005 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov                    |  V tisoč|
|                                |    SIT|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  339.475|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |  181.777|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                     |  162.153|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček             |  132.673|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje                 |   14.651|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve          |   14.829|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki                     |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   19.624|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja    |   8.651|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine                |    459|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni                    |   1.312|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki               |   9.202|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                   |    745|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog              |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega   |    745|
|    |premoženja                       |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE                    |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov          |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine             |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                   |  156.953|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |  156.953|
|    |institucij                       |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |  321.469|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                     |   85.694|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |   23.119|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |   3.745|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve            |   58.830|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti               |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                       |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                    |  147.305|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije                     |   11.669|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      |   94.977|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |   12.639|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi            |   28.020|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino              |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |   61.093|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |   61.093|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |   27.377|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso  |   22.171|
|    |prorač. upor.                      |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom    |   5.206|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |  +18.006|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |                            |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |     17|
|    |DELEŽEV (750+751+752)                  |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |     17|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil            |     17|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev             |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     62|
|    |(440+441+442)                      |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     62|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila                    |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       |     62|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |    –45|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                    |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |                            |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                   |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                   |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                      |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje                 |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)                 |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                     |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga              |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-|  +17.961|
|    |II.-V.-VIII.)                      |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX) = III.      |  –18.006|
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
|XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA  |  +95.584|
|    |LETA                          |      |
+-------+--------------------------------------------------------+-----------+
Proračunski presežek v znesku 18.006.092,04 SIT, zmanjšan za primanjkljaj iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 44.574,69 SIT, povečuje sredstva na računih konec leta iz preteklih let.«
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 17.961.517,35 SIT se poveča splošni sklad proračuna občine. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2004 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2005 izkazan ostanek sredstev v višini 113.491.071,60 SIT, ki se prenese v leto 2006.
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine izkazuje:
– prenesena sredstva rezervnega sklada iz leta 2004 v višini 6.000.000,00 SIT,
– oblikovanje sredstev rezerv leta 2005 v višini 0,00 SIT,
– poraba sredstev rezerv leta 2005 v višini 687.154,24 SIT,
– presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2006 v višini 5.312.845,76 SIT.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv proračuna občine se prenesejo v rezerve proračuna za leto 2006.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2005-4
Mirna Peč, dne 10. maja 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.