Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2190. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje, kare 10, stran 5684.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje, kare 10
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje, kare 10 (v nadaljevanju teksta spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Zazidalni načrt Staro mestno jedro Celja (SMJ Celje) je bil sprejet v letu 1986 (Odlok o sprejetju je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 42/86). Med mnogimi spremembami in dopolnitvami tega zazidalnega načrta v preteklih dvajsetih letih, je bil v letu 1997 začet tudi postopek za spremembo ZN v območju, ki ga zazidalni načrt opredeljuje kot kare 10 in ki naj bi uredil predvsem funkcionalna zemljišča (gradbene parcele), katere veljavni ZN ne obravnava. S spremembo lastniške strukture v začetku devetdesetih je problem gradbenih parcel postal zelo aktualen, vendar zaradi različnih vzrokov postopek ni bil končan in problem je ostal nerešen in situacija na terenu enaka tisti pred sprejetjem zazidalnega načrta – neregulirana (neurejena) raba prostora. S prodajo večjega dela zemljišča predvsem v notranjosti kareja pa se je situacija v zvezi z gradbenimi parcelami, ki ohranja status quo zaostrila, saj je za novega lastnika omejujoča, ker mu onemogoča racionalno rabo prostora. Zato je novi lastnik gospodarska družba SKOL d.o.o. dal pobudo za spremembo in dopolnitev kareja 10 zazidalnega načrta SMJ Celje z namenom možnosti rušitve dotrajanih objektov v notranjosti kareja, gradnje novih nadomestnih objektov, ureditve prometa in infrastrukture.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve ZN so Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 86/01).
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je območje v zazidalnem načrtu SMJ Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04) – kare 10. V tem območju je treba urediti notranjost kareja. Pobudnik predlaga rušitev dotrajanih objektov in na mestu njih gradnjo novega poslovno stanovanjske stavbe in delno pokritega atrija, namenjenega gostinski dejavnosti. Nove gradnje v kareju ne smejo poslabšati bivalnih pogojev in gospodarskega napajanja ter vzdrževanja vseh obstoječih stavb, ovirati intervencij in komunalnega servisa. Z spremembami in dopolnitvami ZN je treba zagotoviti napajanje trgovine »Astra-Chemo«, ohraniti javno peš komunikacijo iz dvorišča kareja do Miklošičeve ulice in intervencijsko pot iz Levstikove ulice. Za stanovanjsko poslovni objekt mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih ali garažnih mest (najmanj 1,5 park. mesta/stanovanje in eno park. mesto/30 m² koristne tlorisne površine poslovnega dela), za gostinski del pa za zaposlene eno park. mesto/2,5 zaposlena na gradbeni parceli objekta, gosti pa bodo koristili javna parkirna mesta. Obligatorna parkirna mesta, ki jih je investitor dolžan zagotoviti za stanovanja in poslovne prostore na gradbeni parceli stavbe, je mogoče predvideti tudi v garažni hiši na mestu sedanjega parkirišča na zemljiški parceli št. 2114 k. o. Celje. V tej garažni hiši je mogoče zagotoviti tudi parkirna mesta za lastnike obstoječih stavb v kareju, ker predvidevamo, da ureditev kareja ne bo omogočala vsem parkiranje v njem. Arhitektura garažne hiše mora spoštovati stavbo Miklošičeva 10 (parc. št. 2113/1, 2113/2 k. o. Celje), ki je varovana kot kulturna dediščina, ne sme bistveno poslabšati bivalnih pogojev v sosednjih stavbah in se vklopiti v urbano strukturo starega mestnega jedra, ki je prav tako kot celota varovano kot naselbinska dediščina.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN)
Okvirno ureditveno območje obsega prostor med Miklošičevo, Gregorčičevo, Levstikovo in Stanetovo ulico v starem mestnem jedru Celja, skupne površine 0,985 ha.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in nosilci javnih pooblastil (nosilci urejanja), ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO, Območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – referat za promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Nosilci urejanja podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
– Zazidalni načrt Staro mestno jedro Celja (Uradni list SRS, št. 42/86, in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04).
– Smernice varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Celje (ZVKDS Celje, NC 749/06).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pobudnik bo predal predlog sprememb in dopolnitev ZN predal pripravljavcu v najmanj dveh variantnih rešitvah. Izdelane morajo biti tako, da je mogoča primerjava med njimi. O izboru variantne rešitve, ki bo podlaga za pripravo akta odloči pripravljavec in vse variante javno razgrne z obrazložitvijo izbora.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni obliki pridobil pobudnik sprememb in dopolnitev ZN jih predal izdelovalcu, ki ga bo izbral.
9. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Izvedena je bila prva prostorska konferenca – 21. aprila 2006.
– Župan MOC sprejme program priprave in ga objavi v Uradnem listu RS – rok 15. maj 2006.
– Pridobitev smernic pristojnih nosilcev planiranja za predvideno prostorsko ureditev – rok 15. junij 2006.
– Izbor načrtovalca in izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN – rok 1. september 2006.
– Druga prostorska konferenca – rok 1. september 2006.
– Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb in dopolnitev ZN – rok od 15. septembra do 15. oktobra 2006.
– Sprejem stališč do predlogov in pripomb – rok 15. november 2006.
– Priprava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj nosilcev urejanja – rok 30. november 2006.
– Postopek sprejema sprememb in dopolnitev ZN – rok december 2006, januar 2007.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb
in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik
11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-00006/2006-4200/FP
Celje, dne 28. aprila 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.