Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2187. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, stran 5649.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena in sedmega odstavka 126. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov
o razvoju trga elektronskih komunikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta splošni akt ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) zbira tudi druge podatke.
2. člen
(pojmi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Aktiven končni uporabnik je vsak končni uporabnik javnega mobilnega telefonskega omrežja, ki ima možnost opravljanja storitev v javnem mobilnem telefonskem omrežju in je lahko aktiven končni uporabnik – naročnik, ki je v zadnjih 90 dneh vsaj enkrat plačal naročnino oziroma opravil kakršnokoli storitev v javnem mobilnem telefonskem omrežju, aktiven končni uporabnik – predplačnik, ki je preko predplačniške SIM kartice v zadnjih 90 dnevih opravil vsaj eno plačljivo storitev (klic, prenos podatkov, SMS, ostalo) oziroma ima napolnjen predplačniški sistem z veljavno vrednostno kartico.
2. Bitni tok omogoča prepustnost širokopasovnih podatkov v obe smeri in vključuje poleg operaterskih storitev na osnovi xDSL tehnologij tudi širokopasovni dostop preko drugih infrastruktur, če in kadar omogočajo zmogljivosti, enakovredne bitnemu toku.
3. Goli bitni tok je bitni tok, pri katerem na isti krajevni zanki ni vključena javno dostopna telefonska storitev lastnika krajevne zanke.
4. IP priključek je priključek, ki ga ponudnik širokopasovnega dostopa do interneta ponuja za zagotavljanje dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji oziroma javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Naročnik ima geografsko ali negeografsko številko. Priključek ima primerljive funkcije kot analogni ali ISDN priključek.
5. Investicije obsegajo nakupe lastnih osnovnih sredstev v tekočem letu (dokončane in nedokončane gradnje, izdelava in nakup zgradb, opreme in drugega), namenjene za elektronska komunikacijska omrežja in za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev ne glede na to, ali so bile v poročevalskem letu plačane ali ne, kot tudi vlaganje v posodobitve, rekonstrukcije in renovacije na že obstoječih osnovnih sredstvih, v lastno izgradnjo in brezplačno pridobitev osnovnih sredstev in nabavno vrednost osnovnih sredstev v finančnem zakupu (lizing).
6. Poslovni uporabniki so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve.
7. Prihodki od drugih storitev elektronskih komunikacij so prihodki od zagotavljanja storitev radiodifuzije (prenos ali posredovanje prizemeljskih radijskih ali televizijskih programov), storitev dostopa do podatkovnih omrežij, storitev z dodano vrednostjo in drugih storitev, za katere so operaterji obvestili agencijo v skladu s 5. členom zakona, razen prihodkov, naštetih pod točko 8., 9., 10. in 11.
8. Prihodki od javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji oziroma javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji vključujejo prihodke od priključnin, zaračunanih za vzpostavitev novih priključkov, naročnin in prihodke od klicev (krajevni, medkrajevni in mednarodni promet), ter druge prihodke iz naslova dostopa do javnega telefonskega omrežja in javno dostopnih telefonskih storitev.
9. Prihodki od javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev vključujejo prihodke od priključnin, zaračunanih za vzpostavitev novih priključkov, naročnin in prihodke od klicev, ter prihodke od prenosa podatkov, kot so na primer plačila za širokopasovni dostop, besedilna in nebesedilna sporočila in uporaba WAP protokola. Vključujejo tudi plačila za prenos in prenehanje storitve in morebitno najemnino za opremo.
10. Prihodki od storitev medomrežnega povezovanja so prihodki za storitve, s katerimi operater elektronskih komunikacijskih storitev zaradi prenosa govornih in drugih sporočil omogoči drugemu operaterju povezavo med sistemoma operaterjev. Vključuje tudi prihodek od vseh storitev, namenjenih medomrežnemu povezovanju, ki ni opredeljen drugje.
11. Prihodki od zagotavljanja internetnih storitev so prihodki ponudnikov internetnih storitev za zagotavljanje ozkopasovnega in širokopasovnega dostopa do interneta in s tem običajno povezanih storitev.
12. Prihodki so prihodki od storitev elektronskih komunikacij in ne vključujejo prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti. Prihodki ne vključujejo davka na dodano vrednost.
13. Priključek je fizična omrežna priključna točka, preko katere naročnik dostopa do javnega komunikacijskega omrežja in vključuje vse tehnične načine dostopa, kot so npr. PSTN, ISDN, xDSL, IP itd.
14. Promet iz gostovanj je odhodni in dohodni promet končnih uporabnikov operaterja, ki gostujejo v drugih mobilnih omrežjih.
15. Promet iz mednarodnih omrežij je mednarodni fiksni ali mobilni dohodni telefonski promet, ki izvira v tujini in se zaključuje v omrežju operaterja.
16. Promet v fiksna omrežja je telefonski promet, ki ga generirajo končni uporabniki operaterja in ki ga operater posreduje v javna telefonska omrežja na fiksni lokaciji v Republiki Sloveniji, razen prometa v lastnem omrežju in prometa, ki ga je operater posredoval izbranemu ali predizbranemu operaterju. Promet v fiksna omrežja, ki ga generirajo končni uporabniki s pomočjo izbire ali predizbire, se šteje za promet izbranega ali predizbranega operaterja.
17. Promet v lastnem omrežju je telefonski promet, ki ga generirajo končni uporabniki operaterja in ki poteka izključno znotraj operaterjevega javnega telefonskega omrežja.
18. Promet v mednarodna omrežja je telefonski promet, ki ga generirajo končni uporabniki operaterja in ki ga operater posreduje iz lastnega javnega telefonskega omrežja v omrežja v tujini, razen prometa, ki ga je operater posredoval izbranemu ali predizbranemu operaterju. Promet v mednarodna omrežja, ki ga generirajo končni uporabniki s pomočjo izbire ali predizbire, se šteje za promet izbranega ali predizbranega operaterja.
19. Promet v mobilna omrežja je telefonski promet, ki ga generirajo končni uporabniki operaterja in ki ga operater posreduje v javna mobilna telefonska omrežja v Republiki Sloveniji, razen prometa v lastnem omrežju in prometa, ki ga je operater posredoval izbranemu ali predizbranemu operaterju. Promet v mobilna omrežja, ki ga generirajo končni uporabniki s pomočjo izbire ali predizbire, se šteje za promet izbranega ali predizbranega operaterja.
20. Rezidenčni uporabniki so fizične osebe, ki uporabljajo javne komunikacijske storitve, razen samostojnih podjetnikov posameznikov.
21. Število internetnih priključkov je število vseh priključkov naročnikov dostopa do interneta, tudi tistih brez naročnine ali pisne naročniške pogodbe, ki so bili aktivni zadnjih 90 dni, ne glede na vrsto dostopa.
22. Število zaposlenih je poprečno letno število zaposlenih oseb s polnim delovnim časom pri operaterju za zagotavljanje storitev elektronskih komunikacij po lastnih omrežjih ali pri preprodajanju storitev. Število oseb, zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, se preračuna na polni delovni čas, upoštevajoč zaposlenega s polnim delovnim časom skozi vse leto.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(dajanje in zbiranje podatkov)
(1) Operaterji, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja oziroma izvajajo javne komunikacijske storitve (v nadaljnjem besedilu: operaterji), morajo agenciji pošiljati podatke iz tega splošnega akta, in sicer podatke iz 5. in 14. člena do 31. marca za preteklo koledarsko leto in podatke iz 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena v tridesetih dneh po koncu vsakega četrtletja koledarskega leta.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena o prometu in prihodkih ter podatki o številu novih priključkov se morajo nanašati na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in končnih uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.
(3) Operaterji morajo skladno z zakonom označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru morajo agenciji predložiti akt, v katerem so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Podatki, ki so sicer označeni kot poslovna skrivnost, so pa objavljeni na način, da je omogočen njihov javen pregled in dostopnost brez uporabe posebnih gesel oziroma proti plačilu (npr. v statistične namene), ne morejo biti označeni kot takšni.
(4) Agencija je dolžna ohraniti stopnjo zaupnosti zbranih podatkov v skladu s šestim odstavkom 126. člena zakona.
(5) Podatke so operaterji dolžni posredovati v elektronski obliki na način, ki ga na svojih spletnih straneh določi agencija.
(6) Zahtevane podatke so operaterji dolžni agenciji posredovati brezplačno.
4. člen
(uporaba podatkov)
(1) Agencija uporabi zbrane podatke za spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Agencija lahko zbrane podatke uporabi tudi pri analizah upoštevnih trgov po 21. členu, v postopkih po 22. členu zakona, za odmero plačil po zakonu, za izvrševanje drugih pristojnosti agencije po zakonu ter za primerjave z drugimi zbranimi podatki.
(2) Agencija lahko objavi relativne podatke o številu naročnikov, priključkov oziroma končnih uporabnikov na svojih spletnih straneh.
(3) Zbrani podatki se namenijo tudi za namene državne statistike v skladu z zakonom, ki ureja državno statistiko in so opredeljeni z vsakokratnim letnim programom statističnih raziskovanj, zaradi česar se podatki posredujejo v obdelavo Statističnemu uradu Republike Slovenije.
(4) Zbrani podatki se lahko posredujejo tudi Evropski komisiji in drugim regulativnim organom v skladu z zakonom.
II. PODATKI O RAZVOJU TRGA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
5. člen
(podatki o poslovanju)
(1) Operaterji morajo agenciji predložiti podatke o:
1. prihodkih iz naslova zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev v preteklem koledarskem letu,
2. številu zaposlenih,
3. investicijah,
4. javnem komunikacijskem omrežju, preko katerega opravljajo svoje storitve, in sicer z lokacijskimi podatki komutacijskih vozlišč (vodovnih in paketnih), baznih postaj ter potek glavnih hrbteničnih vodov.
(2) Podatki o prihodkih morajo ločeno vsebovati podatke o prihodku od:
1. javno dostopnih telefonskih storitev in javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji,
2. internetnih storitev,
3. javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev in javnih mobilnih telefonskih omrežij,
4. zakupljenih vodov,
5. medomrežnega povezovanja,
6. drugih storitev elektronskih komunikacij.
(3) Če se poslovno leto operaterja razlikuje od koledarskega leta, mora operater do roka, navedenega v prvem odstavku 3. člena, poslati agenciji oceno podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, dokončne podatke pa v štirih mesecih po koncu svojega poslovnega leta.
(4) Podatki o prihodkih in investicijah iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(5) Podatki iz prve točke prvega odstavka tega člena vključujejo pošiljanje podatkov iz tretjega odstavka 6. člena zakona in četrtega odstavka 17. člena zakona.
6. člen
(podatki o končnih uporabnikih javno dostopnih telefonskih storitev in javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji)
(1) Operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji morajo agenciji poslati podatke o številu priključkov in številu novih priključkov glede na način dostopa:
1. analogni (PSTN),
2. osnovni ISDN,
3. primarni ISDN,
4. IP,
5. analogni (PSTN) preko sistema Centreks,
6. ISDN preko sistema Centreks,
7. IP preko sistema Centreks.
(2) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o prihodkih iz naslova priključnin in naročnin naročnikov iz prejšnjega odstavka.
(3) Operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji morajo agenciji sporočiti število priključkov in število novih priključkov z uporabo predizbire oziroma izbire operaterja za različne vrste klicev:
1. nacionalne klice,
2. mednarodne klice,
3. klice v javna mobilna telefonska omrežja v Republiki Sloveniji.
(4) Operaterji morajo agenciji poslati podatke o prihodkih iz naslova terminalske opreme in ločeno podatke o drugih prihodkih iz naslova dostopa do javnega telefonskega omrežja in javnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji.
(5) Podatki o prihodkih iz drugega in četrtega odstavka tega člena morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(6) Operaterji morajo podatke iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
7. člen
(podatki o telefonskem prometu javno dostopnih telefonskih storitev in javnih telefonskih omrežij na fiksni lokacij)
(1) Operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji morajo agenciji poslati podatke o telefonskem prometu znotraj Republike Slovenije in v mednarodnem telefonskem prometu, številu klicev ter o prihodkih iz naslova ustvarjenega prometa ločeno za telefonski promet:
1. v lastnem omrežju,
2. v fiksna omrežja,
3. v mobilna omrežja,
4. v mednarodna omrežja (fiksna in mobilna),
5. iz mednarodnih omrežij (fiksnih in mobilnih).
(2) Podatki o prometu iz prejšnjega odstavka morajo biti podani v tisočih minutah, podatki o prihodkih pa v tisočih tolarjev.
(3) Operaterji morajo podatke iz prvega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
8. člen
(podatki o končnih uporabnikih javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev)
(1) Operaterji javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev morajo agenciji poslati podatke o številu aktivnih končnih uporabnikov in število novih končnih uporabnikov, in sicer naročnikov in predplačnikov javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev.
(2) Operaterji morajo agenciji ločeno poslati podatke o številu končnih uporabnikov UMTS ter številu novih končnih uporabnikov UMTS.
(3) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o številu končnih uporabnikov storitev GPRS in EDGE ter število novih končnih uporabnikov na GPRS in EDGE.
(4) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o prihodkih iz naslova priključnin in naročnin naročnikov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Operaterji morajo agenciji poslati podatke o prihodkih iz naslova terminalske opreme in ločeno podatke o drugih prihodkih iz naslova javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev.
(6) Podatki o prihodkih iz četrtega in petega odstavka tega člena morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(7) Operaterji morajo podatke iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
9. člen
(podatki o telefonskem prometu javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev)
(1) Operaterji javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev morajo agenciji poslati podatke o telefonskem prometu znotraj Republike Slovenije in v mednarodnem telefonskem prometu, številu klicev oziroma sporočil in prihodkih iz tega naslova ločeno:
1. v lastnem omrežju,
2. v mobilna omrežja,
3. v fiksna omrežja,
4. za gostovanja operaterjevih končnih uporabnikov v mobilnih omrežjih operaterjev v tujini,
5. za gostovanje končnih uporabnikov tujih mobilnih operaterjev v operaterjevem mobilnem omrežju,
6. v mednarodna omrežja (fiksna in mobilna),
7. iz mednarodnih omrežij (fiksnih in mobilnih),
8. za kratka sporočila – SMS,
9. za storitve sporočil z avtomatično dostavo naročene vsebine v formatu SMS ali MMS,
10. za multimedijska sporočila – MMS.
(2) Podatki o prometu iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka morajo biti podani v tisočih minutah, podatki iz 8., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka pa morajo biti podani v številu tisočih sporočil. Podatki o prihodkih morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(3) Operaterji morajo podatke iz prvega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
10. člen
(podatki o končnih uporabnikih internetnih storitev)
(1) Operaterji storitev dostopa do interneta morajo agenciji poslati podatke o številu priključkov, številu novih priključkov in številu minut uporabe glede na vrsto dostopa za:
1. Ozkopasovni dostop:
– Fiksni dostop (analogni ali ISDN),
– Mobilni dostop (CSD/HSCSD/GPRS),
2. Širokopasovni dostop:
– xDSL,
(a) z bitnim tokom,
(b) z golim bitnim tokom,
(c) preko sodostopa,
(d) preko razvezanega dostopa,
(e) preprodaja,
– kabelski modem,
– fiksni brezžični dostop,
(a) WiMax,
(b) brezžične lokalne dostopovne točke (hotspoti),
(c) drugo,
– optika do doma oziroma podjetja,
– zakupljeni vodi,
– 3G,
– drugo.
(2) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o prihodkih iz naslova priključnin, naročnin od naročniških razmerij in prihodkov od uporabe storitev iz prejšnjega odstavka.
(3) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o prihodkih iz naslova terminalske opreme in ločeno druge prihodke iz naslova uporabe interneta.
(4) Podatki o minutah uporabe ne smejo vsebovati brezplačnih minut, če so vključene v posamezen paket. Podatki o prihodkih iz drugega in tretjega odstavka morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(5) Operaterji morajo podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
11. člen
(podatki o zakupljenih vodih)
(1) Operaterji zakupa vodov za končne uporabnike morajo agenciji poslati podatke o številu in prihodkih od zakupljenih vodov v naslednjih razredih:
1. nacionalni zakupljeni vodi do 2048 kbit/s,
2. nacionalni zakupljeni vodi 2048 kbit/s in več,
3. nacionalni del mednarodnih zakupljenih vodov do 2048 kbit/s,
4. nacionalni del mednarodnih zakupljenih vodov 2048 kbit/s in več.
(2) Podatki o prihodkih iz prvega odstavka morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(3) Operaterji morajo podatke iz prvega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
12. člen
(podatki o razvezanem dostopu)
Operaterji javnega telefonskega omrežja s pomembno tržno močjo na trgu razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih in govornih storitev morajo poslati agenciji podatke o:
1. številu razvezanih dostopov,
2. številu sodostopov,
3. številu skupnih lokacij.
13. člen
(podatki o distribuciji televizijskih
in radijskih programov)
(1) Operaterji, ki nudijo kabelsko distribucijo radijskih in televizijskih programov oziroma storitve posredovanja radijskih in televizijskih signalov po kabelskih omrežjih ali storitve distribucije kodirane televizijske slike po IP omrežjih (IP TV), morajo poslati agenciji podatke o številu aktivnih priključkov in številu novih priključkov ločeno za:
1. kabelsko omrežje in
2. IP omrežje.
(2) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o prihodkih iz naslova priključnin in naročnin naročnikov iz prejšnjega odstavka.
(3) Operaterji morajo agenciji poslati tudi podatke o prihodkih iz naslova terminalske opreme in ločeno druge prihodke iz naslova distribucije televizijskih in radijskih programov.
(4) Podatki o prihodkih iz drugega in tretjega odstavka morajo biti podani v tisočih tolarjev.
(5) Operaterji morajo podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena poslati ločeno za rezidenčne in ločeno za poslovne uporabnike.
14. člen
(podatki o kakovosti izvedbe medomrežnih povezav)
Operaterji javno dostopnih telefonskih storitev s pomembno tržno močjo morajo agenciji poslati naslednje podatke o kakovosti izvedbe medomrežnih povezav v preteklem koledarskem letu:
1. seznam operaterjev, s katerimi imajo pogodbo o medomrežnem povezovanju,
2. rok za izvedbo priključitve (čas, v katerem je uspešno izvedenih 95% medomrežnih povezav, merjen v koledarskih dnevih od dneva naročila do izvedbe),
3. rok za izvedbo sprememb (čas, v katerem je uspešno izvedenih 95% sprememb medomrežne povezave, merjen v urah od dneva naročila do izvedbe) medomrežnih povezav,
4. rok za odpravo napak (čas, v katerem je uspešno odpravljenih 80% napak, merjen v urah od prijave napake do odprave napake),
5. odzivni čas (čas, v katerem se operater odzove na 95% prijav, merjen v urah od prijave napake do začetka odpravljanja napake).
III. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)
(1) S 1. januarjem 2007 se postavke po tem splošnem aktu, izražene v tisočih tolarjev zbirajo v evrih.
(2) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-1/2006/13
Ljubljana, dne 25. aprila 2006
EVA 2006-2111-0085
Tomaž Simonič l.r.
Direktor