Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2185. Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost, stran 5643.

Na podlagi četrtega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa v zvezi s postopkom za pridobitev pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvedenec):
– program preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca,
– imenovanje posebne komisije za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca,
– evidenco pooblaščenih izvedencev,
– način in obseg rednega in izjemnega poročanja ter
– druge pogoje, ki jih morajo v zvezi z ocenjevanjem sevalne in jedrske varnosti izpolnjevati pooblaščeni izvedenci.
II. KOMISIJA ZA PREVERJANJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV POOBLAŠČENIH IZVEDENCEV
2. člen
(komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenih izvedencev imenuje minister, pristojen za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Uprava), posebno tričlansko komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih izvedencev (v nadaljnjem besedilu: komisija) in med člani določi predsednika komisije.
(2) Člani komisije morajo biti strokovnjaki s področja sevalne in jedrske varnosti.
(3) V komisiji je lahko največ en član, zaposlen v sevalnem ali jedrskem objektu, in največ en član, zaposlen pri pooblaščenem izvedencu.
(4) Komisija lahko v posameznih primerih k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake s področja sevalne in jedrske varnosti.
(5) S poslovnikom, ki ga komisija sprejme v treh mesecih po imenovanju, se podrobneje uredi način sklicevanja in vodenja sej ter druga vprašanja v zvezi z načinom dela komisije.
3. člen
(mandat komisije)
(1) Komisija ima petletni mandat.
(2) Člani komisije so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
(3) Članu komisije mandat preneha, če to sam zahteva.
(4) Člana komisije lahko minister na predlog Uprave razreši, če iz predloga za razrešitev izhaja, da član komisije ni sodeloval pri delu komisije ali je svoje delo opravljal nestrokovno.
(5) Če se v času trajanja mandata spremeni sestava komisije tako, da ta ni v skladu s pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena, minister na predlog Uprave razreši posamezne člane ter imenuje nadomestne člane.
(6) Nadomestnim članom iz prejšnjega odstavka mandat poteče z iztekom mandata komisije.
4. člen
(stroški komisije)
(1) Stroške dela komisije in druge stroške postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenih izvedencev nosi pravna ali fizična oseba, ki namerava pridobiti pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
(2) Člani komisije so upravičeni do sejnine, ki jo določi minister, ter do povračila potnih stroškov v skladu s predpisom, ki ureja povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA
5. člen
(področja pooblastitve)
(1) Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) na posameznem področju sevalne in jedrske varnosti ali hkrati na več področjih sevalne in jedrske varnosti.
(2) Področja sevalne in jedrske varnosti iz prejšnjega odstavka so določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)
(1) V vlogi za pridobitev pooblastila mora pravna ali fizična oseba navesti oziroma priložiti vlogi:
1. področja sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo,
2. reference iz področij jedrske in sevalne varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo,
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka 59. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Poleg dokazil in navedb iz prejšnjega odstavka mora vloga fizične osebe vsebovati tudi:
1. ime in priimek, naslov in državljanstvo;
2. izjavo, da ni pod nikakršno poslovno ali finančno odvisnostjo, ki bi lahko vplivala na njeno strokovno presojanje.
(3) Poleg dokazil in navedb iz prvega odstavka tega člena mora vloga pravne osebe vsebovati tudi:
1. ime firme in sedež;
2. podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
3. zadnjo potrjeno verzijo programa zagotovitve kakovosti in seznam vseh dokumentov, pomembnih z vidika sistema kakovosti.
7. člen
(izdaja in veljavnost pooblastila)
(1) Komisija po preveritvi izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega člena izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev pravne ali fizične osebe s predlogom za izdajo pooblastila, ki ga predloži Upravi najpozneje v 30 dneh od prejema popolne vloge za pridobitev pooblastila.
(2) Pooblastilo izda Uprava po proučitvi vloge iz prejšnjega člena in na podlagi mnenja Komisije iz prejšnjega odstavka.
(3) Pooblastilo se izda za največ pet let.
8. člen
(podaljšanje in spremembe pooblastila)
Za postopek podaljšanja ali spremembe pooblastila se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena.
9. člen
(prenehanje pooblastila)
Če pooblaščeni izvedenec preneha izvajati dejavnost, za katero je bil pooblaščen, mu Uprava izda odločbo, s katero ugotovi, da je pooblastilo prenehalo.
10. člen
(odvzem pooblastila)
(1) Pooblastilo odvzame Uprava v skladu z določbami petega odstavka 58. člena zakona.
(2) Komisija mora v roku 45 dni od prejema pobude pristojnega inšpektorja presoditi, ali pooblaščeni izvedenec še izpolnjuje pogoje, na podlagi katerih mu je bilo pooblastilo izdano.
(3) V primeru, da je pooblastilo odvzeto, plača stroške dela komisije in druge stroške postopka pooblaščeni izvedenec, v nasprotnem primeru pa Uprava.
IV. PROGRAM PREVERJANJA POGOJEV ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA PRAVNE OSEBE
11. člen
(pogoji za pooblastitev)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni izvedenec, ki je pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija), so organizacijski, tehnični in tehnološki ter pogoji zagotovitve kakovosti.
12. člen
(organizacijski pogoji)
(1) Pooblaščena organizacija mora biti registrirana za dejavnosti na področjih sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo.
(2) Pooblaščena organizacija in osebe, zaposlene pri pooblaščeni organizaciji, morajo biti organizirani tako, da niso pod nikakršno poslovno ali finančno odvisnostjo, ki bi lahko vplivala na njihovo strokovno odločanje.
(3) Pooblaščena organizacija se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost njenega strokovnega odločanja in integriteto njenih aktivnosti na področju pooblastitve.
13. člen
(tehnični in tehnološki pogoji)
(1) Pooblaščena organizacija mora dokazati strokovno usposobljenost na podlagi referenčnih projektov ali drugih del, ki jih je izvedla ali v katerih je sodelovala v obdobju zadnjih petih let s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo.
(2) Za dokazila o strokovni usposobljenosti iz prejšnjega odstavka se ob natančni navedbi področja in trajanja projektov ali dejavnosti štejejo:
1. objavljeni strokovni in znanstveni prispevki,
2. raziskovalna in izobraževalna dejavnost,
3. poročila o izvedenih projektih ali opravljenih delih s področij, za katera se namerava pooblastiti,
4. mnenja, ocene in priporočila strokovnih združenj in drugih strokovnih institucij s področja, za katera se želi pooblastiti, ter
5. druga potrdila in izjave o usposobljenosti organizacije.
(3) Pooblaščena organizacija mora razpolagati s tehničnimi sredstvi in podatki, ki ji omogočajo kakovostno izvajanje del, za katera namerava pridobiti pooblastilo.
(4) Tehnična sredstva iz prejšnjega odstavka morajo biti pravilno vzdrževana, kvalificirana oziroma umerjena. Delo s tehničnimi sredstvi mora potekati v skladu s postopki, ki jih mora pooblaščena organizacija dokumentirati v pisni obliki.
(5) Pooblaščena organizacija mora imeti odgovornega vodjo za dela, za katera namerava pridobiti pooblastila. Odgovorni vodja mora biti usposobljen iz osnov jedrske in sevalne varnosti v skladu s 17. členom tega pravilnika.
(6) Pooblaščena organizacija mora imeti in izvajati program rednega strokovnega izpopolnjevanja svojih delavcev ter voditi evidenco o kvalifikaciji, izpopolnjevanju in izkušnjah svojih delavcev.
(7) Za oddajanje del podizvajalcem ali angažiranje zunanjih strokovnjakov za pripravo strokovnih mnenj mora imeti pooblaščena organizacija določen pisni postopek kot del sistema zagotovitve kakovosti.
14. člen
(zagotovitev kakovosti)
Pooblaščena organizacija mora imeti vzpostavljen sistem zagotovitve kakovosti, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu njenega dela.
V. PROGRAM PREVERJANJA POGOJEV ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA FIZIČNE OSEBE
15. člen
(pogoji za pooblastitev)
(1) Fizična oseba pridobi pooblastilo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je končala univerzitetni študij;
2. da ima po končanem študiju najmanj sedem let izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti;
3. da ima strokovne reference v obdobju zadnjih petih let s področja, za katero namerava pridobiti pooblastilo;
4. da je usposobljena iz osnov jedrske in sevalne varnosti v skladu s 17. členom tega pravilnika;
5. da skrbi za svoje redno in stalno usposabljanje;
6. da razpolaga s tehničnimi sredstvi in podatki, ki ji omogočajo kakovostno izvajanje del, za katera namerava pridobiti pooblastilo;
7. da ima vzpostavljen sistem zagotovitve kakovosti, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu njenega dela.
(2) Za dokazila o strokovnih referencah se ob natančni navedbi področja in trajanja poklicnih izkušenj in zaposlitev štejejo potrdila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih in drugih izobraževalnih oblikah, podatki o objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkih, raziskovalni in izobraževalni dejavnosti, podatki o opravljenih delih s področij, za katera se namerava pooblastiti, mnenja, ocene in priporočila strokovnih združenj in drugih strokovnih institucij s področja, za katera se želi pooblastiti, ter druga ustrezna potrdila in izjave o strokovnosti.
(3) Tehnična sredstva, s katerimi razpolaga fizična oseba iz prvega odstavka tega člena, morajo biti pravilno vzdrževana, kvalificirana oziroma umerjena, delo s tehničnimi sredstvi pa mora biti v skladu z določenimi postopki, ki so dokumentirani v pisni obliki.
16. člen
(neodvisnost)
(1) Pooblaščeni izvedenec ne sme biti pod neposredno poslovno ali finančno odvisnostjo, ki bi lahko vplivala na njegovo strokovno odločanje.
(2) Pooblaščeni izvedenec se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost njegove presoje in integriteto njegovih aktivnosti na področju pooblastitve.
17. člen
(usposobljenost iz jedrske in sevalne varnosti)
(1) Odgovorni strokovnjaki in odgovorni vodja področja sevalne in jedrske varnosti pooblaščenih organizacij in pooblaščeni izvedenci, ki so fizične osebe, morajo imeti opravljeno usposabljanje iz osnov jedrske in sevalne varnosti iz vsebin, določenih v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Komisija za vsakega posameznika iz prejšnjega odstavka preverja ustreznost obsega, vsebine in načina preverjanja znanja iz osnov jedrske in sevalne varnosti v postopku preverjanja pogojev za pridobitev pooblastila.
VI. STROKOVNO MNENJE
18. člen
(oblika strokovnega mnenja)
(1) Oblika in vsebina strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca sta določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka mora v zaključku jasno izraziti pozitivno ali negativno oceno dokumenta ali dejavnosti, ki je bila predmet strokovne ocene, v skladu s prilogo 3 tega pravilnika.
VII. EVIDENCA IN POROČANJE
19. člen
(evidenca pooblaščenih izvedencev)
(1) Uprava vodi evidenco pooblaščenih izvedencev (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
(2) V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:
1. datum in zaporedna številka vpisa,
2. ime in sedež pooblaščene organizacije oziroma ime in priimek ter naslov pooblaščenega izvedenca, telefonske številke, elektronski naslov in naslov spletne strani,
3. ime odgovornega vodje področja sevalne in jedrske varnosti, če gre za pooblaščeno organizacijo,
4. področje pooblastitve,
5. rok veljavnosti pooblastila,
6. datum izbrisa iz evidence.
(3) V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov iz pooblastila.
(4) Uprava objavi seznam pooblaščenih izvedencev na svojih spletnih straneh.
(5) Pooblaščeni izvedenec mora obvestiti Upravo o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe.
(6) Pooblaščeni izvedenec se izbriše iz evidence, če:
– preteče veljavnost pooblastila in ni zaprosil za njegovo podaljšanje,
– preneha veljavnost pooblastila iz 9. člena tega pravilnika,
– je pooblastilo odvzeto v skladu z 10. členom tega pravilnika.
20. člen
(redno in izjemno poročanje)
(1) Pooblaščeni izvedenci morajo o svojem delu poročati Upravi vsako leto, na njeno zahtevo pa tudi pogosteje.
(2) Letno poročilo je treba posredovati Upravi do 31. januarja za preteklo leto.
(3) V letnem poročilu morajo pooblaščeni izvedenci poročati o:
1. pomembnih spremembah pri pooblaščenem izvedencu, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za pooblastitev,
2. izdelanih strokovnih mnenjih in
3. drugih dejavnostih na področjih pooblastitve.
(4) Poleg letnih poročil so pooblaščeni izvedenci dolžni tudi izjemno poročati Upravi o vseh pomembnih ugotovitvah in nepravilnostih, ki jih ugotovijo kot pooblaščeni izvedenci.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(veljavnost obstoječih pooblastil)
Organizacijam, ki so bile pooblaščene na podlagi 14. člena Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 28/80), preneha veljati pooblastilo v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 2. in 5. člena Pravilnika o načinih in rokih, v katerih so strokovne organizacije združenega dela, pooblaščene za dela in naloge s področja jedrske varnosti in organizacije združenega dela, ki upravljajo z jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditi evidenco, poročati Republiškemu energetskemu inšpektoratu ter o načinu medsebojnega informiranja (Uradni list SRS, št. 12/81).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-21/2005
Ljubljana, dne 8. marca 2006
EVA 2006-2511-0097
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
PRILOGA 1: Področja sevalne in jedrske varnosti

  Pooblastilo se lahko pridobi za dejavnosti, opisane v posameznih poljih
preglednice te priloge. Posamezne dejavnosti so del dveh glavnih področij,
navedenih v prvem stolpcu.
  Za posamezno vrsto objekta iz prve vrstice preglednice je možno pridobiti
pooblastilo za izvajanje dejavnosti, ki je za posamezno vrsto objekta
navedena v poljih preglednice pod prvo vrstico.
  Dejavnosti, ki so navedene v poljih, ki se raztezajo čez dva ali več
stolpcev preglednice, so skupne za več vrst objektov. Zanje je možno
pridobiti pooblastilo za več vrst objektov ali samo za eno od njih.

+-------------+----------------+---------------+-------------+---------------+
|       |  JEDRSKI IN  | ODLAGALIŠČA | RUDARSKA  | ODLAGALIŠČA |
|       |SEVALNI OBJEKTI | RADIOAKTIVNIH | DELA PRI  |HIDROMETALURŠKE|
|       |        | ODPADKOV IN |IZKORIŠČANJU | IN RUDARSKE  |
|       |        | IZRABLJENEGA | JEDRSKIH  |  JALOVINE  |
|       |        |  JEDRSKEGA  | MINERALNIH |        |
|       |        |   GORIVA  |  SUROVIN  |        |
|       |        |        |       |        |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|POSAMEZNA  | Celovito obvladovanje varnosti, človeški faktor in varnostna |
|VPRAŠANJA  |              kultura              |
|SEVALNE   +--------------------------------------------------------------+
|  IN    | Obratovalna varnost, obratovalne izkušnje, analiza dogodkov |
|JEDRSKE   +--------------------------------------------------------------+
|VARNOSTI   |          Zagotovitev kakovosti           |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |       Načrt ukrepov ob izrednem dogodku        |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |        Izobraževanje in usposabljanje        |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |           Programi in postopki           |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |         Umestitev objekta v prostor         |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |           Varstvo pred sevanji           |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |            Fizična zaščita            |
|       +----------------+---------------+-------------+---------------+
|       | Vzdrževanje in |  Poročilo o |Raziskovanje | Poročilo o  |
|       | preizkušanje |  vplivih na | jedrskih  | vplivih na  |
|       |        |   okolje  | mineralnih |  okolje   |
|       |        |        |  surovin  |        |
|       |        |        |       |        |
|       +----------------+---------------+-------------+---------------+
|       | Jedrsko gorivo |Ocena lastnosti| Priprava, |Ocena lastnosti|
|       |        | odlagališča | odpiranje, | odlagališča |
|       |        |        | odkopavanje |        |
|       |        |        | jedrskih  |        |
|       |        |        | mineralnih |        |
|       |        |        |  surovin  |        |
|       |        |        |       |        |
|       +----------------+        +-------------+        |
|       | Gradbene in  |        | Izgradnje |        |
|       |  strojne   |        | podzemnih |        |
|       | konstrukcije |        |prostorov za |        |
|       |        |        |izkoriščanje |        |
|       |        |        | jedrskih  |        |
|       |        |        | mineralnih |        |
|       |        |        |  surovin  |        |
|       |        |        |       |        |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       |  Tekočinski  |    Vzdrževanje objekta po zaprtju    |
|       |  sistemi   |                       |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       |  Električni  |      Družbena sprejemljivost      |
|       |  sistemi   |                       |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       | Regulacija in |                       |
|       |instrumentacija |                       |
|       +----------------+                       |
|       | Računalniški |                       |
|       |  sistemi in  |                       |
|       | informatika  |                       |
|       +----------------+                       |
|       |   Kemija   |                       |
|       |  primarnega  |                       |
|       |   kroga   |                       |
|       +----------------+                       |
|       | Protipožarni |                       |
|       |  sistemi   |                       |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       |Ostale specialne dejavnosti, ki jih je treba podrobno navesti |
+-------------+----------------+---------------------------------------------+
|VARNOSTNA  |  Reaktorska  |        Izbor lokacije        |
|POROČILA   |   fizika   |                       |
|  IN    +----------------+---------------------------------------------+
| DRUGA    |  Projektne  |         Geologija         |
|DOKUMENTACIJA|  nezgode   |                       |
|V ZVEZI   +----------------+---------------------------------------------+
|  Z     | Težke nezgode |        Seizmotektonika        |
|JEDRSKO   +----------------+---------------------------------------------+
|  IN    | Verjetnostne |        Hidrogeologija        |
|SEVALNO   |  varnostne  |                       |
|VARNOSTJO  |  analize in  |                       |
|       |  analize   |                       |
|       | zanesljivosti |                       |
|       |  sistemov  |                       |
|       +----------------+---------------+-----------------------------+
|       |  Ogroženost  |  Varnostna  |     Hidrologija     |
|       | objekta zaradi |  analiza in |               |
|       |  zunanjih  |  kriteriji  |               |
|       | dogodkov in  |sprejemljivosti|               |
|       |  vplivov   |        |               |
|       +----------------+---------------+-----------------------------+
|       | Protipotresna |  Inženirske |  Stabilnostne analize   |
|       |  varnost   |  bariere  |               |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       |  Trdnostne  |   Migracija radionuklidov v geosferi   |
|       |  analize   |                       |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       |  Materiali  |   Migracija radionuklidov v biosferi   |
|       +----------------+---------------+-----------------------------+
|       | Protipožarna |  Analize  |   Emanacija radona    |
|       |  varnost   |kritičnosti, če|               |
|       |        |   gre za  |               |
|       |        |  izrabljeno |               |
|       |        | jedrsko gorivo|               |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       |  Vplivi na  |      Arhiviranje podatkov       |
|       |okolje in ljudi |                       |
|       +----------------+---------------------------------------------+
|       |  Obdobni   |Monitoring naravnih pojavov in monitoring po |
|       |  varnostni  |          zaprtju          |
|       |  pregled   |                       |
|       +----------------+---------------+-------------+---------------+
|       |  Tehnične  |  Kriteriji  |       |  Kriteriji  |
|       | specifikacije |sprejemljivosti|       |sprejemljivosti|
|       |        | za odlaganje |       | za odlaganje |
|       |        |        |       |        |
|       +--------------------------------------------------------------+
|       | Ostala specialna področja, ki jih je treba podrobno navesti |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
PRILOGA 2: Vsebine strokovnega usposabljanja, potrebnega za pridobitev
pooblastila

+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Poglavja    |Okvirne vsebine                      |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Osnove jedrske |Atomska zgradba snovi, zgradba atoma, sestava atomskih   |
|in reaktorske  |jeder, radioaktivnost, jedrske reakcije, interakcija    |
|fizike     |sevanja s snovjo, detekcija sevanja, radioaktivni razpad, |
|        |atenuacija žarkov gama, cepitev jeder, nevtronski ciklus, |
|        |reaktorska kinetika, spremembe reaktivnosti, podkritično  |
|        |pomnoževanje                        |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Osnove     |Viri radioaktivnega sevanja, merjenje radioaktivnega    |
|radiološke   |sevanja, biološke osnove radiološke zaščite,        |
|zaščite     |izpostavljenost sevanju, nadzor in zaščita pred sevanjem, |
|        |zakonske omejitve, označevanje v nadzorovanem območju,   |
|        |alarmiranje v primeru jedrskih nezgod, pravice in     |
|        |odgovornosti delavcev med delom v nadzorovanem območju,  |
|        |ALARA                           |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Osnove toplote |Termodinamika, fazne spremembe, krožni procesi,      |
|in hidrodinamike|hidrodinamika, ventili, črpalke, kompresorji, vodni udari, |
|        |prenos toplote, prestop toplote z vrenjem, obratovalne   |
|        |omejitve za sredico reaktorja, toplotni izmenjevalniki   |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Osnove     |Lastnosti materialov, krhki lom, termični prehodni pojav  |
|materialov   |pod tlakom                         |
|jedrskih    |                              |
|elektrarn    |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Osnove     |Električno polje, električni tokokrog, vezja enosmernega  |
|elektrotehnike, |toka, elektromagnetizem, izmenični tokovi, trifazni    |
|instrumentacije |sistem, sinhronski generator, asinhronski motor,      |
|in regulacija  |usmerniške naprave, akumulatorji, električne meritve,   |
|        |merilni sistemi, osnove regulacijske tehnike, regulacija v |
|        |jedrskih elektrarnah                    |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Jedrska varnost |Načela jedrske varnosti, varnostna kultura, slovenska   |
|in zakonodaja  |zakonodaja, mednarodni predpisi in standardi s področja  |
|        |jedrske varnosti                      |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Tehnologija   |Tehnološki sistemi objekta, varnostni sistemi,       |
|objektov, za  |organizacija vodenja objekta, obratovalna navodila,    |
|katerega se   |varnostna dokumentacija, varnostne analize, ukrepi v    |
|namerava    |primeru izrednih dogodkov                 |
|pooblastiti   |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
PRILOGA 3: Oblika in vsebina strokovnega mnenja

+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|Št. |Poglavje      |Vsebina                      |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Povzetek      |Povzetek strokovnega mnenja            |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Opis in      |Opis/opredelitev problema in opis opravljene naloge|
|  |opredelitev    |ter naročnika                   |
|  |strokovnega mnenja |                          |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Dokumentacija –  |Seznam dokumentov, ki so bili uporabljeni pri   |
|  |reference     |pripravi strokovnega mnenja:            |
|  |          |                          |
|  |          |-dokumenti jedrskega ali sevalnega objekta,    |
|  |          |-dokumenti, ki vsebujejo kriterije in pogoje    |
|  |          |(zakoni, pravilniki, odločbe, soglasja, drugi   |
|  |          |upravni akti, standardi, navodila upravnih organov|
|  |          |in organizacij, ipd.),               |
|  |          |-dokumenti izvedenca,               |
|  |          |-ostali dokumenti                 |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Kriteriji     |Opis kriterijev sprejemljivosti in zahtev mora   |
|  |sprejemljivosti in |vsebovati naslednje elemente:           |
|  |zahteve      |-navedba kriterijev in zahtev,           |
|  |          |-podrobni opis in razlaga uporabe za konkretni   |
|  |          |primer oz. utemeljitev izbora           |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Priprava      |Opis priprave strokovnega mnenja:         |
|  |strokovnega mnenja |-uporabljeni pogoji in predpostavke,        |
|  |          |-relevantne domače in mednarodne izkušnje in    |
|  |          |praksa,                      |
|  |          |-analize, izračuni in evaluacije,         |
|  |          |-uporaba postopkov in navodil,           |
|  |          |-uporaba kriterijev in zahtev,           |
|  |          |-proces sprejemanja zaključkov           |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Rezultati     |Predstavitev strokovnega mnenja:          |
|  |          |-predstavitev mnenja,               |
|  |          |-opredelitev pogojev,               |
|  |          |-priporočila,                   |
|  |          |-obrazložitev                   |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Zaključki     |Zaključki z jasno in nedvoumno oceno o       |
|  |          |sprejemljivosti:                  |
|  |          |-POZITIVNO                     |
|  |          |-POGOJNO POZITIVNO (obrazložitev pogojev)     |
|  |          |-NEGATIVNO                     |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |Priloge      |Po potrebi                     |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+
|  |          |                          |
+----+-------------------+---------------------------------------------------+