Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2094. Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, stran 5278.

Na podlagi osmega odstavka 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o postopku za razvrščanje v zavarovalne
osnove
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa postopek za razvrščanje v zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in druge postopke za zavarovance iz 15. člena (samozaposleni) in 16. člena (kmetje) Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance iz 15. člena zakona (samozaposleni) določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun davka) in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance, katerim se davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma tudi podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje (v nadaljevanju: prispevki za socialno varnost), plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena zakona določi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
(4) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstavka tega člena se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi obračuna davka brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez znižanja in povečanja davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovalna osnova zavarovanca iz drugega in tretjega odstavka tega člena določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez olajšav v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
3. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance iz 16. člena zakona (kmetje) določi na podlagi obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, obračuna davka, odločbe o odmeri dohodnine in podatka o znesku prispevkov za socialno varnost, plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine oziroma obračun davka oziroma odločba o odmeri dohodnine.
(2) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prejšnjega odstavka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, obračuna davka oziroma odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez znižanj davčne osnove oziroma brez znižanj in povečanj davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
4. člen
(1) Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika se na podlagi obračuna davka določi tako, da se od zneska razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki (podatek iz zap. št. 9 iz obrazca MF-DURS obr. DOHDEJ št. 11, ki je Priloga 1 Pravilnika o obrazcu za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in njegov sestavni del, Uradni list RS, št. 21/06) odšteje osnova za davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in od dohodka iz prenosa premoženjskih pravic (podatek iz zap. št. 6 iz Tabele A: Podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in podatek iz zap. št. 6. iz Tabele B: Podatki o dohodku iz prenosa premoženjskih pravic v Prilogi 12, ki je sestavni del Pravilnika o obrazcu za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti) ter prišteje znesek prispevkov za socialno varnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, ko je znesek razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki (podatek iz zap. št. 9 iz obrazca MF-DURS obr. DOHDEJ št. 11, ki je Priloga 1 Pravilnika o obrazcu za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in njegov sestavni del) enak 0, doseženi dobiček zavarovanca enak znesku prispevkov za socialno varnost.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za zavarovanca, ki je začel z opravljanjem dejavnosti, šteje, da znaša doseženi dobiček zavarovanca 0.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se doseženi dobiček, ugotovljen na podlagi obračuna davka, ki se ne nanaša na celotno davčno leto, določi tako, da se doseženi dobiček, ugotovljen v skladu s prvim odstavkom tega člena, preračuna na letno raven. Preračun se opravi na naslednji način:
Dl =  (Dn/n) x 12, pri čemer je:
Dl –  doseženi dobiček, preračunan na letno raven,
Dn –  doseženi dobiček, določen na podlagi davčnega obračuna,
n –  število mesecev, na katere se nanaša doseženi dobiček.
(5) Pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša dobiček (n) iz prejšnjega odstavka, se upošteva število dni v začetnem mesecu, na katero se nanaša obračun davka, odvisno od tega, ali se obračun davka nanaša na manj kot 15 dni oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. V primeru, da se nanaša na več kot 15 dni, se začetni mesec šteje, v nasprotnem primeru pa ne.
5. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika na podlagi odločbe o odmeri dohodnine določi tako, da se od dohodka odštejejo normirani odhodki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, kateremu plačuje prispevke za socialno varnost država, doseženi dobiček določi tako, da se od dohodka odštejejo normirani odhodki ter prištejejo prispevki za socialno varnost, plačani s strani države.
(3) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi doseženega dobička iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika je za zavarovanca iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika iz odločbe o odmeri dohodnine ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec – družbenik dosegel kot poslovodni delavec.
(2) Določba tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se smiselno uporablja tudi pri določitvi doseženega dobička iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika za zavarovanca iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Doseženi dobiček iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika je katastrski dohodek in drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se po predpisih o dohodnini štejejo kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter dohodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se po predpisih o dohodnini šteje kot dohodek iz dejavnosti.
(2) Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se upošteva katastrski dohodek iz obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine ali iz odločbe o odmeri dohodnine, brez znižanj in olajšav in drugi dohodki v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo iz odločbe o odmeri dohodnine, povečan za prispevke za socialno varnost, plačane s strani države.
(3) Določba tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se smiselno uporablja tudi pri določitvi dohodka iz prejšnjega odstavka.
(4) Kot dohodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji se upošteva dohodek teh dejavnosti iz obračuna davka ali odločbe o odmeri dohodnine, povečan za prispevke za socialno varnost, plačane s strani države.
(5) Za določitev dohodka iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo določbe 2., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(6) Kot dobiček iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika za določitev zavarovalne osnove se upošteva dobiček kmečkega gospodarstva, ki se določi kot seštevek dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter dohodkov iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, ki jih dosežejo člani kmečkega gospodarstva.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek je doseženi dobiček v primeru, ko sta vključena v zavarovanje po 16. členu oziroma šesti alinei prvega odstavka 34. člena zakona dva ali več članov kmečkega gospodarstva, sorazmerni del dobička kmečkega gospodarstva na posameznega zavarovanega člana, ugotovljenega na način iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(1) Na podlagi doseženega dobička, določenega v skladu z 2., 3., 4., 5., 6. in 7. členom tega pravilnika, se zavarovalna osnova določi glede na povprečno oziroma minimalno plačo v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša obračun davka, odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, in sicer:
------------------------------------------------------------------------------
 Če znaša doseženi dobiček % minimalne  znaša zavarovalna osnova najmanj % 
  letne plače (v nadaljnjem besedilu:   minimalne plače (v nadaljnjem   
  MPL) oziroma povprečne letne plače  besedilu: MP), povprečne bruto plače 
 v RS (v nadaljnjem besedilu: PPL),       za predzadnji mesec     
                     pred mesecem, v katerem se določa  
                      zavarovalna osnova (v nadaljnjem  
                          besedilu: PP)       
------------------------------------------------------------------------------
     nad         do                        
------------------------------------------------------------------------------
             100% MPL                  100% MP 
    100% MPL      100% PPL                   60% PP 
    100% PPL      150% PPL                   90% PP 
    150% PPL      200% PPL                  120% PP 
    200% PPL      250% PPL                  150% PP 
    250% PPL      300% PPL                  180% PP 
    300% PPL      350% PPL                  210% PP 
    350% PPL                            240% PP 
------------------------------------------------------------------------------
(2) Če se zavarovalna osnova določa na podlagi obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine oziroma davčnega obračuna in povprečna plača v Republiki Sloveniji za leto, na katero se obvestilo o višini katastrskega dohodka oziroma davčni obračun nanašata, še ni znana, se osnova določi glede na znano povprečno mesečno plačo za to leto, preračunano na letno raven.
(3) Za povprečno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega in drugega odstavka tega člena se šteje povprečna plača v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Za minimalno letno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega odstavka tega člena se šteje vsota minimalnih plač, ki so določene za posamezni mesec leta z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, določi za mesec, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, vročeno.
(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se na podlagi zadnjega obračuna davka določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu.
10. člen
(1) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi plačevanje prispevkov od določene zavarovalne osnove ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, lahko enkrat v koledarskem letu pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.
(2) V primeru, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije odloči, da se zavarovancu zniža zavarovalna osnova, odločbo pošlje pristojnemu davčnemu organu.
(3) Dovoljena znižana davčna osnova se lahko prvič uporabi za mesec, v katerem odločba iz prejšnjega odstavka postane dokončna.
(4) Zavarovanec iz prvega odstavka tega člena plačuje prispevke od zavarovalne osnove iz drugega odstavka tega člena, dokler se v skladu z drugim odstavkom 209. člena zakona ne razvrsti v zavarovalno osnovo na novo ali dokler se sam ne odloči za zvišanje zavarovalne osnove.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 45/00 in 19/02).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-48/2005/8
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-1611-0065
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister za finance
 
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti