Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2090. Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1), stran 5260.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
Razglašam Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2006.
Št. 001-22-68/06
Ljubljana, dne 4. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE
(ZPRS-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
Ta zakon ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), opredeljuje enote poslovnega registra, določanje njihove identifikacije in njeno obvezno uporabo, vsebino poslovnega registra in pridobivanje podatkov za vodenje poslovnega registra ter določa postopek vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, podatke, ki jih ob vpisu dodeli ali določi upravljavec registra, uporabo podatkov iz poslovnega registra in hrambo dokumentacije.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– »poslovni register« je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: podružnice tujih podjetij);
– »registrski organ« je organ ali organizacija, ki je s predpisom pooblaščena za vodenje uradne evidence ali primarnega registra;
– »primarni register ali uradna evidenca« je register ali evidenca, v katero registrski organ vpiše podatke o poslovnih subjektih, ki z vpisom pridobijo pravno sposobnost;
– »enote poslovnega registra« so poslovni subjekti, deli teh poslovnih subjektov in podružnice tujih podjetij;
– »poslovni subjekti« so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti;
– »deli poslovnih subjektov« so podružnice, poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati in drugi deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem organu in tisti deli poslovnih subjektov, ki se ne registrirajo pri registrskem organu, pa jim je mogoče opredeliti naslov, opravljajo pa na istem ali drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt;
– »matična številka« je enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v poslovni register dodeli upravljavec registra in se ne spreminja;
– »javni podatki« poslovnega registra so vsi podatki o enotah poslovnega registra, razen podatkov, ki so s posebnim zakonom določeni kot osebni podatki. Davčna številka in naslov prebivališča fizične osebe, ki sta hkrati davčna številka in sedež poslovnega subjekta, z vpisom tega poslovnega subjekta v poslovni register postaneta javna podatka;
– »uporabnik javnih podatkov« poslovnega registra je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja podatke poslovnega registra za statistične ali druge namene.
3. člen
(upravljavec registra)
(1) Poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: upravljavec registra).
(2) Upravljavec registra posreduje javne podatke iz poslovnega registra in jih objavlja na svojem spletnem portalu.
(3) Upravljavec registra vodi poslovni register tako, da se poleg zadnjega stanja podatkov o vseh enotah poslovnega registra ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi enot poslovnega registra po času nastanka in vrstah dogodkov.
4. člen
(določitev šifre glavne dejavnosti)
Upravljavec registra na podlagi podatkov, prejetih od enote poslovnega registra, enoti poslovnega registra določi šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
5. člen
(določitev šifre institucionalnega sektorja)
Upravljavec registra na podlagi podatkov, prejetih od enote poslovnega registra, enoti poslovnega registra določi šifro institucionalnega sektorja v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev.
II. IDENTIFIKACIJA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA
6. člen
(matična številka)
(1) Upravljavec registra enotam poslovnega registra ob njihovem vpisu v primarni register ali uradno evidenco dodeli matično številko.
(2) Matična številka enolično opredeli vsako enoto poslovnega registra in služi kot enolična identifikacija enote poslovnega registra.
(3) Po izbrisu enote poslovnega registra iz poslovnega registra se njena matična številka ne sme ponovno uporabiti.
7. člen
(obvezna uporaba matične številke)
(1) Matično številko obvezno uporabljajo vse enote poslovnega registra in vsi registrski organi pri posredovanju podatkov ter medsebojni izmenjavi in povezovanju podatkov.
(2) Registrski organ ne sme izdati sklepa ali odločbe o vpisu v primarni register ali uradno evidenco brez matične številke, ki jo določi upravljavec registra.
III. VSEBINA POSLOVNEGA REGISTRA
8. člen
(podatki o enotah poslovnega registra)
(1) Za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra ter za zagotavljanje varnosti pravnega prometa obdeluje upravljavec registra naslednje podatke o posamezni enoti poslovnega registra:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če ta obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– vrsto društva,
– poseben status,
– šifro proračunskega uporabnika,
– o velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe,
– o velikosti po standardih Evropske unije,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) ali matična številka, davčna številka),
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– lastniški delež Republike Slovenije,
– o lastniških deležih v gospodarskih družbah,
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o poslovanju (posluje: da, ne),
– o številkah računov,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum, pravni naslednik).
(2) Pristojne institucije upravljavcu registra iz svojih uradnih registrov in evidenc zagotavljajo podatke o:
– davčnih številkah in oznakah o zavezanosti za DDV, ki jih upravljavcu registra posreduje Davčna uprava Republike Slovenije,
– EMŠO, ki jih upravljavcu registra posreduje organ, ki vodi Centralni register prebivalstva,
– lastniških deležih gospodarskih družb, ki jih upravljavcu registra posreduje Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki vodi sodni register, ali lastniških deležih delniških družb, ki jih upravljavcu registra posreduje Centralna klirinško-depotna družba,
– poslovanju (posluje: da, ne), ki jih upravljavcu registra posreduje Banka Slovenije ali jih zagotavlja upravljavec registra sam,
– številkah računov, ki jih upravljavcu registra posreduje Banka Slovenije,
– velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki jih zagotavlja upravljavec registra sam,
– naslovu, enotah in geokodi, ki jih upravljavcu registra posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije,
– šifrah proračunskih uporabnikov, ki jih upravljavcu registra posreduje Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
– zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ki jih upravljavcu registra zagotavlja Ministrstvo za javno upravo,
– začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, ki jih upravljavcu registra zagotavlja sodišče.
(3) Upravljavec registra v posebnem navodilu določi vrsto in obseg podatkov iz prejšnjih odstavkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote poslovnega registra. Navodilo izda upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo.
9. člen
(evidenca digitalnih potrdil)
(1) Upravljavec registra vzpostavi, vodi in vzdržuje tudi evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov enot poslovnega registra, ki vsebuje naslednje podatke:
– identifikator enote poslovnega registra (matična številka, davčna številka);
– identifikator digitalnega potrdila (oznaka izdajatelja, serijska številka digitalnega potrdila);
– identifikator zakonitega zastopnika (davčna številka).
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje določi način vodenja in ažuriranja ter tehnične zahteve za vzpostavitev evidence digitalnih potrdil.
IV. PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA VODENJE POSLOVNEGA REGISTRA
10. člen
(prijava za vpis podatkov v poslovni register)
(1) Poslovni subjekti, za katere je upravljavec registra tudi registrski organ, predložijo zahtevane podatke iz prvega odstavka 8. člena na prijavi za vpis v poslovni register (v nadaljnjem besedilu: prijava).
(2) Poslovni subjekti, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrirajo pri registrskem organu, morajo posredovati prijavo upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve skupaj z drugimi listinami, opredeljenimi v posameznem predpisu.
(3) Za vse ostale poslovne subjekte mora registrski organ ob prejemu predpisanih listin za vpis v primarni register ali uradno evidenco pozvati upravljavca registra, da poslovnemu subjektu dodeli matično številko. Registrski organ mora na prijavo vpisati matično številko. Poslovni subjekt mora upravljavcu registra posredovati prijavo in akt o vpisu v primarni register ali uradno evidenco najpozneje v 15 dneh od registracije.
(4) Poslovni subjekti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo za dele poslovnega subjekta posredovati prijavo upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od registracije ali ustanovitve delov poslovnega subjekta.
(5) Poslovni subjekti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega zakona posredovati upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe. V enakem roku morajo posredovati tudi podatke o prenehanju poslovnega subjekta.
(6) Prijava se vloži v elektronski ali papirni obliki.
11. člen
(pretok podatkov)
(1) Podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, ki se vodijo pri registrskih organih, morajo upravljavcu registra posredovati vsi registrski organi v Republiki Sloveniji, pri katerih se enote poslovnega registra registrirajo v skladu s predpisi. Registrski organi posredujejo upravljavcu registra te podatke brezplačno, z neposredno računalniško povezavo, najpozneje v 15 dneh po vpisu enote poslovnega registra ali po vpisu sprememb podatkov v primarni register ali po izbrisu enote poslovnega registra iz primarnega registra. Če registrski organi podatkov o enotah poslovnega registra ne vodijo na elektronski način, jih upravljavcu registra posredujejo na papirju.
(2) Podatke in spremembe podatkov, ki se ne vodijo pri registrskih organih in so predmet vpisa v poslovni register, upravljavcu registra sporočijo same enote poslovnega registra najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi ali po nastanku spremembe.
(3) Spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki se vodijo v poslovnem registru, upravljavec registra pridobiva tudi iz Centralnega registra prebivalstva.
V. POSTOPEK VPISA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA, KI Z VPISOM V POSLOVNI REGISTER PRIDOBIJO PRAVNO SPOSOBNOST
12. člen
(način vpisa enote poslovnega registra)
(1) Vpis enote poslovnega registra lahko izvede vsak posameznik z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno prek sistema e-VEM ali na točkah Vse na enem mestu (v nadaljnjem besedilu: točke VEM), kjer so zagotovljene:
– informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom enote poslovnega registra iz poslovnega registra;
– obrazci za vpis, spremembo ali izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra, in
– pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.
(2) Točke VEM za posamezne vrste enot poslovnega registra se določijo s predpisi, ki podrobneje urejajo način registracije enot poslovnega registra.
(3) Enota poslovnega registra lahko posreduje prijavo točki VEM po svojem pooblaščencu, kar pooblaščenec izkaže s predložitvijo pisnega pooblastila, na katerem je overjen podpis pooblastitelja.
(4) Enota poslovnega registra lahko spremeni podatke v predhodno vloženi prijavi ali vloži novo prijavo pred vpisom podatkov iz predhodno poslane prijave v poslovni register, vendar najkasneje do dneva pred predlaganim datumom vpisa, navedenim na predhodno vloženi prijavi.
13. člen
(posredovanje obrazcev)
Točke VEM podatke s prijave v elektronski obliki skupaj s priloženimi skeniranimi dokumenti posredujejo preko sistema e-VEM upravljavcu registra, kjer se opravi postopek vpisa v poslovni register.
14. člen
(postopek vpisa)
(1) Upravljavec registra izvede postopek vpisa enote poslovnega registra iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v poslovni register na podlagi popolne prijave, enoti poslovnega registra določi matično številko, šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, jo razvrsti v institucionalni sektor v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev ter jo vpiše v poslovni register.
(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove enoto poslovnega registra, da v roku osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni v določenem roku, upravljavec registra prijavo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(3) Z vpisom v poslovni register enota poslovnega registra pridobi pravno sposobnost.
(4) Če enota poslovnega registra ne izpolnjuje pogojev za vpis v poslovni register, upravljavec registra izda sklep o zavrnitvi vpisa. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(5) Upravljavec registra o vpisu v poslovni register izda sklep in ga posreduje enoti poslovnega registra. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
15. člen
(vpis sprememb podatkov)
(1) Enota poslovnega registra mora vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega zakona prijaviti upravljavcu registra v 15 dneh po nastanku spremembe.
(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove enoto poslovnega registra, da v roku osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni v določenem roku, upravljavec registra prijavo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(3) Če enota poslovnega registra ne izpolnjuje pogojev za vpis spremembe v poslovni register, upravljavec registra izda sklep o zavrnitvi vpisa. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(4) Upravljavec registra podatke, ki jih sam določa, spremeni po uradni dolžnosti. Druge podatke v poslovnem registru upravljavec registra spremeni v primerih, ki jih določajo drugi predpisi.
(5) Upravljavec registra o vpisu spremembe podatkov v poslovni register izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
16. člen
(izbris enote poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra izvede postopek izbrisa enote poslovnega registra na podlagi prijave ali po uradni dolžnosti.
(2) Enota poslovnega registra mora vložiti prijavo najkasneje 15 dni pred želenim datumom izbrisa.
(3) Upravljavec registra opravi izbris po uradni dolžnosti v primerih, ki jih določajo drugi predpisi.
(4) Upravljavec registra o izbrisu enote poslovnega registra izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.
17. člen
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku)
Če v tem zakonu ni določeno drugače, se v postopkih vpisa iz tega poglavja uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
VI. POSTOPEK VPISA OSTALIH ENOT POSLOVNEGA REGISTRA
18. člen
(vpis enote poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra izvede postopek vpisa enote poslovnega registra v poslovni register na podlagi popolne prijave in akta o vpisu v primarni register oziroma uradno evidenco. Enoti poslovnega registra določi matično številko, šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, jo razvrsti v institucionalni sektor v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev ter jo vpiše v poslovni register.
(2) Upravljavec registra izda obvestilo o vpisu v poslovni register in ga posreduje enoti poslovnega registra.
(3) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove enoto poslovnega registra, da najkasneje v osmih dneh dopolni prijavo. Upravljavec registra po prejemu popolne prijave o vpisu enote poslovnega registra izda obvestilo o vpisu v register in ga posreduje enoti poslovnega registra.
19. člen
(vpis sprememb podatkov)
(1) Enota poslovnega registra mora vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega zakona prijaviti upravljavcu registra v 15 dneh po nastanku spremembe.
(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove enoto poslovnega registra, da v roku osmih dni dopolni prijavo.
(3) Upravljavec registra lahko podatke, ki jih sam določa ali jih pridobi od registrskega organa, spremeni po uradni dolžnosti.
(4) Upravljavec registra izda obvestilo o spremembi podatkov in ga posreduje enoti poslovnega registra.
20. člen
(izbris enote poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra izvede postopek izbrisa enote poslovnega registra na podlagi prijave in listin o izbrisu iz primarnega registra oziroma uradne evidence, ki jo vloži enota poslovnega registra.
(2) Upravljavec registra lahko opravi izbris po uradni dolžnosti na podlagi podatkov registrskega organa.
(3) Upravljavec registra o izbrisu enote poslovnega registra izda obvestilo in ga posreduje enoti poslovnega registra.
VII. UPORABA PODATKOV POSLOVNEGA REGISTRA
21. člen
(uporaba podatkov)
(1) Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se povezujejo s poslovnim registrom za namene vodenja svojih zbirk podatkov, prevzemajo podatke iz 8. člena tega zakona o enotah poslovnega registra. Obseg, vrsta in namen uporabe teh podatkov morajo biti določeni z zakonom.
(2) Statistični urad Republike Slovenije ter pooblaščeni izvajalci programa statističnih raziskovanj, določeni v vsakoletnem programu statističnih raziskovanj, so za te namene upravičeni do brezplačnega dostopa in uporabe podatkov poslovnega registra.
22. člen
(vpogled in izpis podatkov poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra zagotavlja vpogled v javne podatke posamezne enote poslovnega registra neposredno ali z dostopom prek svojega spletnega portala. Vpogled v javne podatke je brezplačen.
(2) Upravljavec registra zagotavlja uradni izpis javnih podatkov za tiste enote poslovnega registra, ki pridobijo pravno sposobnost z vpisom v ta register, na podlagi vloge uporabnika.
(3) Upravljavec registra zagotavlja izbor javnih podatkov iz poslovnega registra v papirni ali elektronski obliki na podlagi vloge uporabnika. Stroške priprave in posredovanja podatkov krije uporabnik, ki podatke zahteva v pridobitne namene, razen registrskih organov iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.
(4) Upravljavec registra v soglasju z Vlado Republike Slovenije s tarifo določi nadomestila za stroške priprave in posredovanja podatkov poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja ponovno uporabo informacij javnega značaja.
VIII. HRAMBA DOKUMENTACIJE
23. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Dokumentacija poslovnega registra vsebuje prijave, sklepe, obvestila in druge listine, ki so pomembne za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra.
(2) Dokumentacijo o enotah poslovnega registra iz V. poglavja tega zakona upravljavec registra hrani trajno v elektronski obliki. Izvirna papirna dokumentacija za vpis v poslovni register se hrani dve leti na točki VEM, ki je dokumentacijo sprejela.
(3) Dokumentacijo o ostalih enotah poslovnega registra hrani upravljavec registra trajno v elektronski obliki. Prejeto dokumentacijo v papirni obliki hrani dve leti.
IX. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA
24. člen
(nadzor nad izvrševanjem)
Nadzor nad izvrševanjem tega zakona in predpisov sprejetih na njegovi podlagi izvaja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
X. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(kršitev obveze posredovanja podatkov enot poslovnega registra)
(1) Z globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico:
– ki se ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu, če upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (drugi odstavek 10. člena);
– ki ustanovi del poslovnega subjekta, če upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (četrti odstavek 10. člena);
– ki se registrira pri registrskem organu, če upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (peti odstavek 10. člena).
(2) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba tujega podjetja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona predpiše:
– način določitve šifre glavne dejavnosti (3. člen),
– način določitve šifre institucionalnega sektorja (4. člen),
– način določitve matične številke (4. člen),
– vsebino prijave (10. člen),
– postopke vpisa podatkov v poslovni register (12.–20. člen),
– način in pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz poslovnega registra (21. in 22. člen),
– hrambo dokumentacije poslovnega registra (23. člen).
(2) Upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše navodila iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona.
(3) Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz drugega odstavka 9. člena najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) 9. člen tega zakona se začne uporabljati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi uredbe iz prejšnjega odstavka.
27. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 13/95).
(2) Do uveljavitve predpisov iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se uporabljajo tiste določbe Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, 70/95) in Metodološkega navodila za vodenje Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 117/02), ki niso v nasprotju s tem zakonom.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-03/94-1/6
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EPA 531-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost