Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1825. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2006, stran 4580.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) ter na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03 in 38/05) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 31. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Majšperk za leto 2006
I. UVOD
Občina Majšperk z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2006 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Upoštevanje izhodišč nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Majšperk za leto 2006 naslednje usmeritve:
– naša pozornost bo predvsem namenjena tekmovalnim in interesnim programom za otroke, mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno – patoloških pojavov.
– Društvom in klubom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini bomo pomagali čimbolj uresničiti zastavljene cilje društev in klubov.
– Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.
III. OBSEG SREDSTEV
Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk za leto 2006 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini.
Namenska sredstva se delijo po pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Majšperk.
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem obsegu.
Športna društva in klubi so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Klubi in društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Višina sredstev društvom se določi na osnovi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03 in 38/05).
V. POSEBNE DOLOČBE
Občina Majšperk lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2006 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2005.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03 in 38/05).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Majšperk v letu 2006.
Letni program športa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2006
Majšperk, dne 6. aprila 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti