Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1818. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava, stran 4576.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 27. seji dne 20. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Lendava
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na območju Občine Lendava, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo na območju Občine Lendava na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
3. člen
Turistično takso plačujejo državljani R Slovenije in tujci, ki v Občini Lendava, izven svojega stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: turisti) uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.
Turisti so dolžni plačati turistično takso tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev prenočevanja.
(višina turistične takse)
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom o spodbujanju turizma določa v točkah. Na območju Občine Lendava znaša višina turistične takse 10 točk za nočitev po osebi.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki je v skladu z zakonom določi Vlada RS.
(oprostitev turistične takse)
5. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnem zdravilišču;
– invalidne osebe:
– na podlagi fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno da je zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara ali
– fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari
– ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– osebe, ki so spremljevalci oseb z zdravniško napotnico;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-varstvenih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti v kampih;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)
6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila za prenočevanje.
(rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, evidenca turistične takse)
7. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne nakazovati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun proračuna Občine Lendava.
V roku navedenem v prejšnjem odstavku tega člena so osebe iz 6. člena tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu tudi mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Mesečno poročilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne voditi tudi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. V evidenci morajo biti poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, navedeni podatki o številu prenočitev posameznega gosta oziroma turista. Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 5. člena tega odloka.
(spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse)
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence o turistični taksi opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ v skladu z Odlokom o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov (Uradni list RS, št. 36/00).
(prisilna izterjava turistične takse)
9. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Lendava, s katero uredi medsebojna razmerja in višino nadomestila za opravljanje storitev. Če osebe iz 6. člena ne odvedejo turistične takse v roku in na način kot je določen v tem odloku, občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, da turistično takso prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži osebi iz 6. člena tega odloka, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če oseba iz 6. člena tega odloka neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
(način porabe sredstev turistične takse)
10. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek proračuna Občine Lendava ter se porabi namensko za dejavnosti in storitve, ki so določene z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.
(kazenske določbe)
11. člen
(1) Z globo v višini 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:
– če ne pobira turistične takse po 6. členu tega odloka,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 7. člena tega odloka;
– če ne vodi evidence gostov v skladu z določbo zadnjega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Z globo v višini 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo v višini 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste za prenočevanje.
(4) Z globo v višini 50.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
(končne določbe)
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 86/98 in 68/99).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-0026/2006-ba
Lendava, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti