Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1817. Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava, stran 4575.

Na podlagi 21., 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02 in 51/02, 100/05), ter 17. in 47. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 27. seji dne 20. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 118/05) se doda nova četrta alineja drugega odstavka 6. člena, ki se glasi:
»– Oddelek za okolje in prostor, gospodarske javne službe in režijski obrat«
Črta se dosedanja četrta alineja drugega odstavka 6. člena.
2. člen
V 7. členu se črta celotno besedilo od prvega do petega odstavka, v petem odstavku pa se spremeni besedilo »Ostale aktivnosti Urada župana« ter se pravilno glasi: »Urad župana« V petem odstavku se črtajo sedma, deveta in deseta alineja, dodata pa se nova tretja in naslednja alineja:
»– sodeluje pri delu KS«
»– pripravlja in nadzira izvajanje programov s področja gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, turizem)«
Vse ostale alineje ostanejo nespremenjene in se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Delovno področje Službe financ je naslednje:
– organizacija in načrtovanje finančne funkcije,
– načrtovanje in optimiranje denarnih tokov, likvidnosti,
– načrtovanje in skrb za prihodkovni in odhodkovni del proračuna,
– priprava finančnih osnov projektov in investicij (DIIP, investicijski program itd.),
– finančno vodenje projektov in spremljanje poslovanja družb, kjer ima občina delež,
– finančno načrtovanje gospodarskih javnih služb in spremljanje njihovega izvajanja,
– iskanje alternativnih oblik financiranja,
– svetovanje pri pripravi in izvajanju odlokov,
– vodenje seznama terjatev in postopkov izterjave do izdajanja opominov,
– sodeluje pri pripravi razvojnega programa občine, proračuna in rebalansa,
– sodeluje pri aktivnostih notranjega nadzora,
– spremlja predpise, ki urejajo področje javnih financ, javnih naročil, gospod. javnih služb,
– kontrolira izvajanje postopkov proračuna,
– izvaja finančne storitve za krajevne skupnosti,
– izvaja finančni nadzor proračunskih uporabnikov,
– sodeluje pri upravljanju gospodarskih družb, kjer je občina ustanovitelj.
V 8. členu se četrti odstavek spremeni tako, da glasi:
Naloge Računovodstva v okviru Oddelka za finance in računovodstvo so naslednje:
– organiziranje in izvajanje računovodske funkcije,
– računovodsko načrtovanje in analitično spremljanje izvajanja proračuna,
– stroškovno vodenje projektov,
– sodeluje pri pripravi razvojnega programa občine, proračuna in rebalansa,
– priprava računovodskih izkazov za občino in krajevne skupnosti,
– izvaja plačilni promet,
– izvaja notranji nadzor,
– izvaja računovodske storitve za krajevne skupnosti,
– sodeluje pri izvajanju javnih naročil,
– sodeluje pri pripravi projektnih poročil,
– sodeluje s proračunskimi porabniki,
– spremlja in načrtuje ekonomiko gospodarskih javnih služb.
Peti odstavek 8. člena se v celoti črta.«
4. člen
V tretjem odstavku 9. člena se črta osma alineja, pri tretji alineji pa se za besedo »poslovanja« doda besedilo: »in posebnih pravic narodnosti«. Dodata pa se novi prva in druga alineja:
– pripravlja in nadzira izvajanje programa na področju družbenih dejavnosti,
– sodeluje pri postopku javnih naročil.
Ostale alineje se smiselno preštevilčijo.
V četrtem odstavku se doda nova šesta alineja:
– organizira strokovna, administrativna in druga opravila za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora in krajevne skupnosti.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako, da sedaj pravilno glasi:
»Oddelek za okolje in prostor, gospodarske javne službe in režijski obrat«
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako, da pravilno glasi:
»Oddelek sestavlja Služba za okolje in prostor, Režijski obrat in Služba za lokalno infrastrukturo.«
V drugi alineji tretjega odstavka se beseda »izvaja« zamenja z besedo: »organizira«
V osmi alineji četrtega odstavka se črta besedilo »oskrbe s pitno vodo« in nadomesti z besedilom: »gospodarskih javnih služb«.
Doda se novi tretji odstavek, ki glasi:
»Služba za okolje in prostor«:
– vodi prostorsko planiranje,
– sodeluje pri pripravi investicij in pri umeščanju investicij v prostor,
– načrtuje in spremlja aktivnosti posega v prostor,
– izvaja aktivnosti ustvarjanja pogojev za gradnjo objektov in posodabljanja infrastrukture,
– skrbi za trajnostni razvoj in načrtno varovanje okolja,
– skrbi za izgled okolja,
– pripravlja strokovne podlage za izvajanje lokacijskih dovoljenj.
Tretji odstavek postane četrti odstavek, četrti odstavek postane peti odstavek in peti odstavek postane šesti odstavek.
6. člen
V celotnem besedilu 13., 14., 15. in 18. člena se besedna zveza »tajnik občinske uprave« spremeni v besedno zvezo »tajnik občine«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-0062/2005-BA
Lendava, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost