Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1815. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Pri pošti« (SDZN), stran 4571.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 5. aprila 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Pri pošti« (SDZN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
za pripravo SDZN
Ocena stanja
Občinski svet Občine Grosuplje je dne 23. 4. 1997 sprejel Odlok o zazidalnem načrtu Pri pošti (v nadaljevanju ZN), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/97. ZN obravnava območje v mestnem jedru naselja Grosuplje, nasproti železniške in avtobusne postaje. Območje urejanja z ZN je velikosti cca 8000 m2. Obsega nepozidane, travnate površine v osrednjem delu kareja, ki ga na severozahodu omejuje Kolodvorska cesta, na jugozahodu Taborska cesta, na severovzhodu Levstikova cesta in na jugovzhodu Trubarjeva cesta. Na zahodnem in jugozahodnem obrobju območja ZN se nahajajo objekti pošte, policije in stanovanjskega bloka. Na severu in severozahodu območje meji z individualnimi stanovanjskimi objekti (stanovanjske vile), na severovzhodu in vzhodu so ob obrobju ZN zgrajeni stanovanjski bloki. V južnem delu se območje urejanja odpira proti obstoječim prometnicam in sicer proti Taborski in Trubarjevi cesti. Z ZN je območje namenjeno za trgovsko-poslovno in stanovanjsko dejavnost, oziroma za gradnjo večjega trgovsko-nakupovalnega centra. Na osnovi občinskega prostorskega plana je območje opredeljeno kot mešano območje urbanega središča. ZN še ni realiziran, na opisanih prostih površinah so danes neurejeni travniki in manjši vrtički.
Razlogi
V Grosupljem, ki je satelitsko naselje Ljubljane, je vse večje povpraševanje po nakupu gradbenih parcel za različne dejavnosti predvsem zaradi izredno dobrega geografskega in prometnega položaja. V neposredni bližini je državno središče, avtocesta in železnica omogočata hitro povezavo s celotno Slovenijo, kakor tudi s širšo regijo. Ta položaj je v zadnjih letih povzročil hitri rast gospodarstva in s tem tudi razvoj mesta ter njegovo širitev. Nekatere obstoječe dejavnosti zelo hitro prerastejo svoje prostorske zmožnosti, še posebej če se nahajajo v mestnem jedru, in jih je potrebno seliti na druge lokacije, predvsem se to nanaša na velike trgovske centre, ki poleg prostornih objektov potrebujejo tudi prostrane zunanje odprte površine. Z intenzivnim širjenjem in izgradnjo periferije mesta se del dejavnosti, za katere so prej lokacije določene v mestnem jedru mora preseliti zunaj tega jedra in mestni prostor prepustiti »mestotvornim« dejavnostim. Zaradi ohranjanja »mestnega utripa« in življenja v mestu, je potrebno določene dejavnosti, ki so predvsem namenjene prebivalcem mesta medsebojno združevati, za njih poiskati primerne lokacije in jih medsebojno povezovati s komunikacijskimi potmi. Izredno kvalitetna lokacije za tovrstno »mestotvorno« vsebino je lokacija obstoječega ZN, ker je v bližini železniške in avtobusne postaje, javnih objektov občine, pošte in Upravne enote ter stanovanjskega območja in otroškega vrtca. »Mestotvorne« dejavnosti obsegajo množico različnih dejavnosti namenjenih prebivalcem mesta (kultura, storitvene dejavnosti, trgovina, gostinstvo, različne poslovne dejavnosti, turistični programi in podobno), dejavnosti na odprtem prostoru, prireditve, manjši specializirani sejmi – trgi (stojnice, kioski...), srečanja ljudi, pogovori in drugi stiki meščanov. »Mestotvorni« program popestrujejo izložbe, klopi, fontane, gostišča, zelene površine, peš površine, parkiršča itn. Zaradi potrebe po ohranjanju in popestritvi »mestotvornih« dejavnosti in programov, ki sodijio le znotraj mestnega jedra se predlaga sprememba obstoječega ZN in zamenjava njegove vsebine – trgovskega centra, ki sodi zunaj strnjene pozidave mestnega jedra z »mestotvornimi« vsebinami, ki sodijo v sam center naselja.
Za realizacijo tega programa je na osnovi veljavne prostorske zakonodaje potrebno izdelati spremembe in dopolnitve obstoječega zazidalnega načrta.
Pravna podlaga
– dolgoročni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86, 18/88 in Uradni list RS, št. 16/90),
– družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92),
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94, 78/94),
– spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98 in 21/01, 109/02, 111/03, 124/03),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2004),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 41/04).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo SDZN
Predmet
Predmet obravnave je določitev gradbene(ih) parcele za gradnjo javnih in poslovnih objektov, funkcionalne prometne mreže in ostale infrastrukture, ureditev zunanjih površin, določitev pogojev za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov ter za ustrezno navezavo na obstoječo pozidavo.
Programska izhodišča
Izhodišče za pripravo SDZN so zahteve Občine Grosuplje predvsem glede ureditve javnega mestnega prostora z:
– paviljonskimi objekti »mestotvorne« vsebine – trgovska, gostinska, storitvena, poslovna, turistična itn.,
– ureditvijo prostora, ki vnaša v mesto značaj družabnosti: prostori za srečanje ljudi, prireditve na odprtem, prodaja na odprtem, manjši trg, peš površine, parkirišča, zelenice, večnamenska ploščad itn.,
– povezavami z avtobusno in železniško postajo ter ploščadjo v območju družbenega doma, oziroma občine in ostalega dela mestnega jedra.
3. člen
Območje SDZN
Območje urejanja s SDZN je velikosti cca 0,9 ha in obsega zemljišča parcelne št.: 1313, 1314, 1316/3, 1311/1, 1318/3, 1317/3, 1322/2, 1323/2, 1323/5, 1320/2, 1309, 1310/2, 1310/1, 1312, 1319, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1321/4, 1297, 1299/2, 1299/1, 1296/2 in 1296/3 vse k.o. Grosuplje – naselje.
Na severozahodu območje meji z že izgrajenimi stanovanjskimi vilami, na zahodu z objektom pošte in policije ter stanovanjskega bloka, na severu in severovzhodu ter vzhodu z objekti stanovanjskih blokov in na jugu ter jugovzhodu s prometnicami Taborsko in Trubarjevo cesto.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad, 25, Ljubljana,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
6. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika – ogrevanje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
8. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za vode,
9. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za okolje,
10. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,Ljubljana – sektor za varstvo narave,
11. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
12. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Cigaletova 15, Ljubljana,
13. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
14. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
16. Občina Grosuplje, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo – upravljanje z občinskimi cestami.
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave SDZN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga SDZN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi SDZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve …),
– kolikor bo potrebno se izdela okoljsko poročilo v sklopu postopka CPVO.
Strokovne podlage za SDZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave SDZN zagotovi naročnik tega dokumenta.
Strokovne rešitve se pridobijo s pripravo variantnih rešitev v dogovoru z naročnikom in pripravljavcem SDZN.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave
ter sprejemanja SDZN
SDZN se pripravijo po skrajšanem postopku, na osnovi 34. člena ZureP-1 iz razloga, ker:
– se ne spreminja osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ki je določena s prostorskim planom,
– se spremembe nanašajo na prostorsko načrtovanje posameznih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje,
– predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Obvestilo državi (CPVO)       |5 dni                |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Program priprave           |3 dni po pridobitvi Sklepa glede  |
|                   |ne/potrebe CPVO           |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic    |10 delovnih dni po sprejetju in   |
|                   |objavi programa priprave, dostavi  |
|                   |geodetskega posnetka        |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izdaja smernic za načrtovanje    |15 dni               |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag z     |15 delovnih dni po pridobitvi    |
|variantnimi rešitvami        |smernic za načrtovanje       |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izbor variantne rešitve       |5 dni po pridobitvi variantnih   |
|                   |rešitev               |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izdelava predloga SDZN za javno   |15 delovnih dni po pridobitvi    |
|razgrnitev (JR)           |sklepa o izboru variante      |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izdelava predstavitvenega gradiva za |2 delovna dni pred javno obravnavo |
|JR                  |                  |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Sprejetje in objava Sklepa o JR   |30 dni po izboru variantne rešitve |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |15 dni               |
|predloga SDZN            |                  |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Priprava stališča do pripomb iz JR  |5 delovnih dni po prejemu pripomb  |
|                   |iz JR                |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Sprejetje stališč do pripomb     |15 dni po prejemu stališč do    |
|                   |pripomb izdelovalca SDZN      |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Pisna seznanitev lastnikov zemljišč |3 dni po sprejetju stališč do    |
|na območju SDZN s stališči do    |pripomb               |
|njihovih pripomb           |                  |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga SDZN |15 delovnih dni po sprejetju    |
|                   |stališč do pripomb         |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Izdaja mnenj nosilcev urejanja    |15 dni po prejemu vloge za izdajo  |
|prostora               |mnenj                |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Priprava usklajenega dopolnjenega  |5 delovnih dni po pridobitvi mnenj |
|predloga SDZN za sprejem       |k dopolnjenemu           |
|                   |predlogu SDZN            |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Sprejetje SDZN z odlokom na OS    |30 dni po prejemu usklajenega    |
|                   |dopolnjenega predloga        |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Objava odloka o SDZN v Ur. listu RS |15 dni po sprejemu SDZN na OS    |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
|Kompletacija končnega dokumenta   |5 delovnih dni po objavi odloka v  |
|                   |Uradnem listu RS          |
|                   |                  |
+-------------------------------------+------------------------------------+
Opomba:
– Za JR je potrebno izdelati predstavitveno gradivo, ki mora vsebovati prikaz prostorskih ureditev na vsaj en poljuden način (fotomontaža, maketa, perspektivna slika, elektronski mediji …).
– Odločitev o izboru variantne rešitve sprejme pristojni organ Občine Grosuplje.
– Predlog SDZN za JR se izdela na podlagi izbrane variantne rešitve ter smernic nosilcev urejanja prostora.
– Predlog SDZN obravnava občinski svet na predlog župana in sprejme Sklep o 15 dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga SDZN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejme Občinski svet Občine Grosuplje.
– K dopolnjenemu predlogu SDZN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog SDZN za sprejem.
– Župan posreduje predlog SDZN Občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
– Kolikor bo potrebno, se istočasno z izdelavo SDZN pelje postopek CPVO.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem SDZN
Pripravljavec SDZN je Občina Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec SDZN se izbere na osnovi pridobivanja več ponudb.
Naročnik dokumenta in investitor je: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik iz občinskega proračuna.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-58/96
Grosuplje, dne 5. aprila 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost