Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1809. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2006, stran 4568.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 2. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 3/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 26. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Brezovica za leto 2006
V skladu in na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 2. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 3/06) se izvajanje programov športa v Občini Brezovica določi z letnim programom, ki določa programe športa, kateri se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.
I. UVODNA POJASNILA, POSTOPEK PRIPRAVE IN IZVEDBE
Nacionalni program športa se izvaja na podlagi uresničevanja javnega interesa v športu na državni in na lokalni ravni ter sofinancira iz javnih sredstev proračuna države in iz sredstev lokalnih skupnosti skladno s 3. členom Zakona o športu.
Izvajanje nacionalnega programa športa se določi v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za šport skladno s 7. členom Zakona o športu in z Letnim programom športa, ki ga na lokalni ravni sprejme občinski svet, kot to določa 2. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica.
Osnutek Letnega programa športa v občini najprej pripravi strokovna služba občinske uprave, nato ga obravnava Odbor za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, kulturo in šport (v nadaljevanju: odbor), ki izdela predlog za sprejem na občinskem svetu.
Po sprejemu Letnega programa športa, Občina Brezovica v Barjanskem listu in spletni strani objavi javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa. Odbor predhodno pregleda upravičenost predlagateljev za sofinanciranja iz javnih sredstev ter ovrednoti in točkuje izbrane programe. Izdelan točkovnik in predlog odbora na podlagi pravilnika in meril za sofinanciranje letnih programov športa predstavlja podlago za izbiro posameznega izvajalca in določitev višine sredstev, županu pa podlago za izdajo sklepa o sofinanciranju posameznega športnega programa.
Z izbranimi izvajalci programov športa se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli vsebina izbranega programa, obseg, višina in namen sofinanciranja, roke za izvedbo programa, pričakovane dosežke, način financiranja, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev, določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
II. VSEBINE, PODROČJA IN USMERITVE PRI PRIPRAVI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica.
Od predvidene celotne mase se sredstva za šport razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril.
III. VRSTE IN OBSEG PROGRAMOV PRI IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Število razpisanih programov je odvisno od višine zagotovljenih sredstev. V primeru večjega interesa kot je razpoložljivih sredstev, se z merili želi doseči večjo kakovost in sorazmernejšo porazdelitev sredstev. S točkovanjem in merili se določi delež sofinanciranja in vrstni red prijavljenih predlagateljev na javni razpis.
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Poglavje                           |  Plan 2006|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. A – interesna športna vzgoja predšolskih otrok     |1.000.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) Program: Zlati sonček                   | 539.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) drugi športni programi in dejavnosti za predšolske    | 461.000,00|
|otroke, ki upravičijo svoje vlogo in pomen za razvijanje   |      |
|osnovnih gibalnih znanj otrok                |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. B – interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in  |3.300.000,00|
|mladine (od 6 do 15 leta)                  |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) program: Zlati sonček                   | 580.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) program: Krpan                      | 600.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|c) program: Naučimo se plavati                |1.000.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|d) drugi športni programi – plesni tečaji ipd. izven okvira | 500.000,00|
|obveznega pouka – urnika šole                |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|e) športni oddelki OŠ/dodatne ure pouka športne vzgoje    | 200.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|f) šolska športna tekmovanja za dečke in deklice v izbranih | 420.000,00|
|športnih zvrsteh (različnih disciplinah), ki se       |      |
|selekcionirajo – od občinskega prvaka, področnega in     |      |
|regijskega zmagovalca do polfinalnega tekmovanja za naslov  |      |
|državnega prvaka                       |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. C – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi     |  50.000,00|
|potrebami                          |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) programi v obsegu najmanj 80 ur/skupino izven rednega   |  25.000,00|
|pouka – urnika šole                     |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) programi šolskih športnih tekmovanj za učence s posebnimi |  25.000,00|
|potrebami                          |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. D – interesna športna vzgoja srednješolske mladine in  | 800.000,00|
|študentov – organizirana in vodena športna vadba (od 15 do  |      |
|25 let) v izbranih športnih panogah             |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) programi v obsegu najmanj 80 ur/skupino v popoldanskem  | 400.000,00|
|času oziroma izven rednega pouka šole            |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) organizacija in izvedba športnega tekmovanja na občinski | 200.000,00|
|ravni v lokalno tradicionalnih kolektivnih športnih panogah |      |
|(košarka, mali nogomet, odbojka, rokomet …)         |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|c) organizacija in izvedba športnega tekmovanja na občinski | 200.000,00|
|ravni v lokalno tradicionalnih individualnih športnih    |      |
|panogah (namizni tenis, tenis, badminton, gorsko/cestno   |      |
|kolesarstvo, kros …)                     |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. E – šport otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in  |1.500.000,00|
|vrhunski šport – ki tekmujejo v organiziranih sistemih    |      |
|državnih panožnih zvez – (šport mladih do 18 let)      |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|A) individualne športne panoge                | 750.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|B) kolektivne športne panoge                 | 750.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. F – kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, |1.600.000,00|
|ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez |      |
|– (šport odraslih nad 18 let)                |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|A) individualne športne panoge                | 800.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|B) kolektivne športne panoge                 | 800.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. G – športna rekreacija                 | 800.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) programi 80-urne organizirane športno rekreativne vadbe  | 500.000,00|
|na skupino, v kateri sodeluje najmanj 12 članov/članic    |      |
|društva ali udeležencev programa v kolektivni panogi in 8  |      |
|članov v individualni panogi                 |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) programi za ohranjanje zdravja in preprečevanje      | 200.000,00|
|negativnih posledic življenja in dela s pospeševanjem redne |      |
|aktivnosti – 80-urni program rekreacije v različnih športnih |      |
|panogah v skladu z osnovno dejavnostjo društva        |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|c) tečajne oblike programov športa interesnih skupin pod   | 100.000,00|
|ustreznim strokovnim vodstvom (aerobika, plesni tečaj, ipd.) |      |
|v obsegu najmanj 25 ur in najmanj 15 udelež./skupino     |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. H – pohodništvo in planinstvo              | 500.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|1) Otroci in mladina (A+B+C+D+E)               | 350.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|A) Planinska skupina (a+b+c)                 | 100.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) Ciciban planinec                     |  50.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) Mladi planinec                      |  30.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|c) Mladi za mlade                      |  20.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|B) Planinska šola                      |  50.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|C) Planinski izlet, pohod, tura, turni smuk, planinsko    |  75.000,00|
|orientacijsko tekmovanje                   |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|D) Planinski tabor                      | 100.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|E) Športni dan                        |  25.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|2) Rekreacija (A+B)                     | 150.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|A) Planinska skupina                     | 100.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|B) Planinski izlet, pohod, tura, turni smuk, planinsko    |  50.000,00|
|orientacijsko tekmovanje                   |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. I – množične in promocijske športne prireditve v javnem | 500.000,00|
|interesu                           |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) javne množične športne prireditve (pohodništvo, tek,   | 400.000,00|
|kolesarstvo ipd.)                      |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) večje prireditve športnih društev in klubov, ki      | 100.000,00|
|praznujejo okrogle obletnice delovanja in ob jubileju    |      |
|izvedejo javno športno rekreativno prireditev        |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. J – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje   | 300.000,00|
|strokovnih kadrov (trenerjev, vaditeljev, študentov     |      |
|fakultete za šport idr.), ki delujejo v društvih in klubih  |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. K – šport invalidov                   |  50.000,00|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|a) programi vodene rekreativne vadbe pod strokovnim vodstvom |  25.000,00|
|v obsegu najmanj 80 ur/skupino                |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|b) udeležba na uradnih tekmovanjih za invalide,       |  25.000,00|
|organiziranih drugje na ravni države             |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Pog. L – posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih  | 352.000,00|
|športnih objektov                      |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
IV. OSTALE DOLOČBE PRI SPREJEMANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2006
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
Na razpisu izbrani programi se ovrednotijo s točkami v skladu z merili, ki jih določa pravilnik. V skladu s prejetim številom točk in vrednostjo točke se programi finančno sorazmerno ovrednotijo v skladu z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za šport in deležu, ki odpade na posamezno zvrst in posamezno poglavje. Noben program ne more dobiti po točkovanju, ne glede na število drugih upravičencev, več sredstev, kot jih je predložil oziroma zahteval v svoji prijavi.
Vrednost višine točke je po posameznih poglavjih (od A do L) lahko različna in služi zgolj za izračunavanje sorazmernega deleža finančnih sredstev, ki se izračuna izmed prijav predlagateljem ter nato pripada posameznemu izvajalcu programa.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost (v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev ali druge medletne nerealizacije) pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
Kolikor za posamezno zvrst na razpis ni prijavljenih dovolj programov in sredstva po ovrednotenju – točkovanju ostanejo neporabljena, se finančna sredstva iz vsake posamezne dejavnosti-zvrsti (celotni skupni ostanek) procentualno prerazporedijo in porazdelijo za sofinanciranje naslednjih vsebin, in sicer:
v tem zaporedju – in v skladu z naslednjimi prioritetami ter v naslednji višini:
1. poglavje E: šport otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez (šport mladih do 18 let)
– v višini (30% od ostanka);
2. poglavje D: interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov – organizirana in vodena športna vadba (od 15 do 25 let) v izbranih športnih panogah
– v višini (30% ostanka);
3. poglavje A: interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– v višini (20% ostanka);
4. poglavje D: interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6 do 15 leta)
– v višini (20% ostanka).
Št. 2/2006
Brezovica, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost