Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1807. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2005, stran 4566.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet Občine Bloke na 16. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov            SIT
I.   Skupaj prihodki             324.865.222,02
II.  Skupaj odhodki              300.579.681,40
III.  Proračunski primanjkljaj (I-II)      24.285.540,62
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
V.   Dana posojila in poveč. kap. deležev     236.466,00
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V)     –236.466,00
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje               20.000.000,00
VIII. Odplačilo dolga              20.149.233,10
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)   –149.233,10
X.   Stanje sredstev na računih        25.342.179,49
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja proračuna Občine Bloke za leto 2005 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 03201/06-6
Nova vas, dne 30. marca 2006
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost