Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1312. Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum, stran 3382.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – avtentična razlaga in 20/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih gum (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), osnovo za obračun okoljske dajatve, plačnike okoljske dajatve, načine njenega obračunavanja, odmere in plačevanja.
(2) Ta uredba določa tudi merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.
2. člen
(1) Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanja okolja zaradi ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi gumami, ki nastanejo po uporabi gum, in je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).
(2) Gume, za katere se plačuje okoljska dajatev, so gume, ki se razvrščajo v skladu s carinskimi predpisi med proizvode s tarifno oznako kombinirane nomenklature, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Del prihodkov okoljske dajatve se do višine pravic porabe v sprejetem proračunu RS v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, namenja za pokrivanje stroškov storitev javne službe, ki se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi gumami.
3. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. proizvajalec gum je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost izdeluje gume za namen dajanja v promet. Proizvajalec gum je tudi oseba, ki kot proizvajalec gum proizvedene gume uporabi sam kot končni uporabnik;
2. proizvajalec obnovljenih gum je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost obnavlja gume za namen dajanja v promet ali zaradi lastne uporabe;
3. pridobitelj gum je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z gumami, gume pridobi v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in jih vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v RS ali zaradi lastne uporabe. Oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti pridobljene ali uvožene rabljene gume namenja njihovi predelavi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ni pridobitelj gum.
4. člen
Okoljska dajatev se ne plačuje za gume, ki:
– so prvič dane v promet kot sestavni del motornega vozila, za katerega je obračunana okoljska dajatev v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,
– so nabavljene na območju RS in so dane v promet kot obnovljene gume, če je njihova obnova izvedena na območju RS,
– so kot rabljene gume uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU in iznesene kot obnovljene gume v druge države članice EU ali izvožene iz območja EU,
– so kot rabljene gume uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU za namen predelave v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– se iznesejo v druge države članice EU ali izvozijo iz območja EU, ne glede na to, ali so proizvedene v RS, uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU.
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE OKOLJSKE DAJATVE
5. člen
(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so:
– gume, proizvedene v RS, prvič dane v promet v RS ali prvič dane v uporabo v RS, če je njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik,
– gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane v promet v RS ali prvič dane v uporabo v RS, če je njihov pridobitelj tudi njihov končni uporabnik, in
– rabljene gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v RS ali prvič dane v uporabo, če je proizvajalec obnovljenih gum tudi njihov končni uporabnik.
(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je oseba, ki daje gume v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj gum, ter proizvajalec obnovljenih gum.
(3) Zavezanec mora zagotoviti, da je za gume, ki so prvič dane v promet v RS, na računu ali ob njem izjava, da je okoljska dajatev obračunana.
(4) Če oseba, ki ni zavezanec, daje v promet gume, ki v RS niso prvič dane v promet, mora od dobavitelja teh gum pridobiti izjavo, da je okoljska dajatev obračunana, na njej pa mora biti ime in naslov zavezanca, ki je okoljsko dajatev obračunal. Izjavo iz prejšnjega stavka je treba hraniti najmanj tri leta po dajanju gum v promet.
6. člen
(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc proizvajalcev in pridobiteljev gum ter proizvajalcev obnovljenih gum (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve).
(2) Enota obremenitve je enaka obremenitvi okolja, ki jo povzroči masa 1 kg gum, ki se uporabljajo za osebna motorna vozila.
(3) Število enot obremenitve je za posamezno vrsto gum oziroma izdelkov iz gum določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Nadomestilo plačujejo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve.
(5) Okoljska dajatev se na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od vsote:
– trimesečnega obroka nadomestila in
– seštevka enot obremenitve za gume, ki so bile dana v promet ali so jih proizvajalci in pridobitelji v tem obdobju obračuna okoljske dajatve uporabili sami, ali seštevka enot obremenitve za rabljene gume, ki so bile pridobljene v drugih državah EU ali uvožene iz tretjih držav in dane proizvajalcem obnovljenih gum v uporabo.
(6) Višino zneska okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
(1) Evidenco o dajanju gum v promet mora ločeno po vrsti in količini gum, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom te uredbe, voditi:
– proizvajalec gum za gume, ki jih daje v promet v RS ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, in
– pridobitelj gum za gume, ki jih daje v promet v RS ali jih sam uporablja kot končni uporabnik.
(2) Evidenco o prevzemanju rabljenih gum, pridobljenih v drugih državah EU ali uvoženih iz tretjih držav, mora ločeno po vrsti in količini gum, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom te uredbe, voditi proizvajalec obnovljenih gum.
(3) Na podlagi evidenc iz prejšnjih odstavkov tega člena sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka trimesečni obračun okoljske dajatve, ki ga morajo predložiti carinskemu organu do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev,
– tarifna oznaka in količina gum,
– znesek obračunane okoljske dajatve po vrsti in količini gum,
– količina gum, ki so dane v promet kot sestavni del motornega vozila,
– končni znesek za plačilo okoljske dajatve v obdobju, za katero se plačuje okoljska dajatev.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(6) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo predložiti carinskemu organu trimesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Proizvajalec ali pridobitelj gum ter proizvajalec obnovljenih gum mora predložiti obračun okoljske dajatve ne glede na to, ali je v predpisanem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev, ki so bili dane v promet ali uporabljene, ali ne.
(8) Proizvajalec ali pridobitelj gum, ki dobavlja gume osebam, ki jih dajejo v promet kot sestavni del motornega vozila, mora voditi evidenco o vrstah gum in količinah ter osebah, katerim dobavlja gume za ta namen.
8. člen
Za obračunavanje obresti, doplačilo in vračilo vplačane okoljske dajatve od seštevka enot obremenitve, postopek prisilne izterjave, uporabo pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka, stvarne in krajevne pristojnosti carinskega organa se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek.
III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV
9. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj gum ter proizvajalec obnovljenih gum je dolžan carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora oseba iz prvega odstavka tega člena predložiti carinskemu organu prijavo na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžna obračunati in plačevati okoljsko dajatev, mora v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti carinskemu organu predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti nemudoma na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe.
(5) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, carinski organ odloči o izbrisu iz evidence iz 10. člena te uredbe na njeno zahtevo, pri čemer hkrati odloči tudi o obveznosti plačila zapadlih obveznosti okoljske dajatve.
10. člen
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno evidenco proizvajalcev in pridobiteljev gum ter proizvajalcev obnovljenih gum.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali pridobitelja gum oziroma proizvajalca obnovljenih gum ter davčno številko,
– gume glede na vrsto gum, na katere se nanaša prijava dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
– datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti.
IV. VRAČILO PLAČANE OKOLJSKE DAJATVE
11. člen
(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena pravna oseba, ki gume, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) predloži carinskemu organu zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vplačane od seštevka enot obremenitve, na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je bila okoljska dajatev plačana. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:
– tarifno oznako in količino gum iz Priloge 1 te uredbe,
– znesek in datum plačila okoljske dajatve,
– navedbo dokumenta, ki dokazuje, da so bile gume iznesene iz ozemlja RS ali izvožene iz območja EU,
– izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bile gume iznesene iz ozemlja RS ali izvožene iz območja EU,
– navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.
(3) Vlagatelj je dolžan hraniti in na zahtevo carinskega organa predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
12. člen
(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena tudi oseba, ki obnovljene gume, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznese v druge države EU ali izvozi v tretje države.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) predloži carinskemu organu zahtevek za vračilo okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je bila okoljska dajatev plačana. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:
– tarifno oznako in količino gum iz Priloge 1 te uredbe,
– znesek in datum plačila okoljske dajatve,
– navedbo dokumenta, ki dokazuje, da so bile obnovljene gume iznesene iz ozemlja RS ali izvožene iz območja EU,
– izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bile obnovljene gume iznesene oziroma izvožene,
– navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.
(3) Vlagatelj je dolžan hraniti in na zahtevo carinskega organa predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
V. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni carinski organ.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
(1) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot proizvajalec ali pridobitelj gum:
– proda gume brez plačila okoljske dajatve,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati okoljsko dajatev,
– ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,
– ni zagotovil, da je za gume, ki so prvič dane v promet, na računu ali ob njem izjava, da je okoljska dajatev obračunana,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve, oziroma predloži neresnične podatke,
– ne hrani dokazil oziroma dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot proizvajalec obnovljenih gum:
– proda obnovljene gume, proizvedene iz rabljenih gum, ki so vnesene iz drugih držav članic EU ali uvožene iz tretjih držav, brez plačila okoljske dajatve,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezana plačevati okoljsko dajatev,
– ni zagotovil, da je za obnovljene gume, ki so prvič dane v promet, na računu ali ob njem izjava, da je okoljska dajatev obračunana,
– ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve, oziroma predloži neresnične podatke,
– ne hrani dokazil oziroma dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot prodajalec gum v skladu z določbami četrtega odstavka 5. člena te uredbe ne pridobi ali ne hrani izjave o obračunani okoljski dajatvi.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Obstoječi proizvajalec ali pridobitelj gum ter proizvajalec obnovljenih gum je dolžan carinskemu organu prijaviti svojo dejavnost najpozneje do 31. maja 2006, okoljska dajatev pa se začne obračunavati 1. aprila 2006.
16. člen
Do objave sklepa Vlade Republike Slovenije iz šestega odstavka 6. člena te uredbe je višina zneska za nadomestilo enaka 8.000 tolarjev, za enoto obremenitve pa enaka 35 tolarjev.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2006/10
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2006-2511-0046
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti