Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1268. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito, stran 3240.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito med trajanjem začasne zaščite, vsebino obrazca zahtevka za denarno pomoč za zasebno nastanitev in vsebino obrazca zahtevka za žepnino.
(2) Za namene izvajanja te uredbe se šteje, da družino sestavljajo ožji družinski člani iz drugega odstavka 36. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. PRAVICE OSEB Z ZAČASNO ZAŠČITO
2. člen
(pravice oseb z začasno zaščito)
Osebe z začasno zaščito imajo med trajanjem začasne zaščite pravico do:
– začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji,
– nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev,
– zdravstvenega varstva,
– dela,
– izobraževanja,
– denarne pomoči,
– žepnine,
– združevanja družine,
– brezplačne pravne pomoči,
– obveščenosti o pravicah in dolžnostih,
– pomoči pri uveljavljanju pravic iz zakona.
3. člen
(pravica do začasnega prebivanja)
(1) Osebe z začasno zaščito imajo med trajanjem začasne zaščite pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji.
(2) Pravnomočna odločba o priznanju začasne zaščite velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
4. člen
(pravica do nastanitve in prehrane)
(1) Osebam z začasno zaščito se med trajanjem začasne zaščite zagotovi nastanitev in prehrana v nastanitvenih centrih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Osebam z začasno zaščito se lahko v skladu z možnostmi zagotovi prehrana, ki ne krši njihovega verskega prepričanja.
5. člen
(nastanitev ranljivih skupin oseb)
Ranljive skupine oseb iz 4. točke 3. člena zakona se v nastanitvenih centrih nastanijo ločeno od drugih oseb z začasno zaščito, pri čemer se na podlagi individualne ocene upoštevajo njihove posebne potrebe.
6. člen
(pravica do denarne pomoči za zasebno nastanitev)
Osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenih centrih, ki se deloma ali v celoti zaprejo, ali se sicer odločijo za zasebno nastanitev, se dodeli denarna pomoč za zasebno nastanitev.
7. člen
(odmera denarne pomoči za zasebno nastanitev)
(1) Višina denarne pomoči za zasebno nastanitev se osebi z začasno zaščito, ki nima dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jo v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, določi v odstotku osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena te uredbe.
(2) Višina denarne pomoči za zasebno nastanitev se osebi z začasno zaščito, ki ima dohodke in druge prejemke ter zavezance, ki so jo v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, določi tako, da se od denarne pomoči za zasebno nastanitev iz prejšnjega odstavka odšteje višina povprečnih dohodkov in drugih prejemkov, ki jih je oseba z začasno zaščito oziroma zavezanec prejela v preteklih treh mesecih.
(3) Višina denarne pomoči za zasebno nastanitev se družini osebe z začasno zaščito določi kot razlika med denarno pomočjo za zasebno nastanitev iz prvega odstavka tega člena in seštevkom povprečnih dohodkov in drugih prejemkov vseh družinskih članov, ki so jih prejeli v preteklih treh mesecih.
(4) Kot dohodki in drugi prejemki iz tega člena se štejejo tisti, ki se po predpisih s področja socialnega varstva upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči.
8. člen
(višina denarne pomoči za zasebno nastanitev)
Višina mesečne denarne pomoči za zasebno nastanitev je odvisna od števila družinskih članov in se določi v ustreznem odstotku osnovnega zneska minimalnega dohodka ter znaša:
+-------------------------+-------------------------+
|število družinskih članov|odstotek osnovnega zneska|
|             |  minimalnega dohodka  |
+-------------------------+-------------------------+
|      1      |      65 %     |
+-------------------------+-------------------------+
|      2      |      95 %     |
+-------------------------+-------------------------+
|      3      |     125 %     |
+-------------------------+-------------------------+
|      4      |     155 %     |
+-------------------------+-------------------------+
|      5      |     180 %     |
+-------------------------+-------------------------+
|      6      |     205 %     |
+-------------------------+-------------------------+
|    7 ali več    |     230 %     |
+-------------------------+-------------------------+
9. člen
(odmera denarne pomoči za zasebno nastanitev na podlagi najemne pogodbe)
Če je pogodbena vsota najemnine in drugih stroškov, ki izvirajo iz najema stanovanja, nižja od odstotka osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega v prejšnjem členu, se osebi z začasno zaščito odmeri denarna pomoč za zasebno nastanitev v pogodbenem znesku.
10. člen
(vloga za denarno pomoč za zasebno nastanitev)
(1) Postopek za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev se začne na zahtevo osebe z začasno zaščito.
(2) Zahtevek za denarno pomoč za zasebno nastanitev se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) Vlagatelj je praviloma prva odrasla oseba v družini.
(4) Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba oziroma tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči za zasebno nastanitev.
(5) Oseba z začasno zaščito mora zahtevku za denarno pomoč za zasebno nastanitev priložiti registrirano najemno pogodbo oziroma predlog za registracijo najemne pogodbe, iz katerega je razvidno, kdaj je bil predlog vložen, ali odločbo pristojnega stanovanjskega sklada o registraciji najemne pogodbe.
(6) Oseba z začasno zaščito je dolžna ministrstvu sporočiti vsa dejstva in okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo na dodelitev in izplačilo denarne pomoči za zasebno nastanitev.
(7) Oseba z začasno zaščito mora nova dejstva in okoliščine oziroma spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti v osmih dneh od dneva, ko so nastale oziroma je zanje izvedela.
11. člen
(dodelitev in izplačevanje denarne pomoči za zasebno nastanitev)
(1) O dodelitvi denarne pomoči za zasebno nastanitev odloči ministrstvo z dokončno odločbo.
(2) Denarna pomoč za zasebno nastanitev se dodeli in izplačuje za obdobje treh mesecev.
(3) Denarna pomoč za zasebno nastanitev gre osebi z začasno zaščito od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
(4) Denarna pomoč za zasebno nastanitev za mladoletne osebe brez spremstva se izplačuje njihovim skrbnikom, denarna pomoč za zasebno nastanitev za družino pa se izplačuje praviloma vlagatelju.
12. člen
(pravica do zdravstvenega varstva)
(1) Osebe z začasno zaščito imajo pravico do zdravstvenega varstva v obsegu, določenim z zakonom.
(2) Oseba z začasno zaščito uveljavlja zdravstvene storitve z izkaznico osebe z začasno zaščito.
13. člen
(večji obseg zdravstvenega varstva)
(1) Zdravstveno komisijo iz drugega odstavka 27. člena zakona imenuje minister oziroma ministrica, pristojna za notranje zadeve, s sklepom po uvedbi začasne zaščite.
(2) Postopek za priznanje večjega obsega zdravstvenega varstva se začne na predlog osebe z začasno zaščito, ki uveljavlja večji obseg zdravstvenega varstva.
14. člen
(pravica do dela)
Osebe z začasno zaščito uveljavljajo pravico do dela na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
15. člen
(pravica do izobraževanja)
Osebe z začasno zaščito uveljavljajo pravico do izobraževanja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
16. člen
(pravica do denarne pomoči)
Osebe z začasno zaščito uveljavljajo pravico do denarne pomoči na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
17. člen
(pravica do žepnine)
(1) Osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenem centru in so brez dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, ministrstvo dodeli žepnino.
(2) Kot dohodki in drugi prejemki iz tega člena se štejejo tisti, ki se po predpisih s področja socialnega varstva upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči.
18. člen
(višina žepnine)
Višina mesečne žepnine znaša 30 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka.
19. člen
(dodelitev in izplačevanje žepnine)
(1) Zahtevek za žepnino se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(2) Oseba z začasno zaščito pridobi pravico do žepnine s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko je bila nastanjena v nastanitvenem centru.
(3) Žepnina gre osebi z začasno zaščito od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
(4) Žepnina se izplačuje v gotovini v nastanitvenem centru praviloma do petega dne v mesecu za tekoči mesec.
20. člen
(pravica do združevanja družine)
(1) V postopku uveljavljanja pravice do združevanja družine se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o postopku premestitve oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 110/05).
(2) Ministrstvo sodeluje z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce, medvladnimi in nevladnimi organizacijami pri iskanju staršev ali drugih družinskih članov mladoletnih oseb brez spremstva.
21. člen
(pravica do obveščenosti in pomoči pri uveljavljanju pravic po zakonu)
(1) Ministrstvo organizira seznanjanje oseb z začasno zaščito o njihovih pravicah in dolžnostih, določenih z zakonom. V ta namen ministrstvo zagotavlja informacije v obliki brošur, individualnih in skupinskih razgovorov ter posvetov.
(2) Ministrstvo zagotavlja individualno pomoč osebam z začasno zaščito pri uveljavljanju njihovih pravic, zlasti s področja dodelitve denarnih pomoči, zdravstva, dela, izobraževanja in pravne pomoči.
III. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-8/2006/7
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2005-1711-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti