Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006

Kazalo

1234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 3148.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) se v prvem odstavku 3. člena v drugi alinei številka »1.« nadomesti s številko »2.«.
V tretji alinei se številka »23.« nadomesti s številko »24.«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.«
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih« nadomesti z besedilom »stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih«.
V drugem odstavku se besedi »sprejetih meril« nadomesti z besedilom »meril, sprejetih na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo)«.
3. člen
5., 7. in 8. člen se črtajo.
4. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da ima gostinec ali kmet, ki opravlja dejavnost v gostinskem obratu ali na kmetiji iz prve alinee ali gostinec, ki opravlja dejavnost v obratu iz četrte ali pete alinee 3. člena tega pravilnika, potrjen obratovalni čas, če za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti posreduje pravilno izpolnjen obrazec za prijavo obratovalnega časa.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se črtajo druga alinea 1. točke, tretja alinea v 2. točke in 4. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Gostinec ali kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti preveri podatke iz prijave s podatki iz fotokopije odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo, če ni priložena prijavi, pridobi po uradni dolžnosti.«
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se v besedilo »en izvod potrjenega obrazca s prijavo razporeda obratovalnega časa zadrži za svojo evidenco, po en izvod pa najkasneje v 15 dneh vrne gostincu oziroma pošlje statističnemu uradu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne gostincu ali kmetu, kopijo pa zadrži za svojo evidenco.«.
V tretjem odstavku se besedilo: » v obrazložitvi odločbe tudi predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa« spremeni tako, da se glasi: »gostincu s to odločbo tudi določi obratovalni čas«.
7. člen
14. in 15. člen se črtata.
8. člen
V 17. členu se besedilo »po odločitvi občinskega organa, pristojnega za gostinstvo« spremeni tako, da se glasi »ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti«.
9. člen
V 19. členu se črta številka »15.,«.
10. člen
Obrazec objavljen skupaj s pravilnikom se nadomesti s Prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-72/2002
Ljubljana, dne 10. marca 2006
EVA 2006-2111-0035
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost