Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1169. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju gasilsko reševalne dejavnosti, stran 2958.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,103/05 in 12/06) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju gasilsko reševalne dejavnosti
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava na področju gasilsko reševalne dejavnosti.
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril, ki morajo biti izpolnjena v celoti:
1. izpolnjen program dela enote, ki ga potrdi svet zavoda;
2. uspešnost izvajanja operativne dejavnosti.
3. člen
(izpolnjen program dela)
(1) Izpolnjen program plana dela poklicne gasilske enote, ki ga potrdi svet zavoda (v višini 80% skupnega deleža), se ovrednoti po naslednjih merilih:
+----------------------------------------------+---------------------------+
|Merilo uspešnosti               |   Višina% priznane   |
|                       |    uspešnosti     |
|                       |              |
+----------------------------------------------+---------------------------+
|100% ali večja realizacija programa plana   |      100%      |
|enote                     |              |
|                       |              |
+----------------------------------------------+---------------------------+
|od 90% do 99% realizacija programa plana enote|      70%      |
|                       |              |
+----------------------------------------------+---------------------------+
|od 80% do 89% realizacija programa plana enote|      30%      |
|                       |              |
+----------------------------------------------+---------------------------+
|do 80% realizacija programa plana enote    |      0%       |
|                       |              |
+----------------------------------------------+---------------------------+
(2) Na oceno iz prejšnjega odstavka ne vplivajo nepredvideni dogodki ali zunanji dejavniki.
4. člen
(uspešnost izvajanja operativne dejavnosti)
(1) Uspešnost izvajanja operativne dejavnosti (v višini 20% skupnega deleža) se ovrednoti po naslednjih merilih:
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Merilo uspešnosti               |   Višina% priznane   |
|                        |    uspešnosti    |
|                        |             |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ni bilo upravičenih pripomb na delovanje enote |      100%      |
|                        |             |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Od 1 do 10 upravičenih pripomb na delovanje  |      70%      |
|enote                     |             |
|                        |             |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|11 in več upravičenih pripomb na delovanje   |      0%      |
|enote                     |             |
|                        |             |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
(2) Presojo o upravičenosti uspešnosti iz prejšnjega odstavka poda svet zavoda.
5. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni posamezno merilo iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3. in 4. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
6. člen
(poslovanje z izgubo)
(1) Če oseba javnega prava posluje z izgubo ali dobi negativno mnenje Računskega sodišča, direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe.
(2) Na delovno uspešnost direktorja ne vpliva izguba iz prejšnjega odstavka, ki je nastala zaradi prekomerno povečanih stroškov poslovanja osebe javnega prava zaradi naravne ali druge nesreče oziroma neizpolnjevanja obveznosti s strani ustanovitelja ali drugih, ki sofinancirajo dejavnost osebe javnega prava, v skladu z letnimi pogodbami ali načrti.
7. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno trajanju mandata v tem poslovnem letu.
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-69/2006-3
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-1911-0015
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina