Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1166. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev, stran 2954.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za delo družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava, njihovih namestnikov, strokovnih direktorjev in strokovnih vodij (v nadaljnjem besedilu: direktor) iz naslova izvajanja javne službe na področjih iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
II. DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJA IZ PRILOGE I UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
2. člen
(merila)
   Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja iz priloge I Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju se določi na podlagi naslednjih meril:
   – poslovna uspešnost    največ 40% skupne ocene
  – kakovost in strokovnost
   izvajanja javne službe  največ 30% skupne ocene
  – razvojna naravnanost   največ 30% skupne ocene
3. člen
(ovrednotenje poslovne uspešnosti)
   Poslovna uspešnost osebe javnega prava pri izvajanju javne službe se
ovrednoti na naslednji način:
  – gospodarno in racionalno poslovanje zavoda, izkazano z letnim
poslovnim poročilom, merjeno z razmerjem med prihodki in odhodki,
    – ki je enako 1 ali            10%
   – ki je večje od 1             15%
  – nadpovprečno izpolnjevanje vsebinskih
ciljev letnega načrta dela            15%
  – povečevanje obsega nalog javne službe
ali njihovo učinkovitejše izvajanje z vpeljavo
novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev  10%
4. člen
(ovrednotenje kakovosti in strokovnosti storitev)
   Kakovost in strokovnost izvajanja javne službe osebe javnega prava se
ovrednoti na naslednji način:
   – vpeljan sistem spremljanja kakovosti    10%
  – dokumentirano preverjanje zadovoljstva
    uporabnikov storitev           10%
  – dokumentirano preverjanje zadovoljstva
    zaposlenih                10%
5. člen
(ovrednotenje razvojne naravnanosti)
   Razvojna naravnanost osebe javnega prava se ovrednoti na naslednji
način:
   – izdelava in izvajanje srednjeročnega
razvojnega načrta usklajenega s srednjeročnimi
in dolgoročnimi strateškimi dokumenti države   15%
  – aktivno sodelovanje pri državnih in
mednarodnih razvojnih projektih, ki so povezani
z dejavnostjo področja              15%
III. DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJA IZ
PRILOG II IN III UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV
V JAVNEM SEKTORJU
6. člen
(merila)
   Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja iz prilog II in III
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se določi na podlagi
naslednjih meril:
   – poslovna uspešnost    največ 35% skupne ocene
  – kakovost in strokovnost
izvajanja javne službe     največ 35% skupne ocene
  – razvojna naravnanost   največ 30% skupne ocene
7. člen
(ovrednotenje poslovne uspešnosti)
   Poslovna uspešnost osebe javnega prava pri izvajanju javne službe se
ovrednoti na naslednji način:
   – gospodarno in racionalno poslovanje
zavoda, izkazano z letnim poslovnim poročilom,
merjeno z razmerjem med prihodki in odhodki,
ki je večje od 1                   15%
  – pridobivanje dodatnih prihodkov
za izvajanje javne službe iz donacij in drugih
dodatnih virov nad 0,1% celotnega
prihodka zavoda                   10%
  – povečevanje obsega nalog javne službe
ali njihovo učinkovitejše izvajanje z vpeljavo
novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev    10%
8. člen
(ovrednotenje kakovosti in strokovnosti storitev)
   Kakovost in strokovnost izvajanja javne službe osebe javnega prava se
ovrednoti na naslednji način:
   – vpeljan sistem spremljanja kakovosti      10%
  – na podlagi dokumentiranega
preverjanja zadovoljstva uporabnikov
ugotovljeno več kot 55% zadovoljstvo
uporabnikov storitev                 15%
  – dokumentirano preverjanje zadovoljstva
zaposlenih                      10%
9. člen
(ovrednotenje razvojne naravnanosti)
Razvojna naravnanost osebe javnega prava se ovrednoti na naslednji
način:
   – izdelava in izvajanje srednjeročnega
razvojnega načrta usklajenega s srednjeročnimi
in dolgoročnimi strateškimi dokumenti države     10%
  – aktivno sodelovanje pri državnih
in mednarodnih razvojnih projektih, ki so povezani
z dejavnostjo področja                10%
  – uvedba in izvajanje nove storitve
ali programa                     5%
  – samostojno vodenje investicije
ali sodelovanje z zunanjim investitorjem
pri izvedbi ali pripravi na izvedbo investicijskih
in investicijsko vzdrževalnih del           5%
IV. SKUPNE DOLOČBE
10. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če vsaj delno izpolni vsako posamezno merilo iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena ali 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
11. člen
(poslovanje z izgubo)
Če oseba javnega prava posluje z izgubo ali v primeru negativnega mnenja Računskega sodišča, direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe.
12. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov (Uradni list RS, št. 56/94 in 31/00),
– Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (Uradni list RS, št. 43/97) in
– Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiškega zavoda za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 56/94 in 50/98).
14. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01702-28/2005/40
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-2611-0049
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost