Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1165. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi, stran 2954.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedil) za izvrševanje 31. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo – ZDU-1-UPB4) ter na podlagi 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,103/05 in 12/06) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti uradnikov na položaju generalnega direktorja, generalnega sekretarja, direktorja organa v sestavi ministrstva, direktorja vladne službe in direktorja oziroma tajnika občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktorji).
2. člen
(del plače za delovno uspešnost)
Del plače za delovno uspešnost se direktorjem izplačuje mesečno, pri čemer skupen znesek izplačila delovne uspešnosti na letni ravni ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi predstojnik direktorja (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) na podlagi meril iz tega pravilnika.
3. člen
(merila)
Del plače za delovno uspešnost direktorja se določi ob upoštevanju naslednjih meril:
– realizacija programa dela organa in posebej organizacijske enote, ki jo vodi, in zadev, dodeljenih v reševanje,
– strokovnost in kakovost dela ter pravočasnost oziroma izvajanje nalog v rokih,
– fleksibilnost (realizacija nalog ob neposrednih naročilih predstojnika ali druge pristojne osebe ter ob drugih nepredvidenih, izjemnih oziroma nujnih okoliščinah).
4. člen
(višina dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Delovna uspešnost pripada direktorju na podlagi ocene predstojnika glede izpolnjevanja meril iz prejšnjega člena. Višino dela plače za delovno uspešnost za posameznega direktorja določi predstojnik na podlagi primerjave med direktorji glede stopnje izpolnjenosti meril iz prejšnjega člena.
5. člen
(ugotovitve nepravilnosti v poslovanju)
Če pri poslovanju organa ali organizacijske enote, ki jo vodi direktor, Računsko sodišče, inšpektor ali drug organ nadzora ugotovi nepravilnosti, o upravičenosti direktorja do izplačila dela plače za delovno uspešnost, glede na težo in obseg ugotovljenih nepravilnosti, odloči predstojnik.
6. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-3/2005/392
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-3111-0032
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost