Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

904. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, stran 2420.

Za izvrševanje Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05 – Odl. US RS), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
1. člen
V Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V primeru smrti uporabnika med postopkom sprejema, premestitve ali odpusta, ko se ne odloča v splošnem upravnem postopku, zavod z uradnim zaznamkom zaključi postopek.«.
2. člen
V 7. členu se pika na koncu pete alinee nadomesti z vejico in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– prednostni zavod je zavod, ki ga uporabnik v prošnji določi kot prednostnega in ki izvaja naloge, določene v sedmem in osmem odstavku 12. člena tega pravilnika.«.
3. člen
V 12. členu se sedmi in osmi odstavek spremenita, tako da se glasita:
»(7) Če želi uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik vložiti prošnjo v več zavodov hkrati, vloži prošnjo v prednostni zavod in v njej navede, v katere zavode bi še želel biti sprejet. Prednostni zavod obvesti druge zavode, ki jih je uporabnik navedel v svoji prošnji, da je prošnja vložena tudi v njihov zavod, uporabnik pa mora v 30 dneh od vložitve prošnje poslati tem zavodom tudi vso potrebno dokumentacijo. V primeru, da uporabnik dokumentacije v določenem roku ne posreduje kateremu od zavodov, ki jih je navedel v svoji prošnji, se šteje da prošnja v ta zavod ni bila vložena. Na željo uporabnika lahko tudi prednostni zavod, proti plačilu (povračilo materialnih stroškov), posreduje vso potrebno dokumentacijo zavodom, ki jih je uporabnik navedel v prošnji. Vsak od zavodov, v katere je uporabnik vložil prošnjo, vodi svoj postopek sprejema uporabnika.
(8) Če želi uporabnik umakniti prošnjo iz enega od zavodov, o tem pisno obvesti zavod, v katerem želi umakniti prošnjo. V tem zavodu se postopek sprejema uporabnika z uradnim zaznamkom zaključi. V primeru, ko želi uporabnik umakniti prošnjo iz prednostnega zavoda, mora hkrati določiti nov prednostni zavod.«.
4. člen
V 13. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedo »prejema« doda besedilo »poziva za dopolnitev«.
V tretjem odstavku se besedi »enega leta« nadomestita z besedilom: »60 dni«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Ob sklenitvi dogovora je treba uporabnika seznaniti z vsemi za življenje v zavodu pomembnimi zadevami, zlasti z njegovimi pravicami in dolžnostmi, s pravili življenja in dela v zavodu, ki jih sprejme zavod (hišni red), z zaposlenimi in z razporeditvijo prostorov. Da je bil uporabnik s tem seznanjen, se ugotovi v dogovoru. Uporabniku je treba nuditi tudi vse potrebne informacije in pomoč strokovnih in drugih delavcev zavoda.«.
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku za besedo »uporabnika« doda vejica in besedilo »ki obsega najmanj navedbo storitev, ki bodo nudene uporabniku,«.
7. člen
V 28. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo »v okviru istega zavoda ali«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Premestitev v drugo enoto oziroma v drug program v okviru istega zavoda na predlog uporabnika se opravi na podlagi ugotovitve in predloga komisije. Predlog komisije je podlaga za sklenitev dodatka k dogovoru. O predlogih uporabnika komisija vodi evidenco.«.
8. člen
V 32. členu se na koncu četrtega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali če uporabniku ni mogoče zagotoviti druge ustrezne storitve ali programa.«
Končna določba
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-6/2006
Ljubljana, dne 24. februarja 2006
EVA 2006-2611-0001
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost